KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
hospodársky subjekt  
Váš list číslo/zo dňa  
Naše číslo  
Vybavuje/linka  
Bratislava  
CRD- 1086/2020 OPSVO  
JUDr. Čaplová  
20.09.2021  
Vec:  
Prípravná trhová konzultácia „Softvér middleware“ – oznámenie o ukončení._________  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80  
Bratislava, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“) uplatnila prípravné trhové konzultácie podľa  
ustanovenia § 25 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Softvér middleware“.  
Verejný obstarávateľ oslovil vybraté hospodárske subjekty a zároveň uverejnil Predbežné  
oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2020/S 106-256775 zo dňa 03.06.2020 a vo  
Vestníku verejného obstarávania č. 119/2020 pod značkou 21476-POS zo dňa 04.06.2020.  
Vzhľadom ku skutočnosti, že dĺžka trvania prípravných trhových konzultácií je  
k dnešnému dňu značne rozsiahla a verejný obstarávateľ s prihliadnutím na už uskutočnené  
prípravné trhové konzultácie v iných zákazkách, ktorých predmet ovplyvnil špecifikáciu  
pôvodnej trhovej konzultácie na softvér middleware, pristupuje k zrušeniu uskutočnených  
prípravných konzultácii a k zmene pôvodného opisu predmetu zákazky. Na základe  
uvádzaných skutočností Vám týmto verejný obstarávateľ oznamuje, že ruší pôvodné prípravné  
trhové konzultácie a zároveň verejný obstarávateľ oznamuje hospodárskym subjektom, že  
uplatní na daný predmet zákazky nové prípravné trhové konzultácie, pričom osloví všetky  
hospodárske subjekty, ktoré ako záujemcovia prejavili účasť v pôvodnom zadaní. Verejný  
obstarávateľ v súlade s princípmi verejného obstarávania zverejní opätovne predbežné  
oznámenie v príslušných vestníkoch.  
S pozdravom  
Ing. Daniel Guspan  
vedúci Kancelárie  
Národnej rady Slovenskej republiky  
Strana 1 z 1