NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
CRD-999/2021
563a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 563) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 838 z 24. júna 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 563) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
2
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 325 z 9. septembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 136 z 10. septembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 110 z 9. septembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 205 zo 14. septembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:
3
1.V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. V § 9 ods. 9 sa slová „odsekov 1 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 7“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Uvedená zmena sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Odôvodnenie k bodu 1: Legislatívno-
technická úprava, v súvislosti s vložením nového odseku 6 v § 9 (čl. I, 2. bod).
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I, bode 3 § 13 písm. e) sa slová „Doterajší siedmy deviaty bod sa označujú ako ôsmy desiaty bod.“ nahrádzajú slovami „Doterajšie body 7, 8, 9, 9.1 a 9.2 sa označujú ako body 8, 9, 10, 10.1 a 10.2.“.
Odôvodnenie k bodu 2: Ide o legislatívno-
technickú úpravu, ktorou sa jazykovo a terminologicky (bod 2 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov) spresňuje navrhovaný právny text v súlade s terminológiou použitou v čl. I bode 19, § 33 ods. 6 písm. a) návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
3.V čl. I, bode 46 § 97 ods. 1 písm. f) sa nad slovo „lodí“ umiestňuje odkaz 125a, v § 97 ods. 1 písm. g) sa nad slovo „lode“ umiestňuje odkaz 125b a na konci sa pripája tento text:
„Poznámky pod čiarou k odkazom 125a a 125b znejú:
„125a) čl. 3 ods. 1 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES (Ú. v. ES L 330, 10.12. 2013) v platnom znení.
125b) čl. 3 ods. 1 bod 16 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.“.“.
V súvislosti s tým sa v bode 54 § 97 ods. 16 doterajší odkaz vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 125a označuje ako odkaz 125c.
Odôvodnenie k bodu 3: Ide o legislatívno-
technickú úpravu. Recykláciu lodí, plán recyklácie lodí vrátane pravidiel na zabezpečenie riadneho zaobchádzania s nebezpečnými materiálmi na lodiach upravuje nariadenie (EÚ) 1257/2013. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje umiestniť odkaz na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES (Ú. v. ES L 330, 10.12. 2013) v platnom znení. Súčasne sa vykonajú zmeny v súvislosti s doplnením nových poznámok pod čiarou v § 97 ods. 1 písm. f) a g).
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
5
4.V čl. I, 55. bode § 97 ods. 17 sa za slová „nahrádza číslom „16““ vkladá čiarka a slová „vypúšťajú sa slová „a v)““.
Odôvodnenie k bodu 4: Ide o legislatívno-
technickú úpravu, v súvislosti s vypustením písmena v) v § 97 (čl. I, 49. bod).
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I sa za bod 75 vkladá nový bod 76, ktorý znie:
„76. V § 115 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Uvedená zmena sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Odôvodnenie k bodu 5: Legislatívno-
technická úprava, preznačenie vnútorného odkazu v súvislosti s vložením nového odseku 4 v § 115 (čl. I, 75. bod).
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
6
6.V čl. I sa za bod 78 vkladá nový bod 79, ktorý znie:
„79. V § 117 ods. 4 sa slová „§ 97; § 114 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 97“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Uvedená zmena sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Odôvodnenie k bodu 6: Legislatívno-
technická úprava, v súvislosti s vypustením povinnosti v § 114 ods. 4 (čl. I, 73. bod) sa vypúšťa aj sankcia za porušenie tejto povinnosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. I bode 80 § 135i ods. 2 sa slová „nakladanie s odpadom“ nahrádzajú slovami „nakladanie s nebezpečným odpadom“.
Odôvodnenie k bodu 7: Ide o legislatívnu
úpravu, ktorou sa spresňuje navrhované prechodné ustanovenie. Odpad, ktorý obsahuje azbest je nebezpečný odpad (Príloha I k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní; oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 60/1995 Z. z.) a na nakladanie s týmto druhom nebezpečného odpadu vrátane jeho prepravy sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
7
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. III, 8. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťajú slová „o odpadoch“.
Odôvodnenie k bodu 8: Ide o legislatívno-
technickú úpravu, oprava legislatívneho textu, ktorý sa má návrhom zákona nahradiť.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.V čl. V sa slová „15.októbra 2021“ nahrádzajú slovami „1.novembra 2021“.
V súvislosti s tým sa v čl. I bode 80 § 135i a v čl. III bode 7 § 40h v nadpisoch slová „15. októbra 2021“ nahrádzajú slovami „1. novembra 2021“ a v texte sa slová „14. októbra 2021“ nahrádzajú slovami „31. októbra 2021“ a slová „k 15. októbru 2021“ sa nahrádzajú slovami „1. novembra 2021“.
Odôvodnenie k bodu 9: Ide o legislatívno-
technickú úpravu, ktorou sa spresňuje citácia právneho aktu Európskej únie.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
8
V.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch zo spoločnej správy nasledovne:
O bodoch 1 9 zo spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 563) schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 563a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 139 zo 16. septembra 2021.
V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
predseda výboru