TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpo-zície (N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č.3
Akákoľvek osoba, ktorá v určený deň:
a) je občanom únie v zmysle druhého pododseku článku 8 ods. 1 zmluvy; a
b) nie je štátnym príslušníkom členského štátu bydliska, ale v každom prípade spĺňa tie isté podmienky vzhľadom na právo voliť a byť volený tak, ako ten štát predpisuje právnym predpisom pre jeho vlastných štátnych príslušníkov,
N
zákon č. 180/2014 Z. z.
§ 131
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).
Ú
2
právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách v členskom štáte bydliska v súlade s touto smernicou.
§ 132
§133
§ 163
§164
§ 165
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“) môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Právo voliť do orgánov samosprávy obce obyvateľ obce, ktorý trvalý pobyt v obci.
Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý
3
zákon č. 180/2014 Z. z.
+ návrh zákona
trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Č.7
O:1
O:2
O:3
1. Volič v rozsahu článku 3 uplatňuje svoje právo voliť v komunálnych voľbách v členskom štáte bydliska, ak vyjadril vôľu tak urobiť.
2. Ak účasť vo voľbách je povinná v členskom štáte bydliska, voliči v rámci rozsahu článku 3, ktorí zapísaní v zozname voličov, sú tiež povinní voliť.
3. Členské štáty, v ktorých účasť vo voľbách nie je povinná, môžu poskytnúť automatickú registráciu voličov v rámci rozsahu článku 3 do zoznamu voličov.
N
n. a.
N
zákon č. 180/2014 Z. z.
§ 131
§ 132
§ 133
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“) môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ
Ú
4
zákon č. 180/2014 Z. z.
zákon č. 180/2014 Z. z.
+ návrh zákona
zákon č. 180/2014 Z. z.
§ 163
§ 164
§ 165
§ 9
O:1
samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Právo voliť do orgánov samosprávy obce obyvateľ obce, ktorý trvalý pobyt v obci.
Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Stály zoznam voličov
(1) Stály zoznam voličov (ďalej len „stály zoznam“) zostavuje a vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť (ďalej len „obec“). Do stáleho
5
O:2
O:3
O:4
O:5
O:6
zoznamu zapisuje obec voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obci. Volič môže byť zapísaný len v jednom stálom zozname.
(2) V stálom zozname sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska.
(3) O voličovi sa v stálom zozname uvádzajú tieto údaje:
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
c) štátna príslušnosť,
d) názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu.
(4) Obec vyčiarkne zo stáleho zoznamu voliča, ktorý
a) sa prihlásil na trvalý pobyt v inej obci,
b) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) skončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(5) Obec vykoná zmenu v stálom zozname, ak volič zmenil meno, priezvisko alebo trvalý pobyt v obci.
(6) Obec priebežne zisťuje skutočnosti, ktoré dôvodom na
6
zákon č. 180/2014 Z. z.
O:7
O:8
§10
O:1
zmeny v stálom zozname. Obec vykonáva zmeny na základe
a) vlastných evidencií,
b) oznámení orgánov verejnej moci,
c) výsledkov námietkového konania.
(7) Orgány verejnej moci, ktoré rozhodujú o osobnom stave voličov alebo vedú inú evidenciu o voličoch ako výkon štátnej správy, povinné bezodkladne oznámiť príslušnej obci nadobudnutie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky, úmrtie voliča alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho, zmenu mena alebo zmenu priezviska, dovŕšenie 18 rokov veku, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony a zmenu trvalého pobytu, u cudzincov zmenu a skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a štátnu príslušnosť.
(8) V stálom zozname musí byť miesto na opravu chýb a vyznačenie prekážky práva voliť.
Námietkové konanie
(1) Volič si môže v úradných hodinách obce overiť, či je
7
zákon č. 180/2014 Z. z.
O:2
§11
O:1
zapísaný v stálom zozname, či údaje o ňom úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. Obec je povinná žiadosti vyhovieť alebo do troch dní písomne oznámiť voličovi dôvody, pre ktoré žiadosti nemôže vyhovieť.
(2) Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v stálom zozname, môže sa volič, ktorý je tým dotknutý, obrátiť na správny súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení stáleho zoznamu. Na konanie sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. Na základe rozhodnutia správneho súdu vykonáva zmenu v stálom zozname obec; v deň konania volieb vykonáva zmenu v zozname voličov vo volebnom okrsku (ďalej len „zoznam voličov“) okrsková volebná komisia.
Zoznam voličov
(1) Zoznam voličov pre jednotlivé volebné okrsky vyhotoví obec zo stáleho zoznamu; ak ide o zoznam voličov pre voľby do Európskeho parlamentu, použije sa aj
§ 75
.
8
zákon č. 180/2014 Z. z.
+ návrh zákona
zákon č. 180/2014 Z. z.
O:2
O:3
O:4
O:5
(2) Zoznam voličov odovzdá obec okrskovej volebnej komisii najneskôr hodinu pred začatím hlasovania.
(3) Do zoznamu voličov okrsková volebná komisia dopíše v deň konania volieb voliča, o ktorom to ustanovuje zákon v osobitných častiach. Okrsková volebná komisia na základe oznámenia podľa § 9 ods. 8 vyznačí v deň konania volieb do zoznamu voličov prekážku práva voliť podľa § 4.
(4) Každý, kto je oprávnený oboznamovať sa s údajmi v zozname voličov, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.
(5) Vyhotovenie osobitného zoznamu voličov ustanovuje zákon v osobitných častiach.
Č. 8
O:1
O:2
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby bol volič v rámci rozsahu článku 3 zapísaný do zoznamu voličov v dostatočnom predstihu pred dňom konania volieb.
2. Na účel zapísania jeho mena do zoznamu voličov, volič v rámci rozsahu článku 3 predloží tie isté doklady ako volič, ktorý je štátnym príslušníkom.
Členský štát bydliska môže tiež vyžadovať od voliča v rámci rozsahu článku 3, aby
N
N
D
zákon č. 180/2014 Z. z.
§ 9
O:1
Stály zoznam voličov
(1) Stály zoznam voličov (ďalej len „stály zoznam“) zostavuje a vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť (ďalej len „obec“). Do stáleho zoznamu zapisuje obec voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obci. Volič môže byť zapísaný len v jednom stálom zozname.
Ú
9
O:3
predložil platný doklad totožnosti, spoločne s formálnym vyhlásením uvádzajúcim jeho národnosť a jeho adresu v členskom štáte bydliska.
3. Voliči v rámci rozsahu článku 3, ktorí boli zapísaní do zoznamu voličov v členskom štáte bydliska, tam zostanú za tých istých podmienok ako voliči, ktorí štátnymi príslušníkmi, do doby, kým nebudú automaticky vyškrtnutí zo zoznamu voličov, pretože nesplňujú podmienky pre uplatnenie práva voliť.
Voliči, ktorí boli zapísaní do zoznamu voličov, môžu byť na ich vlastnú žiadosť tiež z neho vyškrtnutí.
Ak sa takí voliči presťahujú do inej základnej jednotky miestnej samosprávy v tom istom členskom štáte, zapíšu sa do zoznamu voličov tejto jednotky za tých istých podmienok ako voliči, ktorí štátnymi príslušníkmi.
N
O:2
O:3
O:4
O:5
O:6
(2) V stálom zozname sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska.
(3) O voličovi sa v stálom zozname uvádzajú tieto údaje:
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
c) štátna príslušnosť,
d) názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu.
(4) Obec vyčiarkne zo stáleho zoznamu voliča, ktorý
a) sa prihlásil na trvalý pobyt v inej obci,
b) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) skončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(5) Obec vykoná zmenu v stálom zozname, ak volič zmenil meno, priezvisko alebo trvalý pobyt v obci.
(6) Obec priebežne zisťuje skutočnosti, ktoré dôvodom na zmeny v stálom zozname. Obec vykonáva zmeny na základe
a) vlastných evidencií,
10
O:7
O:8
§11
O:1
b) oznámení orgánov verejnej moci,
c) výsledkov námietkového konania.
(7) Orgány verejnej moci, ktoré rozhodujú o osobnom stave voličov alebo vedú inú evidenciu o voličoch ako výkon štátnej správy, povinné bezodkladne oznámiť príslušnej obci nadobudnutie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky, úmrtie voliča alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho, zmenu mena alebo zmenu priezviska, dovŕšenie 18 rokov veku, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony a zmenu trvalého pobytu, u cudzincov zmenu a skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a štátnu príslušnosť.
(8) V stálom zozname musí byť miesto na opravu chýb a vyznačenie prekážky práva voliť.
Zoznam voličov
(1) Zoznam voličov pre jednotlivé volebné okrsky vyhotoví obec zo stáleho zoznamu; ak ide o zoznam voličov pre voľby do Európskeho parlamentu, použije sa aj
§ 75
.
11
zákon č. 180/2014 Z. z.
+ návrh zákona
zákon č. 180/2014 Z. z.
O:2
O:3
O:4
O:5
§21
O:1
(2) Zoznam voličov odovzdá obec okrskovej volebnej komisii najneskôr hodinu pred začatím hlasovania.
(3) Do zoznamu voličov okrsková volebná komisia dopíše v deň konania volieb voliča, o ktorom to ustanovuje zákon v osobitných častiach. Okrsková volebná komisia na základe oznámenia podľa § 9 ods. 8 vyznačí v deň konania volieb do zoznamu voličov prekážku práva voliť podľa § 4.
(4) Každý, kto je oprávnený oboznamovať sa s údajmi v zozname voličov, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.
(5) Vyhotovenie osobitného zoznamu voličov ustanovuje zákon v osobitných častiach.
Informovanie voličov
(1)Obec najneskôr desať dní po vyhlásení volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu informáciu podľa prvej vety zverejní aj v
12
návrh zákona + zákon č. 180/2014 Z. z.
O:3
§150
O:1
O:2
jazyku národnostnej menšiny. Vzor informácie zabezpečí pre obec ministerstvo vnútra prostredníctvom okresného úradu a zverejní ho na svojom webovom sídle.
(3) Obec doručuje najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. V obci podľa osobitného predpisu sa informácie v oznámení uvádzajú aj v jazyku národnostnej menšiny.
(1) Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.
(2) Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov na základe
13
O:3
O:4
predloženého občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
(3) Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu podľa
§ 10 ods. 2
, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov po predložení občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
(4) Volič v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov vkladá do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísiel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac taký počet kandidátov, aký byť v príslušnom volebnom obvode zvolený počet poslancov zastupiteľstva. Na hlasovacom
14
návrh zákona + zákon č. 180/2014 Z. z.
§182
O:1
O:2
O:3
lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja zakrúžkovaním poradového čísla označí jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje.
Spôsob hlasovania
(1) Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.
(2) Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov na základe predloženého občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
(3) Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu podľa
§ 10 ods. 2
, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov po predložení
15
O:4
občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
(4) Volič vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce. Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísiel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac taký počet kandidátov, aký byť v príslušnom volebnom obvode zvolený počet poslancov obecného zastupiteľstva. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkovaním poradového čísla označí jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje.
Čl. 9
O: 1
1. Pri predložení žiadosti o kandidatúru, osoba oprávnená kandidovať v rámci rozsahu článku 3 predloží tie isté sprievodné doklady ako kandidát, ktorý je štátnym príslušníkom. Členský štát bydliska môže
N
zákon č. 180/2014 Z. z.
+ návrh zákona
§ 139
O: 5
P: b)
(5) Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené
b) oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany
Ú
16
O: 2
požadovať od osoby, aby predložila formálne vyhlásenie uvádzajúce jej štátnu príslušnosť a jej adresu v členskom štáte bydliska.
2. Členský štát bydliska môže tiež požadovať od osoby oprávnenej kandidovať v rámci rozsahu článku 3, aby:
a) uviedla vo formálnom vyhlásení, ktoré osoba predkladá v súlade s odsekom 1, keď predkladá svoju žiadosť o kandidatúru, že nebola pozbavená práva kandidovať v jeho domovskom členskom štáte;
b) v prípade pochybností týkajúcich sa obsahu vyhlásenia vzhľadom k písm. a), alebo ak je to požadované podľa právnych opatrení členského štátu, predložila pred alebo po voľbách potvrdenie od príslušných správnych orgánov jej domovského členského štátu overujúce, že osoba nebola pozbavená svojho práva kandidovať v tomto štáte alebo, že žiadna takáto skutočnosť týmto orgánom nie je známa;
c) predložila platný doklad totožnosti;
d) uviedla vo formálnom vyhlásení, ktoré predkladá v súlade s odsekom 1, že nezastáva žiadnu funkciu, ktorá je nezlučiteľné v zmysle článku 6 ods. 2;
zákon č. 180/2014 Z. z.
+ návrh zákona
§ 144
O: 4
P: b)
alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja.
(4) Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené
b) oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej
17
e) označila svoju poslednú adresu v svojom domovskom členskom štáte, pokiaľ takú adresu mala.
zákon č. 180/2014 Z. z.
+ návrh zákona
zákon č. 180/2014 Z. z.
+ návrh zákona
§ 171
O: 5
P: b)
§ 176
O: 4
P: b)
strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja.
(5) Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené
b) oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ miestnej volebnej komisie.
(4) Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené
b) oznámenie o určení
18
splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ miestnej volebnej komisie.
Legenda:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž – žiadna zhoda
n. a. – neaplikovateľnosť