NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Materiál na rokovanie k CRD-1492/2021/OKV SIS
Národnej rady
Slovenskej republiky
677
Správa
Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021
______________________________________________________
Návrh na uznesenie:
Správa sa predkladá podľa § 9 ods. 1 Národná rada Slovenskej republiky
zákona Národnej rady Slovenskej b e r i e n a v e d o m i e Správu
republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane Osobitného kontrolného výboru
použitím informačno-technických Národnej rady SR na kontrolu činnosti
prostriedkov a o zmene a doplnení Slovenskej informačnej služby o stave
niektorých zákonov použitia informačno-technických
(zákon o ochrane pred odpočúvaním)prostriedkov za I. polrok 2021
Predkladá:
Marián SALOŇ
predseda
Osobitného kontrolného výboru NR SR
na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby
Bratislava, september 2021
Správa výboru
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (ďalej len výbor) predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) Správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci júl 2021 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za prvý polrok 2021.
V správe, výbor okrem dotknutými subjektmi uvedených informácií týkajúcich sa uplatňovania zákona o ochrane pred odpočúvaním, požiadal uviesť počet realizovaných prípadov použitia informačno-technických prostriedkov (ITP) v členení podľa § 2 ods.1, písm. a), b), c), zákona o ochrane pred odpočúvaním a v každej kategórii žiadal uviesť nasledujúce údaje:
a) počet žiadostí na použitie ITP – § 4 ods.1, z toho:
-počet zákonným sudcom písomne povolených súhlasov/prípadov použitia ITP – vydané súhlasy (§ 6 ods.3 zákona)
-počet zákonným sudcom písomne nepovolených súhlasov/ prípadov použitia ITP – odmietnuté žiadosti (§ 6, ods.3 zákona)
b)počet prípadov, v ktorých sa predložila opakovaná žiadosť zákonnému
sudcovi na predlženie doby použitia ITP 4 ods. 2) v tom istom
prípade, z toho:
-počet zákonným sudcom písomne povolených súhlasov/prípadov použitia ITP – vydané súhlasy (§ 6 ods. 3 zákona)
-počet zákonným sudcom písomne nepovolených súhlasov/ prípadov použitia ITP – odmietnuté žiadosti (§ 6 ods. 3 zákona),
c) počty prípadov použitia ITP v zmysle § 5 ods. 1 a 2 zákona NR SR
č.166/2003 Z. z., z toho:
-počet žiadostí o dodatočný súhlas, v ktorých zákonný sudca vydal súhlas
-počet zákonným sudcom odmietnutých žiadostí o dodatočný súhlas
-počet súhlasov/prípadov použitia ITP, pri ktorých bol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ, ktorý bol povolený zákonným sudcom, vo väzbe na § 3 a § 7 zákona o ochrane pred odpočúvaním, kedy ITP možno použiť iba vtedy, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, obranu štátu,
-predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti alebo na ochranu práv a slobôd iných, teda zistili sa skutočnosti významné na dosiahnutie zákonom ustanoveného účelu použitia ITP
-počty prípadov, v ktorých informácie získané použitím ITP boli použité ako dôkaz v trestnom konaní
-počet zákonným sudcom zistených prípadov nezákonného použitia ITP
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za prvý polrok 2021 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti, vrátane verzie na elektronickom nosiči (CD).
Údaje o použití informačno-technických prostriedkov, tak ako boli predložené sú uvedené v nasledujúcej časti správy.
Použitie informačno-technických prostriedkov v pôsobnosti Slovenskej
informačnej služby za I. polrok 2021
Zákonný rámec použitia informačno-technických prostriedkov
Slovenská informačná služba je podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR č. 46/1993 Z. z.) a § 2 ods. 2 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 166/2003 Z. z.) oprávnená používať pri plnení svojich zákonných úloh informačno-technické prostriedky (ďalej len „ITP“). Ich použitím je možné zasahovať do súkromia fyzických osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu, avšak len za podmienok ustanovených zákonom.
Toto zákonné oprávnenie je podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom zákonného sudcu. ITP možno na základe písomného súhlasu zákonného sudcu použiť len na nevyhnutný čas, najdlhšie na šesť mesiacov. Lehota začína plynúť dňom udelenia súhlasu zákonného sudcu. Ak je nevyhnutné použiť naraz alebo následne niekoľko druhov ITP, každý z nich možno použiť len v rozsahu výslovne udeleného súhlasu zákonného sudcu. Ak sa ITP použiť v miestach, ktoré nie verejne prístupné, zákonný sudca, ktorý udeľuje písomný súhlas, rozhodne aj o tom, či sa súhlas vzťahuje aj na vstup na tieto miesta.
Použitie ITP za obdobie I. polroka 2021
Porovnaním údajov obsiahnutých v evidenciách Slovenskej informačnej služby o počte podaných žiadostí o použitie ITP a vydaných písomných rozhodnutí zákonného sudcu na použitie ITP s údajmi obsiahnutými v evidenciách Krajského súdu v Bratislave nebol za obdobie prvého polroka 2021 zistený rozdiel v počte podaných žiadostí Slovenskej informačnej služby o použitie ITP a v počte vydaných rozhodnutí zákonného sudcu na použitie ITP.
Slovenská informačná služba v I. polroku 2021 podala 267 žiadostí o použitie ITP, z toho zákonný sudca odmietol 5 žiadostí (neudelil súhlas v štyroch prípadoch a v jednom prípade žiadosť vrátil bez rozhodnutia). Z 262 vydaných súhlasov o použitie ITP bolo v termíne predloženia správy z hľadiska dosiahnutia zákonom uznaného účelu a cieľa vyhodnotených 86 prípadov použitia ITP. Zákonom uznaný účel a cieľ bol dosiahnutý pri všetkých doposiaľ vyhodnotených prípadoch použitia ITP. K termínu predloženia tejto správy nebolo ešte možné vyhodnotiť zvyšných 176 realizovaných prípadov použitia ITP, ktoré stále aktuálne alebo im plynie 30-dňová lehota na vyhodnotenie po ukončení použitia ITP.
Podmienky používania ITP v podmienkach Slovenskej informačnej služby v plnom rozsahu zodpovedajú podmienkam ustanoveným zákonom NR SR č. 46/1993 Z. z. a zákonom č. 166/2003 Z. z. Použité technické riešenia spolu s prísnymi organizačnými a kontrolnými opatreniami zaručujú kontrolu zákonnosti pri používaní ITP a vylučujú možnosť neoprávneného zásahu do systému monitorovania, ako aj ukladania a archivácie dát.
Všetky prípady použitia ITP v I. polroku 2021 boli podložené potrebným písomným súhlasom zákonného sudcu a nedošlo k žiadnemu prípadu nezákonného použitia ITP.
Tabuľka: Výkaz o použití ITP za prvý polrok 2021 (aktualizované ku dňu 09. 08. 2021)
Obsahový počet
§ 2 ods. 1
písm. a)
§ 2 ods. 1
písm. b)
§ 2 ods. 1
písm. c)
Celkový počet
1.
Počet žiadostí na použitie ITP - § 4 ods. 1
z toho:
0
152
18
170
2.
Vydané súhlasy
0
147
18
165
3.
Odmietnuté žiadosti
0
5
0
5
4.
Počet opakovaných žiadostí *
na predĺženie doby použitia ITP v tom istom prípade - § 4 ods. 2
z toho:
0
92
5
97
5.
Vydané súhlasy
0
92
5
97
6.
Odmietnuté žiadosti
0
0
0
0
7.
Počet prípadov použitia **
ITP v zmysle § 5 ods. 1 a 2 - dodatočné súhlasy
z toho:
-
-
-
-
8.
Vydané súhlasy
-
-
-
-
9.
Odmietnuté žiadosti
-
-
-
-
10.
Počet ITP, u ktorých bol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ
0
81
5
86
11.
Počet ITP, u ktorých nebol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ
0
0
0
0
12.
Počty prípadov použitia ITP, z ktorých boli informácie použité ako dôkaz
v trestnom konaní***
-
-
-
-
13.
Počet prípadov nezákonného použitia ITP
0
0
0
0
14.
Celkový počet žiadosti na použitie ITP
- súčet r. 1+4+7
0
244
23
267
15.
Celkový počet vydaných súhlasov
- súčet r. 2+5+8
0
239
23
262
16.
Celkový počet odmietnutých žiadostí
- súčet r. 3+6+9
0
5
0
5
Poznámky:
* Každá žiadosť o použitie ITP, vrátane žiadosti o predĺženie lehoty použitia ITP, sa eviduje samostatne.
** Slovenská informačná služba nemá oprávnenie použiť ITP bez predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného sudcu; týmto oprávnením disponuje iba Policajný zbor SR.
*** Zmyslom použitia ITP Slovenskou informačnou službou nie je primárne využitie získaných poznatkov v trestnom konaní, keďže SIS podľa právneho poriadku Slovenskej republiky nie je orgánom činným v trestnom konaní. Výsledky použitia ITP odstupuje SIS orgánom činným v trestnom konaní za účelom ďalšieho využitia.
Správa Ministerstva spravodlivosti SR
Správa vychádza z podkladov, ktoré predložili Krajský súd v Bratislave, Krajský súd v Trnave, Krajský súd v Trenčíne, Krajský súd v Nitre, Krajský súd v Žiline, Krajský súd v Banskej Bystrici, Krajský súd v Košiciach, Krajský súd v Prešove a Špecializovaný trestný súd, ktoré podľa zákona č. 166/2003 Z. z. vecne príslušné na konanie o žiadostiach na použitie ITP.
Žiadosti o vydanie súhlasu na použitie ITP predkladali príslušným súdom štátne orgány oprávnené v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z., t. j. Policajný zbor Slovenskej republiky, Kriminálny úrad Finančnej správy (predtým Colná správa), Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a Zbor väzenskej a justičnej stráže.
Na všetky krajské súdy a Špecializovaný trestný súd bolo v I. polroku 2021 podaných spolu 927 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa ust. § 4 ods. 1, ods. 2 a § 5 ods. 1, ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z.
Súdy vyhoveli 912 žiadostiam a vydali súhlas na použitie ITP 4 ods. 1), súhlas na predĺženie lehoty na použitie ITP 4 ods. 2) a dodatočný súhlas na použitie ITP (§ 5 ods. 1). Súdy 15 žiadostí zamietli.
Podľa ust. § 4 ods. 1 zák. č. 166/2003 Z. z. bolo podaných celkovo 770 žiadostí. Súdy vyhoveli 757 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydali. Súdy 13 žiadostí na vydanie súhlasu na použitie ITP zamietli.
Podľa ust. § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. bolo podaných 157 žiadostí. Súdy vyhoveli 155 žiadostiam a súhlas na predĺženie lehoty na použitie ITP vydali. Súdy 2 žiadosti na vydanie súhlasu na predĺženie lehoty na použitie ITP zamietli.
V sledovanom období súdy nezaznamenali žiaden prípad v zmysle ust. § 5 ods. 1 a ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z.
Slovenská informačná služba (SIS) podala v sledovanom období celkovo 267 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa § 4 ods. 1 a § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. Príslušný súd vyhovel všetkým 262 žiadostiam a súhlas vydal. Súd 5 žiadostí zamietol.
Podľa ust. § 4 ods. 1 zák. č. 166/2003 Z. z. podala SIS 170 žiadostí. Súd vyhovel všetkým 165 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydal. Súd 5 žiadostí na vydanie súhlasu na použitie ITP zamietol.
Podľa ust. § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. SIS podala 97 žiadostí. Súd vyhovel všetkým 97 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydal. Ani jednu žiadosť súd nezamietol.
Nakoľko podľa § 6 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. je orgán štátu povinný informovať zákonného sudcu len o skončení použitia ITP, príslušné súdy vo svojich podkladoch zhodne uviedli, že nemajú vedomosť o dosiahnutí zákonom uznaného účelu a cieľa.
Súčasne všetky súdy nemajú ani poznatky o tom, či informácie získané použitím ITP boli použité ako dôkaz v trestnom konaní.
Spätná väzba od orgánov štátu oprávnených podávať žiadosti v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. v tomto smere neexistuje, súdy preto takúto evidenciu nevedú. Takáto evidencia by nebola ani spoľahlivá, nakoľko dochádza aj k prípadom, kedy prokurátor podá obžalobu na súd mimo obvodu krajského súdu, ktorý vydal súhlas na použitie ITP.
Súdy príslušné na rozhodovanie o žiadostiach na použitie ITP nezistili v I. polroku 2021 nezákonné použitie ITP.
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. septembra 2021
k Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021 (tlač 677)
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
Správu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021 (tlač 677)