1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá podľa návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021.
Návrh zákona v článku I reaguje na novelu zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), prijatú 21. marca 2017, ktorou Národná rada Slovenskej republiky schválila konanie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v rovnaký deň a v rovnakom čase.
V roku 2022 sa prvýkrát uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v jeden deň. Prijatá právna úprava vychádza v ústrety voličom, ktorí sa tak v rovnaký deň a v rovnakom čase budú môcť zúčastniť oboch volieb do orgánov územnej samosprávy. Očakávaným prínosom, okrem zvýšenej účasti vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, je aj následné posilnenie mandátu volených zástupcov týchto orgánov.
Na druhej strane je však v súvislosti s konaním dvoch rôznych volieb v jeden deň nevyhnutné pripraviť podmienky pre prácu členov okrskových volebných komisií zodpovedných za zákonný priebeh hlasovania a sčítania hlasov, ako aj podmienky pre činnosť odborných sumarizačných útvarov zodpovedaných za spracovanie výsledkov volieb, pretože na nich budú kladené najvyššie nároky v tento volebný deň. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky analyzovalo riziká, ktoré by mohli ohroziť úspešnosť volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných v rovnaký deň a v rovnakom čase. Výsledkom analýzy je predkladaný návrh novely volebného zákona, ktorá za cieľ najmä vytvoriť lepšie podmienky pre činnosť volebných komisií a pružnejšie a efektívnejšie spracovanie výsledkov volieb.
Nakoľko členovia obvodných volebných komisií a členovia volebných komisií samosprávnych krajov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a členovia okresných volebných komisií vo všetkých druhoch volieb doposiaľ nemali nárok na odmenu za výkon svojej funkcie, v návrhu novely volebného zákona sa navrhuje zjednotiť nárok na odmenu členov volebných komisií všetkých stupňov tak, aby členovia každej volebnej komisie mali nárok na odmenu. Absencia odmeny za výkon funkcie člena vyššie uvedených volebných komisií spôsobovala problémy pri organizačnom zabezpečení volieb, a to najmä v súvislosti s obsadením predmetných volebných komisií jej členmi. Vzhľadom na náročnosť dvoch volieb konaných v jeden deň je potrebné túto diskrimináciu najneskôr do ich konania v roku 2022 odstrániť. Garanciou odmeny za pôsobenie v obvodnej volebnej komisii, volebnej komisii samosprávneho kraja a v okresnej volebnej komisii sa predpokladá aj zvýšenie záujmu o členstvo v týchto volebných komisiách.
Navrhuje sa zjednotiť povinnosť volebných komisií všetkých stupňov, vrátane okrskových volebných komisií, zasielať zápisnicu o výsledku volieb volebnej komisii vyššieho stupňa elektronicky a listinné vyhotovenie, podpísané členmi volebnej komisie, doručiť orgánu príslušnému na úschovu volebných dokumentov z činnosti danej volebnej komisie v určenej lehote až po ukončení činnosti volebnej komisie.
2
Zároveň sa navrhuje ustanoviť povinnosť starostovi obce zabezpečiť internetové pripojenie pre potreby okrskovej volebnej komisie.
Okrem toho sa v novele volebného zákona navrhuje vykonať úpravy vyplývajúce z aplikačnej praxe, napríklad jednoznačne sa ustanovuje spôsob preukazovania totožnosti voliča pri jednotlivých druhoch volieb, ustanovuje sa postup oznámenia prekážky práva voliť spočívajúcej v zákonom ustanovenom obmedzení osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Pri delegovaní členov volebných komisií sa ustanovuje povinnosť uvádzať v oznámení o delegovaní aj e-mailový a telefonický kontakt na člena volebnej komisie. Upresňuje sa zodpovednosť a úloha odborných sumarizačných útvarov z dôvodu, že všeobecná, nejednoznačná úprava sťažovala prácu volebných komisií najmä vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Zároveň sa vo voľbách do orgánov územnej samosprávy zavádza pre kandidáta bez politickej príslušnosti možnosť dať sa pri doručení kandidátnej listiny, resp. pri doručení vzdania sa kandidatúry, zastúpiť splnomocnenou osobou.
V článku II návrhu zákona sa navrhujú zmeny v zákone č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2004 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“). Navrhovanými zmenami sa upresňujú limity nákladov na volebnú kampaň vo voľbách do orgánov územnej samosprávy v prípade, ak sa voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konajú v jeden deň.
Vzhľadom na skutočnosť, že volebná kampaň pre voľby do orgánov územnej samosprávy sa uskutočňuje na miestnej a regionálnej úrovni, na základe skúseností z praktickej aplikácie zákona o volebnej kampani sa navrhuje preniesť kontrolu nad dodržiavaním transparentnosti volebnej kampane a ukladanie sankcií pre porušenie ustanovenia § 15 zákona o volebnej kampani na okresné úrady. Kontrola orgánmi pôsobiacimi priamo na území, na ktorom sa vedie volebná kampaň, bude z hľadiska jej teritoriálneho dosahu účelnejšia, hospodárnejšia a efektívnejšia.
Vzhľadom na aplikačné problémy týkajúce sa preukazovania zodpovednosti za vedenie volebnej kampane kandidátom uvedeným na kandidátnej listine politickej strany alebo koalície politických strán a politických hnutí vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu v čase, kedy je takúto činnosť zakázané vykonávať, sa navrhuje ustanoviť objektívnu zodpovednosť tej politickej strany alebo koalície politických strán a politických hnutí, na kandidátnej listine ktorej je tento kandidát uvedený.
Tiež sa navrhuje zjednotiť trvanie tzv. „volebného moratória“. Na základe porovnania dĺžky trvania „volebného moratória“ v členských štátoch Európskej únie, ako aj na základe skúseností z aplikačnej praxe sa navrhuje ustanoviť jednotnú dĺžku trvania „moratória“ pre vedenie volebnej kampane, uverejňovanie prieskumov verejnej mienky, ako aj uverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch v rozhlasovom vysielaní, v televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických publikáciách, neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve, a to na 48 hodín predo dňom konania volieb.
Upresňuje sa pojem volebný prieskum a ustanovuje sa pojem volebná anketa a tiež sa ustanovuje postup, akým je možné v deň konania volieb vykonávať prieskumy verejnej mienky, tzv. „exit poll“.
3
V nadväznosti na vyššie uvedené úpravy a zmeny sa upravujú ustanovenia o sankciách a ustanovuje sa povinnosť všetkým osobám poskytovať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky ako aj okresným úradom súčinnosť pri vykonávaní kontroly vedenia volebnej kampane.
Vzhľadom na skutočnosť, že aplikačná prax ukázala, že jednoročná subjektívna lehota na uloženie pokuty za porušenie zákona o volebnej kampani v niektorých prípadoch nepostačuje na riadne prešetrenie veci a vydanie právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty v správnom konaní, navrhuje sa predĺžiť subjektívnu lehotu na uloženie sankcie z jedného roka na tri roky a objektívnu lehotu z troch rokov na päť rokov.
V článku III návrhu zákona sa navrhuje upraviť v zákone č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“) povinnosť pre banky a pobočky zahraničných bánk na požiadanie kandidujúcej politickej strany (vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, voľbách do Európskeho parlamentu a vo voľbách do orgánov územnej samosprávy) alebo kandidáta (vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky a vo voľbách do orgánov územnej samosprávy) zriadiť osobitný platobný účet, na ktorom údaje bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a zobrazujú informácie v rozsahu ustanovenom zákonom o volebnej kampani - tzv. „transparentný účet“. Povinnosť sa ustanovuje na základe poznatkov z aplikačnej praxe, keď niektorým kandidátom vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktorí mali povinnosť financovať volebnú kampaň z osobitného platobného účtu, banka odmietla takýto účet zriadiť. Štát na jednej strane zákonom ustanovil povinnosť kandidátom viesť finančné prostriedky na osobitnom platobnom účte v banke pod hrozbou sankcie, na druhej strane však nezaručil možnosť poskytovania tejto služby bankou.
Okrem toho sa navrhuje, aby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré kontroluje dodržiavanie ustanovení zákona o volebnej kampani pri vedení volebnej kampane, malo možnosť identifikovať prispievateľa na volebnú kampaň kandidujúcim subjektom. Zákon o volebnej kampani ustanovuje, od koho môže kandidát vo voľbách prijať finančný dar a tiež ustanovuje, od koho kandidát dar prijať nesmie. Zároveň za prijatie daru v rozpore so zákonom ustanovil zákonodarca odradzujúce sankcie. Pre spoľahlivé zistenie veci v rámci konania o uložení sankcie správny orgán musí mať možnosť overiť si, ak to nie je možné spoľahlivo zistiť z výpisu z „transparentného účtu“, či darca spĺňa podmienky ustanovené zákonom o volebnej kampani. V prípade pochybností môže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky požiadať banku o identifikáciu darcu. Ak by takúto možnosť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nemalo, bola by kontrola dodržiavania zákona o volebnej kampani v niektorých prípadoch z dôvodu bankového tajomstva nevykonateľná.
Návrh zákona vplyv na rozpočet verejnej správy, ale nezakladá negatívny dopad na štátny rozpočet, keďže predkladateľ dokáže zjednotenie nároku na odmenu členov volebných komisií všetkých stupňov a zavedenie povinnosti zabezpečiť prístup k internetu pre okrskové volebné komisie, pokryť v rámci schválených limitov na zabezpečenie volieb. Návrh zákona nezakladá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu, na služby verejnej správy pre občana, ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
4
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: .. Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
máj 2021
Predpokladaný termín predloženia a rokovanie vlády Slovenskej republiky
september 2021
2. Definícia problému
Vytvorenie podmienok na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov v rovnaký deň a v rovnakom čase v procese volieb a v procese vedenia volebnej kampane.
3. Ciele a výsledný stav
Efektívne vyhotovovanie zápisníc o výsledku volieb.
Vyhotovovanie zoznamov kandidátov v elektronickej podobe, zjednotenie nároku na odmenu členov volebných komisií.
Zjednotenie nároku na odmenu členov volebných komisií všetkých stupňov.
Stanovenie výšky odmeny za výkon funkcie člena a zapisovateľa okrskovej volebnej komisie vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, v sume dvojnásobku, ktorá pripadá členovi a zapisovateľovi okrskovej volebnej komisie podľa § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení vyhlášky č. 323/2019 Z. z.
Stanovenie minimálneho počtu členov okrskovej volebnej komisie v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, na sedem.
Zavedenie povinnosti zabezpečiť prístup k internetu pre miestne a okrskové volebné komisie.
Prispôsobenie pravidiel vedenia volebnej kampane v čase konania volieb v jeden deň, úprava parametrov transparentného účtu.
Vytvorenie legislatívnych podmienok k zavedenej povinnosti viesť finančné prostriedky na volebnú kampaň na osobitnom účte podľa zákona č.
181/2014 Z. z.
o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákonač. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
4. Dotknuté subjekty
Volebné komisie
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Okresné úrady
Obce, vyššie územné celky
Kandidáti a politické strany a politické hnutia
Banky a pobočky zahraničných bánk
5
5. Alternatívne riešenia
Nulový variant je variant, z ktorého predkladateľ vychádzal pri príprave návrhu zákona. Výkon funkcie člena volebnej komisie je iným úkonom vo všeobecnom záujme. Pri zachovaní súčasného stavu, kedy členovia obvodných volebných komisií a členovia volebných komisií samosprávnych krajov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a členovia okresných volebných komisií vo všetkých druhoch volieb nemajú za výkon svojej funkcie nárok na odmenu, by naďalej pretrvávali problémy pri organizačnom zabezpečení volieb, a to predovšetkým pri obsadzovaní volebných komisií jej členmi. Absencia finančného ohodnotenia tak spôsobuje nezáujem o výkon tejto funkcie a časté domenovanie chýbajúcich členov obvodnej volebnej komisie a volebnej komisie samosprávneho kraja predsedom samosprávneho kraja a členov okresnej volebnej komisie prednostom okresného úradu, ak počet členov volebnej komisie nedosiahne zákonom stanovenú hranicu. Navrhovateľ ďalej usudzuje, že súčasný stav neodráža náročnosť plnenia úloh vyplývajúcich z volebného zákona členmi obvodnej volebnej komisie, volebnej komisie samosprávneho kraja a okresnej volebnej komisie a nezohľadňuje ani potrebu adekvátneho finančného ohodnotenia za práce vykonávané cez víkend a v noci.
Napriek tomu, že neexistovala zákonná povinnosť, ale iba možnosť odosielania zápisníc o výsledku volieb elektronickou formou prostredníctvom informačného systému IVIS, pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 využilo túto možnosť 80 % okrskových volebných komisií, čo prispelo ku skráteniu času sčítania výsledkov volieb.
Vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, pri určení výšky odmeny za výkon funkcie člena a zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a stanovení minimálneho počtu členov okrskovej volebnej komisie v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice nulový variant (súčasný spôsob stanovenia výšky odmeny a súčasný minimálny počet päť členov okrskovej volebnej komisie v hlavnom mesta Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice) nezohľadňuje vyššiu náročnosť spojených volieb.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že zachovanie nulového variantu by mohlo priniesť problémy v plynulom zabezpečení volieb.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? 💧 Áno Nie
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení vyhlášky č. 323/2019 Z. z.
7. Transpozícia práva EÚ
Nie
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
💧 Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
 Žiadne
Negatívne
6
Pozitívne
 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Predkladateľ trvá na tom, že predmetný návrh zákona nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti, a to z dôvodu, že výsledky volieb zisťuje Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom informačného systému IVIS, ktorý je v prevádzke už niekoľko rokov.
11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Eva Chmelová,
eva.chmelova@minv.sk
, 00421903776796
12. Zdroje
Skutočne vynaložené výdavky na voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017, voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018, voľby prezidenta Slovenskej republiky a voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 a voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok.
K doložke vybraných vplyvov
Komisia odporúča v bode 5. doplniť alternatívne riešenia a uviesť minimálne nulový variant.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
Predložený návrh v čl. I, § 8 stanovuje novú povinnosť pre obce a mestá, kde „starosta obce zabezpečí pre okrskovú volebnú komisiu na účely prípravy a vykonania volieb prístup k internetu“. Komisia upozorňuje, že ide o povinnosť obcí a miest v rámci preneseného výkonu štátnej správy a výdavky s ňou spojené je nevyhnutné zabezpečiť zo štátneho rozpočtu. Preto v nadväznosti na uvedenú novú povinnosť a na § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Komisia žiada doplniť analýzu vplyvov na rozpočet aj o vplyvy na štátny rozpočet súvisiace so zabezpečením prístupu k internetu v obciach vrátane uvedenia finančného krytia predmetných výdavkov.
V čl. II materiálu sa, okrem iného, navrhujú aj nové ustanovenia, resp. zmeny v ustanoveniach o pokutách, ktoré však v doložke vybraných vplyvov ani analýze vplyvov na rozpočet nie nijakým spôsobom vysvetlené ani kvantifikované. Uvedené je potrebné doplniť.
Zároveň je potrebné zosúladiť vyjadrenie k vplyvom na rozpočet verejnej správy uvedené v dôvodovej správe s ostatnými časťami materiálu.
K vplyvom na informatizáciu
Komisia nesúhlasí s tvrdením predkladateľa, že predmetný návrh zákona nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti. Predkladateľ napr. v bode 10 navrhuje vyhotovovanie zápisnice priamo prostredníctvom IS štatistického úradu. Keďže ide o novú úpravu, Komisia za to, že bude nevyhnutné vykonať úpravy informačného systému prípadne jeho funkcionalít, ktoré uvedené umožnia.
K všeobecnej časti dôvodovej správy
Informáciu o vybraných vplyvoch predloženého návrhu zákona je potrebné zosúladiť s hodnotením vplyvov podľa doložky vybraných vplyvov.
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
7
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
15 256 268
779 756
36 804 452
v tom: Ministerstvo vnútra SR
0
15 256 268
779 756
36 804 452
z toho:
- vplyv na ŠR
0
15 256 268
779 756
36 804 452
Rozpočtové prostriedky
0
15 256 268
779 756
36 804 452
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
1 806 200
88 000
4 296 000
- vplyv na ŠR:
0
1 806 200
88 000
4 296 000
z toho: Ministerstvo vnútra SR
0
1 806 200
88 000
4 296 000
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
15 256 268
779 756
36 804 452
v tom: Ministerstvo vnútra SR
0
15 256 268
779 756
36 804 452
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
8
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Podľa § 37 volebného zákona sa výdavky spojené s voľbami uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na zabezpečenie prípravy a vykonanie volieb rozpočtované v kapitole ministerstva vnútra vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na roky 2022 2024. Podľa § 218 ods. 2 volebného zákona obce a samosprávne kraje plnia úlohy na úseku volieb ako prenesený výkon štátnej správy. Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku volieb sa poskytuje obciam a samosprávnym krajom dotácia z kapitoly ministerstva vnútra v rámci záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.
Keďže účinnosť novely zákona sa predpokladá začiatkom roka 2022, prvýkrát sa zmeny prejavia pri financovaní volieb konaných v roku 2022. Dopad na štátny rozpočet z titulu priznania nároku na odmenu členovi obvodnej volebnej komisie, členovi volebnej komisie samosprávneho kraja a členovi okresnej volebnej komisie, ak v deň konania volieb nemá nárok na náhradu, nie je možné v súčasnosti presne kvantifikovať. Navrhovaná úprava sa dotýka 8 volebných komisií samosprávneho kraja, približne 96 obvodných volebných komisií a 49 okresných volebných komisií, čo pri približne 6 000 okrskoch možno považovať za zanedbateľné.
Výdavky spojené s povinnosťou starostu obce zabezpečiť v súvislosti s prípravou a vykonaním volieb prístup k internetu pre miestne a okrskové volebné komisie nebudú znášať obce, ale budú hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu. Novelou vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení vyhlášky č. 323/2019 Z. z., ktorou sa špecifikujú jednotlivé druhy výdavkov hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu budú nevyhnutné výdavky spojené s elektronickým odosielaním zápisníc o výsledku volieb zaradené medzi oprávnené výdavky. Pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 80 % okrskových volebných komisií využilo dobrovoľnú možnosť odosielania zápisníc o výsledku volieb prostredníctvom informačného systému IVIS. Výdavky spojené so zavedením povinnosti starostu obce zabezpečiť v súvislosti s prípravou a vykonaním volieb prístup do internetu pre miestne a okrskové volebné komisie nie je možné v súčasnosti presne kvantifikovať, keďže uvedené výdavky sa prvýkrát prejavia pri financovaní volieb v roku 2022. Navrhovateľ však za to, že dopad na štátny rozpočet bude vzhľadom na skutočnosť, že pri posledných voľbách túto možnosť využilo 80 % okrskov, a to bez dopadu na štátny rozpočet, zanedbateľný a dokáže ho v prípade potreby uhradiť v rámci navrhnutých limitov na zabezpečenie volieb na roky 2022 až 2024.
Na základe vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania sa vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, určuje výška odmeny za výkon funkcie člena a zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v sume dvojnásobku, ktorá pripadá členovi a zapisovateľovi okrskovej volebnej komisie podľa § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení vyhlášky č. 323/2019 Z. z. a stanovuje minimálny počet členov okrskovej volebnej komisie v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice na sedem. Pri kvantifikácii výdavkov potrebných na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa v roku 2022 vykonajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, sa vychádzalo z výšky skutočne vynaložených výdavkov na zabezpečenie obidvoch druhov volieb, pričom ich súčasťou boli aj výdavky vynaložené na vyplatenie odmien členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií za voľby do orgánov územnej samosprávy. Na základe uvedeného navrhovateľ deklaruje, že dopad na štátny rozpočet z titulu navýšenia výdavkov na vyplatenie odmien členom a zapisovateľom
9
okrskových volebných komisií a navýšenia minimálneho počtu členov okrskovej volebnej komisie v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice (odmeny, stravovanie, občerstvenie), bude hradený v rámci navrhnutých limitov na zabezpečenie volieb v roku 2022.
Z uvedeného dôvodu kvantifikácia výdavkov na roky 2022 2024 nevykazuje negatívny dopad na štátny rozpočet.
2.2.Popis a charakteristika návrhu
2.2.1.Popis návrhu:
Novela zákona priznáva členovi obvodnej volebnej komisie, členovi volebnej komisie samosprávneho kraja a členovi okresnej volebnej komisie nárok na odmenu, ak nemajú v deň konania volieb nárok na náhradu podľa § 36 ods. 1 volebného zákona, zjednocuje nárok na odmenu členov volebných komisií všetkých stupňov, zvyšuje záujem o výkon funkcie člena volebnej komisie vo volebných komisiách vyššieho stupňa a eliminuje potrebu vymenovania chýbajúcich členov volebných komisií v prípadoch, ak dôjde k zníženiu počtu členov pod zákonom ustanovenú hranicu.
Zavedenie povinnosti zabezpečiť prístup k internetu pre miestne a okrskové volebné komisie odbremení predsedov miestnych a okrskových volebných komisií od osobného doručovania zápisníc volebnej komisii vyššieho stupňa, od čakania na spracovanie zápisnice odborným sumarizačným útvarom, napomôže k odstraňovaniu chybovosti a uľahčí spracovanie výsledkov hlasovania pre miestne a okrskové volebné komisie a pre odborné sumarizačné útvary.
V čl. II. návrhu zákona sa navrhujú zmeny zákona o volebnej kampani. Navrhovanými zmenami sa upresňujú limity nákladov na volebnú kampaň vo voľbách do orgánov územnej samosprávy a prenáša sa kontrola nad dodržiavaním transparentnosti volebnej kampane a ukladanie sankcií pre porušenie ustanovení § 15 zákona o volebnej kampani na okresné úrady. Ďalej sa vzhľadom na zavedenie objektívnej zodpovednosti politickej strany za vedenie volebnej kampane kandidátom uvedeným na jej kandidátnej listine vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu po čase ustanovenom na volebnú kampaň ustanovuje príslušná sankcia za jej porušenie. Rovnako sa zavádza sankcia za porušenie novozavedenej spoločnej zodpovednosti všetkých politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu za vedenie volebnej kampane po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 kandidátom uvedeným na kandidátnej listine tejto koalície pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu. Pokuta bude uložená v rovnakej výške každej politickej strane tvoriacej koalíciu ako vyjadrenie spoločnej zodpovednosti za konanie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine tejto koalície. Za neposkytnutie súčinnosti fyzických a právnických osôb ministerstvu vnútra, ktoré je spôsobilé znemožniť efektívne prešetrovanie možných porušení pravidiel vedenia volebnej kampane sa v zákone ustanovuje sankcia za účelom vynútiteľnosti tejto súčinnosti, a to aj s možnosťou jej opakovaného uloženia.
Vyhodnotením záverov medzirezortného pripomienkového konania sa pre voľby do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, stanovila výška odmeny za výkon funkcie člena a zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v sume dvojnásobku, ktorá pripadá členovi a zapisovateľovi okrskovej volebnej komisie podľa § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení vyhlášky č. 323/2019 Z. z. a z dôvodu väčšieho počtu hlasovacích lístkov a s tým spojenej vyššej náročnosti procesu sčítavania hlasov určil minimálny počet
10
členov okrskovej volebnej komisie v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice na sedem.
.......................................................................................................................................................
2.2.2.Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
x zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3.Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2021
2022
2023
2024
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4.Výpočty vplyvov na verejné financie
Výšku dopadu na štátny rozpočet z titulu priznania nároku na odmenu, ak v deň konania volieb nemá člen obvodnej volebnej komisie, člen volebnej komisie samosprávneho kraja a člen okresnej volebnej komisie nárok na náhradu podľa § 36 ods. 1 volebného zákona nie je možné v súčasnosti presne kvantifikovať, nakoľko výška vynaložených výdavkov závisí od počtu a druhu vyhlásených volieb predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, od počtu členov volebných komisií, ktorý nie je zákonom limitovaný, ako aj od dosiahnutej výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa konajú voľby.
Pri vynakladaní výdavkov na voľby najvyšší objem finančných prostriedkov tvoria výdavky na zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií.
Navrhovaná úprava sa dotýka 8 volebných komisií samosprávneho kraja, približne 96 obvodných volebných komisií a 49 okresných volebných komisií, čo pri 6 000 okrskoch možno považovať za zanedbateľné. Vychádzajúc zo spôsobu výpočtu výšky odmeny podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení vyhlášky č. 323/2019 Z. z. predkladateľ deklaruje, že zjednotenie nároku na odmenu členov volebných komisií všetkých stupňov neprinesie výrazný nárast výdavkov. Pri financovaní volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 sa z titulu zjednotenia nároku na odmenu členov volebných komisií všetkých stupňov predpokladá suma 66 000 eur, v roku 2024 kedy sa úprava dotýka členov 49 okresných volebných komisií sa pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a voľbách do Európskeho parlamentu predpokladá rovnaká suma 21 000 eur, pri dvojkolových voľbách prezidenta Slovenskej republiky suma 42 000 eur a pri doplnkových voľbách do územnej samosprávy, ktoré vyhlasované predsedom Národnej rady Slovenskej republiky každý rok a môžu sa konať aj viackrát do roka z dôvodov ustanovených volebným zákonom suma
11
do 17 000 eur. Navýšenie finančných prostriedkov z tohto premetu dokáže predkladateľ pokryť v rámci navrhnutých limitov na roky 2022 až 2024.
Výška dopadu na štátny rozpočet z titulu zavedenia povinnosti starostovi obce zabezpečiť v súvislosti s prípravou a vykonaním volieb prístup k internetu pre miestne a okrskové volebné komisie nie je možné v súčasnosti presne kvantifikovať, keďže nie je možné určiť koľko obcí bude potrebovať pomoc pri zriadení pripojenia k internetu. Ministerstvo vnútra v spolupráci s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v súčasnosti uskutočňuje prieskum pripojenia volebných miestností k internetu. Na základe uvedeného nie je možné kvantifikovať sumu výdavkov potrebných na zabezpečenie pripojenia volebných miestností. Výdavky s tým spojené budú v prípade potreby hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu a budú špecifikované vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení vyhlášky č. 323/2019 Z. z., ktorú bude predkladateľ novelizovať. Vychádzajúc zo skutočnosti, že pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 80 % okrskových volebných komisií využilo dobrovoľnú možnosť odosielania zápisníc o výsledku volieb prostredníctvom informačného systému IVIS, navrhovateľ za to, že dopad na štátny rozpočet bude z titulu zavedenia povinnosti prístupu k internetu pre miestne a okrskové volebné komisie zanedbateľný a dokáže ho uhradiť v rámci navrhnutých limitov na zabezpečenie volieb na roky 2022 až 2024.
Vplyv na rozpočet pre spojené voľby z titulu zdvojnásobenia výšky odmeny člena a zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a navýšenia minimálneho počtu členov okrskovej volebnej komisie v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice na sedem bol kvantifikovaný nadväzne na predpokladaný počet členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií (počet členov okrskových volebných komisií nie je zákonom regulovaný a tvoria ho nominanti jednotlivých kandidujúcich politických subjektov), predpokladanú výšku odmeny člena, predsedu a zapisovateľa okrskovej volebnej komisie závislej od výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa konanú voľby a odhadovanú výšku výdavkov na stravovanie a občerstvenie z dôvodu navýšenia minimálneho počtu členov okrskovej volebnej komisie v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice, a to v predpokladanej sume 2 970 000 eur. Pri kvantifikovaní plánovaných finančných prostriedkov na zabezpečenie volieb do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase sa vychádzalo z výšky skutočných výdavkov vynaložených na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 a volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 vrátane výdavkov na vyplatenie odmien členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií. Vychádzajúc z vykonaného prepočtu navrhovateľ za to, že navýšenie finančných prostriedkov z titulu zdvojnásobenia výšky odmeny člena a zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a navýšenie minimálneho počtu členov okrskovej volebnej komisie v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice na sedem, dokáže pokryť v rámci schválených limitov na zabezpečenie volieb v roku 2022.
Ukladanie sankcií špecifikovaných v čl. II. navrhovaného materiálu síce predpokladá možný pozitívny vplyv na štátny rozpočet v zanedbateľnom rozsahu, avšak vzhľadom na ich preventívny charakter nie je v súčasnosti možné prejudikovať počet prípadných porušení príslušných ustanovení zákona a preto nemožno ani kvantifikovať výšku pokút z budúcich potenciálnych správnych konaní, ktoré sa následne stanú príjmom štátneho rozpočtu.
12
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Vzhľadom na preventívny charakter ukladania sankcií možno predpokladať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ale vychádzajúc zo skutočnosti, že nie je možné predpokladať počet možných porušení zákona, nie je možné ani presne kvantifikovať odhad zvýšenia príjmov z pokút budúcich potenciálnych správnych konaní za jednotlivé roky.
13
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600) Ministerstvo vnútra SR
0
15 256 268
779 756
36 804 452
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
1 806 200
88 000
4 296 000
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
631 268
30 756
1 501 452
Tovary a služby (630)2
0
2 058 100
350 000
5 961 000
Bežné transfery (640)2
0
10 760 700
311 000
25 046 000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
15 256 268
779 756
36 804 452
14
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2021
2022
2023
2024
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Z predloženého materiálu nevyplývajú zvýšené nároky na počty zamestnancov zainteresovaných subjektov verejnej správy podieľajúcich sa na realizácií volieb. Nadväzne na uvedené sa tabuľka č. 5 nevypĺňa.
15
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
-čl. 10 Zmluvy o Európskej únii,
-čl. 18, 20, 22 a 224 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)v sekundárnom práve
-Smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie štátnymi príslušníkmi (Ú. v. ES L 329, 30.12.1993, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 001) v platnom znení, gestor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
-Smernica Rady 94/80/ES z 19. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov únie v komunálnych voľbách v členskom štáte, ktorého nie štátnymi príslušníkmi (Ú. v. ES L 368, 31.12.1994, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 001) v platnom znení, gestor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. L 317, 4.11.2014) v platnom znení, gestor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP) (Ú. v. L 119, 4.5.2016) v platnom znení, gestor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
-Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2018/994 z 13. júla 2018, ktorým sa mení Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976 (Ú. v. L 178, 16.7.2018), gestor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie problematika volieb je upravená napríklad v rozsudku Súdneho dvora z 12. septembra 2006 vo veci C-145/04, ktorým sa zamietla žaloba Španielskeho kráľovstva proti Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska o nesplnenie povinnosti podľa článku 227 ES, ktorá sa týkala špecifík volieb na Gibraltári alebo v rozsudku Súdneho dvora z 12. septembra 2006 vo veci C-300/04, ktorý okrem iného rozhodol, že: „Osoby, ktoré majú štátnu príslušnosť členského štátu a majú bydlisko alebo trvalý pobyt na území patriacom medzi zámorské krajiny a územia uvedené v článku 299 ods. 3 ES, sa môžu dovolávať práv, ktoré sa občanom Únie priznávajú v druhej časti Zmluvy ES. Hoci podľa súčasného stavu práva Spoločenstva nič nebráni tomu, aby členské štáty, dodržiavajúc právo Spoločenstva, definovali podmienky práva voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu odkazom na kritérium bydliska na území, na ktorom sa voľby konajú,