N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
NÁVRH
Zákon
z ... 2021,
ktorým sa mení zákon Národnej rady č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/2002 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 36/2005 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/2006 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 344/2007 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/2015 Z. z. sa mení takto:
1.§ 6 odsek 6 sa vypúšťa.
Pôvodný odsek 7 sa prečísluje na odsek 6.
2.§ 7 odsek 1 písmeno c) sa vypúšťa.
3.§ 7 ods. 2 písmeno f) sa vypúšťa.
Ostatné písmená sa primerane prečíslujú.
4.V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová: ,,pri zmene mena alebo zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok.”
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle sa mení takto:
1.§ 8 odsek 2 písmeno b) sa vypúšťa.
2.§ 8 ods. 4 sa vypúšťa.
Ostatné odseky sa primerane prečíslujú.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.