1
z 24. septembra 2021
o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje finančné vzťahy pri vykonávaní mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) vrátane poskytovania a používania prostriedkov mechanizmu, práva a povinnosti osôb v súvislosti s vykonávaním Plánu obnovy a odolnosti1) Slovenskej republiky (ďalej len „plán obnovy“) a zodpovednosť za porušenie podmienok pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu, pôsobnosť orgánov verejnej moci pri vykonávaní plánu obnovy a niektoré ďalšie vzťahy pri vykonávaní plánu obnovy.
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona sa rozumie
1) Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (Ú. v. EÚ L 57, 18.2.2021).
2
a)vykonávaním mechanizmu súhrn činností pri poskytovaní a používaní prostriedkov mechanizmu zabezpečujúcich realizáciu investície alebo realizáciu reformy zahrnutej v pláne obnovy,
b)investíciou činnosť zahrnutá v pláne obnovy financovaná z prostriedkov mechanizmu a vykonávaná vykonávateľom alebo prijímateľom,
c)reformou kvalitatívna alebo kvantitatívna zmena opísaná a zhrnutá v pláne obnovy realizovaná vykonávateľom,
d)žiadateľom osoba, ktorá žiada o poskytnutie prostriedkov mechanizmu,
e)prijímateľom osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky mechanizmu od nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa § 14 alebo zmluvy podľa § 18 ods. 4,
f)dodávateľom osoba alebo skupina osôb, ktorá s vykonávateľom alebo prijímateľom uzavrie alebo uzavrela odplatnú zmluvu na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby na zabezpečenie realizácie investície alebo realizácie reformy,
g)subdodávateľom osoba alebo skupina osôb, ktorá sa na základe zmluvy, ktorú uzavrie alebo uzavrela s dodávateľom alebo subdodávateľom, podieľala, podieľa alebo bude podieľať na dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby na zabezpečenie realizácie investície alebo realizácie reformy,
h)finančným nástrojom opatrenie podľa osobitného predpisu,2) prostredníctvom ktorého sa poskytujú prostriedky mechanizmu návratným spôsobom,
i)finančným sprostredkovateľom právnická osoba, ktorá vykonáva časť finančných nástrojov na základe zmluvy podľa § 20,
j)prostriedkami mechanizmu finančné prostriedky určené na vykonávanie plánu obnovy,
k)krízovými opatreniami súbor opatrení, ktoré majú viesť k náprave alebo odstráneniu ohrozenia realizácie investície alebo realizácie reformy spolu s časovým harmonogramom ich realizácie, lehotami ich splnenia a spôsobom ich vyhodnotenia,
l)systémom implementácie plánu obnovy súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri vykonávaní plánu obnovy, najmä pri poskytovaní a použití prostriedkov mechanizmu, pri výkone kontroly, pri ochrane finančných záujmov Európskej únie, pri posudzovaní konfliktu záujmov,3) pri zverejňovaní informácií a spracúvaní osobných údajov.
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV
§ 3
Vláda Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) v oblasti plánu obnovy najmä
a)schvaľuje plán obnovy a jeho zmeny,
b)schvaľuje systém implementácie plánu obnovy,
c)schvaľuje návrh dohody4) medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou a schvaľuje vyjadrenie k vypovedaniu dohody,
2) Čl. 2 ods. 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018).
3) Čl. 61 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.
4) Čl. 20 ods. 6 a 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/241.
3
d)schvaľuje návrh krízových opatrení, ich zmeny alebo návrh na ukončenie uplatňovania krízových opatrení,
e)určuje vykonávateľa podľa § 5.
§ 4
Národná implementačná a koordinačná autorita
(1)Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou je Úrad vlády Slovenskej republiky.
(2)Národná implementačná a koordinačná autorita v oblasti koordinácie plánu obnovy
a)je jednotným kontaktným miestom pre komunikáciu s Európskou komisiou pre plán obnovy,
b)zabezpečuje vypracovanie a zasielanie stanovísk Slovenskej republiky k návrhom právne záväzných aktov Európskej únie, k strategickým dokumentom a iným dokumentom Európskej únie k vykonávaniu plánu obnovy,
c)usmerňuje subjekty pri vykonávaní plánu obnovy,
d)spolupracuje s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na koordinácii5) medzi mechanizmom a fondami Európskej únie a zabezpečuje, aby nedochádzalo k prekrývaniu výdavkov medzi mechanizmom a podporou poskytovanou z fondov Európskej únie,
e)usmerňuje vykonávateľov, aby nedochádzalo k prekrývaniu výdavkov medzi mechanizmom a podporou poskytovanou zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov vyšších územných celkov a z rozpočtov obcí,
f)riadi vypracovanie plánu obnovy vrátane jeho zmien,
g)predkladá plán obnovy a jeho zmeny Európskej komisii po schválení vládou,
h)riadi a usmerňuje komunikáciu týkajúcu sa plánu obnovy.
(3)Národná implementačná a koordinačná autorita v oblasti vykonávania plánu obnovy
a)zastupuje Slovenskú republiku voči Európskej komisii v súvislosti s vykonávaním plánu obnovy ako celku v súvislosti s realizáciou investície alebo realizáciou reformy v spolupráci s príslušným vykonávateľom,
b)kontroluje vykonávateľa, sprostredkovateľa a prijímateľa; na takúto kontrolu sa vzťahuje osobitný predpis,6)
c)vypracováva systém implementácie plánu obnovy a jeho zmeny vrátane vzorov zmlúv podľa § 14 a § 19,
d)monitoruje a hodnotí stav vykonávania plánu obnovy a poskytuje údaje o stave vykonávania plánu obnovy Európskej komisii,
e)overuje, že vykonávateľ zabezpečené odborné, personálne a materiálne predpoklady na vykonávanie úloh podľa tohto zákona,
f)predkladá vláde návrh krízových opatrení, ich zmeny alebo návrh na ukončenie uplatňovania krízových opatrení,
g)schvaľuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podľa § 15 (ďalej len „výzva“) a priame vyzvanie podľa § 13 ods. 1,
h)udeľuje predchádzajúci písomný súhlas podľa § 5 ods. 4 alebo § 18 ods. 2.
(4)Národná implementačná a koordinačná autorita pri vykonávaní mechanizmu
5) Čl. 28 nariadenia (EÚ) 2021/241.
6) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4
a)zabezpečuje, usmerňuje a riadi finančné toky medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou a medzi subjektmi zapojenými do vykonávania plánu obnovy,
b)predkladá Európskej komisii žiadosť o vyplatenie finančného príspevku7) vrátane príloh,
c)prijíma prostriedky poskytnuté Európskou komisiou na samostatný účet,
d)oznamuje Európskej komisii informácie o zistených nezrovnalostiach,8)
e)vypracováva a zasiela Európskej komisii vyjadrenie k pozastaveniu platieb9) a vyjadrenie k zníženiu sumy finančného príspevku10) poskytnutého Slovenskej republike,
f)vyjadruje sa k finančným opravám vykonaným Európskou komisiou11) a zabezpečuje ich vysporiadanie.
(5)Národná implementačná a koordinačná autorita je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnená požadovať od vykonávateľa, sprostredkovateľa, osoby vykonávajúcej finančné nástroje, finančného sprostredkovateľa, prijímateľa, dodávateľa, subdodávateľa a iných osôb, ak majú informácie potrebné pre výkon úloh podľa toho zákona, informácie a súčinnosť; tieto osoby sú povinné požadované informácie a súčinnosť poskytnúť.
§ 5
Vykonávateľ
(1)Vykonávateľom je ústredný orgán štátnej správy určený vládou, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s plánom obnovy vrátane plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov12) investície alebo reformy v súlade s dohodou podľa osobitného predpisu.4)
(2)Vykonávateľ
a)realizuje investíciu alebo realizuje reformu, ak ju nerealizuje prijímateľ na základe zmluvy podľa § 14,
b)poskytuje prostriedky mechanizmu prijímateľovi na základe zmluvy podľa § 14 a osobe vykonávajúcej finančné nástroje na základe zmluvy podľa § 19,
c)vykonáva priebežné monitorovanie plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov,
d)vykonáva kontrolu u prijímateľa a u osoby vykonávajúcej finančné nástroje; na takúto kontrolu sa vzťahuje osobitný predpis,6)
e)predkladá národnej implementačnej a koordinačnej autorite informácie a údaje potrebné na vypracovanie a predloženie žiadosti o vyplatenie finančného príspevku a sprievodného vyhlásenia,13)
f)poskytuje národnej implementačnej a koordinačnej autorite informácie o realizácii investície alebo realizácii reformy a o plnení a dosahovaní míľnikov a cieľov.
(3)Vykonávateľ môže písomne poveriť vykonávaním časti svojich úloh podľa tohto zákona sprostredkovateľa, ak je to odôvodnené povahou realizovanej investície alebo realizovanej
7) Čl. 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241.
8) Čl. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 1; Ú. v. ES L 312, 23.12.1995).
9) Čl. 24 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/241.
10) Čl. 24 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2021/241.
11) Čl. 22 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/241.
12) Čl. 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/241.
13) Čl. 22 ods. 2 písm. c) bod i) nariadenia (EÚ) 2021/241.
5
reformy. Sprostredkovateľ zodpovedá vykonávateľovi za činnosti vykonávané podľa prvej vety. Vykonávateľ nemôže poveriť sprostredkovateľa rozhodovaním o námietkach podľa § 17.
(4)Vykonávateľ môže písomne poveriť sprostredkovateľa, ktorý odborné, personálne a materiálne predpoklady na vykonávanie úloh podľa odseku 3, po predchádzajúcom písomnom súhlase národnej implementačnej a koordinačnej autority.
(5)Ak vykonávateľ realizuje investíciu alebo realizuje reformu, je povinný pri výkone kontroly zabezpečiť nezávislosť a organizačné oddelenie osôb vykonávajúcich kontrolu od iných organizačných útvarov vykonávateľa.
(6)Ak vykonávateľ realizuje investíciu, je povinný používať prostriedky plánu obnovy a realizovať investíciu v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi, plánom obnovy, dohodou podľa osobitného predpisu4) a systémom implementácie plánu obnovy.
(7)Vykonávateľ je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený požadovať od národnej implementačnej a koordinačnej autority, sprostredkovateľa, osoby vykonávajúcej finančné nástroje, finančného sprostredkovateľa, prijímateľa, dodávateľa, subdodávateľa a iných osôb, ak majú informácie potrebné pre výkon úloh podľa toho zákona, informácie a súčinnosť; tieto osoby sú povinné požadované informácie a súčinnosť poskytnúť.
§ 6
Sprostredkovateľ
(1) Sprostredkovateľom je ústredný orgán štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, vyšší územný celok, obec alebo iná právnická osoba, ktorá je na základe písomného poverenia vykonávateľa poverená plnením časti úloh vykonávateľa a ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie týchto úloh.
(2)Sprostredkovateľ vykonáva úlohy v súlade s písomným poverením vykonávateľa; takýmto poverením sa vykonávateľ nemôže zbaviť svojej zodpovednosti pri vykonávaní mechanizmu.
(3)Na sprostredkovateľa sa vzťahujú práva a povinnosti vykonávateľa ustanovené týmto zákonom v rozsahu poverenia vykonávateľa.
§ 7
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie
(1)Orgánom zabezpečujúcim ochranu finančných záujmov Európskej únie je Úrad vlády Slovenskej republiky.
(2)Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie pri vykonávaní plánu obnovy
a)zabezpečuje, koordinuje a monitoruje výmenu informácií medzi subjektmi verejnej správy a vo vzťahu k Európskemu úradu pre boj proti podvodom, ak ide o podozrenia z podvodov a ďalších protiprávnych konaní pri vykonávaní plánu obnovy,
6
b)poskytuje súčinnosť pri administratívnom vyšetrovaní,14)
c)je koordinačným útvarom pre boj proti podvodom a plní ďalšie úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie.15)
(3)Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený požadovať od národnej implementačnej a koordinačnej autority, vykonávateľa, sprostredkovateľa, osoby vykonávajúcej finančné nástroje, finančného sprostredkovateľa, prijímateľa, dodávateľa, subdodávateľa a iných osôb, ak majú informácie potrebné pre výkon úloh podľa toho zákona, informácie a súčinnosť; tieto osoby sú povinné požadované informácie a súčinnosť poskytnúť.
VYKONÁVANIE PLÁNU OBNOVY
§ 8
Vládny audit
(1)Vládny audit plánu obnovy sa vykonáva podľa osobitného predpisu.6)
(2)Osoby vykonávajúce vládny audit pri jeho výkone nezávislé najmä od národnej implementačnej a koordinačnej autority, vykonávateľa, sprostredkovateľa, osoby vykonávajúcej finančné nástroje, finančného sprostredkovateľa, prijímateľa, dodávateľa a subdodávateľa.
§ 9
Rozpočtové pravidlá mechanizmu
(1)Na poskytnutie prostriedkov mechanizmu a na použitie prostriedkov mechanizmu sa v štátnom rozpočte rozpočtujú príslušné výdavky.
(2)Z výdavkov podľa odseku 1 sa používajú prostriedky mechanizmu vykonávateľom alebo sa poskytujú prostriedky mechanizmu prostredníctvom príslušného vykonávateľa.
(3)Prostriedky Európskej únie prijaté na samostatný účet podľa § 4 ods. 4 písm. c), ktoré zdrojovo zabezpečujú krytie výdavkov podľa odseku 1, národná implementačná a koordinačná autorita prevádza po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) do príjmov štátneho rozpočtu.
(4)Ak vznikne nesúlad medzi príjmami štátneho rozpočtu rozpočtovanými z prostriedkov Európskej únie a skutočnými príjmami z prostriedkov Európskej únie, ministerstvo financií môže rozpočtované príjmy štátneho rozpočtu upraviť.
14) Čl. 2 bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. L 248, 18. 9. 2013) v platnom znení.
15) Napríklad čl. 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
7
(5)Prostriedky mechanizmu možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch do ich vyčerpania na účely vykonania plánu obnovy, najdlhšie do uplynutia lehoty ustanovenej osobitným predpisom.16)
(6)Ak Európska komisia požiada o vrátenie prostriedkov Európskej únie poskytnutých na vykonávanie plánu obnovy alebo o vrátenie výnosov z týchto prostriedkov, vysporiadajú sa na ťarchu samostatného účtu uvedeného v § 4 ods. 4 písm. c).
§ 10
Krízové opatrenia
(1)Ak národná implementačná a koordinačná autorita pri plnení úloh podľa tohto zákona zistí, že je ohrozená realizácia investície alebo realizácia reformy v lehote, účele a rozsahu určenom v pláne obnovy, môže po predchádzajúcom prerokovaní s vykonávateľom predložiť vláde návrh krízových opatrení. Vykonávateľ je povinný realizovať krízové opatrenia schválené vládou a strpieť ich výkon.
(2)Ak vykonávateľ nesúhlasí s hodnotením stavu plnenia míľnika určeného v pláne obnovy podľa § 4 ods. 3 písm. d), môže po predchádzajúcom prerokovaní s národnou implementačnou a koordinačnou autoritou predložiť vláde návrh krízových opatrení. Národná implementačná a koordinačná autorita a vykonávateľ povinní realizovať krízové opatrenia schválené vládou a strpieť ich výkon.
(3)Ak národná implementačná a koordinačná autorita na základe vyhodnotenia realizácie krízových opatrení zistí, že dôvody uplatňovania krízových opatrení pominuli, predloží vláde návrh na ukončenie uplatňovania krízových opatrení.
(4)Ak národná implementačná a koordinačná autorita na základe vyhodnotenia realizácie krízových opatrení zistí, že tieto opatrenia neviedli k náprave, predloží vláde návrh nových krízových opatrení alebo návrh na zmenu už zavedených krízových opatrení.
§ 11
Informačný a monitorovací systém plánu obnovy
(1)Národná implementačná a koordinačná autorita zabezpečuje tvorbu informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy, je správcom informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy a plní úlohy súvisiace s prevádzkou informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy.
(2)Informačný a monitorovací systém plánu obnovy obsahuje údaje potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie, monitorovanie a kontrolu poskytovania prostriedkov mechanizmu a na zabezpečenie informácií podľa osobitného predpisu.17) V informačnom a monitorovacom systéme plánu obnovy sa evidujú aj osobné údaje fyzických osôb získavané podľa § 25.
(3)Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ, osoba vykonávajúca finančný nástroj, žiadateľ a prijímateľ evidujú a aktualizujú v informačnom
16) Čl. 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/241.
17) Čl. 22 nariadenia (EÚ) 2021/241.
8
a monitorovacom systéme plánu obnovy údaje podľa odseku 2, pričom zodpovedajú za aktuálnosť, pravdivosť, úplnosť a správnosť nimi vkladaných údajov.
(4)Informačný a monitorovací systém plánu obnovy je určený aj na elektronickú výmenu údajov s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie a s inými informačnými systémami.
POSKYTOVANIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU
§ 12
Všeobecné ustanovenia o poskytovaní prostriedkov mechanizmu
(1)Prostriedky mechanizmu sa poskytujú na základe priameho vyzvania podľa § 13 ods. 1 priamo určenému prijímateľovi, ktorým je
a)prijímateľ individuálne určený v pláne obnovy,
b)prijímateľ, ktorého pôsobnosť vykonávať úlohy, na ktoré sa poskytujú prostriedky mechanizmu, vyplýva z osobitného predpisu.
(2)Prostriedky mechanizmu sa poskytujú na základe výzvy osobám neuvedeným v odseku 1 určeným vo výzve.
§ 13
Spoločné ustanovenia o poskytovaní prostriedkov mechanizmu
(1)Vykonávateľ písomne vyzve priamo určeného prijímateľa podľa § 12 ods. 1 na uzavretie zmluvy podľa § 14, pričom mu zároveň zašle návrh tejto zmluvy. Ustanovenia § 14 sa uplatnia rovnako aj na priamo určeného prijímateľa.
(2)Týmto zákonom nie dotknuté pravidlá v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci.18)
(3)Vykonávateľ, sprostredkovateľ, osoba vykonávajúca finančné nástroje, finančný sprostredkovateľ a prijímateľ povinní predchádzať dvojitému financovaniu z prostriedkov mechanizmu a z fondov Európskej únie alebo z iných programov Európskej únie a oznamovať národnej implementačnej a koordinačnej autorite podozrenia z dvojitého financovania. Prostriedky mechanizmu nie je možné poskytnúť prijímateľovi, ktorý prijíma dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na financovanie tých istých výdavkov a ktorá by predstavovala dvojité financovanie.
(4)Prostriedky mechanizmu nemôže vykonávateľ poskytnúť osobe, ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody.19) Prostriedky mechanizmu nemožno poskytnúť ani právnickej osobe, ktorej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu bol právoplatne odsúdený
18) Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení.
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
19) § 225, § 261 až 263, § 266 až 268, § 328 až 336, § 336c a 336d Trestného zákona.
9
pre trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody.19)
(5)Vykonávateľ a sprostredkovateľ na účely preukázania bezúhonnosti žiadateľa, prijímateľa alebo osôb konajúcich v ich mene oprávnení od týchto osôb žiadať údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.20) Žiadateľ, prijímateľ alebo osoba konajúca v ich mene na účely podľa prvej vety poskytnú vykonávateľovi alebo sprostredkovateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.21)
(6)Prijímateľ je povinný používať poskytnuté prostriedky mechanizmu na účel, v súlade s podmienkami a v čase určenom v zmluve podľa § 14.
(7)Na postup podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem § 17, na ktorý sa primerane uplatnia ustanovenia § 24, § 25, § 25a, § 27, § 47 a § 52 správneho poriadku.
§ 14
Poskytovanie prostriedkov mechanizmu nenávratným spôsobom
(1)Vykonávateľ poskytuje prostriedky mechanizmu prijímateľovi na základe a v súlade s písomnou zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu uzavretou s vykonávateľom podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
(2)Zmluva podľa odseku 1 okrem všeobecných náležitostí zmluvy obsahuje práva a povinnosti vykonávateľa a prijímateľa v súvislosti s poskytnutím prostriedkov mechanizmu.
(3)Žiadateľ je povinný poskytnúť pred uzavretím zmluvy vykonávateľovi súčinnosť v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy podľa odseku 1.
(4)Právny nárok na poskytnutie prostriedkov mechanizmu vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy podľa odseku 1; prostriedky mechanizmu sa prijímateľovi vyplatia po splnení podmienok určených v zmluve podľa odseku 1.
(5)Vykonávateľ poskytuje prostriedky mechanizmu prijímateľovi na účely plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov určených v pláne obnovy a v zmluve podľa odseku 1 jednou z foriem financovania podľa osobitného predpisu.22)
§ 15
Výzva
(1)Vykonávateľ vyhlasuje výzvu jej zverejnením na svojom webovom sídle.
20) § 12 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 3 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z.
22) Čl. 125 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.
10
(2)Vykonávateľ môže výzvu alebo jej zmenu zverejniť po jej predchádzajúcom písomnom schválení národnou implementačnou a koordinačnou autoritou.
(3)Výzva obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú
a)identifikačné údaje a kontaktné údaje vykonávateľa, ktorý výzvu vyhlasuje, ako aj spôsob komunikácie s vykonávateľom,
b)dátum vyhlásenia výzvy a dátum uzavretia výzvy alebo určenie skutočnosti, na základe ktorej sa výzva uzavrie,
c)indikatívnu výšku prostriedkov mechanizmu určených na výzvu,
d)miesto a spôsob podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „žiadosť o prostriedky“),
e)iné formálne náležitosti.
(4)Výzva obsahuje obsahové náležitosti, ktorými sú
a)spôsob posúdenia žiadosti o prostriedky,
b)kritériá hodnotenia žiadosti o prostriedky a poradie alebo váha ich dôležitosti,
c)iné obsahové náležitosti.
(5)Výzva obsahuje podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu potrebné na plnenie a dosahovanie míľnikov alebo cieľov určených v pláne obnovy, ktorými sú
a)podmienky oprávnenosti žiadateľa,
b)účel použitia prostriedkov mechanizmu,
c)iné podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu.
(6)Vykonávateľ je oprávnený výzvu zrušiť, ak nie je možné poskytovať prostriedky mechanizmu na základe výzvy. Vykonávateľ môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zrušiť do zaslania prvého návrhu zmluvy podľa § 14 žiadateľovi; žiadosť o prostriedky podanú do dátumu zrušenia výzvy vykonávateľ vráti žiadateľovi. Vykonávateľ môže výzvu, ktorá sa uzaviera na základe skutočnosti podľa odseku 3 písm. b), zrušiť dovtedy, kým sa výzva neuzavrela; vykonávateľ predloženú žiadosť o prostriedky žiadateľovi vráti alebo žiadosť o prostriedky posúdi. Informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia zverejní vykonávateľ bezodkladne na svojom webovom sídle.
(7)Vykonávateľ je oprávnený zmeniť formálne náležitosti výzvy podľa odseku 3. Vykonávateľ je oprávnený zmeniť podmienky podľa odseku 5 uvedené vo výzve, len ak táto zmena nevyvolá zmenu v posudzovaní predložených žiadostí o prostriedky alebo ak zmena podmienok podľa odseku 5 vyplýva zo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Informáciu o zmene výzvy vykonávateľ bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle.
§ 16
Žiadosť o prostriedky
(1)Žiadosť o prostriedky možno podať na základe výzvy, spôsobom a za podmienok určenými vo výzve.
(2)Žiadosť o prostriedky musí obsahovať
a)identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu určenom vo výzve,
b)účel, na ktorý sa žiada poskytnutie prostriedkov mechanizmu,
c)suma žiadaných prostriedkov mechanizmu,
11
d)doklady alebo informácie preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie prostriedkov mechanizmu,
e)iné doklady, údaje alebo informácie preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu, ak ich vykonávateľ určil vo výzve.
(3)Ak žiadosť o prostriedky nie je úplná, vykonávateľ vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti o prostriedky. Vykonávateľ môže žiadať vo výzve na doplnenie aj o poskytnutie vysvetlení týkajúcich sa žiadosti o prostriedky.
(4)Vykonávateľ posúdi splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu určených vo výzve. Vykonávateľ posudzuje žiadosť o prostriedky spôsobom a podľa kritérií určených vo výzve a v závislosti od najlepšie splnených kritérií alebo v závislosti od najskoršie doručenej úplnej žiadosti o prostriedky vytvorí poradie žiadateľov, ktorých žiadosti splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, počnúc od kvalitatívne alebo kvantitatívne najlepšie splnených kritérií alebo najskoršej podanej úplnej žiadosti.
(5)Pri posudzovaní žiadosti o prostriedky vykonávateľ uplatňuje princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, princíp hospodárnosti, princíp efektívnosti, princíp účelnosti, princíp účinnosti a zákaz konfliktu záujmov.
(6)Ak žiadosť o prostriedky spĺňa podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu určených vo výzve, vykonávateľ oznámi túto skutočnosť žiadateľovi. Oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu nezakladá nárok na poskytnutie prostriedkov mechanizmu.
(7)Ak žiadosť o prostriedky nespĺňa podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu určených vo výzve, vykonávateľ oznámi túto skutočnosť žiadateľovi. Proti posúdeniu nesplnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu je možné podať písomné námietky podľa § 17 do šiestich pracovných dní od doručenia oznámenia podľa prvej vety.
(8)Vykonávateľ bezodkladne zašle návrh zmluvy podľa § 14 žiadateľovi, ktorému oznámil splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu určených vo výzve a ktorý sa v poradí vytvorenom podľa odseku 4 umiestnil na mieste, na ktoré možno v závislosti od dostupnosti prostriedkov mechanizmu na účel určený vo výzve ešte poskytnúť prostriedky mechanizmu.
(9)Vykonávateľ zverejňuje a aktualizuje zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, a zoznam prijímateľov na svojom webovom sídle.
§ 17
Námietky
(1)Ak vykonávateľ zistí, že námietky podľa § 16 ods. 7 opodstatnené, môže im v plnom rozsahu vyhovieť.
(2)Ak vykonávateľ námietkam v plnom rozsahu nevyhovie, predloží ich v lehote do ôsmich pracovných dní od ich doručenia vykonávateľovi na rozhodnutie štatutárnemu orgánu vykonávateľa.
12
(3)Na námietky, ktoré nie sú odôvodnené, sa neprihliada.
(4)O námietkach rozhoduje štatutárny orgán vykonávateľa v lehote do desiatich pracovných dní od predloženia námietok tomuto orgánu. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota predlžuje najviac o ďalších pätnásť pracovných dní; o predĺžení lehoty vykonávateľ upovedomí žiadateľa.
(5)Proti rozhodnutiu o námietkach nemožno podať opravný prostriedok.
§ 18
Poskytovanie prostriedkov mechanizmu návratným spôsobom
(1)Poskytovať prostriedky mechanizmu prijímateľovi návratným spôsobom môže vykonávateľ prostredníctvom
a)osoby vykonávajúcej finančné nástroje na základe zmluvy podľa § 19 alebo
b)prostredníctvom osoby vykonávajúcej finančné nástroje a finančného sprostredkovateľa na základe zmlúv podľa § 19 a 20.
(2)Osobou vykonávajúcou finančné nástroje je právnická osoba, ktorá odborné, personálne a materiálne predpoklady na vykonávanie finančného nástroja a s ktorou vykonávateľ uzavrel zmluvu o financovaní finančného nástroja. Na uzatvorenie zmluvy podľa § 19 sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas národnej implementačnej a koordinačnej autority.
(3)Finančný nástroj môže vykonávať
a)osoba vykonávajúca finančné nástroje priamo alebo
b)finančný sprostredkovateľ, ktorý odborné, personálne a materiálne predpoklady na vykonávanie finančného nástroja.
(4)Prostriedky mechanizmu z finančného nástroja sa prijímateľovi poskytujú na základe zmluvy uzatvorenej s osobou vykonávajúcou finančné nástroje alebo s finančným sprostredkovateľom.
(5)Súčasťou zmluvy, ktorú uzatvára prijímateľ s osobou vykonávajúcou finančné nástroje alebo s finančným sprostredkovateľom, musí byť aj povinnosť prijímateľa poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly a auditu, ak poskytnutie tejto súčinnosti nevyplýva z osobitného predpisu.6) Ak je finančným sprostredkovateľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, súčasťou zmluvy podľa prvej vety musí byť aj predchádzajúci písomný súhlas prijímateľa s používaním údajov, ktoré by inak boli predmetom bankového tajomstva.
(6)Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná používať prostriedky mechanizmu na účel, v súlade s podmienkami a počas obdobia určeného v zmluve podľa § 19. O použití týchto prostriedkov mechanizmu po uplynutí obdobia, v ktorom sa podľa zmluvy podľa § 19 vykonáva finančný nástroj, rozhoduje vláda.
(7)Finančný sprostredkovateľ je povinný používať prostriedky mechanizmu v súlade so zmluvou podľa § 20 a investičnou stratégiou finančného nástroja do ukončenia obdobia, v ktorom sa podľa zmluvy s finančným sprostredkovateľom vykonáva finančný nástroj, ak v zmluve podľa § 20 nie je dohodnuté inak. Po ukončení obdobia, v ktorom sa podľa
13
zmluvy podľa § 20 vykonáva finančný nástroj, je finančný sprostredkovateľ povinný vrátiť prostriedky mechanizmu osobe vykonávajúcej finančný nástroj v súlade s podmienkami zmluvy podľa § 20.
§ 19
Zmluva o financovaní finančného nástroja
(1)Zmluva o financovaní finančného nástroja je zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a upravuje práva a povinnosti vykonávateľa a osoby vykonávajúcej finančné nástroje pri vykonávaní finančných nástrojov.
(2)Zmluva o financovaní finančného nástroja obsahuje okrem všeobecných náležitostí zmluvy najmä
a)výšku a účel poskytovaných prostriedkov mechanizmu,
b)ustanovenia o vysporiadaní finančných vzťahov,
c)ustanovenia o spôsobe ukončenia finančného nástroja,
d)investičnú stratégiu finančného nástroja.
§ 20
Zmluva s finančným sprostredkovateľom
(1)Zmluva s finančným sprostredkovateľom je zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a upravuje práva a povinnosti osoby vykonávajúcej finančné nástroje a finančného sprostredkovateľa pri vykonávaní finančných nástrojov.
(2)Zmluva s finančným sprostredkovateľom obsahuje okrem všeobecných náležitostí zmluvy najmä
a)výšku a účel poskytovaných prostriedkov mechanizmu,
b)ustanovenia o vysporiadaní finančných vzťahov,
c)ustanovenia o spôsobe ukončenia finančného nástroja,
d)investičnú stratégiu finančného nástroja.
FINANČNÉ VZŤAHY A ICH VYSPORIADANIE
§ 21
Vysporiadanie finančných vzťahov
(1)Finančnou opravou je vrátenie prostriedkov mechanizmu alebo viazanie prostriedkov mechanizmu podľa osobitného predpisu,23) ak sa zistí nezrovnalosť alebo iné porušenie pri poskytovaní alebo používaní prostriedkov mechanizmu.
(2)Finančná oprava voči prijímateľovi alebo osobe vykonávajúcej finančné nástroje sa vykoná vrátením prostriedkov mechanizmu alebo ich časti; ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, finančná oprava sa vykoná viazaním prostriedkov mechanizmu.
(3)Finančná oprava voči vykonávateľovi sa vykoná viazaním prostriedkov mechanizmu. Ak vykonávateľ nevykoná viazanie prostriedkov mechanizmu, vykonáva viazanie
23) § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14
prostriedkov mechanizmu ministerstvo financií na návrh národnej implementačnej a koordinačnej autority.
(4)Ak prijímateľ alebo osoba vykonávajúca finančné nástroje povinnosť vrátiť prostriedky mechanizmu alebo ich časť, postupuje sa podľa odsekov 5 a 6 a za podmienok uvedených v zmluve podľa § 14 alebo v zmluve podľa § 19.
(5)Ak prijímateľ alebo osoba vykonávajúca finančné nástroje povinnosť vrátiť prostriedky mechanizmu alebo ich časť a nevysporiadal ich z vlastnej iniciatívy, vyzve vykonávateľ prijímateľa alebo osobu vykonávajúcu finančné nástroje na vrátenie prostriedkov mechanizmu alebo ich časti. Ak prijímateľ alebo osoba vykonávajúca finančné nástroje vráti prostriedky mechanizmu v lehote určenej vo výzve, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny sa neuplatňuje. Prijímateľ alebo osoba vykonávajúca finančné nástroje vráti prostriedky mechanizmu alebo ich časť do rozpočtu príslušného vykonávateľa podľa osobitného predpisu.24) Ak suma prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ktorá sa vrátiť, nepresiahne 40 eur, táto suma sa neuplatňuje a nevymáha.
(6)Ak prijímateľ alebo osoba vykonávajúca finančné nástroje nevráti prostriedky mechanizmu alebo ich časť spôsobom podľa odseku 5 a povinnosť vrátiť prostriedky mechanizmu vznikla v dôsledku porušenia finančnej disciplíny, postupuje vykonávateľ podľa osobitného predpisu.25) Ak povinnosť vrátiť prostriedky mechanizmu vznikla v dôsledku iného porušenia, uplatňuje sa vrátenie prostriedkov mechanizmu podľa § 131 138 Civilného sporového poriadku. Osoba, ktorej bol uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami mechanizmu, odvádza prostriedky mechanizmu alebo ich časť, na príjmový účet príslušného vykonávateľa.
§ 22
Správa pohľadávok štátu
(1)Pri správe pohľadávky štátu z vykonávania mechanizmu sa postupuje podľa osobitného predpisu,26) ak § 21 ods. 5 a 6 neustanovujú inak.
(2)Správcom pohľadávky štátu z prostriedkov mechanizmu je vykonávateľ do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny.25) Dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto rozhodnutia sa správcom pohľadávky štátu stáva orgán, ktorý vydal rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny.
(3)O pohľadávke štátu z prostriedkov mechanizmu účtuje jej správca.
24) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26) Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15
OCHRANA FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKEJ ÚNIE
§ 23
Prevencia, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí
(1)Ochrana finančných záujmov Európskej únie pri vykonávaní mechanizmu zahŕňa prevenciu, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí, prijímanie nápravných opatrení vo forme finančných opráv a vysporiadanie finančných vzťahov.
(2)Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ, osoba vykonávajúca finančné nástroje, finančný sprostredkovateľ a prijímateľ povinní predchádzať vzniku nezrovnalostí, a ak nezrovnalosť vznikne, povinní bezodkladne prijať nápravné opatrenia.
(3)Ak národná implementačná a koordinačná autorita zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo z iného podnetu a nedá podnet vykonávateľovi, je povinná vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti vykonávateľovi.
(4)Ak vykonávateľ zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo z iného podnetu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti národnej implementačnej a koordinačnej autorite.
(5)Ak sprostredkovateľ zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo z iného podnetu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti vykonávateľovi a národnej implementačnej a koordinačnej autorite.
(6)Ak prijímateľ zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu, z podnetu dodávateľa, subdodávateľa alebo z iného podnetu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť vykonávateľovi. Vykonávateľ je povinný na základe oznámenia nezrovnalosti prijímateľom vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti národnej implementačnej a koordinačnej autorite.
(7)Ak osoba vykonávajúca finančné nástroje alebo finančný sprostredkovateľ zistia nezrovnalosť, povinní túto skutočnosť bezodkladne oznámiť vykonávateľovi. Vykonávateľ je povinný na základe oznámenia nezrovnalosti osobou vykonávajúcou finančné nástroje alebo finančným sprostredkovateľom vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti národnej implementačnej a koordinačnej autorite.
(8)Ak osoby uvedené v odsekoch 3 7 zistia nezrovnalosť a majú podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo správneho deliktu súvisiaceho so zistenou nezrovnalosťou vykonávateľom, sprostredkovateľom, štatutárnym orgánom vykonávateľa alebo sprostredkovateľa, zamestnancom vykonávateľa alebo sprostredkovateľa alebo osobou konajúcou v mene a na účet vykonávateľa alebo sprostredkovateľa, správu o zistenej nezrovnalosti nepredkladajú alebo zistenie nezrovnalosti neoznamujú vykonávateľovi alebo sprostredkovateľovi, ktorého sa nezrovnalosť týka.
(9)Správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä
a)identifikačné údaje osoby, ktorá nezrovnalosť spôsobila,
b)popis nezrovnalosti,
c)označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené,
16
d)obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti,
e)dátum zistenia nezrovnalosti,
f)finančné vyčíslenie nezrovnalosti.
(10) Za riešenie nezrovnalosti zodpovedá vykonávateľ.
§ 24
Konflikt záujmov
(1)Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ a osoba vykonávajúca finančné nástroje povinní pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu konať tak, aby nehrozil, nevznikol a netrval konflikt záujmov. Ak napriek tomu dôjde k situácii, kde hrozí, vzniká alebo trvá konflikt záujmov, národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ a osoba vykonávajúca finančné nástroje povinní prijať opatrenia na zabránenie ovplyvnenia, narušenia alebo ohrozenia nestranného, transparentného, nediskriminačného, efektívneho, hospodárneho a objektívneho plnenia ich úloh pri vykonávaní mechanizmu.
(2)Z prípravy výzvy, z posudzovania žiadosti o prostriedky a z rozhodovania o námietkach vylúčení žiadateľ, prijímateľ, zainteresované osoby na strane žiadateľa a zainteresované osoby na strane prijímateľa.
(3)Zainteresovanou osobou na strane žiadateľa alebo prijímateľa je
a)dodávateľ,
b)subdodávateľ,
c)štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu žiadateľa, prijímateľa, dodávateľa alebo subdodávateľa,
d)spoločník obchodnej spoločnosti alebo člen družstva, ktoré žiadateľmi, prijímateľmi, dodávateľmi alebo subdodávateľmi; to neplatí, ak spoločníkom obchodnej spoločnosti je alebo v jeho mene koná štát zastúpený vykonávateľom ako správcom majetku štátu,
e)osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, dodávateľovi alebo subdodávateľovi alebo v inom obdobnom právnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, dodávateľovi alebo subdodávateľovi,
f)osoba, ktorá sa podieľala na príprave alebo realizácii investície pre žiadateľa alebo prijímateľa alebo ktorá prijala finančné prostriedky určené na prípravu alebo realizáciu investície,
g)osoba, ktorá je blízkou osobou podľa § 116 Občianskeho zákonníka žiadateľovi, prijímateľovi alebo osobe uvedenej v písmenách a) až f),
h)iná osoba spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranné, transparentné, nediskriminačné, efektívne, hospodárne alebo objektívne plnenie úloh pri vykonávaní mechanizmu.
(4)Obdobie, v ktorom sa posudzuje osoba podľa odseku 3 ako zainteresovaná osoba na strane žiadateľa alebo prijímateľa, je jeden rok pred vyhlásením výzvy do ukončenia investície alebo dovtedy, kým osoba podľa odseku 3 záväzky voči žiadateľovi alebo prijímateľovi z predchádzajúcich právnych vzťahov.
17
(5)Z realizácie investície vylúčené zainteresované osoby na strane vykonávateľa a sprostredkovateľa; to neplatí, ak vykonávateľ realizuje investíciu.
(6)Zainteresovanou osobou na strane vykonávateľa a sprostredkovateľa je
a)zamestnanec vykonávateľa alebo sprostredkovateľa podieľajúci sa na riadení alebo vykonávaní niektorej z činností pri príprave výzvy, posudzovaní žiadosti o prostriedky, rozhodovaní o námietkach a kontrole vykonávania plánu obnovy,
b)iná osoba spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranné, transparentné, nediskriminačné, efektívne, hospodárne alebo objektívne plnenie úloh pri vykonávaní mechanizmu.
(7)Ak sa zamestnanec národnej implementačnej a koordinačnej autority, zamestnanec vykonávateľa alebo zamestnanec sprostredkovateľa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich konfliktu záujmov, oznámi túto skutočnosť bezodkladne svojmu najbližšiemu nadriadenému. Ak sa iná osoba podieľajúca sa na vykonávaní mechanizmu dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich konfliktu záujmov, oznámi túto skutočnosť bezodkladne vykonávateľovi, sprostredkovateľovi alebo národnej implementačnej a koordinačnej autorite.
(8)Ak vykonávateľ alebo sprostredkovateľ zistí konflikt záujmov podľa odsekov 2 7, je povinný vykonať opatrenia spočívajúce najmä vo vylúčení osoby, ktorá je v konflikte záujmov z vykonávania plánu obnovy alebo v úprave jej práv, povinností a zodpovednosti tak, aby bol konflikt záujmov odstránený alebo v odstúpení od zmluvy podľa § 14 alebo od zmluvy podľa § 19 alebo vo vypovedaní týchto zmlúv.
§ 25
Spracúvanie osobných údajov
(1)Ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,27) národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ a sprostredkovateľ pri vykonávaní plánu obnovy alebo národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ a osoby vykonávajúce vládny audit pri plnení iných úloh a povinností podľa osobitných predpisov,27) spracúvajú osobné údaje
a)svojho štatutárneho orgánu a svojich zamestnancov,
b)štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, dozorného orgánu alebo člena dozorného orgánu, riadiaceho orgánu alebo člena riadiaceho orgánu, zamestnancov žiadateľa, prijímateľa, dodávateľa, subdodávateľa, osoby vykonávajúcej finančné nástroje, finančného sprostredkovateľa alebo osôb v zmluvnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s nimi,
c)konečného užívateľa výhod.28)
(2)Osobnými údajmi spracúvanými podľa toho zákona sú
27) Napríklad zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) 2021/241, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnom znení.
28) § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18
a)meno a priezvisko, rodné priezvisko a pri zmene mena a priezviska aj pôvodné meno a priezvisko,
b)dátum narodenia,
c)rodné číslo,
d)adresa trvalého pobytu,
e)štátne občianstvo.
(3)Ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,27) žiadateľ na účely získania prostriedkov mechanizmu a prijímateľ v súvislosti s realizáciou investície spracúvajú osobné údaje dodávateľa a subdodávateľa v rozsahu podľa odseku 2
a povinní poskytnúť ich v nevyhnutnom rozsahu orgánom podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.29)
(4)Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ a sprostredkovateľ oprávnení vyžadovať osobné údaje podľa odseku 2 z informačných systémov iných právnických osôb na účely a v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh alebo povinností podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.27) Iné právnické osoby podľa prvej vety sú povinné vyžadované osobné údaje poskytnúť.
(5)Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ a sprostredkovateľ v nevyhnutnom rozsahu poskytnú a sprístupnia spracúvané osobné údaje na účely podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu17) v rámci kontrolnej alebo inej činnosti orgánov podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.29)
§ 26
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2021
(1)Od 1. januára 2022 sa na poskytovanie finančných prostriedkov na dosahovanie míľnikov a cieľov určených v pláne obnovy použijú ustanovenia tohto zákona s odchýlkami ustanovenými v odsekoch 2 a 3.
(2)Ak sa v roku 2020 financovali účely podľa osobitných predpisov,30) ktoré zároveň míľnikmi a cieľmi určenými v pláne obnovy, považujú sa tieto účely za plnenie míľnikov a cieľov určených v pláne obnovy, ak v súlade s cieľmi a zásadami sledovanými osobitným predpisom.31) Ak sa v roku 2021 financovali účely podľa osobitných predpisov,30) ktoré zároveň míľnikmi a cieľmi určenými v pláne obnovy, považujú sa tieto účely za plnenie míľnikov a cieľov určených v pláne obnovy, ak v súlade s cieľmi a zásadami sledovanými osobitným predpisom.31) Ak sa v roku 2021 financovalo zabezpečenie odborných, personálnych a materiálnych predpokladov v súvislosti s vykonávaním plánu obnovy alebo financovali reformy a investície uvedené v pláne obnovy, považuje sa takéto financovanie za financovanie v súlade s týmto zákonom. Na účely podľa druhej vety a tretej vety sa primerane použijú ustanovenia § 4 ods. 2, 3 a 4, §
29) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) 2021/241, zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30) Napríklad zákon č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.
31) Nariadenie (EÚ) 2021/241.
19
8, § 9, § 11 ods. 2, § 21 ods. 1, 2 a 3 a § 22 a na osoby, ktoré poskytli alebo prijali prostriedky, sa primerane použijú ustanovenia § 4 ods. 5, § 5, 6, 7 ods. 3, § 11 ods. 3, § 13 ods. 3, 4 a 5, § 23, 24 a § 25.
(3)Na financovanie úloh v oblasti podľa osobitného predpisu,32) ktoré zároveň míľnikmi a cieľmi určenými v pláne obnovy, sa použijú § 4ad a § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov aj po 31. decembri 2021; ustanovenia § 5 ods. 2 písm. b) a § 12 20 sa v takomto prípade nepoužijú.
Čl. II
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 5/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 19 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ustanovenie odseku 2 písm. g) sa nevzťahuje na neziskovú organizáciu založenú štátom, ak vklad štátu pri jej založení presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov. Štát ako zakladateľ neziskovej organizácie podľa prvej vety vymenúva nadpolovičnú väčšinu členov správnej rady vrátane predsedu správnej rady; ostatní spoluzakladatelia môžu menovať predsedu správnej rady, len ak sa tak dohodnú so štátom ako zakladateľom podľa prvej vety. Ostatní spoluzakladatelia vymenúvajú na základe vzájomnej dohody zostávajúci počet členov správnej rady. Ak k dohode podľa predchádzajúcej vety nedôjde, zostávajúci počet členov správnej rady vymenuje štát ako zakladateľ podľa prvej vety, z kandidátov navrhnutých ostatnými spoluzakladateľmi.
(4) Odsek 3 sa vzťahuje aj na neziskovú organizáciu, ktorá vznikne splynutím alebo zlúčením dvoch alebo viacerých neziskových organizácií, ak je pri zlúčení alebo splynutí aspoň jedna nezisková organizácia založená štátom, ktorého vklad pri jej založení presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov a tento vklad po zlúčení alebo splynutí presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov po započítaní všetkých vkladov neziskovej organizácie alebo neziskových organizácií, s ktorými sa zlučuje alebo splýva.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.
2. V § 19 ods. 10 sa slová „odsekov 4 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 až 9“.
3. V § 31a ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak prioritným majetkom zabezpečuje nezisková organizácia pohľadávku štátu zo zmluvy uzavretej podľa osobitného predpisu.12aa)“.
32) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20
Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:
12aa) Zákon č. .../2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4. Za § 37ac sa vkladá § 37ad, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 37ad
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2021
Doterajšie funkčné obdobie členov správnej rady, vrátane predsedu správnej rady neziskovej organizácie založenej štátom, ak vklad štátu pri jej založení presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov, zaniká 1. novembra 2021. Zakladatelia neziskových organizácií založených štátom, ak vklad štátu pri ich založení presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov, vymenujú nových členov správnych rád tak, aby ich funkčné obdobie začalo plynúť najneskôr od 2. novembra 2021. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa použijú aj na neziskovú organizáciu podľa § 19 ods. 4.“.
Čl. III
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z. a zákona č. 187/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) koordináciu a riadenie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a riadenie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.“.
Čl. IV
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z.,
21
zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z.,