TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie štátnymi príslušníkmi v platnom znení
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpo-zície (N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:2
O: 1
O: 2
O: 3
Na účely tejto smernice:
1. „voľby do Európskeho parlamentu“ znamenajú voľby zástupcov do Európskeho parlamentu všeobecným priamym hlasovaním v súlade s aktom z 20. septembra 1976 (1);
2. „volebné územie“ znamená územie členského štátu, na ktorom v súlade s vyššie uvedeným aktom a v rámci toho v súlade s volebným právom daného členského štátu volí ľud daného členského štátu členov Európskeho parlamentu;
N
zákon č. 180/2014 Z. z.
+ návrh zákona
§ 81
O: 1
Preskúmavanie kandidátnych listín
(1) Štátna komisia preskúmava predložené kandidátne listiny najneskôr 80 dní predo dňom konania volieb. Overenie skutočností podľa § 73 ods. 1 a overenie, či kandidát nie je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií, vykonáva štátna komisia prostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru.
Ú
2
O: 4
O: 5
O: 6
O: 7
3. „členský štát bydliska“ znamená členský štát, v ktorom občan únie bydlisko, ale nie je jeho štátnym príslušníkom;
4. „domovský členský štát“ znamená členský štát, ktorého je občan únie štátnym príslušníkom;
5. „volič spoločenstva“ znamená ktorýkoľvek občan únie oprávnený hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu v členskom štáte svojho bydliska v súlade s touto smernicou;
6. „štátny príslušník spoločenstva oprávnený kandidovať vo voľbách“ znamená ktorýkoľvek občan únie, ktorý právo kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu v členskom štáte svojho bydliska v súlade s touto smernicou;
7. „zoznam voličov“ znamená úradný zoznam všetkých voličov oprávnených voliť v danom volebnom obvode alebo v danej lokalite, vypracovaný a aktualizovaný príslušným orgánom podľa volebného práva členského štátu bydliska, alebo zoznam obyvateľov, ak označuje spôsobilosť voliť; 8. „určený deň“ znamená deň alebo dni, v ktorých občania únie musia podľa volebného práva členského štátu bydliska splniť požiadavky pre hlasovanie alebo kandidovanie v tom štáte; 9. „formálne vyhlásenie“ znamená vyhlásenie uvedenej
zákon č. 180/2014 Z. z.
zákon č. 180/2014 Z. z.
§ 9
O: 1
O: 2
Kandidátnu listinu, ku ktorej nie je pripojené potvrdenie o uhradení kaucie, štátna komisia nepreskúmava.
Stály zoznam voličov
(1) Stály zoznam voličov (ďalej len „stály zoznam“) zostavuje a vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť (ďalej len „obec“). Do stáleho zoznamu zapisuje obec voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obci. Volič môže byť zapísaný len v jednom stálom zozname.
(2) V stálom zozname sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska.
3
osoby, pri uvedení nesprávnych údajov sa táto osoba vystavuje riziku postihu v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
O: 3
O: 4
O: 5
O: 6
(3) O voličovi sa v stálom zozname uvádzajú tieto údaje:
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
c) štátna príslušnosť,
d) názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu.
(4) Obec vyčiarkne zo stáleho zoznamu voliča, ktorý
a) sa prihlásil na trvalý pobyt v inej obci,
b) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) skončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(5) Obec vykoná zmenu v stálom zozname, ak volič zmenil meno, priezvisko alebo trvalý pobyt v obci.
(6) Obec priebežne zisťuje skutočnosti, ktoré dôvodom na zmeny v stálom zozname. Obec vykonáva zmeny na základe
a) vlastných evidencií,
b) oznámení orgánov verejnej moci,
c) výsledkov námietkového konania.
4
zákon č. 180/2014 Z. z.
O: 7
O: 8
§ 11
O: 1
O:2
(7) Orgány verejnej moci, ktoré rozhodujú o osobnom stave voličov alebo vedú inú evidenciu o voličoch ako výkon štátnej správy, povinné bezodkladne oznámiť príslušnej obci nadobudnutie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky, úmrtie voliča alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho, zmenu mena alebo zmenu priezviska, dovŕšenie 18 rokov veku, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony a zmenu trvalého pobytu, u cudzincov zmenu a skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a štátnu príslušnosť.
(8) V stálom zozname musí byť miesto na opravu chýb a vyznačenie prekážky práva voliť.
Zoznam voličov
(1) Zoznam voličov pre jednotlivé volebné okrsky vyhotoví obec zo stáleho zoznamu; ak ide o zoznam voličov pre voľby do Európskeho parlamentu, použije sa aj
§ 75
.
(2) Zoznam voličov odovzdá obec okrskovej volebnej komisii
5
zákon č. 180/2014 Z. z.
+ návrh zákona
zákon č. 180/2014 Z. z.
O: 3
O: 4
O: 5
najneskôr hodinu pred začatím hlasovania.
(3) Do zoznamu voličov okrsková volebná komisia dopíše v deň konania volieb voliča, o ktorom to ustanovuje zákon v osobitných častiach. Okrsková volebná komisia na základe oznámenia podľa § 9 ods. 8 vyznačí v deň konania volieb do zoznamu voličov prekážku práva voliť podľa § 4.
(4) Každý, kto je oprávnený oboznamovať sa s údajmi v zozname voličov, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.
(5) Vyhotovenie osobitného zoznamu voličov ustanovuje zákon v osobitných častiach.
Legenda:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž – žiadna zhoda
n. a. – neaplikovateľnosť