1
TABUĽKA ZHODY1
návrhu zákona s právom Európskej únie
Názov smernice: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Text s významom pre EHP)
Právny predpis Slovenskej republiky
Návrh zákona o Komore geodetov a kartografov
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
Táto smernica ustanovuje pravidlá, podľa ktorých členský štát, ktorý na svojom území umožňuje prístup k regulovanému povolaniu alebo výkon regulovaného povolania na základe osobitných odborných kvalifikácií (ďalej len „hostiteľský členský štát“), uznáva odborné kvalifikácie získané v jednom alebo viacerých členských štátoch (ďalej len „domovský členský štát“), a ktorý umožňuje osobe s takými odbornými kvalifikáciami vykonávať rovnaké povolanie v tomto štáte, na prístup k tomuto povolaniu a výkon tohto povolania.
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
Č: 1
§ 1
§ 2
P: a), b), c), d), e), f) a g)
Tento zákon upravuje
a) pôsobnosť Komory geodetov a kartografov (ďalej len „komora“),
b) zoznam autorizovaných geodetov a kartografov (ďalej len „zoznam“),
c) register hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov (ďalej len „register“),
d) práva a povinnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
e) organizáciu komory,
f) disciplinárnu zodpovednosť autorizovaného geodeta a kartografa a disciplinárne konanie.
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) autorizovaným geodetom a kartografom osoba, ktorá autorizačne overuje vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu1) a ktorá, ak miesto podnikania na území Slovenskej republiky, je zapísaná v zozname; vzťahuje sa aj na usadeného autorizovaného geodeta a kartografa,
b) usadeným autorizovaným geodetom a kartografom autorizovaný geodet a kartograf podľa písmena a), ktorý
Ú
1 Tabuľku zhody uložte s názvom súboru vo formáte CT_celex. číslo smernice, napr. CT_32005L0001
2
je oprávnený na vykonávanie geodetickej a kartografickej činnosti mimo územia Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky geodetické a kartografické činnosti vykonáva sústavne,
c) hosťujúcim autorizovaným geodetom a kartografom autorizovaný geodet a kartograf podľa písmena a), ktorý je oprávnený na vykonávanie geodetickej alebo kartografickej činnosti mimo územia Slovenskej republiky, vykonáva činnosti na území Slovenskej republiky len prechodne a je zapísaný v registri,
d) členským štátom štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarska konfederácia a v rozsahu medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, aj členský štát Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
e) domovským štátom členský štát, v ktorom žiadateľ získal odbornú kvalifikáciu na výkon povolania alebo odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti,
f) regulačným orgánom domovského štátu orgán štátnej správy, profesijná komora alebo profesijné združenie, ktoré podľa práva domovského členského štátu je orgánom oprávneným uznávať odborné kvalifikácie pre povolanie autorizovaný geodet a kartograf,
g) kvalifikačnou skúškou skúška spôsobilosti na výkon odbornej činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.
1) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
3
Č: 2
O: 1
Táto smernica sa uplatňuje voči všetkým štátnym príslušníkom členského štátu, ktorí si želajú vykonávať regulované povolanie, vrátane tých, ktorí patria k slobodným povolaniam, v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom získali svoje odborné kvalifikácie, či ako samostatne zárobkovo činná osoba, alebo ako zamestnanec.
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
§ 6
O: 1
P: a), b), c), d), e), f), g), h), i)
§ 7
O: 1
O: 2
P: a), b)
(1) Komora zapíše do zoznamu fyzickú osobu, ak
a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s výkonom povolania a jeho trest nebol zahladený,
c) zloží kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukáže osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa osvedčením4) alebo preukáže uznanie odbornej kvalifikácie získanej v členskom štáte alebo v tretej krajine, úspešne absolvuje preskúšanie alebo úspešne vykoná kompenzačné opatrenie,
d) uzavreté poistenie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
e) zloží sľub,
f) zaplatí úhradu za účasť na kvalifikačnej skúške, na preskúšaní alebo úhradu za vykonanie kompenzačných opatrení,
g) zaplatí úhradu za vydanie oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa,
h) zaplatí členský príspevok komore,
i) nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu.
(1) Hosťujúci autorizovaný geodet a kartograf je oprávnený vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa na území Slovenskej republiky na dočasnom a príležitostnom základe za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
(2) Do registra komora zapíše
a) pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že
1. je občanom členského štátu,
2. je bezúhonný,
3. nemá obmedzený alebo zakázaný výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
Ú
4
§ 7
O: 8
§ 10
O: 3
P: a), b)
O: 4
4. je oprávnený vykonávať geodetickú alebo kartografickú činnosť v členskom štáte a doklad o vysokoškolskom vzdelaní v študijnom odbore geodézia a kartografia vydaný vysokou školou v členskom štáte,
5. úspešne vykoná kompenzačné opatrenie podľa § 8, ak ho komora považuje za potrebné vykonať,
6. uzavreté poistenie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa s platnosťou pre územie Slovenskej republiky,
b) pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynú viac ako dva roky toho, kto preukáže, že spĺňa požiadavky podľa písmena a) druhého, tretieho a šiesteho bodu.
(8) Povinnosti podľa § 6 ods. 3 6, 8, 10, 11 a 16, § 9 11, § 12 ods. 1 písm. a) g), i), ods. 2 8, § 13 ods. 2 písm. d) g) a § 20 a predpisov komory sa primerane vzťahujú aj na hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa zapísaného v registri.
(3) Autorizovaný geodet a kartograf môže vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa
a) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
b) v mene a na zodpovednosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ.
(4) Ustanovenia upravujúce povinnosti autorizovaného geodeta a kartografa vo vzťahu ku komore sa vzťahujú aj na zamestnanca, spoločníka a konateľa.
Č: 2
O:2
Každý členský štát môže povoliť štátnym príslušníkom členského štátu, ktorí majú doklad o odbornej kvalifikácii, ktorý nezískali v tomto členskom štáte, vykonávať regulované povolanie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) na území tohto štátu v súlade s jeho právnymi predpismi. V prípade povolaní, na ktoré sa vzťahuje hlava III
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore geodetov
§ 4
P: h)
P: o)
Komora
h) uznáva odbornú kvalifikáciu autorizovaného geodeta a kartografa;3) posudzuje jeho bezúhonnosť a uznáva doklady o poistení zodpovednosti za škodu,
o) spolupracuje s právnickými osobami v zahraničí, ktoré majú postavenie obdobné postaveniu komory a s inými regulačnými orgánmi vo veciach splnenia
Ú
5
kapitola III, sa pri tomto pôvodnom uznaní rešpektujú minimálne požiadavky na odbornú prípravu, uvedené v tej kapitole.
a kartografov
§ 6
O: 1
P: c)
§ 7
O: 2
P: a), b)
§ 8
podmienok a zápisu usadených a hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov.
3) Piata časť zákona č. 422/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Komora zapíše do zoznamu fyzickú osobu, ak
c) zloží kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukáže osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa osvedčením4) alebo preukáže uznanie odbornej kvalifikácie získanej v členskom štáte alebo v tretej krajine, úspešne absolvuje preskúšanie alebo úspešne vykoná kompenzačné opatrenie,
(2) Do registra komora zapíše
a) pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že
1. je občanom členského štátu,
2. je bezúhonný,
3. nemá obmedzený alebo zakázaný výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
4. je oprávnený vykonávať geodetickú alebo kartografickú činnosť v členskom štáte a doklad o vysokoškolskom vzdelaní v študijnom odbore geodézia a kartografia vydaný vysokou školou v členskom štáte,
5. úspešne vykoná kompenzačné opatrenie podľa § 8, ak ho komora považuje za potrebné vykonať,
6. uzavreté poistenie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa s platnosťou pre územie Slovenskej republiky,
b) pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynú viac ako dva roky toho, kto preukáže, že spĺňa požiadavky podľa písmena a) druhého, tretieho a šiesteho bodu.
(1) Ak komora do jedného mesiaca od prijatia žiadosti
6
O: 1
uchádzača o zápis do registra zistí podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou uchádzača a odbornou kvalifikáciou, ktorá sa vyžaduje v Slovenskej republike, nariadi vykonať kompenzačné opatrenie na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu.1)
1) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Č: 3
O:1
P: a)
„regulované povolanie“: odborná činnosť alebo skupina odborných činností, ku ktorým prístup, ktorých výkon alebo jedna z foriem výkonu priamo alebo nepriamo, na základe legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení podmienené držbou osobitných odborných kvalifikácií; najmä používanie profesijného titulu obmedzené legislatívnymi, regulačnými alebo správnymi opatreniami na osoby s danou odbornou kvalifikáciou stanovuje spôsob výkonu. Ak neplatí prvá veta tohto vymedzenia pojmu, povolanie podľa odseku 2 sa považuje za regulované povolanie;
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
§ 2
P: a), b), c)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) autorizovaným geodetom a kartografom osoba, ktorá autorizačne overuje vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu1) a ktorá, ak miesto podnikania na území Slovenskej republiky, je zapísaná v zozname; vzťahuje sa aj na usadeného autorizovaného geodeta a kartografa,
b) usadeným autorizovaným geodetom a kartografom autorizovaný geodet a kartograf podľa písmena a), ktorý je oprávnený na vykonávanie geodetickej a kartografickej činnosti mimo územia Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky geodetické a kartografické činnosti vykonáva sústavne,
c) hosťujúcim autorizovaným geodetom a kartografom autorizovaný geodet a kartograf podľa písmena a), ktorý je oprávnený na vykonávanie geodetickej alebo kartografickej činnosti mimo územia Slovenskej republiky, vykonáva činnosti na území Slovenskej republiky len prechodne a je zapísaný v registri,
1) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Ú
7
Č: 3
O:1
P: b)
odborná kvalifikácia“: kvalifikácia potvrdená dokladom o formálnej kvalifikácii, osvedčením o spôsobilosti podľa článku 11 ods. 2 písm. a) bod i) a/alebo odbornou praxou;
N
§ 6
P: 1P: a), b), c), d), e), f), g), h), i)
§ 7
O: 2
P: a), b)
(1) Komora zapíše do zoznamu fyzickú osobu, ak
a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s výkonom povolania a jeho trest nebol zahladený,
c) zloží kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukáže osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa osvedčením4) alebo preukáže uznanie odbornej kvalifikácie získanej v členskom štáte alebo v tretej krajine, úspešne absolvuje preskúšanie alebo úspešne vykoná kompenzačné opatrenie,
d) uzavreté poistenie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
e) zloží sľub,
f) zaplatí úhradu za účasť na kvalifikačnej skúške, na preskúšaní alebo úhradu za vykonanie kompenzačných opatrení,
g) zaplatí úhradu za vydanie oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa,
h) zaplatí členský príspevok komore,
i) nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu.
(2) Do registra komora zapíše
a) pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že
1. je občanom členského štátu,
2. je bezúhonný,
3. nemá obmedzený alebo zakázaný výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
4. je oprávnený vykonávať geodetickú činnosť alebo kartografickú činnosť v členskom štáte a doklad o vysokoškolskom vzdelaní v študijnom odbore geodézia a kartografia vydaný vysokou školou v členskom štáte,
5. úspešne vykoná kompenzačné opatrenie podľa § 8, ak ho komora považuje za potrebné vykonať,
6. uzavreté poistenie zo zodpovednosti za škodu
Ú
8
spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa s platnosťou pre územie Slovenskej republiky,
b) pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynú viac ako dva roky toho, kto preukáže, že spĺňa požiadavky podľa písmena a) druhého, tretieho a šiesteho bodu.
Č: 3 O:1
P: d)
„príslušný orgán“: akýkoľvek orgán alebo subjekt osobitne splnomocnený členským štátom na vydávanie alebo prijímanie diplomov a iných dokumentov alebo informácií o odbornej príprave a na prijímanie žiadostí a prijímanie rozhodnutí uvedených v tejto smernici;
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
§ 3
O: 1, 2
§ 4
P: c), f), g), h)
§ 6
O: 1
P: a), b), c), d), e), f), g), h), i)
(1) Komora je samosprávna stavovská organizácia autorizovaných geodetov a kartografov.
(2) Komora je právnickou osobou so sídlom v Bratislave.
Komora
c) vedie a vykonáva zápis a zmenu údajov v
1. zozname a
2. registri,
f) organizuje a riadi vykonávanie kvalifikačnej skúšky, preskúšanie a vykonávanie kompenzačných opatrení,
g) určuje rozsah, formu a obsah kvalifikačnej skúšky, preskúšania, vykonávania kompenzačných opatrení a ďalšieho vzdelávania členov komory,
h) uznáva odbornú kvalifikáciu autorizovaného geodeta a kartografa; posudzuje jeho bezúhonnosť a uznáva doklady o poistení zodpovednosti za škodu,
(1) Komora zapíše do zoznamu fyzickú osobu, ak
a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s výkonom jeho povolania a jeho trest nebol zahladený,
c) zloží kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukáže osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa osvedčením alebo preukáže uznanie odbornej kvalifikácie získanej v členskom štáte alebo v tretej krajine, úspešne absolvuje preskúšanie alebo úspešne vykoná kompenzačné opatrenie,
Ú
9
d) uzavreté poistenie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
e) zloží sľub,
f) zaplatí úhradu za účasť na kvalifikačnej skúške, na preskúšaní alebo úhradu za vykonanie kompenzačných opatrení,
g) zaplatí úhradu za vydanie oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa,
h) zaplatí členský príspevok komore,
i) nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu.
Č: 3
O:1
P: e)
„regulované vzdelávanie a odborná príprava“: akákoľvek odborná príprava osobitne zameraná na výkon príslušného povolania, ktoré sa skladá z kurzu alebo kurzov, v prípade potreby doplnených odbornou prípravou alebo skúšobnou alebo odbornou praxou.
Štruktúru a úroveň odbornej prípravy, skúšobnej alebo odbornej praxe určujú zákony, iné právne predpisy alebo
správne opatrenia príslušného členského štátu, alebo ich monitoruje alebo schvaľuje orgán určený na ten účel;
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
§ 7
O: 2
P: a)
P: 5.
§ 8
O: 1
§ 7
O: 2
P: b)
(2) Do registra komora zapíše
a) pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že
5. úspešne vykoná kompenzačné opatrenie podľa § 8, ak ho komora považuje za potrebné vykonať,
(1) Ak komora do jedného mesiaca od prijatia žiadosti uchádzača o zápis do registra zistí podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou uchádzača a odbornou kvalifikáciou, ktorá sa vyžaduje v Slovenskej republike, nariadi vykonať kompenzačné opatrenie na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu.1)
1) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
b) pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynú viac ako dva roky toho, kto preukáže, že spĺňa požiadavky podľa písmena a) druhého, tretieho a šiesteho bodu.
Ú
10
§ 7
O: 4
§ 7
O: 5
§ 7
O: 6
(4) Komora zapíše do registra uchádzača do jedného mesiaca odo dňa, keď je jeho žiadosť úplná. Ak komora v lehote podľa prvej vety nezapíše uchádzača sa za to, že vydala fiktívne rozhodnutie o odmietnutí zapísať ho do registra. Ak uchádzač nevykoná úspešne kompenzačné opatrenie podľa § 8, komora ho do registra nezapíše.
(5) Zápis do registra komora oznámi regulačnému orgánu domovského štátu. Na základe zápisu do registra vydá komora uchádzačovi oprávnenie hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa, pečiatku a mandátny certifikát. Náležitosti pečiatky hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa uvedené v prílohe č. 2.
(6) Zápisom do registra vzniká uchádzačovi právo overovať výsledky vybraných geodetických a kartografických činností.
Č:3
O: 1
P: f)
„odborná prax“: skutočné a zákonné vykonávanie príslušného povolania v členskom štáte;
N
§ 6
O: 10
P: a), b)
(10) Kvalifikačnú skúšku pred komorou môže vykonať fyzická osoba, ktorá má
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v Slovenskej republike v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia9) a
b) najmenej päť rokov odbornej praxe vo vykonávaní vybraných geodetických a kartografických činností10) alebo doklad o uznaní odbornej kvalifikácie získanej v zahraničí.
9) Druhá časť zákona č. 422/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Ú
Č: 3
O:1
P: h)
„skúška spôsobilosti“: skúška obmedzená na žiadateľove odborné znalosti, vykonávaná príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu s cieľom vyhodnotiť schopnosť žiadateľa
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore
§ 4
P: f), g)
Komora
f) organizuje a riadi vykonávanie kvalifikačnej skúšky, preskúšanie a vykonávanie kompenzačných opatrení2),
g) určuje rozsah, formu a obsah kvalifikačnej skúšky, preskúšania, vykonávania kompenzačných opatrení
Ú
Zákon nepredpokladá organizovanie
11
vykonávať regulované povolanie v tomto členskom štáte. Aby sa umožnil výkon tejto skúšky, príslušné orgány vypracujú zoznam predmetov, ktoré na základe porovnania vzdelania a odbornej prípravy požadovanej v členskom štáte so vzdelaním a odbornou prípravou, ktoré dostal žiadateľ, nie zahrnuté v diplome alebo inom doklade o formálnej kvalifikácii, ktorého je žiadateľ držiteľom.
Pri skúške spôsobilosti je potrebné vziať do úvahy, že žiadateľ je kvalifikovaným odborníkom v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte, z ktorého prichádza. Skúška zahŕňa predmety, ktoré sa vyberajú z predmetov na zozname, znalosť ktorých je podstatnou podmienkou výkonu tohto povolania v hostiteľskom členskom štáte. Súčasťou skúšky môžu byť aj znalosti odborných predpisov uplatniteľných na príslušné činnosti v hostiteľskom členskom štáte.
Podrobné uplatňovanie skúšky spôsobilosti a postavenie žiadateľa v hostiteľskom členskom štáte, ktorý si želá pripravovať sa na túto skúšku spôsobilosti v tomto štáte, určujú príslušné orgány v takom členskom štáte;
geodetov a kartografov
§ 18
O: 1
a ďalšieho vzdelávania členov komory,
2) Štvrtá časť zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(1) Skúšobná a autorizačná komisia je orgán komory, ktorý zabezpečuje organizáciu a vykonanie kvalifikačnej skúšky, kompenzačných opatrení, posudzuje splnenie kvalifikačných podmienok na zápis do zoznamu a v súčinnosti s ostatnými orgánmi komory zabezpečuje ďalšie vzdelávanie členov komory.
prípravy na skúšku.
Č: 4
O:1
Uznanie odbornej kvalifikácie zo strany hostiteľského členského štátu umožňuje príslušnej osobe získať v tomto členskom štáte prístup k rovnakému povolaniu ako povolanie, pre ktoré je kvalifikovaný v domovskom členskom štáte, a vykonávať ho v hostiteľskom členskom štáte za tých istých podmienok ako jeho štátni príslušníci.
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
§ 6
O: 1
P: a), b), c), d), e), f), g), h), i)
(1) Komora zapíše do zoznamu fyzickú osobu, ak
a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s výkonom jeho povolania a jeho trest nebol zahladený,
c) zloží kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukáže osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa osvedčením4) alebo preukáže uznanie odbornej kvalifikácie získanej v členskom štáte alebo v tretej krajine, úspešne absolvuje preskúšanie alebo úspešne vykoná kompenzačné opatrenie,
d) uzavreté poistenie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti
Ú
12
§ 7
O: 1
§ 7
O: 2
P: a)
§ 7
O: 2
autorizovaného geodeta a kartografa,
e) zloží sľub,
f) zaplatí úhradu za účasť na kvalifikačnej skúške, na preskúšaní alebo úhradu za vykonanie kompenzačných opatrení,
g) zaplatí úhradu za vydanie oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa,
h) zaplatí členský príspevok komore,
i) nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu.
4) § 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
(1) Hosťujúci autorizovaný geodet a kartograf je oprávnený vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa na území Slovenskej republiky na dočasnom a príležitostnom základe za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
(2) Do registra komora zapíše
a) pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že
1. je občanom členského štátu,
2. je bezúhonný,
3. nemá obmedzený alebo zakázaný výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
4. je oprávnený vykonávať geodetickú alebo kartografickú činnosť v členskom štáte a doklad o vysokoškolskom vzdelaní v študijnom odbore geodézia a kartografia vydaný vysokou školou v členskom štáte,
5. úspešne vykoná kompenzačné opatrenie podľa § 8, ak ho komora považuje za potrebné vykonať,
6. uzavreté poistenie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa s platnosťou pre územie Slovenskej republiky,
b) pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania
13
P: b)
neuplynú viac ako dva roky toho, kto preukáže, že spĺňa požiadavky podľa písmena a) druhého, tretieho a šiesteho bodu.
Č: 4
O:2
Na účely tejto smernice je povolanie, ktoré chce žiadateľ vykonávať v hostiteľskom členskom štáte, rovnaké ako povolanie, pre ktoré je kvalifikovaný vo svojom domovskom členskom štáte, ak príslušné činnosti porovnateľné.
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
§ 6
O: 1
P: a), b), c), d), e), f), g), h), i)
§ 7
O: 2
P: a)
(1) Komora zapíše do zoznamu fyzickú osobu, ak
a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s výkonom povolania a jeho trest nebol zahladený,
c) zloží kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukáže osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa4) osvedčením4) alebo preukáže uznanie odbornej kvalifikácie získanej v členskom štáte alebo v tretej krajine, úspešne absolvuje preskúšanie alebo úspešne vykoná kompenzačné opatrenie,
d) uzavreté poistenie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
e) zloží sľub,
f) zaplatí úhradu za účasť na kvalifikačnej skúške, na preskúšaní alebo úhradu za vykonanie kompenzačných opatrení,
g) zaplatí úhradu za vydanie oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa,
h) zaplatí členský príspevok komore,
i) nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu.
4) § 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
(2) Do registra komora zapíše
a) pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že
1. je občanom členského štátu,
2. je bezúhonný,
3. nemá obmedzený alebo zakázaný výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
4. je oprávnený vykonávať geodetickú alebo kartografickú činnosť v členskom štáte a doklad o
Ú
14
§ 7
O: 2
P: b)
vysokoškolskom vzdelaní v študijnom odbore geodézia a kartografia vydaný vysokou školou v členskom štáte,
5. úspešne vykoná kompenzačné opatrenie podľa § 8, ak ho komora považuje za potrebné vykonať,
6. uzavreté poistenie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa s platnosťou pre územie Slovenskej republiky,
b) pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynú viac ako dva roky toho, kto preukáže, že spĺňa požiadavky podľa písmena a) druhého, tretieho a šiesteho bodu.
Č: 5
O: 1
P: a)
Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia práva Spoločenstva, ako aj články 6 a 7 tejto smernice, členské štáty neobmedzujú z nijakého dôvodu súvisiaceho s odbornou kvalifikáciou, voľné poskytovanie služieb v inom členskom štáte:
a) ak je poskytovateľ služieb v súlade so zákonom usadený v členskom štáte na účely výkonu rovnakého povolania v tomto štáte (ďalej len „členský štát usadenia“) a
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
§ 7
O: 5
§ 7
O: 6
(5) Zápis do registra komora oznámi regulačnému orgánu domovského štátu. Na základe zápisu do registra vydá komora uchádzačovi oprávnenie hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa, pečiatku a mandátny certifikát. Náležitosti pečiatky hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa uvedené v prílohe č. 2.
(6) Zápisom do registra vzniká uchádzačovi právo overovať výsledky vybraných geodetických a kartografických činností.
Ú
Č: 5
O: 1
P: b)
Ak sa poskytovateľ služieb presťahuje, ak vykonával toto povolanie v jednom alebo niekoľkých členských štátoch najmenej jeden rok počas posledných desiatich rokov predchádzajúcich poskytovaniu služieb, ak toto povolanie nie je v členskom štáte usadenia regulované. Podmienka ročného výkonu povolania sa nevyužíva vtedy, keď je regulované buď povolanie, alebo vzdelanie a odborná príprava, ktorá k tomuto povolaniu vedie
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
§ 7
O: 2
P: a)
(2) Do registra komora zapíše
a) pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že
1. je občanom členského štátu,
2. je bezúhonný,
3. nemá obmedzený alebo zakázaný výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
4. je oprávnený vykonávať geodetickú alebo kartografickú činnosť v členskom štáte a doklad o vysokoškolskom vzdelaní v študijnom odbore geodézia a kartografia vydaný vysokou školou v členskom štáte,
5. úspešne vykoná kompenzačné opatrenie podľa § 8, ak ho komora považuje za potrebné vykonať,
6. uzavreté poistenie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti
Ú
15
autorizovaného geodeta a kartografa s platnosťou pre územie Slovenskej republiky,
Č: 5
O: 2
Ustanovenia tejto časti sa použijú len v prípade, ak sa poskytovateľ služieb odsťahuje na územie hostiteľského členského štátu, aby dočasne a príležitostne vykonával povolanie uvedené v odseku 1.
Dočasná a príležitostná povaha poskytovania služieb sa posudzuje od prípadu k prípadu, najmä vo vzťahu k jeho trvaniu, frekvencii, pravidelnosti a nepretržitosti.
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
§ 7
O: 2
P: a)
(2) Do registra komora zapíše
a) pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že
1. je občanom členského štátu,
2. je bezúhonný,
3. nemá obmedzený alebo zakázaný výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
4. je oprávnený vykonávať geodetickú alebo kartografickú činnosť v členskom štáte a doklad o vysokoškolskom vzdelaní v študijnom odbore geodézia a kartografia vydaný vysokou školou v členskom štáte,
5. úspešne vykoná kompenzačné opatrenie podľa § 8, ak ho komora považuje za potrebné vykonať,
6. uzavreté poistenie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa s platnosťou pre územie Slovenskej republiky,
Ú
Č: 5
O:3
Ak sa poskytovateľ služieb odsťahuje, podlieha odborným predpisom profesionálnej, zákonnej alebo správnej povahy, ktoré priamo spojené s odbornou kvalifikáciou, ako je vymedzenie povolania, používanie titulov a závažné zanedbanie povinností pri výkone povolania, ktoré je priamo a osobitne spojené s ochranou a bezpečnosťou spotrebiteľa, ako aj disciplinárnym ustanoveniam, ktoré uplatniteľné v hostiteľskom členskom štáte na odborníkov, ktorí v tomto členskom štáte vykonávajú rovnaké povolanie
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
§ 10
O: 3, 4, 5
(3) Autorizovaný geodet a kartograf môže vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa
a) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
b) v mene a na zodpovednosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ.
(4) Ustanovenia upravujúce povinnosti autorizovaného geodeta a kartografa vo vzťahu ku komore sa vzťahujú aj na zamestnanca, spoločníka a konateľa.
(5) Autorizovaný geodet a kartograf pri výkone svojej činnosti postupuje nezávisle, nestranne a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Autorizovaný geodet a kartograf odmietne pokyny zamestnávateľa, ak si myslí, že v rozpore so zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými špecifikáciami a s predpismi komory; takéto odmietnutie pokynu zamestnávateľa sa nepovažuje za porušenie pracovnej disciplíny
Ú
Č: 6
P: a)
Podľa článku 5 ods. 1 hostiteľský členský štát udeľuje poskytovateľom služieb usadeným v inom členskom štáte výnimku z požiadaviek, ktoré
N
Zákon č. .../2021 Z. z.
§ 7
O: 8
(8) Povinnosti podľa § 6 ods. 3 6, 8, 10, 11 a 16, § 9 11, § 12 ods. 1 písm. a) g), i), ods. 2 8, § 13 ods. 2 písm. d) g) a § 20 a predpisov komory sa
Ú
16
kladie na odborníkov usadených na svojom území, ktoré sa týkajú:
povolenia, registrácie alebo členstva v profesijnej organizácii alebo orgáne. Členské štáty môžu, na účely uľahčenia uplatňovania disciplinárnych ustanovení platných na svojom území podľa článku 5 ods. 3, zaviesť buď automatickú dočasnú registráciu, alebo členstvo pro forma v takejto profesijnej organizácii alebo v takomto orgáne, za predpokladu, že takáto registrácia alebo takéto členstvo nebude nijakým spôsobom zdržiavať ani komplikovať poskytovanie služieb a nespôsobí poskytovateľovi služieb žiadne dodatočné náklady. Príslušný orgán zašle kópiu vyhlásenia, a ak je to vhodné, obnovenia uvedeného v článku 7 ods. 1, v prípade povolaní, ktoré majú dosah na verejné zdravie a verejnú bezpečnosť, uvedených v článku 7 ods. 4, alebo ktoré požívajú výhody automatického uznávania podľa hlavy III kapitoly III, spolu s kópiou dokladov uvedených v článku 7 ods. 2, profesijnej organizácii alebo orgánu, a toto predstavuje automatickú dočasnú registráciu alebo členstvo pro forma na tento účel;
o Komore geodetov a kartografov
§ 7
O: 5
primerane vzťahujú aj na hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa zapísaného v registri.
(5) Zápis do registra komora oznámi regulačnému orgánu domovského štátu. Na základe zápisu do registra vydá komora uchádzačovi oprávnenie hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa, pečiatku a mandátny certifikát. Náležitosti pečiatky hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa uvedené v prílohe č. 2.
Č: 7
O: 1
Ak sa poskytovateľ služieb po prvýkrát odsťahuje z jedného členského štátu do iného na účely poskytovania
služieb, členské štáty môžu vyžadovať, aby tento poskytovateľ služieb informoval príslušný orgán v hostiteľskom členskom štáte písomným vyhlásením, ktoré je potrebné urobiť vopred, s uvedením podrobných údajov o poistení alebo iných prostriedkoch osobnej a kolektívnej ochrany, pokiaľ ide o odbornú zodpovednosť poskytovateľa. Takéto vyhlásenie sa obnovuje raz ročne, ak poskytovateľ služieb v úmysle poskytovať počas príslušného roka v tomto členskom štáte dočasné alebo príležitostné služby. Poskytovateľ služieb môže toto vyhlásenie
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
§ 7
O: 2
P: a) a b)
(2) Do registra komora zapíše
a) pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že
1. je občanom členského štátu,
2. je bezúhonný,
3. nemá obmedzený alebo zakázaný výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
4. je oprávnený vykonávať geodetickú alebo kartografickú činnosť v členskom štáte a doklad o vysokoškolskom vzdelaní v študijnom odbore geodézia a kartografia vydaný vysokou školou v členskom štáte,
5. úspešne vykoná kompenzačné opatrenie podľa § 8, ak ho komora považuje za potrebné vykonať,
6. uzavreté poistenie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa s platnosťou pre
Ú
17
predložiť akýmkoľvek spôsobom.
§ 6
O: 3 až 6
územie Slovenskej republiky,
b) pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynú viac ako dva roky toho, kto preukáže, že spĺňa požiadavky podľa písmena a) druhého, tretieho a šiesteho bodu.
(3) Komora zapíše fyzickú osobu do zoznamu na základe písomnej žiadosti. Žiadosť sa podáva v štátnom jazyku na tlačive, ktoré komora zverejní na svojom webovom sídle. V žiadosti fyzická osoba uvedie spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 10 ods. 3.
(4) Žiadosť o zápis do zoznamu možno podať aj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta7) (ďalej len „kontaktné miesto“). Ak je žiadosť podaná prostredníctvom kontaktného miesta, žiadosť musí obsahovať údaje podľa odseku 12 písm. a) f), j) a m). Komora oznámi kontaktnému miestu spôsob vybavenia žiadosti.
(5) Prílohou žiadosti podľa odsekov 3 a 4 doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 1, okrem písmen d) a h). Doklady sa predkladajú v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii v štátnom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka. Pri občanovi Českej republiky sa osvedčený preklad dokladov v českom jazyku do štátneho jazyka nevyžaduje.
(6) Komora preskúma žiadosť a jej prílohy do piatich pracovných dní odo dňa jej doručenia a vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti8) alebo oznámi žiadateľovi nedostatky žiadosti alebo jej príloh a určí lehotu na ich odstránenie, nie kratšiu ako päť pracovných dní. Ak fyzická osoba nedostatky v určenej lehote neodstráni, na žiadosť komora neprihliada.
7) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18
§ 7
O: 8
§ 7
O: 4
(8) Povinnosti podľa § 6 ods. 3 6, 8, 10, 11 a 16, § 9 11, § 12 ods. 1 písm. a) g), i), ods. 2 8, § 13 ods. 2 písm. d) g) a § 20 a predpisov komory sa primerane vzťahujú aj na hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa zapísaného v registri.
(4) Komora zapíše do registra uchádzača do jedného mesiaca odo dňa, keď je jeho žiadosť úplná. Ak komora v lehote podľa prvej vety nezapíše uchádzača sa za to, že vydala fiktívne rozhodnutie o odmietnutí zapísať ho do registra. Ak uchádzač nevykoná úspešne kompenzačné opatrenie podľa § 8, komora ho do registra nezapíše.
Č: 7
O: 2
Okrem toho členské štáty môžu pri prvom poskytovaní služieb, alebo ak nastala podstatná zmena situácie odôvodnená dokladmi, požadovať, aby boli k tomuto vyhláseniu priložené tieto doklady:
a) dôkaz o štátnej príslušnosti poskytovateľa služieb;
b) osvedčenie o tom, že držiteľ je usadený v členskom štáte v súlade so zákonom na účely výkonu príslušných činností a že výkon týchto činností nie je v čase vydania tohto osvedčenia zakázaný, a to ani dočasne;
c) doklad o odbornej kvalifikácii;
d) v prípadoch uvedených v článku 5 ods. 1 písm. b), akákoľvek forma dôkazu o tom, že poskytovateľ služieb
vykonával príslušnú činnosť počas predchádzajúcich desiatich rokov najmenej dva roky;
N
Zákon č. .../2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
§ 7
O: 2
P: a) a b)
§ 6
O: 3 až 6
(2) Do registra komora zapíše
a) pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že
1. je občanom členského štátu,
2. je bezúhonný,
3. nemá obmedzený alebo zakázaný výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
4. je oprávnený vykonávať geodetickú alebo kartografickú činnosť v členskom štáte a doklad o vysokoškolskom vzdelaní v študijnom odbore geodézia a kartografia vydaný vysokou školou v členskom štáte,
5. úspešne vykoná kompenzačné opatrenie podľa § 8, ak ho komora považuje za potrebné vykonať,
6. uzavreté poistenie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa s platnosťou pre územie Slovenskej republiky,
b) pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynú viac ako dva roky toho, kto preukáže, že spĺňa požiadavky podľa písmena a) druhého, tretieho a šiesteho bodu.
(3) Komora zapíše fyzickú osobu do zoznamu na základe písomnej žiadosti. Žiadosť sa podáva v štátnom
Ú
19
e) pre povolania v oblasti bezpečnosti, kde členský štát vyžaduje od svojich štátnych príslušníkov, doklad o tom, že neboli odsúdení za spáchanie trestného činu.
§ 7
O: 8
§ 7
O: 4
jazyku na tlačive, ktoré komora zverejní na svojom webovom sídle. V žiadosti fyzická osoba uvedie spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 10 ods. 3.
(4) Žiadosť o zápis do zoznamu možno podať aj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta7) (ďalej len „kontaktné miesto“). Ak je žiadosť podaná prostredníctvom kontaktného miesta, žiadosť musí obsahovať údaje podľa odseku 12 písm. a) f), j) a m). Komora oznámi kontaktnému miestu spôsob vybavenia žiadosti.
(5) Prílohou žiadosti podľa odsekov 3 a 4 doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 1, okrem písmen d) a h). Doklady sa predkladajú v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii v štátnom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka. Pri občanovi Českej republiky sa osvedčený preklad dokladov v českom jazyku do štátneho jazyka nevyžaduje.
(6) Komora preskúma žiadosť a jej prílohy do piatich pracovných dní odo dňa jej doručenia a vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti8) alebo oznámi žiadateľovi nedostatky žiadosti alebo jej príloh a určí lehotu na ich odstránenie, nie kratšiu ako päť dní. Ak fyzická osoba nedostatky v určenej lehote neodstráni, na žiadosť komora neprihliada.
7) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8) § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.
(8) Povinnosti podľa § 6 ods. 3 6, 8, 10, 11 a 16, § 9 11, § 12 ods. 1 písm. a) g), i), ods. 2 8, § 13 ods. 2 písm. d) g) a § 20 a predpisov komory sa primerane vzťahujú aj na hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa zapísaného v registri.
(4) Komora zapíše do registra uchádzača do jedného
20
mesiaca odo dňa, keď je jeho žiadosť úplná. Ak komora v lehote podľa prvej vety nezapíše uchádzača sa za to, že vydala fiktívne rozhodnutie o odmietnutí zapísať ho do registra.