1
TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu
Návrh zákona o Komore geodetov a kartografov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 9
O: 1
1. Členské štáty nepodmieňujú prístup k činnosti v oblasti služieb alebo jej vykonávanie systémom udeľovania povolení, pokiaľ nie splnené tieto podmienky:
a
) systém udeľovania povolení nediskriminuje dané poskytovateľa;
b
) potreba existencie systému udeľovania povolení je opodstatnená závažným dôvodom týkajúcim sa verejného záujmu;
c
) sledovaný cieľ nemožno dosiahnuť pomocou menej reštriktívneho opatrenia, najmä v dôsledku skutočnosti, že následná inšpekcia by bola vykonaná príliš neskoro, aby bola skutočne účinná.
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
§:7
O:2
(2) Do registra komora zapíše
a) pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že
1. je občanom členského štátu,
2. je bezúhonný,
3. nemá obmedzený alebo zakázaný výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
4. je oprávnený vykonávať geodetickú alebo kartografickú činnosť v členskom štáte a doklad o vysokoškolskom vzdelaní v študijnom odbore geodézia a kartografia vydaný vysokou školou v členskom štáte,
5. úspešne vykoná kompenzačné opatrenie podľa § 8, ak ho komora považuje za potrebné vykonať,
6. uzavreté poistenie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa s platnosťou pre územie Slovenskej republiky,
b) pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynú viac ako dva roky toho, kto preukáže, že spĺňa požiadavky podľa písmena a) druhého, tretieho a šiesteho bodu.
Ú
Č: 13
O: 3
3. Postupy a formálne náležitosti pri udeľovaní povolení zaručujú žiadateľom, že ich žiadosti budú vybavené bez zbytočného odkladu, v každom prípade však v primeranej lehote, ktorá je vopred stanovená a zverejnená. Lehota začína plynúť až od predloženia úplnej dokumentácie. V prípadoch odôvodnených zložitosťou danej záležitosti môže príslušný orgán predĺžiť lehotu raz, a to na obmedzené obdobie. Predĺženie a jeho dĺžka musia byť riadne opodstatnené a oznámené žiadateľovi pred uplynutím pôvodnej lehoty.
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
§: 6
O: 7
(7) Komora zapíše fyzickú osobu do zoznamu do dvoch mesiacov odo dňa vydania potvrdenia o prijatí žiadosti. Ak žiadosť alebo jej prílohy nedostatky, lehota podľa prvej vety začína plynúť odo dňa odstránenia všetkých nedostatkov podľa odseku 6. Ak komora v lehote nezapíše fyzickú osobu do zoznamu sa za to, že vydala fiktívne rozhodnutie o odmietnutí zapísať ju do zoznamu podľa odseku 8 písm. b).
Ú
Č:13
4. Ak sa na žiadosť neodpovie v stanovenej alebo
N
Zákon č.
§:6
(7) Komora zapíše fyzickú osobu do zoznamu do
Ú
2
O:4
predĺženej lehote v súlade s odsekom 3, povolenie sa považuje za udelené. V prípadoch, ktoré sú opodstatnené závažnými dôvodmi týkajúcimi sa verejného záujmu vrátane oprávneného záujmu tretích strán, však možno zaviesť inú úpravu.
.../2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
O:7 a 8
dvoch mesiacov odo dňa vydania potvrdenia o prijatí žiadosti. Ak žiadosť alebo jej prílohy nedostatky, lehota podľa prvej vety začína plynúť odo dňa odstránenia všetkých nedostatkov podľa odseku 6. Ak komora v lehote nezapíše fyzickú osobu do zoznamu sa za to, že vydala fiktívne rozhodnutie o odmietnutí zapísať ju do zoznamu podľa odseku 8 písm. b).
(8) Právo domáhať sa ochrany na súde fyzická osoba, ktorá tvrdí, že spĺňa podmienky podľa tohto zákona a komora rozhodne o
a) neumožnení vykonania kvalifikačnej skúšky,
b) odmietnutí zapísať ju do zoznamu,
c) pozastavení jej činnosti, alebo
d) jej vyčiarknutí zo zoznamu.
Č: 23
O: 1
1. Členské štáty môžu zabezpečiť, aby poskytovatelia, ktorých služby predstavujú priame a osobitné riziko pre zdravie alebo bezpečnosť príjemcu alebo tretej osoby alebo pre finančné zabezpečenie príjemcu, uzavreli poistenie profesijnej zodpovednosti primerané povahe a rozsahu rizika alebo poskytli záruku alebo podobné opatrenie, ktoré sú, pokiaľ ide o ich účel, v zásade porovnateľné.
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
§:9
O:2
(2) Autorizovaný geodet a kartograf je povinný pri zápise do zoznamu alebo registra preukázať komore, že poistenie zodpovednosti za škodu. Poistenie zodpovednosti za škodu musí trvať počas celej doby zápisu v zozname alebo v registri; to neplatí počas pozastavenia výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa. Autorizovaný geodet a kartograf je povinný na písomnú výzvu komory predložiť v určenej lehote na nahliadnutie poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu.
Ú
Č: 44
O: 1
V: 3
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
Príloha č. 3
bod 2
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).
Ú
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu (uveďte číslo smernice)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu
Por. č.
Názov predpisu
1.
Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov