Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-959/2021
574a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 574) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 574) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 829 z 24. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 339 z 9. septembra 2021 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 209 zo 14. septembra 2021.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh:
1.V čl. II sa slová „15. dňom po jeho vyhlásení“ nahrádzajú slovami „1. novembra
2021“.
Zosúladenie ustanovenia o účinnosti s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z. a to s čl. 6 ods. 7 v zmysle ktorého v ustanovení o účinnosti zákona sa uvádza deň, keď zákon nadobudnúť účinnosť. Pri navrhovaní účinnosti zákona treba zohľadniť lehoty potrebné na prerokovanie návrhu zákona v legislatívnom procese.
Rovnako navrhovaná zmena reflektuje 57. bod Prílohy č. 2 Legislatívno-technických pokynov Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov v zmysle ktorého, účinnosť zákona sa vyjadruje touto vetou: „Tento zákon nadobúda účinnosť“ a pripája sa dátum s vyjadrením príslušného mesiaca v genitíve, napríklad „1. januára“, ak nemá výnimočne nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
V.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 216 zo 16. septembra 2021.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Petra Vonsa predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 16. septembra 2021
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti