1
z 21. septembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z.
o podpore najmenej rozvinutých okresov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 58/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 134/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 odsek 2 znie:
„(2) Najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje podpora v súlade s týmto zákonom. Prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese subjekty územnej spolupráce
1)
a iné právnické osoby v súlade s plánom rozvoja. Prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese môžu byť v súlade s plánom rozvoja aj fyzické osoby – podnikatelia.“.
2. V § 3 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a) spolupracuje s okresným úradom v sídle najmenej rozvinutého okresu pri vypracovaní plánu rozvoja,
b) vyhodnocuje a kontroluje plnenie plánu rozvoja,“.
3. V § 3 ods. 1 písm. d) sa slová „akčného plánu“ nahrádzajú slovami „plánu rozvoja“.
2
4. V § 3 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)ku dňu zverejnenia informácií o miere evidovanej nezamestnanosti za vykazovaný mesiac, ktorý je posledným mesiacom kalendárneho štvrťroka,
1.zapíše do zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok vypočítaná z miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike vypočítanej z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie a zároveň dosiahla aspoň 8 %,
2.zapíše do zoznamu najmenej rozvinutých okresov aj okres, ohraničený okresmi podľa prvého bodu alebo ohraničený okresmi podľa prvého bodu a štátnou hranicou; do zoznamu najmenej rozvinutých okresov však nemožno zapísať okres krajského mesta,
3.vymaže zo zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, ktorý nespĺňa podmienku podľa prvého bodu, a v ktorom bolo plnenie akčného plánu podľa oznámenia ministerstva investícií ukončené.“.
5. V § 3 ods. 4 písmená b) a c) znejú:
„b) pripravuje návrh plánu rozvoja a predkladá ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií,
c) plní úlohy súvisiace s plnením plánu rozvoja,“.
6. V § 3 ods. 4 písm. d) prvom bode sa čiarka nahrádza slovom „a“.
7. V § 3 ods. 4 písm. d) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
8. V § 3 ods. 4 písmeno e) znie:
„e) vedie agendu súvisiacu s plnením plánu rozvoja.“.
9. V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f) vyhlasuje výzvu na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku,
g) prijíma žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.“.
10. § 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Plán rozvoja
(1) Plán rozvoja je ministerstvom investícií schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu. Plán rozvoja vychádza zo základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja.
1b)
(2) Plán rozvoja predstavuje zoznam aktivít zameraných na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu. Aktivita môže presahovať hranice najmenej rozvinutého okresu, ak má priamy vplyv na najmenej rozvinutý okres.
3
(3) Najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje podpora v súlade s plánom rozvoja.
(4) Vyšší územný celok navrhuje okresnému úradu v sídle najmenej rozvinutého okresu zoznam aktivít zodpovedajúci územnému obvodu vyššieho územného celku v súlade s príslušným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku.
2)
(5) Plán rozvoja obsahuje zdôvodnenie výberu aktivít pre daný najmenej rozvinutý okres, návrh opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia plánu rozvoja, časový harmonogram, možnosti financovania, očakávané výsledky, monitorovanie a hodnotenie dosiahnutého pokroku.
(6) Príspevok na opatrenia v pláne rozvoja, pri ktorých sa predpokladá financovanie z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, sa poskytuje podľa osobitných predpisov.
3)
(7) Plán rozvoja schváli ministerstvo investícií najneskôr do deviatich mesiacov od zápisu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov alebo od dátumu kedy bolo plnenie plánu rozvoja podľa oznámenia ministerstva investícií ukončené a najmenej rozvinutý okres nebol vymazaný zo zoznamu najmenej rozvinutých okresov.
(8) Plán rozvoja sa vypracováva spravidla na obdobie piatich rokov. Vypracovať ho možno aj pre skupinu vzájomne susediacich najmenej rozvinutých okresov ako plán rozvoja najmenej rozvinutého územia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 3 znejú:
1b) § 5 zákona č. 539/2008 Z. z. v znení zákona č. 309/2014 Z. z.
2) § 7 zákona č. 539/2008 Z. z. v znení zákona č. 309/2014 Z. z.
3) Napríklad zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č.
292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
11. § 4a sa vypúšťa.
12. § 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Riadiaci výbor a spoločný riadiaci výbor
(1) Riadiaci výbor je poradným orgánom ministerstva investícií.
(2) Riadiaci výbor je zriadený ministerstvom investícií v každom najmenej rozvinutom okrese.
(3) Ak to plán rozvoja určí, v určených najmenej rozvinutých okresoch pôsobia viaceré riadiace výbory spoločne ako jeden spoločný riadiaci výbor.
4
(4) Riadiaci výbor sa podieľa na príprave výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa tohto zákona a na jej vyhodnocovaní v nadväznosti na schválený plán rozvoja. Riadiaci výbor prerokúva návrh plánu rozvoja a prijíma k nemu stanoviská.
(5) Členov riadiaceho výboru vymenúva a odvoláva minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
(6) Podrobnosti o zriadení, zložení, počte členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úlohách, činnosti a spôsobe prijímania rozhodnutí riadiaceho výboru ustanovuje štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje ministerstvo investícií.
(7) Členmi riadiaceho výboru sú zástupcovia
a) ministerstva investícií,
b) vyššieho územného celku, do ktorého najmenej rozvinutý okres patrí,
c) okresného úradu najmenej rozvinutého okresu,
d) miest a obcí patriacich do najmenej rozvinutého okresu,
e) sociálno-ekonomických partnerov.1a)“.
13. § 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Podpora najmenej rozvinutému okresu
(1) Podpora najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje formou
a) regionálneho príspevku,
b) príspevkov, finančných nástrojov alebo iných prostriedkov pomoci poskytovaných podľa osobitných predpisov.3)
(2) Podpora najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje v súlade s plánom rozvoja a zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.“.
14. § 7 sa vypúšťa.
15. § 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Regionálny príspevok
(1) Regionálny príspevok je finančný príspevok poskytovaný z rozpočtovej kapitoly ministerstva investícií v súlade s plánom rozvoja.
(2) Regionálny príspevok možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti zverejnenej na webovom sídle ministerstva investícií. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku obsahuje najmä
a) identifikačné údaje žiadateľa,
b) účel, na ktorý sa regionálny príspevok žiada,
c) počet podporených pracovných miest,
5
d) požadovanú výšku regionálneho príspevku,
e) výšku celkových nákladov a rozpočet projektu.
(3) Podrobnosti poskytovania regionálneho príspevku a jeho následné monitorovanie a hodnotenie podľa určených ukazovateľov upravuje metodika vydaná ministerstvom investícií, ktorú zverejňuje ministerstvo investícií na svojom webovom sídle. Prijímateľ je povinný poskytovať údaje ministerstvu investícií v požadovanom rozsahu na účely transparentného riadenia a kontroly poskytovania regionálneho príspevku.
(4) Pri poskytovaní regionálneho príspevku sa uplatňujú princípy transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti a zákaz konfliktu záujmov.
(5) Regionálny príspevok možno poskytnúť prijímateľovi, ak spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.
3a)
(6) Regionálny príspevok možno poskytnúť prijímateľovi, ak nespĺňa podmienky podľa odseku 5 a
a) táto skutočnosť je uvedená v pláne rozvoja, alebo
b) spĺňa podmienku podľa osobitného predpisu.
3b)
(7) Ak sa regionálny príspevok poskytnúť na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy podmienkou jeho poskytnutia je vlastnícke právo alebo iné právo prijímateľa k pozemku alebo stavbe a jeho záväzok, že tieto práva k pozemku alebo stavbe sa nezmenia najmenej po dobu piatich rokov od dokončenia výstavby, dokončenia zmeny stavby alebo dokončenia stavebných úprav.
(8) Ak je poskytnutie regionálneho príspevku štátnou pomocou alebo minimálnou pomocou, za poskytovateľa regionálneho príspevku sa považuje ministerstvo investícií.
(9) Regionálny príspevok sa poskytuje na základe zmluvy, ktorú uzatvára s prijímateľom ministerstvo investícií. Vzor zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku zverejňuje ministerstvo investícií na svojom webovom sídle.
(10) Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku obsahuje najmä
a)identifikačné údaje zmluvných strán,
b)predmet a účel zmluvy,
c)podmienky poskytnutia a použitia regionálneho príspevku,
d)podmienky vyúčtovania regionálneho príspevku,
e)merateľné ukazovatele,
f)rozpočet projektu,
g)práva a povinnosti zmluvných strán.
(11) Právny nárok na poskytnutie regionálneho príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy a za podmienok v zmluve uvedených.
(12) Na poskytovanie regionálneho príspevku podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
6
3a) § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3b) § 8 ods. 11 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
16. Za § 11 sa dopĺňa § 12, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021
(1) Akčný plán schválený do 31. októbra 2021 sa považuje za plán rozvoja podľa § 4 v znení účinnom od 1. novembra 2021.
(2) O návrhu ročných priorít na nasledujúci kalendárny rok, ktorý predloží okresný úrad ministerstvu investícií do 31. októbra 2021, rozhodne minister investícií.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2021.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky