Bratislava september 2021
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanieČíslo: UV-19886/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
689
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o Komore geodetov a kartografov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky