1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
690
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ............2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 394/2009 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 66/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písm. a) sa za slovo „odberateľov“ vkladá slovo „pitnou“.
2.V § 2 písm. b) sa slová „odpadových vôd“ nahrádzajú slovami „komunálnych odpadových vôd1) (ďalej len „odpadová voda“)“ a na konci sa pripája bodkočiarka a tieto slová: „verejnou kanalizáciou sa rozumie aj samostatná čistiareň odpadových vôd, ak plní funkciu čistenia odpadových vôd vo verejnom záujme a prívod odpadových vôd do tejto čistiarne sa zabezpečuje iným spôsobom ako stokovou sieťou, najmä dovozom fekálnym vozidlom“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 2 písm. m) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.“.
Doterajšie odkazy 1 a 1a sa označujú ako odkazy 1a a 1b a doterajšie poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a sa označujú ako poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b.
3.V § 2 sa vypúšťajú písmená e) a n).
Doterajšie písmená f) až m) sa označujú ako písmená e) až l).
2
4.§ 2 sa dopĺňa písmenami m) až o), ktoré znejú:
„m) prevádzkovo súvisiacim verejným vodovodom vodovod, ktorý nemôže samostatne zabezpečiť hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou, ale len prostredníctvom verejného vodovodu vo vlastníctve inej právnickej osoby, na ktorý sa pripája a jeho realizáciou vznikne nová lokalita zásobovaná pitnou vodou,
n) prevádzkovo súvisiacou verejnou kanalizáciou kanalizácia, ktorá nemôže samostatne odvádzať a spravidla aj čistiť odpadové vody, ale iba prostredníctvom verejnej kanalizácie vo vlastníctve inej právnickej osoby, na ktorú sa pripája,
o) súčasťou vodovodného potrubia verejného vodovodu a potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie šachty, čerpacie stanice, kalníky, vzdušníky a iné objekty týchto podzemných vedení.“.
5.V § 3 odsek 2 znie:
„(2) Vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Ak výstavbu verejných vodovodov a verených kanalizácií zabezpečujú právnické osoby, ktoré nie subjektmi verejného práva, podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia je zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej stavbe medzi jej vlastníkom a subjektom verejného práva a podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva. Na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii nemôže vzniknúť vecné bremeno, záložné právo ani práva s podobným obsahom a účinkami v prospech iného ako subjektu verejného práva.“.
6.V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Na účely odseku 2 subjektom verejného práva je
a)obec,
b)právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu,1c) na ktorej podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú len obce alebo združenia obcí,
c)združenie1d) právnických osôb uvedených v písmenách a) a b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1c a 1d znejú:
1c) Zákon č.
92/1991 Zb.
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
1d) § 20f až 21 Občianskeho zákonníka.
§ 20b 20f zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
7.V § 3 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak vodovod plní aj požiarnu funkciu, jeho funkčnosť a akcieschopnosť musí byt zachovaná aj po prevode vlastníctva vodovodu.“
8.V poznámkach pod čiarou k odkazom 2 a 5a sa vypúšťajú slová o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“.
3
9.V § 3 odsek 9 znie:
„(9) Ten, kto majetkovú účasť v právnickej osobe, ktorá je vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, môže previesť majetkovú účasť len na subjekt verejného práva podľa tohto zákona. K nástrojom majetkovej účasti ako obchodné podiely a akcie nesmie zriadiť právo inej osoby ako je subjekt verejného práva.“.
10. § 3 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) Ak je pochybnosť o tom, či vodovod určený na zásobovanie pitnou vodou je verejným vodovodom alebo kanalizácia určená na odvádzanie odpadových vôd je verejnou kanalizáciou, rozhodne o tom príslušný okresný úrad.
(11) Práva a povinnosti vlastníka verejného vodovodu alebo vlastníka verejnej kanalizácie podľa tohto zákona sa vzťahujú aj na vlastníka prevádzkovo súvisiaceho vodovodu alebo vlastníka prevádzkovo súvisiacej kanalizácie slúžiacim na účely zásobovania obyvateľov pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd zo sídelných útvarov.“.
11.V § 4 ods. 2 sa za slová „kanalizačnej prípojky“ vkladajú slová „(ďalej len „zaústenie“)“ a vypúšťa sa slovo „toto“.
12. V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Zaústenie je odbočenie z potrubia verejnej kanalizácie, ktoré, ak sa realizuje na verejnom priestranstve,2a) tvorí odbočovací kus osadený na potrubí verejnej kanalizácie a potrubie ukončené spravidla revíznou šachtou. Potrubie, ktoré tvorí zaústenie realizované na verejnom priestranstve sa určuje v dĺžke od odbočovacieho kusa po hranicu nehnuteľnosti, najviac však desať metrov a v priemere, ktorý musí byť primeraný pre pripojenie budúcej kanalizačnej prípojky. Ak sa zaústenie realizuje na inom pozemku ako na verejnom priestranstve, tvorí ho len odbočovací kus osadený na potrubí verejnej kanalizácie. Zaústenie sa realizuje podľa podmienok určených vlastníkom verejnej kanalizácie alebo jej prevádzkovateľom a podľa plánu rozvoja určeného vlastníkom verejnej kanalizácie. Pre účely povoľovania sa zaústenie považuje za kanalizačnú prípojku.2b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
2a) § 2b ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 70/2018 Z. z.
2b) § 139b ods. 8 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 312/2018 Z. z.“.
13. V § 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu“.
14.V § 4 ods. 4 sa slová „a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie“ nahrádzajú slovami „na účely vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie“.
15.V § 4 odsek 5 znie:
„(5) Prevádzkovateľ verejného vodovodu môže určiť odberateľovi osadenie meradla na vodovodnú prípojku, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral; odberateľ je v tomto prípade povinný vykonať podľa pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu úpravy na vodovodnej prípojke potrebné pre osadenie meradla podľa odseku 10.“.
16.V § 4 odseky 7 a 8 znejú:
4
„(7) Vlastník vodovodnej prípojky je povinný
a) zabezpečiť, aby vodovodná prípojka nebola pripojená na iný zdroj vody a nedochádzalo k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode alebo k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode, a vnútorný vodovod bol vybudovaný tak, aby nedochádzalo k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a vodovodná prípojka bola vybudovaná v súlade s technickými požiadavkami vlastníka verejného vodovodu alebo jeho prevádzkovateľa,
b) zabezpečiť na vlastné náklady opravu a údržbu vodovodnej prípojky,
c) odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod, ak tak určil prevádzkovateľ verejného vodovodu.
(8) Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný
a) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná, a aby bola vybudovaná v súlade s technickými požiadavkami vlastníka verejnej kanalizácie alebo jej prevádzkovateľa,
b) zabezpečiť na vlastné náklady opravu a údržbu kanalizačnej prípojky,
c) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na zaústenie, ak tak určil prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.“.
17.V § 4 sa vypúšťajú odseky 9 a 11.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.
18.§ 4 sa dopĺňa odsekmi 10 až 14, ktoré znejú:
(10) Meradlo je umiestnené na vodovodnej prípojke spravidla vo vodomernej šachte. Vodomerná šachta musí byť vybudovaná v súlade s technickými požiadavkami vlastníka verejného vodovodu alebo jeho prevádzkovateľa tak, aby bola chránená proti vnikaniu vody, plynov a nečistôt, odvodniteľná, vetrateľná a bezpečne prístupná. Meradlo je príslušenstvom verejného vodovodu.
(11) Náklady na zriadenie zaústenia znáša vlastník verejnej kanalizácie. Náklady na zriadenie zaústenia môže uhradiť žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa tak dohodne s vlastníkom verejnej kanalizácie.
(12) Vlastník verejného vodovodu a vlastník verejnej kanalizácie je povinný prevziať pripojenie vodovodnej prípojky a zaústenie, ktoré boli realizované na vlastné náklady odberateľom alebo producentom po 1. januári 2023, do svojho vlastníctva a prevádzky, ak pri budovaní pripojenia alebo zaústenia boli splnené podmienky výstavby určené prevádzkovateľom verejného vodovodu, prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, vlastníkom verejného vodovodu alebo vlastníkom verejnej kanalizácie.
(13) Podmienky zriadenia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky, najmä miesto a spôsob pripojenia, určuje vlastník verejného vodovodu a vlastník verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ vo vyjadrení k dokumentácii pre územné rozhodnutie alebo k dokumentácii pre stavebné povolenie stavby,3a) v ktorej je riešenie prípojky zahrnuté, k projektovej dokumentácii prípojky, ak ide o vodnú stavbu, alebo vo vyjadrení k žiadosti o pripojenie na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu.
(14) Obec uloží povinnosť vlastníkovi stavby alebo vlastníkovi pozemku pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu podľa § 23 ods. 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a)
§ 43 zákona č. 50/1976 Zb.
v znení zákona č. 293/2014 Z. z.“.
5
19.V § 6a ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „schválených ministerstvom“.
20.V § 6a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Osvedčovateľ o účasti odborne spôsobilej osoby na školení vystaví potvrdenie.“.
21.V § 7 ods. 2 tretej vete sa slová „od prehodnotenia počtu odborných zástupcov ministerstvom“ nahrádzajú slovami „odo dňa doručenia oznámenia ministerstva o prehodnotení počtu odborných zástupcov“.
22.V § 8 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 6a“.
23.V § 10 ods. 1 sa slovo „bezchybnej“ nahrádza slovom „bezpečnej“.
24.V § 12 ods. 1 celom texte sa slovo „vodných“ nahrádza slovom „vodárenských“ a nad slovo „vodu“ sa umiestňuje odkaz 7aa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:
7aa) § 7 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z. “.
25.V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia
§ 17 ods. 3 zákona č. 355/2007
Z. z.
v znení zákona č. 150/2017 Z. z.“ nahrádza citáciou § 17 ods. 3 a § 17a zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
26.V § 13 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
27.V § 13 sa vypúšťa odsek 6.
28.V § 14 odsek 2 znie:
„(2) Okresný úrad v sídle kraja rozhodne, ktorý prevádzkovateľ v rámci nútenej správy preberá v určenom čase, najviac v dĺžke dvoch rokov, správu, prevádzku alebo údržbu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Rozhodnutie o vyhlásení nútenej správy možno vydať aj opakovane.“.
29. § 14 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Pri výkone správy, prevádzky a údržby verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie v rámci nútenej správy prechádza právo na úhradu za dodávku vody (ďalej len „vodné“) a právo na úhradu za odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd (ďalej len „stočné“) na toho, komu je táto povinnosť rozhodnutím okresného úradu v sídle kraja uložená. Prevádzkovateľ, ktorému bola uložená povinnosť vykonávať nútenú správu, požiada Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o schválenie ceny pre verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu prevádzkovanú v rámci nútenej správy najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení nútenej správy; do nadobudnutia účinnosti cenového rozhodnutia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví bude tento prevádzkovateľ uplatňovať vodné a stočné podľa cenového rozhodnutia vydaného predchádzajúcemu prevádzkovateľovi.
(4) Vlastník verejného vodovodu a vlastník verejnej kanalizácie je povinný prevádzkovateľovi, ktorému bola uložená povinnosť podľa odseku 3, poskytnúť súčinnosť potrebnú pre výkon nútenej správy.“.
6
30.V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:
„i) vytváranie účelovej rezervy finančných prostriedkov (ďalej len „účelová finančná rezerva“) a jej použitie na obnovu verejného vodovodu v súlade s plánom obnovy verejného vodovodu podľa § 16a,
j) oznámenie informácií o výške účelovej finančnej rezervy vynaloženej na obnovu verejného vodovodu s uvedením jednotlivých stavieb za kalendárny rok ministerstvu, a to každoročne do 31. júla za predchádzajúci kalendárny rok,
k) samostatnú účtovnú evidenciu súvisiacu s vlastníctvom a prevádzkovaním verejného vodovodu.“.
31.V § 15 ods. 3 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ktorá je podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na verejný vodovod“.
32.V § 15 ods. 4 sa slová „1 písm. c) g), odseku 6 a odseku 7 písm. b) a h)“ nahrádzajú slovami „1 písm. a), c) g), odseku 5, odseku 6 a odseku 7 písm. b), h), k) a l)“, slová „§ 12 ods. 4” sa nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 3” a vypúšťajú sa slová „§ 27 ods. 3 a 6,“ a slová „§ 29 ods. 3,“.
33.V § 15 ods. 5 sa slová „verejných vodovodov prevádzkovo súvisiacich“ nahrádzajú slovami „prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Na účely tohto ustanovenia sa vlastníkom verejného vodovodu rozumie aj stavebník rozostavanej stavby verejného vodovodu. Písomná zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov alebo vlastníkov ich častí prevádzkovo súvisiacich je podmienkou pre vydanie stavebného povolenia8a) a obsahuje najmä:
a)identifikačné údaje zmluvných strán,
b)predmet zmluvy,
c)uvedenie vlastníctva verejných vodovodov,
d)určenie podmienok dodávky vody najmä akosť,
e)množstvo dodávanej vody,
f)tlakové pomery, merania, kontrolu podmienok dodávky vody, postup pri odstraňovaní závad stavby,
g)povinnosť zabezpečenia vzájomnej informovanosti, riešenie sporov,
h)určenie ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,8b)
i)spôsob platieb a zmluvné sankcie,
j)informáciu, či prevádzkovo súvisiaci verejný vodovod bude plniť aj požiarnu funkciu,
k)dobu platnosti. “.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
8a) § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8b) § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z.“.
34.V § 15 ods. 7 písmeno a) znie:
„a) umožniť pripojenie nehnuteľnosti vodovodnou prípojkou na verejný vodovod po splnení technických podmienok prevádzkovateľom verejného vodovodu podľa § 17 ods. 2 písm. f) a g); toto pripojenie nie je možné podmieňovať poskytovaním finančných alebo iných plnení,“.
7
35.V § 15 ods. 7 písm. d) štvrtom bode a § 16 ods. 7 písm. d) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „ak bol ustanovený,“.
36.V § 15 ods. 7 písm. f) sa slová „požiarnym hydrantom“ nahrádzajú slovami „odberným miestam8c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
8c) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení vyhlášky č. 562/2005 Z. z.“.
37.V § 15 sa odsek 7 dopĺňa písmenami i) až l), ktoré znejú:
„i) umožniť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pripojenie novej vetvy verejného vodovodu na existujúci verejný vodovod, ak je pripojenie technicky možné a boli pri budovaní novej vetvy verejného vodovodu splnené technické podmienky výstavby určené vlastníkom existujúceho verejného vodovodu a jeho prevádzkovateľom a výstavba rozšírenia vodovodu je v súlade s plánom rozvoja existujúceho verejného vodovodu,
j) umožniť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pripojenie nového verejného vodovodu na existujúci verejný vodovod, ak je pripojenie technicky možné a vybudovanie nového verejného vodovodu je v súlade s plánom rozvoja existujúceho verejného vodovodu; na úpravu práv a povinností vlastníka existujúceho verejného vodovodu a vlastníka nového verejného vodovodu sa vzťahuje odsek 5,
k) poskytovať bezodplatne prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie údaje o množstve odobratej vody jednotlivými odberateľmi vody z verejného vodovodu, ktoré podkladom na určenie vodného na účely určenia stočného pre producenta,
l) každoročne zverejňovať vo výročnej správe8d) na svojom webovom sídle vybrané majetkové a ekonomické informácie o hospodárení s finančnými prostriedkami v oblasti verejných vodovodov, ktorými náklady, výnosy, výsledok hospodárenia, použitie prostriedkov na investičnú výstavbu s uvedením konkrétnych stavieb, použitie účelovej finančnej rezervy na obnovu verejného vodovodu s uvedením konkrétnych stavieb za predchádzajúci rok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:
8d) § 20 a 22b zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
38.V § 15 ods. 8 druhej vete sa za slová „verejného vodovodu“ vkladá čiarka a slová „minimálnu výšku účelovej finančnej rezervy, jej použitie a formu oznámenia informácií ministerstvu podľa odseku 1 písm. j)“.
39.V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:
„h) vytváranie účelovej finančnej rezervy a jej použitie na obnovu verejnej kanalizácie v súlade s plánom obnovy verejnej kanalizácie podľa § 16a,
i) oznámenie informácií o výške účelovej finančnej rezervy vynaloženej na obnovu verejnej kanalizácie s uvedením jednotlivých stavieb za kalendárny rok ministerstvu, každoročne do 31. júla za predchádzajúci kalendárny rok,
j) vybudovanie zaústení uložených vo verejnom priestranstve2a) po hranicu nehnuteľnosti, ktorá bude pripojená na verejnú kanalizáciu, najviac však v dĺžke desať metrov podľa plánu rozvoja a ich údržbu a opravu,
k) samostatnú účtovnú evidenciu s vlastníctvom a prevádzkovaním verejnej kanalizácie“.
8
40. V § 16 ods. 3 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ktorá je podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na verejnú kanalizáciu“.
41.V § 16 ods. 4 sa slová „odseku 6 a odseku 7 písm. b)“ nahrádzajú slovami „odseku 5, odseku 6 a odseku 7 písm. b) a h)“ a vypúšťajú sa slová „§ 27 ods. 3 a 6,“.
42.V § 16 ods. 5 sa slová „verejných kanalizácií prevádzkovo súvisiacich“ nahrádzajú slovami „prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Na účely tohto ustanovenia sa vlastníkom verejnej kanalizácie rozumie aj stavebník, ktorý žiada o stavebné povolenie umiestnenej stavby a stavebník rozostavanej stavby verejnej kanalizácie. Písomná zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií alebo vlastníkov ich častí prevádzkovo súvisiacich je podmienkou pre vydanie stavebného povolenia8a) na prevádzkovo súvisiace verejné kanalizácie a obsahuje najmä:
a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) predmet zmluvy vrátane uvedenia vlastníctva verejných kanalizácií,
c) technické podmienky napojenia,
d) ustanovenie podmienok odvádzania odpadových vôd najmä čistenie odpadových vôd,
e) limity znečistenia, množstvo a spôsob ich merania,
f) kontrolu podmienok, zaistenie funkčnosti a postup v odstraňovaní závad stavby,
g) vzájomnú informovanosť o významných situáciách, riešenie sporov,
h) cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,8e)
i) spôsob platieb,
j) zmluvné sankcie a možnosť zmien,
k) dobu platnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8e znie:
8e) § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z.
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. “.
43.V § 16 ods. 7 písmeno a) znie:
„a) umožniť pripojenie nehnuteľnosti kanalizačnou prípojkou na verejnú kanalizáciu po splnení technických podmienok prevádzkovateľom verejnej kanalizácie podľa § 18 ods. 2 písm. f) a g); súhlas nie je možné podmieňovať poskytovaním finančných alebo iných plnení,“.
44.V § 16 sa odsek 7 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f) umožniť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pripojenie novej vetvy verejnej kanalizácie na existujúcu verejnú kanalizáciu, ak je pripojenie technicky možné a ak boli pri budovaní novej vetvy verejnej kanalizácie splnené technické podmienky výstavby určené vlastníkom existujúcej verejnej kanalizácie a jeho prevádzkovateľom a výstavba rozšírenia kanalizácie je v súlade s plánom rozvoja existujúcej verejnej kanalizácie,
g) umožniť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pripojenie novej verejnej kanalizácie na existujúcu verejnú kanalizáciu, ak je pripojenie technicky možné a vybudovanie novej verejnej kanalizácie je v súlade s plánom rozvoja existujúcej verejnej kanalizácie; na práva a povinnosti vlastníka existujúcej verejnej kanalizácie a vlastníka novej verejnej kanalizácie sa vzťahuje odsek 5,
9
h) každoročne zverejňovať vo výročnej správe8d) na svojom webovom sídle vybrané majetkové a ekonomické informácie o hospodárení s finančnými prostriedkami v oblasti verejných kanalizácií, náklady, výnosy, výsledok hospodárenia, použitie prostriedkov na investičnú výstavbu s uvedením konkrétnych stavieb, použitie účelovej finančnej rezervy na obnovu verejnej kanalizácie s uvedením konkrétnych stavieb, za predchádzajúci rok.“.
45.V § 16 ods. 9 druhej vete sa za slová „verejnej kanalizácie“ vkladá čiarka a slová „minimálnu výšku účelovej finančnej rezervy na obnovu verejnej kanalizácie, jej použitie a formu oznámenia informácií ministerstvu podľa odseku 1 písm. i)“.
46.Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Účelová finančná rezerva
(1) Vlastník verejného vodovodu alebo vlastník verejnej kanalizácie je povinný vytvárať účelovú finančnú rezervu spôsobom podľa odsekov 2 a 3, ktorej prostriedky je povinný použiť na obnovu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie podľa plánu obnovy verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
(2)Účelovú finančnú rezervu vytvára vlastník verejného vodovodu ročne vo výške ročných odpisov alebo z nájomného za verejný vodovod, ako ekonomicky oprávnený náklad, ak odpisy alebo nájomné zahrnuté v cene za dodávku pitnej vody schválenej alebo určenej podľa osobitných predpisov.8f) Účelovú finančnú rezervu vytvára vlastník verejnej kanalizácie ročne vo výške ročných odpisov alebo z nájomného za verejnú kanalizáciu, ako ekonomicky oprávnený náklad, ak odpisy alebo nájomné zahrnuté v cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody schválenej alebo určenej podľa osobitných predpisov.8g)
(3)Vlastník verejného vodovodu alebo vlastník verejnej kanalizácie je povinný použiť účelovú finančnú rezervu alebo jej časť na obnovu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie podľa plánu obnovy do uplynutia troch rokov odo dňa jej vytvorenia a ak ide o verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu skolaudované po 1. januári 2022, do šiestich rokov odo dňa ich vytvorenia.
(4)Ak dôjde pred použitím účelovej finančnej rezervy k zániku vlastníka verejného vodovodu alebo vlastníka verejnej kanalizácie bez právneho nástupcu, prechádzajú ku dňu jeho zániku všetky práva a povinnosti súvisiace s použitím účelovej finančnej rezervy na obec, na území ktorej sa verejný vodovod alebo verejná kanalizácia nachádza. V takom prípade obec použije účelovú finančnú rezervu do troch rokov odo dňa nadobudnutia alebo prevzatia oprávnenia na disponovanie s účelovou finančnou rezervou.
(5)Prostriedky účelovej finančnej rezervy nepodliehajú exekúcii a výkonu rozhodnutia.
(6)Vlastník verejného vodovodu alebo vlastník verejnej kanalizácie, je povinný raz ročne do 31. júla za predchádzajúci rok písomne oznámiť ministerstvu informácie o tvorbe a použití účelovej finančnej rezervy formou ustanovenou vo všeobecne záväznom právnom predpise podľa § 15 ods. 8 a § 16 ods. 9 a umožniť orgánom dohľadu kontrolu správnosti jej tvorby a použitia ustanovené týmto zákonom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8f a 8g znejú:
10
8f) § 11 ods. 4 písm. a) až c) zákona č. 250/2012 Z. z.
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z.
8g) § 11 ods. 4 písm. d) až f) zákona č. 250/2012 Z. z.
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z.“.
47.V § 17 ods. 1 písm. c), § 17 ods. 2 písm. i), § 17 ods. 2 písm. j), § 18 ods. 1 písm. c), § 18 ods. 2 písm. i) a § 18 ods. 2 písm. j) sa slovo „vyžiadania“ nahrádza slovami „doručenia žiadosti“.
48.V § 17 ods. 2 písm. i) a § 18 ods. 2 písm. i) sa za slová „za odplatu k“ vkladajú slová „stavebnému zámeru verejných prác a“.
49.V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o) pripojiť vodovodnú prípojku žiadateľa na verejný vodovod do 15 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy o dodávke vody,
p) bezodplatne poskytnúť vlastníkovi verejnej kanalizácie alebo jej prevádzkovateľovi údaje o množstve odobratej vody jednotlivými odberateľmi vody z verejného vodovodu, ktoré podkladom na určenie vodného ako podklad na účely určenia stočného pre producenta.“.
50.V § 17 ods. 3 písm. c) sa slová úhradu za dodávku vody (ďalej len „vodné")“ nahrádzajú slovom „vodné“.
51.V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) nesmie vyžadovať od žiadateľa o pripojenie na verejný vodovod žiadne poplatky za úkony súvisiace s pripojením.“.
52.V § 17 ods. 4 sa za slová „kvality vody“ vkladá čiarka a slová „vykonania odstávky vody a obnovenia dodávky vody“.
53.V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) pripojiť kanalizačnú prípojku žiadateľa na verejnú kanalizáciu do 15 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy o odvádzaní odpadových vôd.“.
54.V § 18 ods. 3 písm. c) sa slová úhradu za odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd (ďalej len „stočné“)“ nahrádzajú slovom „stočné“.
55.V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) nesmie vyžadovať od žiadateľa o pripojenie na verejnú kanalizáciu žiadne poplatky za úkony súvisiace s pripojením, ak o nich nerozhodol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.“.
56.§ 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Pásma ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie
11
(1) K bezprostrednej ochrane vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie pred poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie (ďalej len „pásmo ochrany"), ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie. Ochranné pásma vodárenských zdrojov podľa osobitného predpisu
11)
týmto nie sú dotknuté.
(2) Mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie (ďalej len zastavané územie“) sa pásma ochrany vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti
a) 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
b) 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
(3)Stavebník vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia môže požiadať okresný úrad o určenie pásiem ochrany v inej vzdialenosti ako ustanovené v odseku 2, z dôvodu miestnych podmienok. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať odôvodnenie určenia inej vzdialenosti.
(4)V zastavanom území vymedzí okresný úrad v rozhodnutí na návrh stavebníka pásmo ochrany, ak to vyplýva z podmienok územného rozhodnutia, najviac však vo vzdialenosti podľa odseku 2. Pri vymedzení pásma ochrany okresný úrad prihliada na technické možnosti a priestorové možnosti v danom území a na technické požiadavky podľa technickej normy11a) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(5) Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje.
(6) V pásme ochrany okrem výkonu oprávnení správcu vodného toku podľa osobitného predpisu11b) je zakázané
a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
b) vysádzať trvalé porasty,
c) umiestňovať skládky,
d) vykonávať terénne úpravy.
(7) Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ je povinný na základe žiadosti poskytnúť žiadateľovi údaje o možnom strete jeho zámeru s pásmom ochrany do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže
12
vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11 až 11b znejú:
11) Zákon
č. 364/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
11a) Napríklad STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia (73 6005).
11b) Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.“.
57.Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Hygienické pásmo čistiarne odpadových vôd
(1)Vymedzuje sa hygienické pásmo čistiarne odpadových vôd ustanovením najmenšej vzdialenosti hranice areálu čistiarne odpadových vôd od hranice obytného územia podľa územného plánu obce v závislosti od spôsobu čistenia odpadových vôd, veľkosti čistiarne odpadových vôd a typu okolitej zástavby.
(2)Najmenšie vzdialenosti hraníc areálu čistiarne odpadových vôd od hranice obytného územia v závislosti od spôsobu čistenia odpadových vôd sú
a)25 m s komplexne uzavretou technológiou s čistením odvádzaného vzduchu,
b)50 m s uzavretou technológiou bez čistenia vzduchu,
c)25 m s mechanicko-biologickým čistením bez kalového hospodárstva s úplne zakrytými objektami alebo zakrytým kalovým hospodárstvom s čistením vzduchu,
d)100 m s mechanicko-biologickým čistením s pneumatickou aeráciou s kalovým hospodárstvom,
e)200 m s mechanicko-biologickým čistením s mechanickou povrchovou aeráciou alebo biofiltrami s kalovým hospodárstvom,
f)50 m vegetačné čistiarne odpadových vôd uzavreté,
g)100 m vegetačné čistiarne odpadových vôd otvorené ,
h)200 m ostatné objekty čistiarne odpadových vôd.
(3) Ak byť čistiareň odpadových vôd umiestnená v smere prevládajúceho vetra k obytnému územiu, vzdialenosti podľa odseku 2 sa zdvojnásobujú.
(4) Stavebník čistiarne odpadových vôd je povinný predložiť k územnému konaniu11c) návrh vymedzeného hygienického pásma čistiarne odpadových vôd.
(5) Hygienické pásmo čistiarne odpadových vôd pre malé čistiarne odpadových vôd s kapacitou do 100 m3 za deň zodpovedá technickej norme11d) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11c a 11d znejú:
11c) § 39a a 39b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
11d) Napríklad STN 75 6402 Malé čistiarne odpadových vôd (75 6402).“.
13
58.V § 20 ods. 1 úvodná veta znie: „Vlastník verejného vodovodu, vlastník verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ je oprávnený“.
59.V § 20 ods. 1 písm. a) sa slovo „pozemky“ nahrádza slovom „nehnuteľnosti“.
60.V § 20 odsek 2 znie:
„(2) Vlastník verejného vodovodu, vlastník verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ je povinný pri výkone svojich oprávnení konať tak, aby nespôsobil škodu na pozemkoch alebo majetku, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O plánovanom začatí výkonu oprávnenia musia upovedomiť vlastníka nehnuteľnosti a užívateľa nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Ak ide o vstup na cudzie nehnuteľnosti z dôvodu havárie alebo poruchy verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, lehota uvedená v predchádzajúcej vete sa nemusí uplatniť. Vlastník verejného vodovodu, vlastník verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ v takom prípade o tom bezodkladne upozorní vlastníka nehnuteľnosti alebo užívateľa nehnuteľnosti.“.
61.V § 20 ods. 4 prvá veta znie: „Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 na pozemku mimo zastavaného územia obce a povinnosti vlastníka pozemku vyplývajúce z rozhodnutia o určení pásma ochrany vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom pozemku;12a) ak je vlastník pozemku v dôsledku výkonu týchto oprávnení obmedzený v užívaní pozemku, vlastník pozemku za zriadenie vecného bremena nárok na náhradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
12a) § 151n až 151p Občianskeho zákonníka.“.
62.V § 20 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:
„(5) Návrh na vykonanie záznamu12b) vecného bremena podľa odseku 4 do katastra nehnuteľností je povinný podať vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; návrh na vykonanie záznamu vecného bremena musí mať náležitosti podľa osobitného predpisu.12c) Prílohu návrhu na vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľností tvorí geometrický plán, alebo číslo, pod ktorým bol tento geometrický plán úradne overený a zmluva o zriadení vecného bremena alebo rozhodnutie o určení pásiem ochrany. Práva zodpovedajúce vecným bremenám patria stavebníkovi, vlastníkovi a prevádzkovateľovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ak dôjde k zmene stavebníka, vlastníka alebo prevádzkovateľa verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, práva zodpovedajúce vecným bremenám prechádzajú na ich právnych nástupcov.
(6) Vecné bremeno podľa odseku 4 vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením.
(7) Vlastník pozemku za zriadenie vecného bremena z titulu oprávnenia stavebníka uskutočniť na jeho pozemku mimo zastavaného územia obce vodovodné potrubie alebo potrubie stokovej siete nárok na primeranú jednorazovú náhradu. Náhrada sa poskytne za
14
výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia vecného bremena. Náhradu si vlastník pozemku musí uplatniť u stavebníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie do jedného roka odo dňa vzniku vecného bremena, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie vecného bremena zaniká. Ak sa stavebník verejného vodovodu alebo vlastník verejnej kanalizácie a vlastník pozemku na výške primeranej náhrady nedohodnú, v sporoch o náhradu rozhoduje súd.
(8) Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní pozemku v určenom pásme ochrany v zastavanom území obce, nárok na jednorazovú primeranú náhradu z titulu vecného bremena v dôsledku určeného núteného obmedzenia užívania tejto časti pozemku. Náhradu si vlastník pozemku musí uplatniť u stavebníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie do jedného roka odo dňa vzniku vecného bremena, inak právo na primeranú náhradu zaniká. Ak sa stavebník verejného vodovodu alebo vlastník verejnej kanalizácie a vlastník pozemku na výške primeranej náhrady nedohodnú, v sporoch o náhradu rozhoduje súd.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12b a 12c znejú:
12b) § 34 a 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
12c) § 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.“.
63.V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťajú slová „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)“.
64.V § 22 ods. 1 sa slová „verejný vodovod prevádzkovo súvisiaci“ nahrádzajú slovami „prevádzkovo súvisiaci verejný vodovod“.
65.V § 22 ods. 3 sa nad slovom „Stavbu” odkaz 13a nahrádza odkazom 3a a poznámka pod čiarou k odkazu 13a sa vypúšťa.
66.V § 22 ods. 6 sa slová „verejného vodovodu prevádzkovo súvisiaceho“ nahrádzajú slovami „prevádzkovo súvisiaceho verejného vodovodu“ a na konci sa pripája táto veta: „Vlastníkom pripojenia na verejný vodovod sa stáva vlastník existujúceho verejného vodovodu, na ktorý sa pripája prevádzkovo súvisiaci vodovod.“.
67.V § 23 ods. 1 sa slová „§ 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 4“ a slová „verejnú kanalizáciu prevádzkovo súvisiacu“ sa nahrádzajú slovami „prevádzkovo súvisiacu verejnú kanalizáciu“.
68.V § 23 ods. 4 sa za slovo „jednou“ vkladajú slová „gravitačnou, tlakovou alebo podtlakovou“.
69.V poznámkach pod čiarou k odkazom 14 a 26 sa vypúšťajú slová o obecnom zriadení“.
15
70.V § 23 ods. 12 sa slová verejnej kanalizácie prevádzkovo súvisiacej“ nahrádzajú slovami „prevádzkovo súvisiacej verejnej kanalizácie“ a na konci sa pripája táto veta: „Vlastníkom pripojenia na verejnú kanalizáciu sa stáva vlastník existujúcej verejnej kanalizácie, na ktorú sa pripája prevádzkovo súvisiaca verejná kanalizácia.“.
71.V § 24 odsek 2 znie:
„(2) Dodávka vody kvalitou a tlakom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky a preukazuje sa v najbližšom mieste na verejnom vodovode, kde je to technicky vykonateľné, ak sa vlastník verejného vodovodu a odberateľ nedohodnú inak. Dodávka vody je splnená aj vtokom vody z verejného vodovodu do uzáveru hydrantu, výtokového stojana alebo plniaceho miesta, ak sa vlastník verejného vodovodu a odberateľ nedohodnú inak.“.
72.V § 25 sa odsek 3 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g) vypúšťanie inej ako splaškovej odpadovej vody16a) alebo zmluvne dohodnutej odpadovej vody do splaškovej kanalizácie, vybudovanej výlučne na odvádzanie splaškovej odpadovej vody,
h) vypúšťanie splaškovej odpadovej vody alebo inej ako zmluvne dohodnutej vody do dažďovej kanalizácie, vybudovanej výlučne na odvádzanie vody z povrchového odtoku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
16a) § 2 písm. k) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
73.V § 27 odsek 7 znie:
„(7) Potrubie verejného vodovodu vrátane jeho vodovodných prípojok a na ne napojených vnútorných rozvodov nesmú byť prepojené s potrubím z iného zdroja vody, ako je vodárenský zdroj verejného vodovodu.“.
74.§ 28 vrátane nadpisu znie:
§ 28
Vodné a stočné
(1)Konečný spotrebiteľ vody (ďalej len „konečný spotrebiteľ") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoberá vodu na účely konečnej spotreby vody z verejného vodovodu alebo od odberateľa vody (§ 4 ods. 3).
(2)Vodné je platba za dodávku pitnej vody odberateľovi, pričom cena za dodávku pitnej vody odberateľovi je určená podľa osobitného predpisu8b), ktorým sa určuje aj zloženie ceny.
(3)Vodné platí odberateľ vlastníkovi verejného vodovodu alebo prevádzkovateľovi verejného vodovodu, ak sa prevádzkovateľ verejného vodovodu nedohodol s vlastníkom verejného vodovodu, že vodné bude odberateľ platiť prevádzkovateľovi verejného vodovodu. Ak odberateľ nie je konečným spotrebiteľom, vzniká konečnému spotrebiteľovi povinnosť, aby za odobraté množstvo vody zaplatil odberateľovi rozpočítanú čiastku vodného. Ak sa odberateľ s konečnými spotrebiteľmi nedohodne inak, odberateľ rozpočíta konečným spotrebiteľom odobraté množstvo vody podľa smerných čísel spotreby vody.
(4)Právo na vodné vzniká pripojením pozemku alebo stavby na verejný vodovod vodovodnou prípojkou a uzatvorením zmluvy o dodávke vody.
16
(5)Spoluproducent odpadových vôd (ďalej len „spoluproducent") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vypúšťa odpadové vody prostredníctvom producenta (§ 4 ods. 4).
(6)Stočné je platba za odvádzanie odpadových vôd a spravidla aj čistenie odpadových vôd producenta, pričom cena za odvádzanie odpadových vôd a spravidla aj čistenie odpadových vôd producenta je určená podľa osobitného predpisu,8e) ktorým sa určuje aj zloženie ceny.
(7) Stočné platí producent vlastníkovi verejnej kanalizácie, ak sa prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nedohodol s vlastníkom verejnej kanalizácie, že stočné bude odberateľ platiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak spoluproducenti vypúšťajú odpadové vody prostredníctvom producenta, za vypúšťané množstvo odpadových vôd platia producentovi rozpočítanú čiastku stočného.
(8) Ak sa producent so spoluproducentmi nedohodne inak, producent rozpočíta spoluproducentom vypúšťané množstvo odpadových vôd podľa smerných čísel spotreby vody.
(9) Právo na stočné vzniká pripojením pozemku alebo stavby na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou a uzatvorením zmluvy o odvádzaní odpadových vôd. Pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpusty, právo na stočné vzniká ich vtokom do verejnej kanalizácie, okrem drobných vodných tokov, ktoré zaústené do verejnej kanalizácie.
(10) Vlastník verejného vodovodu, vlastník verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ je povinný predložiť odberateľovi alebo producentovi podrobné vyúčtovanie vodného a stočného na jeho požiadanie do 30 dní odo dňadoručenia žiadosti.
(11) Na náhradu výdavkov a náhradu škody pri požiarnom zásahu nahlásené veliteľom zásahu sa vzťahuje osobitný predpis.3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.
75.V § 29 ods. 3 prvá veta znie: „Ak sa vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nedohodne s producentom inak a ak nie je množstvo vypúšťaných odpadových vôd merané, určí sa toto množstvo na základe zistenia množstva odobranej vody z verejného vodovodu s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov.“.
76.Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
18) Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.“.
77.Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
19) Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.“.
78.V § 32 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“ a na konci sa dopĺňa čiarka a tieto slová: „a to do dňa pominutia dôvodu pre prerušenie alebo obmedzenie“.
17
79.V § 32 ods. 1 písm. c) sa nad slovo „majetku“ umiestňuje odkaz 19a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
19a) Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
80.V § 32 odsek 6 znie:
„(6) Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný ihneď ako je to možné obmedziť alebo prerušiť dodávku vody v nevyhnutnom rozsahu, ak o to požiada odberateľ a technické podmienky to umožňujú. Ak technické podmienky neumožňujú ihneď obmedziť alebo prerušiť dodávku vody, prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný obmedziť alebo prerušiť dodávku vody najneskôr do 48 hodín od požiadania. O takéto obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody nemôže odberateľ požiadať z dôvodu pravidelnej regulácie dodávky vody a poruchy na vnútornom vodovode. V ostatných prípadoch prevádzkovateľ preruší dodávku vody v lehote uvedenej v žiadosti odberateľa, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.“.
81.§ 34 sa vypúšťa.
82. V § 36 ods. 4 písm. b) sa za slovo „vyhlásení“ vkladajú slová „a zrušení“.
83.V § 36 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „(§ 3 ods. 10)“.
84.V § 36 ods. 7 písmeno a) znie:
„a) zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu, na odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou od jej obyvateľov a ďalších osôb v obci, na vyprázdňovanie obsahu domových žúmp v obci, na núdzové zásobovanie pitnou vodou,21) na náhradné zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd,“.
85. V § 36 ods. 7 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
b) zabezpečuje rozvoj verejných vodovodov a verejných kanalizácií zodpovedajúci potrebám obce,
c) rozhoduje o uložení povinnosti vlastníka stavby alebo pozemku pripojiť sa na verejnú kanalizáciu podľa § 4 ods. 14,“.
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená d) až g).
86.V § 38 odsek 3 znie:
„(3) Okresný úrad v sídle kraja kontroluje zabezpečenie technického a technologického stavu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.“.
87. V § 38 ods. 9 písm. a) sa suma „99 eur“ nahrádza sumou „300 eur“.
88. V § 38 ods. 9 písm. b) sa suma „16 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
89. V § 38 sa odsek 9 dopĺňa písmenami c) až e), ktoré znejú:
„c) od 300 eur do 16 596 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ nevykoná opatrenia na nápravu protiprávneho konania podľa odseku 5,
d) od 50 eur do 331 eur tomu, kto ako odberateľ alebo producent nevykoná opatrenia na nápravu protiprávneho konania podľa odseku 5,
18
e) od 300 eur do 3 319 eur tomu, kto ako právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie nevykoná opatrenia na nápravu protiprávneho konania podľa odseku 5.“.
90.V § 39 ods. 1 úvodnej vete sa suma „99 eur“ nahrádza sumou „300 eur“.
91.V § 39 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) 33 193 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 14 ods. 3 a 4, § 15 ods. 1 písm. d), g), j) a k), odsekov 3 a 5, odseku 7 písm. a), i), j) a k), § 16 ods. 1 písm. d), f), i), j) a k), § 16 ods. 3, § 16 ods. 5, § 16 ods. 7 písm. a), f) a g) a § 16a ods. 1 až 4 a 7,“.
92.V § 39 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) 16 596 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 7 ods. 2 a 5, § 17 ods. 1 písm. b) a d), odseku 2 písm. m), o) a p) a odseku 3 písm. d), § 18 ods. 1 písm. b) a d) , odseku 2 písm. o) a odseku 3 písm. d) a § 32 ods. 3 a 5,“.
93.V § 39 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 12 ods. 4” nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 3”.
94.V § 39 ods. 1 písmeno i) znie:
„i) 6 638 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa
§ 15
ods. 1 písm. e)
, ods. 7 písm. l),§ 16 ods. 1 písm. e), ods. 7 písm. h) a § 20 ods. 2,“.
95.V § 39 ods. 1 písm. k) sa slová „§ 19 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 6, § 19a ods. 4“.
96.V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) 3 319 eur tomu, kto ako právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ neplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo povinnosti podľa neho uložené ministerstvom, okresným úradom v sídle kraja alebo okresným úradom.“.
97.V § 39 ods. 2 úvodnej vete sa suma „33 eur“ nahrádza sumou „100 eur“.
98.V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) 331 eur tomu, kto ako právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je vlastníkom vodovodnej prípojky, nevykoná potrebné úpravy na vodovodnej prípojke pre osadenie meradla podľa § 4 ods. 5.“.
99.V § 39 ods. 3 sa suma „99 eur“ nahrádza sumou „300 eur“ a slová „§ 36 ods. 7 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 7 písm. d) a e)“.
100.V § 39 odsek 8 znie:
„(8) Pokuta uložená okresným úradom je príjmom Environmentálneho fondu, ktorý je správcom tejto pohľadávky štátu, okrem pokuty uloženej orgánom štátnej správy
19
vykonávajúcim dohľad podľa § 38 ods. 9, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Pokuta uložená obcou je príjmom obce.“.
101.V § 40 ods. 1 písmená a) až c) znejú:
„a) vlastník vodovodnej prípojky alebo vlastník kanalizačnej prípojky, ak poruší svoju povinnosť podľa § 4 ods. 5, § 4 ods. 7 písm. a) alebo § 4 ods. 8 písm. a),
b) vlastník vodovodnej prípojky alebo vlastník kanalizačnej prípojky, ak nezabezpečí na vlastné náklady opravu a údržbu vodovodnej prípojky podľa § 4 ods. 7 písm. b) alebo opravu a údržbu kanalizačnej prípojky podľa § 4 ods. 8 písm. b),
c) vlastník vodovodnej prípojky alebo vlastník kanalizačnej prípojky, ak neodstráni na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod, ak tak určil prevádzkovateľ verejného vodovodu podľa § 4 ods. 7 písm. c) alebo neodstráni na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na zaústenie kanalizačnej prípojky, ak tak určil prevádzkovateľ verejnej kanalizácie podľa § 4 ods. 8 písm. c).".
102.V § 40 ods. 1 písm. e) sa za slová „príslušného orgánu štátnej“ vkladá slovo „vodnej“.
103.V § 40 ods. 1 písm. j) sa slová „§ 36 ods. 7 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 7 písm. d) a e)“.
104.V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) až n), ktoré znejú:
„k) fyzická osoba, ktorá neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu podľa § 25 ods. 1,
l) fyzická osoba, ktorá neoprávnene vypúšťa odpadovú vodu do verejnej kanalizácie podľa § 25 ods. 3,
m) odberateľ alebo producent, ktorý si neplní povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. b) h),
n) odberateľ, ktorý nevykoná podľa pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu potrebné úpravy na vodovodnej prípojke pre osadenie meradla podľa § 4 ods. 5.“.
105.V § 40 ods. 2 písm. a) sa za slová „až i)“ vkladajú slová „a k) n)“ a suma „16 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“.
106.V § 40 ods. 2 písm. b) a c) sa suma „16 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
107.V § 41 odsek 1 znie:
„(1) Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem § 3 ods. 5 a 8, § 4 ods. 14, § 14, § 19, § 19a, § 38 ods. 5 a 9, § 39 a 40.“.
108.V § 41 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „a Policajnému zboru na účely odhaľovania trestných činov a zisťovania ich páchateľov“.
109.Za § 42bb sa vkladá § 42bc, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 42bc
20
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1) Ten, kto nadobudol vlastníctvo verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021, môže ho od 1. januára 2022 previesť len na subjekt verejného práva podľa predpisov účinných od 1. januára 2022. Ak predáva svoj podnik alebo jeho časť inému, je z prevodu vlastníckeho práva k veciam, iným právam a iným majetkovým hodnotám, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku vylúčený prevod verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; to neplatí, ak je kupujúcim subjekt verejného práva podľa predpisov účinných od 1. januára 2022. Vlastníctvo verejného vodovodu a