Národná rada Slovenskej republiky  
VIII. volebné obdobie  
540  
Písomné odpovede  
členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky podané  
do 30. júla 2021  
Návrh uznesenia:  
Národná rada Slovenskej republiky  
berie na vedomie  
písomné odpovede členov vlády  
Slovenskej republiky na interpelácie  
podané predsedovi Národnej rady  
Slovenskej republiky do 30. júla 2021  
Bratislava september 2021  
Z o z n a m  
písomných odpovedí na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  
podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky do 30. júla 2021  
1. Odpoveď ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  
I. Korčoka na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľ. Blahu podanú  
11. mája 2021 vo veci finančnej podpory Slovenskej republiky bieloruskej opozícii  
a občianskej spoločnosti  
2. Odpoveď ministra životného prostredia Slovenskej republiky J. Budaja na interpeláciu  
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky R. Kazdu podanú 20. mája 2021 vo veci  
povodne v k. ú. Rudno nad Hronom  
3. Odpoveď ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky A. Doležala na interpeláciu  
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky M. Kollára podanú 9. júna 2021 vo veci  
pozície ombudsmana Slovenskej pošty, a. s.  
4. Odpoveď ministra životného prostredia Slovenskej republiky J. Budaja na interpeláciu  
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky R. Kazdu podanú 16. júna 2021 vo veci stavu  
populácie medveďa hnedého v SR a útokov medveďov na ľudí  
5. Odpoveď ministra životného prostredia Slovenskej republiky J. Budaja na interpeláciu  
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Záhorčáka podanú 23. júna 2021 vo  
veci účelovej finančnej rezervy vytváranej prostredníctvom organizácie Technické a  
záhradnícke služby mesta Michalovce  
6. Odpoveď ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky A. Doležala na interpeláciu  
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Habánika podanú 24. júna 2021 vo  
veci opätovného vyhlásenia verejného obstarávania na rekonštrukciu tzv. panelovej cesty v  
úseku Chocholná – Mníchová Lehota  
7. Odpoveď ministra životného prostredia Slovenskej republiky J. Budaja na interpeláciu  
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky R. Kazdu podanú 7. júla 2021 vo veci sanácie  
envirozáťaží  
8. Odpoveď ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky S. Vlčana na  
interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky F. Kuffu podanú 30. júla 2021  
vo veci podpory lesníckych firiem