1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona o Komore geodetov a kartografov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021.
Návrh zákona nahrádza doterajší zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, ktorý nedostatočne reflektuje zmeny v slovenskej legislatíve a v legislatíve EÚ.
Dôvodom vypracovania nového zákona je aj transpozícia Európskej legislatívy, a to smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES z 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. L 255, 30.9.2005) v platnom znení a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. L 376, 27. 12. 2006) do našej legislatívy. Návrh zákona dopĺňa ustanovenia o spôsobe uznávania odbornej kvalifikácie, registráciu hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov, kompenzačné opatrenia a spoluprácu s registračnými orgánmi iných členských štátov EÚ. Definuje podobu pečiatky autorizovaného geodeta a kartografa a podobu pečiatky hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa, ako aj ich práva a povinnosti, dopĺňa niektoré dôležité definície z legislatívy transponovanej zo smerníc EÚ. Geodetické a kartografické činnosti a činnosť autorizovaného geodeta a kartografa nepatria do automatického systému uznávania odbornej kvalifikácie, ale do všeobecného systému uznávania odbornej kvalifikácie v zmysle európskych smerníc a z nich transponovanej slovenskej legislatívy.
Návrh dopĺňa a precizuje ustanovenia doterajšieho zákona, ktoré neboli dostatočne obsiahnuté v pôvodnom znení a spôsobovali nejednoznačnosť v aplikačnej praxi. Spresňuje spôsob vedenia zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, ustanovuje zápis a vedenie registra hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov, verejnú a neverejnú časť zoznamu a registra v zmysle právnej úpravy ochrany osobných údajov, spresňuje práva a povinnosti členov komory, spresňuje definíciu bezúhonnosti, spresňuje ustanovenia o povinnom poistení autorizovaných geodetov a kartografov, spresňuje ustanovenia o pozastavení činnosti, vyčiarknutí zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, spôsob financovania komory, ustanovenia o nezaplatení členských príspevkov a jeho dôsledkoch, ustanovenia o opätovnom zapísaní do zoznamu a jeho podmienkach, ochranu odmietnutých uchádzačov na súde. Návrh zákona dopĺňa definíciu a spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa v súlade s aplikačnou praxou, spresňuje organizáciu a činnosť orgánov komory a jej odborných komisií a postup disciplinárneho konania. Návrh zákona dopĺňa spôsob financovania administratívnej činnosti komory a dopĺňa ustanovenia o vydávaní bulletinu komory ako interného časopisu.
Potrebu vypracovania návrhu zákona si vyžiadala potreba logickejšieho usporiadania jednotlivých paragrafov a ustanovení doterajšieho zákona a doplnenie a spresnenie značného množstva ustanovení, ktoré už nebolo možné riešiť novelizáciou doterajšieho zákona.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá sociálny vplyv, nemá vplyv
2
na životné prostredie, nemá vplyv na služby verejnej správy pre občana, nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti a ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pričom vyhodnotenie vplyvu na podnikateľské prostredie je uvedené v doložke vybraných vplyvov a následne vo vypracovanej analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
3
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon o Komore geodetov a kartografov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
💧 Transpozícia práva EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v platnom znení
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006)
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 1.3.2021Ukončenie: 15.3.2021
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
01.06.2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2021
2. Definícia problému
Dôvodom vypracovania nového zákona je transpozícia Európskej legislatívy, a to smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES z 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005) v platnom znení a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006) do našej legislatívy. Návrh zákona dopĺňa ustanovenia o spôsobe uznávania odbornej kvalifikácie, registráciu a zoznam hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov, kompenzačné opatrenia a spoluprácu s registračnými orgánmi iných členských štátov EÚ. Definuje podobu pečiatky autorizovaného geodeta a kartografa a podobu pečiatky hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa, ako aj ich práva a povinnosti, dopĺňa niektoré dôležité definície z legislatívy transponovanej zo smerníc EÚ. Geodetické a kartografické činnosti a činnosť autorizovaného geodeta a kartografa nepatria do automatického systému uznávania odbornej kvalifikácie, ale do všeobecného systému uznávania odbornej kvalifikácie v zmysle európskych smerníc a z nich transponovanej slovenskej legislatívy.
3. Ciele a výsledný stav
Zosúladenie právnej úpravy v nadväznosti na úpravu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005) v platnom znení a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006). Právna úprava má za cieľ upraviť a sprehľadniť ustanovenia v súvislosti s možnosťou pôsobenia tzv. hosťujúcich geodetov a kartografov z členských štátov Európskej únie na území Slovenskej republiky vo vzťahu k výkonu geodetických a kartografických činností. Z tohto dôvodu je potrebné právnu úpravu doplniť o ustanovenia upravujúce spôsob uznávania odbornej kvalifikácie, registráciu hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov, kompenzačné opatrenia a spoluprácu s registračnými orgánmi iných členských štátov Európskej únie a zároveň zadefinovať práva a povinnosti hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa.Právna úprava tiež potrebuje reagovať na celospoločenskú požiadavku elektronizácie, a to elektronizáciou procesu spracovania a autorizovania výsledkov geodetických a kartografických činností.
4. Dotknuté subjekty
Podnikateľské subjekty z oblasti geodézie, kartografie a katastra – osoby, vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti, autorizovaní geodeti a kartografi, orgány štátnej správy, zainteresovaná verejnosť.
5. Alternatívne riešenia
4
Analýzou súčasného stavu neboli identifikované alternatívy k predloženým riešeniam, ktoré by naplnili cieľ.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
1.Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES z 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v platnom znení
2.Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).
Predložený právny predpis v časti implementácie predpisu EÚ nejde nad rámec minimálnych požiadaviek vyplývajúcich z prijatých smerníc.
8. Preskúmanie účelnosti**
Vyhotovený test proporcionality
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Získaním oprávnenia na výkon činností autorizovaného geodeta a kartografa sa rozširuje portfólio jeho činnosti a tým sa zároveň zlepší jeho postavenie v podnikateľskom prostredí, čo môže znamenať zvýšenie príjmu do domácnosti.
Uvedené skutočnosti rieši už súčasná právna úprava.
11. Kontakt na spracovateľa
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, legislatívno-právny odbor, Chlumeckého ul. č. 2, 820 12 Bratislava 212
Mgr. Ľubomíra Šoltysová, legislatívno-právny odbor, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, e-mail:
lubomira.soltysova@skgeodesy.sk
Mgr. Pavla Tančiboková, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy, sekcia vládnej legislatívy, Úrad vlády SR, e-mail:
pavla.tancibokova@vlada.gov.sk
5
12. Zdroje
Analýza vplyvov vychádza aj z konzultácií s odbornou verejnosťou a predovšetkým Komorou geodetov a kartografov.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
K doložke vybraných vplyvov
Komisia žiada predkladateľa o vyznačenie Transpozície práva v časti Charakter predkladaného materiálu v Doložke vybraných vplyvov, vzhľadom k tomu, že hlavným dôvodom vypracovania materiálu je transpozícia Európskej legislatívy.
Komisia žiada predkladateľa, aby okrem rozpisu transponovaných smerníc uviedol v časti 7. Transpozícia práva Doložky vybraných vplyvov aj skutočnosť, či návrh nejde nad rámec minimálnej transpozičnej povinnosti - tzv. identifikácia efektu gold-platingu, a to najmä z hľadiska odôvodnenosti, resp. neodôvodnenosti jeho existencie v prípade jeho identifikácie; za týmto účelom Komisia žiada predkladateľa o priloženie Tabuľky zhody návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie.
Komisia žiada predkladateľa o zosúladenie vyznačenia dotknutých vplyvov a o vyznačenie negatívnych vplyvov materiálu aj na MSP v časti 9 Doložky vybraných vplyvov.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia odporúča predkladateľovi dopracovať Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie v časti 3.3.3 Administratívne náklady a následne v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie podľa dostupných dát.
Odôvodnenie: V zmysle JM je potrebné vyplniť všetky relevantné časti Analýzy. Tabuľka nákladov regulácie v časti 3.3.4 je nesprávne vyplnená, lebo obsahuje 0, pričom predpis vyčísliteľné náklady, popísané v časti 3.3.1. a doplnením identifikovaných administratívnych nákladov v časti 3.3.3.
Zároveň Komisia predkladá návrh vyčíslenia podľa dostupných údajov uvedených v Analýze, v ktorom boli doplnené administratívne náklady vyčíslené s pomocou kalkulačky nákladov.
a) priame finančné náklady, (Komisia vychádza z údajov uvedených v materiáli)
- Jednorazový poplatok za kvalifikačnú skúšku osobitnej odbornej spôsobilosti AGK v sume 200 €.
- Jednorazový poplatok za vydanie oprávnenia na činnosť AGK v sume 40 €.
- Členský príspevok komore v sume 166 €/rok.
- Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti AGK a poistenie právnej ochrany v sume 30,50 €/rok.
- Komora, ako poistník, uzatvára so zmluvnou poisťovňou každoročne pre všetkých svojich členov hromadné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti AGK vo zvýhodnenej výške poistného 30,50 na člena , kde poistné plnenie za škodu je do 67 000 €/rok na člena a poistenie právnej ochrany je do 7 000 €/ročne na člena. Pri individuálnom poisťovaní sa by AGK zaplatil rádovo minimálne cca 200 €/ročne, čím sa členom v podstate eliminujú každoročné finančné náklady na členské príspevky komore.
b) nepriame finančné náklady (ide o náklad pôvodne uvedený v priamych nákladoch, ale Komisia je názoru, že ide o nepriamy náklad, lebo zakúpenie normy nie je pre člena povinnosťou. Neurčitosť výpočtu je v tom, že nie je známe, ktoré normy a koľko by si zakúpil jeden člen, preto Komisia navrhla kvantifikáciu na 10 noriem).
6
„Komora uzatvára každoročne pre svojich členov výhodnú hromadnú zmluvu s ÚNMS na online odber 58 noriem vrátane ich aktualizácií za poplatok 13,76 na člena ročne, kde pri individuálnej zmluve člena s ÚNMS pri cene cca 10 € za 1 normu, by náklady člena dosahovali cca 580 €."
c) administratívne náklady (Komisia doplnila pre uvedené administratívne povinnosti)
Poskytnutie údajov pre overenie bezúhonnosti, povinnosť zložiť sľub, vyplnenie žiadosti a jej doručenie. Celkovo 45,26€/1 podnikateľ.
Súhrnná tabuľka nákladov časť 3.3.4: Náklady na celé podnikateľské prostredie boli získané prenásobením počtom 730 dotknutých subjektov- podľa údaju uvedeného v časti 3.1 predloženej Analýzy
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
267,00 €
194 910,00 €
Nepriame finančné náklady
- 86,24 €
- 62 955,20 €
Administratívne náklady
45,26 €
33 039,80 €
Celkové náklady regulácie
226,02 €
164 994,60 €
Komisia žiada predkladateľa o zosúladenie vyznačenia dotknutých vplyvov a o vyznačenie vplyvov na všetky kategórie podnikov v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.
Komisia žiada predkladateľa o určenie a bližšie popísanie pozitívnych a negatívnych vplyvov materiálu na podnikateľské prostredie, s uvedením prevažujúceho vplyvu materiálu, výlučne v súvislosti s predkladaným materiálom a jeho zmenou v porovnaní so zrušujúcim sa zákonom (nie spoločne so zrušujúcim zákonom či činnosťou komory). Komisia zároveň žiada predkladateľa o vyčíslenie nákladov, resp. úspor na celé podnikateľské prostredie v časti 3.3. Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a ich uvedenie v súhrnnej tabuľke v časti 3.3.4 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.
K sociálnym vplyvom
Z analýzy sociálnych vplyvov je potrebné vypustiť text uvedený v bode 4.2, keďže ide o skutočnosti, ktoré umožňuje aj súčasná právna úprava, ako uvádza aj predkladateľ v tomto bode a nejde o nový vplyv predloženého návrhu zákona v porovnaní so súčasným stavom. Komisia odporúča text z bodu 4.2. uviesť v bode 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov ako poznámku k sociálnym vplyvom v tom zmysle, aké súčasné výhody pre členov komory zachováva aj predložený návrh zákona.
Opatrenie uvedené v bode 4.1. analýzy sociálnych vplyvov je potrebné z tohto bodu vypustiť a zhodnotiť iba v bode 4.2. analýzy sociálnych vplyvov, pričom je potrebné uviesť podrobnejšie hodnotenie a porovnanie so súčasným stavom.
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko.
Obe analýzy boli dopracované podľa odporúčaní Stálej pracovnej komisie na posudzovanie vybraných vplyvov a materiál bol zaslaný dňa 11.8.2021 na záverečné posúdenie.
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov uplatnila v rámci záverečného posúdenia nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia žiada predkladateľa, aby okrem rozpisu transponovaných smerníc uviedol v časti 7. Transpozícia práva Doložky vybraných vplyvov aj skutočnosť, či návrh nejde nad rámec minimálnej transpozičnej povinnosti - tzv. identifikácia efektu gold-platingu, a to najmä z hľadiska odôvodnenosti, resp. neodôvodnenosti jeho existencie v prípade jeho identifikácie; za týmto účelom Komisia žiada predkladateľa o priloženie Tabuľky zhody návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie.
7
Komisia žiada predkladateľa o zosúladenie vyznačenia dotknutých vplyvov a o vyznačenie negatívnych vplyvov materiálu aj na MSP v časti 9 Doložky vybraných vplyvov.
K vplyvom na informatizáciu spoločnosti
Predkladateľ použil nesprávny formulár analýzy vplyvov, ktorý aj nesprávne a neúplne vyplnil. Údaje, ktoré uviedol v bode 6.1. majú byť taktiež uvedené v bode 6.2., nakoľko sa jedná taktiež o systém a nie službu. Chýbajú príslušné kódy k uvedeným systémom atď. Uvedené žiada Komisia doplniť.
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na záverečné posúdenie.
Doložka vybraných vplyvov bola dopracovaná podľa odporúčaní Stálej pracovnej komisie na posudzovanie vybraných vplyvov a Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti bola z materiálu vypustená, nakoľko po rokovaniach s MIRRI SR vyplynulo, že materiál nemá vplyv na informatizáciu.
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
8
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Autorizovaní geodeti a kartografi (AGK), vykonávajúci svoju činnosť buď ako fyzické osoby - slobodné povolanie, alebo ako fyzické osoby - zamestnanci právnických osôb. Priemerný počet AGK za uplynulé roky je 730.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
˗Cielené konzultácie s dotknutou organizáciou - Komorou geodetov a kartografov formou pracovných rokovaní. Jedna konzultácia so Zamestnávateľským zväzom v geodézii a kartografii (ZZGK) k paragrafovému zneniu pracovného návrhu zákona jedna formálna pripomienka zo strany ZZGK, zapracovaná do návrhu zákona. Podpora ZZGK k návrhu zákona.
˗10 pracovných rokovaní s komorou v priebehu 2 rokov.
˗Hlavné body konzultácií a pracovných rokovaní:
Nie celkom vyhovujúce znenie doterajšieho zákona prijatého pred 25 rokmi, ktoré nedostatočne reflektovalo všeobecné zmeny v slovenskej legislatíve za uplynulé obdobie a spôsobovalo komore problémy v aplikačnej praxi (hlavne zosúladenie so smernicou EP o vzájomnom uznávaní profesijnej kvalifikácie transponovanej do zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Logickejšie a prehľadnejšie usporiadanie paragrafov zákona. Jasnejšie a podrobnejšie definovanie práv a povinnosti orgánov komory a členov komory.
-Na portáli Slov-lex bola zverejnená predbežná informácia o pripravovanom návrhu právneho predpisu, pričom verejnosť mala možnosť zapojiť sa do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov alebo návrhov.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Negatívne finančné náklady:
- Jednorazový poplatok za kvalifikačnú skúšku osobitnej odbornej spôsobilosti AGK v sume 200 €.
- Jednorazový poplatok za vydanie oprávnenia na činnosť AGK v sume 40 €.
- Členský príspevok komore v sume 166 €/rok.
- Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti AGK a poistenie právnej ochrany v sume 30,50 €/rok.
9
- dochádza k zvýšeniu limitov na pokuty a to od 500 do 5000 €, ale vzhľadom na to, že za rok 2019 nebola uložená ani jedna pokuta a v rokoch 2018 to bolo 22 pokút v celovej sume 2150 a v roku 2020 26 pokút v celkovej sume 2500 €, to znamená v priemere ani nie 100 € na jednu pokutu. Z uvedeného sa vyvodiť záver, že nie je predpoklad zvýšenia výberu pokút s negatívnym dopadom na podnikateľov.
Pozitívne finančné vplyvy:
- Komora, ako poistník, uzatvára so zmluvnou poisťovňou každoročne pre všetkých svojich členov hromadné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti AGK vo zvýhodnenej výške poistného 30,50 na člena , kde poistné plnenie za škodu je do výšky 67 000 €/rok na člena a poistenie právnej ochrany je do výšky 7 000 €/ročne na člena. Pri individuálnom poisťovaní sa by AGK zaplatil rádovo minimálne cca 200 €/ročne, čím sa členom v podstate eliminujú každoročné finančné náklady na členské príspevky komore.
- Komora pravidelne ročne organizuje alebo spoluorganizuje rôzne školenia, semináre a konferencie v rámci celoživotného vzdelávania za zvýhodnené ceny pre členov. Informuje členov formou krátkych správ o zmenách v legislatíve, týkajúcej sa podnikania, daňových a odvodových povinností.
Ďalšie pozitívne vplyvy:
- Komora niekoľkokrát ročne vydáva na vyžiadanie rôznych organizácií odborné stanoviská, napr. pre Úrad pre verejné obstarávanie, k verejným súťažiam a k námietkam uchádzačov k verejným súťažiam, kde súčasťou súťaže geodetické a kartografické činnosti, alebo činnosť autorizovaných geodetov a kartografov,
- Komora rieši a vydáva stanoviská k dopytom klientov autorizovaných geodetov a kartografov ako aj k ich prípadným sťažnostiam,
- Komora úzko spolupracuje s komorami a inými profesijnými organizáciami doma a v zahraničí (napr. Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov).
- Komora je od r. 1998 veľmi aktívnym členom Medzinárodnej federácie geodetov FIG (Fédération Internationale des Géométres), ktorá združuje geodetické profesijné organizácie z viac ako 100 štátov sveta. Od r. 1999 je komora aj členom Rady európskych geodetov CLGE (Comité de Liaison des Géométres Européens), ktorá združuje geodetov z 34 krajín Európy. Okrem vzájomnej intenzívnej výmeny skúseností a "Best Practices", obidve organizácie nemalým zdrojom aj najnovších výskumov, noviniek a inovácií v odbore geodézia a kartografia vo svete a v Európe.
- Navrhovaná právna úprava súvis aj so stavebným konaním (vyhradené činnosti vo výstavbe).
- Z uvedeného vyplýva, že jednoznačne prevažuje pozitívny vplyv navrhovanej právnej úpravy na podnikateľské prostredie, oproti negatívnym vplyvom.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
- Komora uzatvára každoročne pre svojich členov výhodnú hromadnú zmluvu s ÚNMS na online odber 58 noriem vrátane ich aktualizácií za poplatok 13,76 na člena ročne, kde pri individuálnej zmluve člena s ÚNMS pri cene cca 10 za 1 normu, by náklady člena dosahovali cca 580 €.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
10
Poskytnutie údajov pre overenie bezúhonnosti, povinnosť zložiť sľub, vyplnenie žiadosti a jej doručenie. Celkovo 45,26 eur/1 podnikateľ.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
267,00 eur
194 910,00 eur
Nepriame finančné náklady
- 86,24 eur
- 62 955,20 eur
Administratívne náklady
45,26 eur
33 039,80 eur
Celkové náklady regulácie
226,00 eur
164 994,60 eur
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nie
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
- Komora organizuje a spoluorganizuje školenia, semináre a konferencie na témy technologických zmien a inovácii v odbore a zmien v technických a právnych predpisov z odboru geodézie a kartografie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
11
1.
Navrhovateľ zákona: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu zákona: Zákon o Komore geodetov a kartografov
3.
Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve čl. 4 ods. 2 písm. a), čl. 45, 49, 56, 78, 79 a 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b)v sekundárnom práve
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. L 255, 30. 9. 2005) v platnom znení; gestor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. L 376, 27. 12. 2006); gestor Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
nie je
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií do 20. októbra 2007, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12.decembra 2006 o službách na vnútornom trhu do 28. decembra 2009
b)
informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
Listom SG/Greffe (2019) D/8955 zo 07.06.2019 bola SR doručená Formálna výzva porušenie č. 2018/2414, ďalej listom SG/Greffe (2018) D/15115 z 20.07.2018 bola SR doručená Formálna výzva porušenie č. 2018/2183 a listom SG/Greffe (2019) D/1463
12
zo 25.01.2019 Formálna výzva porušenie č. 2018/2304. V súvislosti so smernicou 2006/123/ES je taktiež otvorené konanie na základe listu SG/Greffe (2019) D/8955 zo 7.6.2019 - Formálna výzva k porušeniu č. 2018/2414 ako aj rozhodnutie C(2020) 3855 final k porušeniu zmlúv 2020/4004.
c)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 bola transponovaná do
-zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov,
-zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Transpozícia je úplná.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 bola transponovaná do
-zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Transpozícia je čiastočná.
5.
Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne
B. Osobitná časť
K § 1
13
Upravuje sa predmet právnej úpravy, ktorým je pôsobnosť Komory geodetov a kartografov, vytváraný zoznam autorizovaných geodetov a kartografov, register hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov, práva a povinnosti autorizovaných geodetov a kartografov, organizačné členenie a úlohy Komory autorizovaných geodetov a kartografov, disciplinárne konanie a disciplinárna zodpovednosť autorizovaných geodetov a kartografov.
K § 2
Upravujú sa definície základných pojmov používaných v zákone.Zákon bližšie definuje, na koho sa vzťahuje tento zákon okrem občanov Slovenskej republiky. Na účely tohto zákona sa ďalej definujú pojmy ako členský štát, domovský členský štát a regulačný orgán domovského štátu, ktorý podľa práva domovského štátu je orgánom oprávneným uznávať odborné kvalifikácie pre povolanie autorizovaný geodet a kartograf. V neposlednom rade sa definuje pojem kvalifikačná skúška.
K § 3
Upravuje sa definícia Komory autorizovaných geodetov a kartografov (ďalej len „komora“) ako samostatnej stavovskej organizácie. Zákonom zriadená komora združuje autorizovaných geodetov a kartografov, ktorí kontrolujú a garantujú kvalitu vybraných geodetických a kartografických činností vykonávaných fyzickými a právnickými osobami. V záujme štátu je, aby vybrané geodetické a kartografické činnosti vykonávali a ich kvalitu garantovali len kvalitní odborníci, ktorých spôsobilosť na výkon tejto činnosti je objektívne preskúšaná a ktorí majú oprávnenie na výkon a autorizáciu vybraných činností definovaných v § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 512/2007 Z. z. Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa nepodlieha režimu zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, preto je potrebné upraviť jeho výkon osobitným zákonom.
K § 4
Zákon vymedzuje úlohy, ktoré komora plní, a to analogicky s obdobnými komorami v zahraničí. Hlavnými úlohami komory je evidencia autorizovaných geodetov a kartografov, a to ako tuzemských tak aj zahraničných. Zabezpečuje preverovanie odbornej spôsobilosti autorizovaných geodetov a kartografov formou kvalifikačnej skúšky alebo kompenzačného opatrenia. Spolupracuje s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a inými organizáciami v Slovenskej republike alebo v zahraničí. Riadi a organizuje svoju vnútornú činnosť vydávaním interných predpisov, vrátane disciplinárnej pôsobnosti nad
14
činnosťou autorizovaných geodetov a kartografov.
K § 5
Zákon ustanovuje spôsob hospodárenia komory a zdroje jej príjmov. Činnosť komory je financovaná z vlastných zdrojov, ktoré tvoria najmä členské príspevky členov komory, úhrady za účasť na kvalifikačných skúškach a za účasť na preskúšaní , úhrady za vykonanie kompenzačného opatrenia, úhrady za vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, pokuty uložené v disciplinárnom konaní, dobrovoľné príspevky a dary. Sumu úhrady za kvalifikačné skúšky a úhrady za vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa určí komora a schvaľuje valné zhromaždenie komory.
K § 6
Zákon ustanovuje podmienky, za ktorých možno zapísať fyzickú osobu do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov. O zapísanie môže požiadať každá fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky predpísané zákonom. Definujú sa náležitosti žiadosti o zapísanie do zoznamu komory a jej prílohy. Žiadosť možno podať aj cez „jednotné kontaktné miesto“. Určuje sa komore spôsob a termíny na vybavenie žiadosti. Fyzická osoba, ktorá tvrdí, že splnila podmienky podľa tohto zákona a komora jej neumožnila vykonanie kvalifikačnej skúšky, odmietla ju zapísať do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, rozhodla o pozastavení jej činnosti alebo rozhodla o jej vyčiarknutí zo zoznamov vedených komorou, právo proti takémuto rozhodnutiu podať odvolanie a ak jej nebude vyhovené, domáhať sa ochrany na súde. Taktiež je zakomponovaná ochrana proti nečinnosti komory, kedy po márnom uplynutí lehoty na zapísanie do zoznamu bude vydané fiktívne rozhodnutie o odmietnutí zapísania, proti ktorému je možnosť odvolania. Zákon určuje, čo je predmetom zápisu do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov a zároveň definuje jeho verejnú a neverejnú časť. Zápisom do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov sa fyzická osoba stáva členom komory a zároveň vzniká fyzickej osobe právo overovať výsledky vybraných geodetických a kartografických činností. Komora vydá fyzickej osobe oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa, úradnú pečiatku so štátnym znakom a mandátny certifikát, ktorý umožní autorizovanému geodetovi a kartografovi autorizačne overovať výsledky geodetických a kartografických činností elektronicky.
15
K § 7
Definujú sa osobitné ustanovenia pre hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov, podmienky ich zápisu do registra hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov, obsah tohto registra, ako aj doba platnosti zápisu. Povinnosti ustanovené týmto zákonom a predpismi komory pre autorizovaného geodeta a kartografa zapísaného v zozname autorizovaných geodetov a kartografov sa primerane vzťahujú aj na hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa. Rovnako ako u autorizovaných geodetov a kartografov zo Slovenskej republiky aj tu je zakotvená možnosť právnej ochrany pred nečinnosťou komory a tiež proti nezaevidovaniu do registra. Zápisom do registra hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov vzniká fyzickej osobe právo overovať výsledky vybraných geodetických a kartografických činností na území Slovenskej republiky. Register hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov predstavuje ekvivalent k zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, v ktorom evidované osoby s miestom podnikania v Slovenskej republike, pričom v registri hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov ide o evidenciu osôb, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky len prechodne.
K § 8
Upravujú sa všeobecné ustanovenia ohľadom kompenzačných opatrení. Toto ustanovenie sa vzťahuje na hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov a uplatňuje sa v prípade, že komora zistí podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou uchádzača, ktorý chce autorizačne overovať výsledky geodetických a kartografických činností na území Slovenskej republiky a odbornou kvalifikáciou, ktorá sa vyžaduje v Slovenskej republike. Kompenzačné opatrenie u osoby, ktorá chce vykonávať vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, u ktorých sa vyžaduje kvalifikačná skúška pred Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, vykoná kompenzačné opatrenie touto kvalifikačnou skúškou.
K § 9
Vzhľadom na skutočnosť, že autorizovaný geodet a kartograf je garantom kvality vybraných geodetických a kartografických činností dôležitých pre štát a obsahovej úplnosti a správnosti výslednej dokumentácie, ktorá musí zodpovedať všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým predpisom, v prípade jeho pochybenia môže dôjsť k značným škodám pri vykonávaní vybraných geodetických a kartografických činností. Preto zákon ustanovuje povinnosť pred začatím činnosti uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone povolania. Zmluvu o poistení možno uzavrieť individuálne alebo hromadne prostredníctvom komory v súlade s doterajšou aplikačnou praxou, čo je administratívne
16
i finančne výhodnejšie pre autorizovaného geodeta a kartografa.
K § 10
Zákon definuje čo sa rozumie pod výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa. Upresňuje tiež spôsob činnosti autorizovaného geodeta a kartografa v súlade s doterajšou aplikačnou praxou. Túto činnosť možno vykonávať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť ako slobodné povolanie, alebo v mene a na zodpovednosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ.
K § 11
Zákon určuje podmienky, za ktorých komora dočasne pozastaví činnosť autorizovaného geodeta a kartografa, určuje účinky a dôsledky pozastavenia činnosti a povinnosti autorizovaného geodeta a kartografa, ktorému bola pozastavená činnosť. Ak tieto podmienky pozastavenia činnosti zaniknú, komora pozastavenie činnosti zruší. Zákon určuje aj administratívny postup komory pri pozastavení činnosti a zrušení pozastavenia činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.
K § 12
Zákon určuje podmienky vyčiarknutia autorizovaného geodeta a kartografa zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov a uvádza práva a povinnosti vyčiarknutej osoby vo vzťahu ku komore. Definuje kedy a za akých podmienok a v akých časových horizontoch môže vyčiarknutá osoba požiadať o opätovné zapísanie do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov. Obdobne zákon definuje aj podmienky vyčiarknutia fyzickej osoby z registra hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov ako aj podmienky opätovného zápisu do tohto registra.
K § 13
Zákon ustanovuje postavenie členov komory, ich práva a povinnosti, ktoré analogické s obdobnými komorami v Slovenskej republiky a v zahraničí. Medzi hlavné povinnosti člena komory, v súlade s európskymi smernicami transponovanými do slovenskej legislatívy pre regulované povolania, okrem iného patria: dodržiavanie kvality činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, sústavné a kontrolované celoživotné vzdelávanie, dodržiavanie etického kódexu geodeta a kartografa a povinné poistenie voči škodám pri výkone činnosti
17
autorizovaného geodeta a kartografa. Práva a povinnosti členov komory bližšie určujú stanovy a iné vnútorné predpisy komory, schválené valným zhromaždením komory. Zákon zároveň určuje, že komora za účelom výkonu verejnej moci zverenej jej na základe tohto zákona spracováva osobné údaje členov komory, ako aj osobné údaje uchádzačov o členstvo v komore, a to v rozsahu potrebnom na plnenie povinností komory podľa tohto zákona, ktoré v súlade s právnou úpravou ochrany osobných údajov.
K § 14
Zákon definuje orgány komory v súlade s doterajším zákonom a aplikačnou a overenou praxou. Počet a skladba orgánov komory primerane zodpovedajú podobným inštitúciám v Slovenskej republike i v zahraničí. Komora môže zriaďovať aj poradné orgány. Podrobnosti o zriadení a činnosti poradných orgánov komory určia predpisy komory. Funkcie v orgánoch čestné, nezastupiteľné a navzájom nezlučiteľné. Členovia orgánov komory a členovia poradných orgánov majú právo na náhradu za stratu času pri výkone funkcie v orgánoch komory vo výške schválenej valným zhromaždením a náhradu hotových výdavkov. Zákon ustanovuje volebné obdobie orgánov komory, ktoré je tri roky.
K § 15
Valné zhromaždenie všetkých členov komory ako najvyšší orgán komory volí členov ďalších orgánov komory, schvaľuje základné interné predpisy komory a uznáša sa na ďalších veciach, ktoré si vyhradilo. Valné zhromaždenie schvaľuje sumy úhrad, ktoré následne použité na činnosť komory. Valné zhromaždenie sa schádza sa najmenej raz za rok.
K § 16
Predstavenstvo komory je riadiacim a výkonným orgánom komory v období medzi zasadaniami valného zhromaždenia a rieši všetky záležitosti spojené s činnosťou komory, ktoré zákon určuje.
K § 17
Dozorná rada je päťčlenná a plní funkciu kontrolného orgánu vo vzťahu k ostatným orgánom komory. Zákon definuje jej právomoci a úlohy.
18
K § 18
Skúšobná a autorizačná komisia komory overuje odbornú spôsobilosť členov komory, posudzuje splnenie kvalifikačných podmienok na zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov a v súčinnosti s ostatnými orgánmi komory zabezpečuje ďalšie vzdelávanie členov komory. Je zložená z popredných odborníkov teórie a praxe.
K § 19
Disciplinárnu právomoc vykonáva disciplinárna komisia za podmienok ustanovených zákonom a disciplinárnym poriadkom komory.
K § 20
Zákon určuje, kto môže podať podnet na začatie disciplinárneho konania, dokedy ho možno podať, ako sa začína disciplinárne konanie, určuje formu a obsah rozhodnutia o disciplinárnom opatrení, ako aj formu jeho doručovania. Ďalej určuje lehotu na prijatie rozhodnutia disciplinárnej komisie od začatia disciplinárneho konania, kto a dokedy môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o disciplinárnom opatrení, kto rozhoduje o odvolaní, ako aj aký je ďalší postup. Určuje, kto a za akých podmienok znáša trovy disciplinárneho konania. Podrobnosti o postupe orgánov komory pred začatím disciplinárneho konania a postupe disciplinárnej komisie komory po jeho začatí podrobnejšie upraví disciplinárny poriadok komory schválený valným zhromaždením.
K § 21
Za disciplinárne previnenie podľa tohto zákona sa považuje závažné alebo opakujúce sa zavinené porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými predpismi a predpismi komory, ak nejde o priestupok alebo trestný čin. Zákon taxatívne vymenúva disciplinárne opatrenia, ktoré môže uložiť disciplinárna komisia.
K § 22
Zákon definuje vzťah tohto zákona k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu.
19
K § 23
Zákon v prechodných a záverečných ustanoveniach ustanovuje, že fyzická osoba zapísaná do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov podľa doterajšieho zákona, sa považuje za fyzickú osobu zapísanú do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov podľa tohto zákona. Ďalej zákon ustanovuje, že ak fyzická osoba pozastavený výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa alebo je vyčiarknutá zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov podľa doterajšieho zákona, na zrušenie pozastavenia alebo na opätovný zápis do zoznamu sa použijú ustanovenia doterajšieho zákona. Rovnako sa postupuje pri disciplinárnom konaní, konaní pred skúšobnou komisiou komory, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, t. j. takéto konanie sa dokončí podľa doterajšieho zákona. Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti, oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a okrúhla pečiatka, ktoré boli vydané autorizovanému geodetovi a kartografovi podľa doterajšieho zákona sa považujú za osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti, oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a okrúhlu pečiatku podľa tohto zákona.
K § 24
Ustanovuje sa, že týmto právnym predpisom sa preberajú právne predpisy Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky.
K § 25
Upravuje sa, ktoré právne predpisy sa týmto zákonom zrušujú.
K § 26
Upravuje sa účinnosť zákona s dostatočnou legisvakančnou lehotou.
K prílohe č. 1 k zákonu č. ... /2021 Z. z.
V prílohe sú uvedené náležitosti pečiatky autorizovaného geodeta a kartografa.
K prílohe č. 2 k zákonu č. ... /2021 Z. z.
V prílohe sú uvedené náležitosti pečiatky hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa.
20
K prílohe č. 3 k zákonu č. ... /2021 Z. z.
V prílohe je zoznam smerníc Európskej únie, ktoré sa týmto zákonom preberajú do právneho poriadku Slovenskej republiky.
Bratislava 22. september 2021
Eduard Heger, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Ján Mrva, v. r.
predseda Úradu pre geodéziu, kartografiu a kataster
Slovenskej republiky