Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1283/2021
619a
I n f o r m á c i a
o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 619) v druhom čítaní
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 891 z 25. júla 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 340 z 9. septembra 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 207 zo 14 . septembra 2021 a
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 121 zo 14. septembra 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet rokoval o návrhu dňa 14. septembra, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu nerokoval, pretože podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky nebol uznášaniaschopný.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto informácie vyplývajú nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I, § 2
V čl. I, § 2 písm. m), 2. bode sa slovo „špecifikácia“ nahrádza slovom „špecifikáciu“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
2.K čl. I, § 2
V čl. I, § 2 písm. m), 5. bode sa slová „projektov nájomného bývania“ nahrádzajú slovami „bytového domu“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje navrhované znenie v zmysle skutočnosti, že predmetný § 2 písm. m) upravuje náležitosti zmluvy o prevádzke bytového domu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
3.K čl. I, § 3
V čl. I, § 3 ods. 1 písm. j) sa slovo „nájmu“ nahrádza slovom „nájomného“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky koriguje používané pojmy, nakoľko pojem „nájom“ vyjadruje právny vzťah
3
zúčastnených strán, v súvislosti s ktorým je odplatou za prenechanie veci do užívania „nájomné“, tak ako je to vyjadrené aj v nadpise čl. I, § 10 návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
4.K čl. I, § 5
V čl. I, § 5 ods. 7 sa slová „peňažných prostriedkov“ nahrádzajú slovami „finančných prostriedkov“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo zosúlaďuje znenie čl. I, § 5 návrhu zákona, v ktorom je použitý výhradne pojem „finančné prostriedky“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
5.K čl. I, § 10
V čl. I, § 10 ods. 1 sa slovo „nájmu“ nahrádza slovom „nájomného“ a v § 10 ods. 2 sa slovo „Nájom“ nahrádza slovom „Nájomné“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky koriguje používané pojmy, nakoľko pojem „nájom“ vyjadruje právny vzťah zúčastnených strán, v súvislosti s ktorým je odplatou za prenechanie veci do užívania „nájomné“, tak ako je to vyjadrené aj v nadpise čl. I, § 10 návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
6.K čl. I, § 10
V čl. I, § 10 ods. 2 sa slová „o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „o mieru inflácie dosiahnutú v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje citované ustanovenie v zmysle zaužívanej praxe (napr. § 18 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
4
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
7.K čl. I, § 11
V čl. I, § 11 ods. 1 sa slová „užívaním nájomného bytu“ nahrádzajú slovami „užívaním bytu“.
Pozmeňujúci návrh vylepšuje navrhované znenie v zmysle pojmov zavedených a definovaných v návrhu zákona [čl. I, § 2 písm. c)].
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
8.K čl. III
V čl. III, § 152c ods. 1 sa za slovo „zamestnancov“ vkladajú slová „v pracovnom pomere u“.
Pozmeňujúci návrh precizuje navrhované ustanovenie v zmysle jeho zosúladenia s pojmom použitým v platnom znení Zákonníka práce (§ 230a ods. 3).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
9.K čl. V, 1. až 3. bodu
V čl. V, 1. bode 5 ods. 7) sa písmeno „o)“ nahrádza písmenom „p)“, 2. bode 9 ods. 2) sa písmeno „af)“ nahrádza písmenom „ag)“ a v 3. bode 13 ods. 1) sa písmeno „i)“ nahrádza písmenom „j)“.
V súvislosti s touto zmenou sa v čl. V, 7. bode 52zzm) písmeno „af“ nahrádza písmenom „ag)“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy upravuje označenie navrhovaných ustanovení tak, aby návrh zákona jednotlivými zmenami reagoval na platné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
5
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
10.K čl. V, 4. bodu
V čl. V, 4. bode, § 19 ods. 2 písm. c), 9. bode sa slová „v súvislosti s realizáciou podnikovej sociálnej politiky“ nahrádzajú slovami „v súvislosti s realizáciou sociálnej politiky zamestnávateľa“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje navrhovaný pojem s názvom siedmej časti Zákonníka práce, v rámci ktorej je začlenený aj § 152c, na ktorý citované ustanovenie priamo odkazuje.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
11.K čl. V, 5. bodu
V čl. V, 5. bode, poznámke pod čiarou k odkazu 129a druhá citácia znie:
„Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb.“.
Pozmeňujúci návrh aktualizuje citáciu v predmetnej poznámke pod čiarou, nakoľko opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č.
128/2000 Z. z.
, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb, bolo k 15. júlu 2010 zrušené.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
12.K čl. VI, 1. bodu
V čl. VI, 1. bode, § 27 ods. 3 úvodnej vete sa slová „Druhá znížená“ nahrádzajú slovom „Znížená“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné a zmätočné slovo, nakoľko v platnom znení zákona nie je zavedená tzv. „prvá“ znížená sadzba dane, takže by navrhované členenie pôsobilo zmätočne.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
6
13.K čl. VI, 1. a 3. bodu
V čl. VI, 1. bode, § 27 ods. 3 písm. a) sa za slovom „priestorov“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré budú slúžiť pre účely obchodu a poskytovania služieb“ sa nahrádzajú slovami „určených na predaj tovaru a poskytovanie služieb“, v 1. bode § 27 ods. 3 písm. b) sa za slovom „priestorov“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré budú slúžiť pre účely obchodu a poskytovania služieb“ sa nahrádzajú slovami „určené na predaj tovaru a poskytovanie služieb“ a v 3. bode, § 54e ods. 2 sa za slovom „priestorov“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré budú slúžiť za účelom obchodu a poskytovania služieb“ sa nahrádzajú slovami „určených na predaj tovaru a poskytovanie služieb“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky zosúlaďuje navrhované ustanovenia s ustálenou praxou (napr. zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
14.K čl. VI, 1. bodu
V čl. VI, 1. bode, § 27 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „v rámci sociálnej politiky štátu“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné slová, ktoré nemajú normatívny obsah v zmysle čl. 4 ods. 1 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
15.K čl. VI, 1. bodu
V čl. VI, 1. bode, § 27 ods. 3 písm. a) sa slová „v ktorom“ nahrádzajú slovami „v ktorej“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
7
16.K čl. VI, 3. bodu
V čl. VI, 3. bode, § 54e ods. 1 sa slová „účel použitia“ nahrádzajú slovami „účel jej použitia“, v § 54e ods. 2 sa za slová „Zmenou účelu použitia“ vkladá slovo „stavby“ a v § 54e ods. 5 sa slovo „podmienky“ nahrádza slovom „stavby“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky precizuje v navrhovaných ustanoveniach použitý pojem „zmena účelu použitia stavby“ a zároveň vypúšťa nadbytočné slovo.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
17.K čl. VI, 3. bodu
V čl. VI, 3. bode, § 54e ods. 2 sa slová „podporované nájomné bývanie“ nahrádzajú slovami „podporovaného nájomného bývania“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
18.K čl. VI, 3. bodu
V čl. VI, 3. bode, § 54e ods. 6 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávny vnútorný odkaz, nakoľko spôsob výpočtu rozdielu na dani je upravený v § 54e ods. 3.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
19.K čl. VI, 4. bodu
V čl. VI, 4. bode (príloha č. 10) sa slovo „určeného“ nahrádza slovom „určených“ trikrát a slová „dodatočnú povinnosť“ nahrádzajú slovami „odvedenie dodatočnej dane“.
Pozmeňujúci návrh harmonizuje navrhované znenie so znením § 54e ods. 1 (čl. VI, 3. bod návrhu zákona), tak
8
aby bolo zrejmé, o splnenie akej povinnosti sa jednať a zároveň gramaticky precizuje navrhované znenie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
20.K čl. VII, 1. bodu
V čl. VII, 1. bode [§ 129 ods. 3 písm. a)] sa slovo „fondu“ nahrádza slovami „verejného špeciálneho fondu nehnuteľností“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky precizuje navrhovaný pojem uvedením jeho plného názvu, nakoľko pre označenie fondu nie je v platnom znení zákona zavedená legislatívna skratka [§ 4 ods. 7 písm. c)].
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
V.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti na 71. schôdzi 16. septembra 2021. Spoločná správa, ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky nezískali podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti poveril spoločného spravodajcu Ľuboša Krajčíra, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov.
Bratislava 16. septembra 2021
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti