Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1280/2021
615a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 615) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 615) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 884 z 23. júla 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 318 z 9. septembra 2021.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet rokoval o návrhu dňa 14. septembra 2021, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti rokoval o návrhu dňa 14. septembra 2021, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I bodu 10 [§ 2 ods. 5 písm. q)]
V čl. I bode 10 2 ods. 5 písm. q)] sa za slovo „znižuje“ vkladajú slová „negatívne vplyvy“ a písmená a) až g) sa označujú ako body 1 až 7.
Doplnenie slov za účelom gramatickej správnosti textu a legislatívno-technické preznačenie textu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
2.K čl. I, bodu 11 [§ 5 ods. 2 písm. a)]
V čl. I, 11. bode § 5 ods. 2 v písm. a) sa vypúšťajú slová „(Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu názvu smernice 2014/24/EÚ z 26. februára 2014, ktorou sa vypúšťa z normatívneho textu odkaz na Úradný vestník Európskej únie; odkaz na Úradný vestník Európskej únie vo vzťahu k smernici 2014/24/EÚ je uvedený v 5. bode prílohy č. 6 k zákonu o verejnom obstarávaní (§ 188 ).
Ústavnoprávny výbor NR SR
3.K čl. I, bodu 11 [§ 5 ods. 2 písm. d)]
3
V čl. I, 11.bode § 5 ods. 2 v písm. d) sa vypúšťajú slová „(Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu názvu smernice 2014/25/EÚ z 26. februára 2014, ktorou sa vypúšťa z normatívneho textu odkaz na Úradný vestník Európskej únie; odkaz na Úradný vestník Európskej únie vo vzťahu k smernici 2014/25/EÚ je uvedený v 6. bode prílohy č. 6 k zákonu o verejnom obstarávaní (§ 188 ).
Ústavnoprávny výbor NR SR
4.K čl. I, bodu 11 [§ 5 ods. 2 písm. f)]
V čl. I, 11.bode § 5 ods. 2 v písm. f) sa vypúšťajú slová „(Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu názvu smernice 2009/81/EÚ z 13. júla 2009, ktorou sa vypúšťa z normatívneho textu odkaz na Úradný vestník Európskej únie; odkaz na Úradný vestník Európskej únie vo vzťahu k smernici 2009/81/ES je uvedený v 3. bode prílohy č. 6 k zákonu o verejnom obstarávaní (§ 188 ).
Ústavnoprávny výbor NR SR
5.K čl. I, bodu 15 [ § 5 ods. 7]
V čl. I, 15. bode § 5 ods. 7 sa vypúšťajú slová „(Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu názvu smernice 2014/23/EÚ z 26. februára 2014, ktorou sa vypúšťa z normatívneho textu odkaz na Úradný vestník Európskej únie; odkaz na Úradný vestník Európskej únie vo vzťahu k smernici 2014/23/EÚ je uvedený v 6. bode prílohy č. 6 k zákonu o verejnom obstarávaní (§ 188 ).
Ústavnoprávny výbor NR SR
6.K čl. I bodu 22 [§ 10 ods. 10 písm. e)]
V čl. I bode 22 [§ 10 ods. 10 písm. e)] sa slovo „zmluvy“ nahrádza slovom „zmluva“.
Gramatická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
4
7.K čl. I bodu 45 (§ 13 ods. 13)
V čl. I bode 45 13 ods. 13) sa slová „uskutočnených stavebných prácach a poskytnutých službách“ nahrádzajú slovami „uskutočnených stavebných prác a poskytnutých služieb“.
Formulačná úprava textu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
8.K čl. I bodu 56 (§ 20 ods. 19)
V čl. I bode 56 20 ods. 19) sa za slová „Najvyššieho kontrolného úradu“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
Doplnenie úplného názvu daného úradu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
9.K čl. I bodu 56 (§ 20 ods. 21)
V čl. I bode 56 20 ods. 21) prvej vete sa slová „podlimitnej zákazky,“ nahrádzajú slovami „podlimitnej zákazky a“ a v poslednej vete sa vypúšťajú slová „v inom ako“ pred slovami „českom jazyku“.
Jazykové úpravy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
10.K čl. I bodu 86 (§ 47 ods. 1)
V čl. I bode 86 47 ods. 1) sa slová „alebo vyžadovať“ nahrádzajú slovami „alebo od nich vyžadovať“.
Formulačné zosúladenie s úpravou v čl. I bode 118.
Ústavnoprávny výbor NR SR
11.K čl. I bodu 94 (§ 56 ods. 6)
V čl. I bode 94 56 ods. 6) sa slová „v písmene b) sa vypúšťajú slová „márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám,“ a vypúšťajú sa slová „ods. 2 alebo“ a vypúšťa sa písmeno c)“ nahrádzajú slovami „v písmene b) sa slová „márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom“ nahrádzajú slovami „deň nadobudnutia“ a vypúšťajú sa slová „ods. 2 alebo“ a vypúšťa sa písmeno c)“.
5
Formulačné zosúladenie písmena b) s úvodnou vetou § 56 ods. 6.
Ústavnoprávny výbor NR SR
12.K čl. I bodu 105 (§ 107a ods. 3 a 4)
V čl. I bode 105 § 107a ods. 3 sa slovo „dodržiava“ nahrádza slovom „dodržiavajú“ a v odseku 4 sa za slovo „prvej“ vkladá slovo „hlavy“.
Ide o jazykovú úpravu a legislatívno-technickú úpravu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
13.K čl. I bodu 136 [§ 115 ods. 3 písm. b)]
V čl. I bode 136 [§ 115 ods. 3 písm. b)] sa za slovo „záväznými“ vkladá slovo „právnymi“.
Doplnenie chýbajúceho slova (rovnako napr. v čl. I bode 233 § 184b ods. 5).
Ústavnoprávny výbor NR SR
14.K čl. I bodu 139 (§ 116 ods. 5)
V čl. I bode 139 (§ 116 ods. 5) sa slová „ich odoslania.“ nahrádzajú slovami „jeho odoslania“.
Ide o legislatívnu úpravu, ktorou sa navrhovaný právny text precizuje jazykovo a legislatívno-technicky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
15.K čl. I bodu 145 (§ 117 ods. 10)
V čl. I bode 145 117 ods. 10) sa označenie „(9)“ nahrádza označením „(10)“ a v úvodnej vete sa vkladajú čiarky za slovami „prenos“, „úradu“ a „obdobie kalendárneho polroka“.
Legislatívno-technická úprava (preznačenie chybne označeného odseku) a jazykové úpravy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
16.K čl. I, bodu 153 [poznámka pod čiarou 65a)]
V čl. I, bode 153 v poznámke pod čiarou 65a) sa za slová „(Ú. v. L 119, 4.5.2016)“ vkladajú
6
slová „v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu citácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ktorou sa zohľadňujú korigendá (zmeny) uverejnené v slovenskom jazyku k uvedenému nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679; [korigendum, Ú. v. ES L 127, 23.5.2018, s. 2 (2016/679) a korigendum, Ú. v. ES L 074, 4.3.2021, s. 35 (2016/679)].
Ústavnoprávny výbor NR SR
17.K čl. I bodu 154 (§ 141)
V čl. I bode 154 141) sa v ods. 1 úvodnej vete za slová „člena“ a „členom“ vkladá slovo „výberovej“, v ods. 8 druhej vete sa slová „piata veta“ nahrádzajú slovami „piatej vety“, v ods. 9 druhej vete sa slovo „bude“ nahrádza slovom „je“ a v ods. 11 poslednej vete sa slovo „siedmych“ nahrádza slovom „siedmich“.
Zosúladenie textu so zavedenou legislatívnou skratkou „výberová komisia“, gramatické úpravy a použitie prítomného času v súlade s legislatívnymi pravidlami.
Ústavnoprávny výbor NR SR
18.K čl. I bodu 169 (§ 166 ods. 2)
V čl. čl. I bode 169 166 ods. 2) sa slová „od doručenia“ nahrádzajú slovami „odo dňa doručenia“.
Formulačná úprava zosúlaďuje text so zaužívanou terminológiou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
19.K čl. I bodu 174 (§ 167 ods. 9 a poznámkam pod čiarou)
V čl. I bode 174 sa v § 167 ods. 9 poslednej vete slovo „udelenie“ nahrádza slovom „udelenia“,
v odseku 8 sa odkaz na poznámku pod čiarou „70aa“ označuje ako „73b“ a v odseku 9 sa odkaz na poznámku pod čiarou „73ab“ označuje ako „73c“. Súčasne sa tomu zodpovedajúco upraví úvodná veta k poznámkam pod čiarou a označenie poznámok pod čiarou.
V prvom prípade ide o gramatickú úpravu. Ďalej sa
7
legislatívno-technicky upravujú označenia odkazov a poznámok pod čiarou na tieto odkazy. V prípade odkazu 70aa sa odstraňuje aj zrejmá nesprávnosť v číslovaní.
Ústavnoprávny výbor NR SR
20.K čl. I bodu 177 (§ 169 ods. 4)
V čl. I bode 177 169 ods. 4) sa označenie „(5)“ nahrádza označením „(4)“ a v poslednej vete sa za slová „Najvyššieho kontrolného úradu“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava (preznačenie chybne označeného odseku) a doplnenie úplného názvu daného úradu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
21.K čl. I bodu 236 (§ 187i ods. 18)
V čl. I bode 236 (§ 187i ods. 18) sa slovo „neskôr“ nahrádza slovami „ako posledný“.
Spresnenie textu pre prípady, ak by bolo podaných tri a viac rozkladov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
22.K čl. I bodu 236 (§ 187i ods. 20)
V čl. I bode 236 (§ 187i ods. 20) sa za slová „vzdania sa“ vkladajú slová „práva podať rozklad“.
Spresnenie textu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
23.K čl. I bodu 237 (§ 189)
V čl. I bode 237 189) sa slovo „desiatym“ nahrádza slovom „deviatym“ a označenie „10.“ sa nahrádza označením „9.“.
Legislatívno-technická úprava: platné znenie § 189 obsahuje iba osem bodov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
24.K čl. X bodu 1 (§ 1 ods. 8)
V čl. X bod 1 znie:
8
„1. V § 1 ods. 8 písm. m) sa na konci slovo „a“ nahrádza bodkou a vypúšťa sa písmeno n)“.
Legislatívno-technická úprava: je potrebné vypustiť spojku „a“ na konci písmena m), ktoré sa nachádza pred vypúšťaným písmenom n).
Ústavnoprávny výbor NR SR
V.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 199 zo 16. septembra 2021.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Petra Vonsa predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 16. septembra 2021
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti