Príloha č. 5
1
Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Zavedením upresnenia povinností pre vlastníkov verejných vodovodov a vlastníkov verejných kanalizácií odkladať si finančné prostriedky na obnovu existujúceho prevádzkovaného majetku na osobitný účet resp. do štátnej pokladnice účelová finančná rezerva sa predpokladá aj väčšia kontrola využitia týchto finančných prostriedkov na tento účel, kde sa obnovou zamedzí úniku odpadových vôd z poškodených častí stokovej siete, čím môže dochádzať k pozitívnemu vplyvu na ochranu podzemných vôd, najmä pri obnove verejných kanalizácií. Tiež aj pri obnove potrubí verejného vodovodu zníži sa množstvo strát pitnej vody. Vytváraním podmienok pre možnosť sa pripojenia ďalších producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu sa predpokladá zníženie znečistenia podzemných a povrchových vôd nelegálnym vypúšťaním odpadových vôd z netesných žúmp. Ide o pozitívne vplyvy na životné prostredie v oblasti vôd.
5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Rovnaký ako na všetky ostatné územia.
5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Nepredpokladá sa.
5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
Väčšia kontrola použitia finančných prostriedkov účelovej finančnej rezervy za účelom obnovy existujúcich verejných vodovodov a verejných kanalizácií u vlastníkov verejných vodovodov a vlastníkov verejných kanalizácií.
Príloha č. 5
2