DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.
Problematika návrhu právneho predpisu:
je upravený v práve Európskej únie
a) primárnom Hlava XX (Životné prostredie) čl. 191 až 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b) sekundárnom Smernica Rady
91/271/EHS
z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135. 30. 5. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. V. EÚ, kap. 15/zv. 2) v platnom znení; gestor MŽP SR
Smernica Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. L 260, 7. 10. 2015); gestor MZ SR
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
nie je
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
Smernica už bola do právneho poriadku SR transponovaná.
b)
informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom
na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
Porušenie č. 2016/2191 z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa článkov 3, 4, 5, 10 a 15 smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd a podľa častí A, B a D prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40)
Porušenie č. 2014/4190, ku ktorému bola Slovenskej republike doručená formálna výzva listom SG-Greffe (2014)D/17648 (C(2014)8663 final).
c)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) - úplný Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd - úplný
5.
Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
úplne