NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1009/2021
583a
Informácia
o prerokovaní návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 583)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci bol určený ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 583).
V zmysle § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podáva informáciu o výsledku prerokovania vyššie uvedeného zákona a návrhy na ďalší postup.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 837 z 24. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 583) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 336 z 9. septembra 2021,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 112 z 9. septembra 2021,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 122 zo 14. septembra 2021.
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali tento pozmeňujúci návrh:
K čl. I, bodu 1 [čl. 8]
V čl. I, bode 1 [čl. 8] sa slovo „dôvodov“ nahrádza slovami „z dôvodov“.
Jazyková úprava. Z dôvodu jazykovo správneho znenia novelizovaného textu je potrebné do nahrádzaných slov pridať aj predložku „z“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre sociálne veci
V.
Návrh spoločnej správy výborov, vrátane záverečného stanoviska k návrhu zákona, prerokoval gestorský výbor na svojej 45. schôdzi dňa 16. septembra 2021.
3
Gestorský výbor neprijal platné uznesenie o schválení spoločnej správy výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Uznesením č. 125 zo 14. septembra 2021 výbor určil Luciu Drábikovu ako spoločnú spravodajkyňu, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky podala informáciu o výsledku rokovania výborov a predložila návrh na ďalší postup.
Bratislava 16. septembra 2021
Vladimír Ledecký v.r
predseda výboru