NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
________________________________________________________________________  
VIII. volebné obdobie  
Materiál na rokovanie  
Národnej rady  
CRD:1621 -VOB/2021  
Slovenskej republiky  
676  
Správa  
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia  
informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021  
______________________________________________________  
Návrh na uznesenie:  
Správa sa predkladá podľa § 9 ods. 1  
zákona Národnej rady Slovenskej  
republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane  
súkromia pred neoprávneným  
použitím informačno-technických  
prostriedkov a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov  
Národná rada Slovenskej republiky  
b e r i e n a v e d o m i e  
Správu Výboru Národnej rady SR pre  
obranu a bezpečnosť o stave použitia  
informačno-technických prostriedkov  
za I. polrok 2021  
(zákon o ochrane pred odpočúvaním)  
Predkladá:  
Juraj KRÚPA v. r.  
predseda  
Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť  
Bratislava, september 2021  
Správa výboru  
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len výbor)  
predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným  
použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických  
prostriedkov za I. polrok 2021.  
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným  
použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor, Ministerstvo spravodlivosti - Zbor  
väzenskej a justičnej stráže, Ministerstvo financií – Finančná správa o zaslanie správy o použití  
informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021.  
V správe, výbor okrem dotknutými subjektmi uvedených informácií týkajúcich sa  
uplatňovania zákona o ochrane pred odpočúvaním, požiadal uviesť počet realizovaných  
prípadov použitia informačno-technických prostriedkov (ITP) v členení podľa § 2, ods.1, písm.  
a), b), c), zákona o ochrane pred odpočúvaním a v každej kategórii žiadal uviesť nasledujúce  
údaje:  
a) počet žiadostí na použitie ITP – § 4 ods.1, z toho:  
-
počet zákonným sudcom písomne povolených súhlasov/prípadov použitia ITP –  
vydané súhlasy (§ 6 ods.3 zákona)  
-
počet zákonným sudcom písomne nepovolených súhlasov/ prípadov použitia ITP –  
odmietnuté žiadosti (§ 6, ods.3 zákona)  
b) počet prípadov, v ktorých sa predložila opakovaná žiadosť zákonnému sudcovi na  
predlženie doby použitia ITP (§ 4 ods. 2) v tom istom prípade, z toho:  
-
počet zákonným sudcom písomne povolených súhlasov/prípadov použitia ITP –  
vydané súhlasy (§ 6 ods. 3 zákona)  
-
počet zákonným sudcom písomne nepovolených súhlasov/ prípadov použitia ITP –  
odmietnuté žiadosti (§ 6 ods. 3 zákona),  
c) počty prípadov použitia ITP v zmysle § 5 ods. 1 a 2 zákona NR SR č.166/2003 Z.  
z., z toho:  
-
-
-
počet žiadostí o dodatočný súhlas, v ktorých zákonný sudca vydal súhlas  
počet zákonným sudcom odmietnutých žiadostí o dodatočný súhlas  
počet súhlasov/prípadov použitia ITP, pri ktorých bol dosiahnutý zákonom uznaný  
účel a cieľ, ktorý bol povolený zákonným sudcom, vo väzbe na § 3 a § 7 zákona  
o ochrane pred odpočúvaním, kedy ITP možno použiť iba vtedy, ak je to  
v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, obranu  
štátu, predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti alebo na ochranu práv a slobôd  
iných, teda zistili sa skutočnosti významné na dosiahnutie zákonom ustanoveného  
účelu použitia ITP  
-
-
počty prípadov, v ktorých informácie získané použitím ITP boli použité ako dôkaz  
v trestnom konaní  
počet zákonným sudcom zistených prípadov nezákonného použitia ITP  
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021 predložili  
všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti.  
Údaje o použití informačno-technických prostriedkov, tak ako ich jednotlivé dotknuté  
subjekty predložili, sú uvedené v nasledujúcej časti správy.  
1. Použitie informačno-technických prostriedkov v pôsobnosti  
Policajného zboru SR za I. polrok 2021  
Policajný zbor podľa § 2 zákona č. 166/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov pôsobí ako  
orgán štátu, ktorý je oprávnený používať ITP a tiež ako subjekt, ktorý po predložení písomného  
súhlasu zákonného sudcu technicky zabezpečuje používanie ITP aj pre iné orgány štátu  
(Finančná správa, Vojenské spravodajstvo, Zbor väzenskej a justičnej stráže).  
Nasledujúca informácia obsahuje prípady použitia ITP, kedy žiadateľom o použitie ITP  
bol iba Policajný zbor a neobsahuje údaje o prípadoch, pri ktorých bol žiadateľom o ich  
použitie iný orgán štátu, ani prípady použitia ITP podľa Trestného poriadku.  
Jednotlivé žiadosti na použitie ITP podľa zákona č. 166/2003 Z. z. v znení neskorších  
predpisov sa v 1. polroku 2021 realizovali takto:  
1. Podľa § 4 ods. 1 bolo uplatnených 545 žiadostí na použitie ITP, pričom zákonný sudca udelil  
súhlas v 538 prípadoch a v 7 prípadoch nevydal súhlas na použitie ITP.  
2. Žiadosti o predĺženie doby použitia ITP podľa § 4 ods. 2 boli predložené v 48 prípadoch,  
súhlas na použitie ITP bol vydaný v 46 prípadoch a v 2 prípadoch súhlas na použitie ITP  
vydaný nebol.  
3. Žiadosť o dodatočný súhlas zákonného sudcu vo výnimočnom prípade, keď vec neznesie  
odklad podľa § 5 ods. 1 a 2 nebola predložená.  
4. Dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ použitia ITP podľa § 3 a § 7 bol v 498 prípadoch  
a v 86 prípadoch nebol tento účel a cieľ dosiahnutý.  
5. Informácie získané použitím ITP boli využité ako dôkaz v trestnom konaní v 43 prípadoch.  
6. Nezákonné použitie ITP Policajným zborom v 1. polroku 2021 nebolo zákonným sudcom  
zistené.  
Podrobnejší prehľad o počte realizovaných prípadov použitia ITP v členení podľa § 2 ods. 1  
písm. a), b), c) je uvedený v priloženej tabuľke.  
Štatistický prehľad o používaní informačno-technických prostriedkov  
Policajným zborom za obdobie 1. polroku 2021  
§ 2 ods. 1  
písm. a)  
§ 2 ods. 1  
písm. b)  
§ 2 ods.  
písm. c)  
Obsahový počet  
Celkový počet  
Počet žiadostí na použitie  
ITP-§ 4 ods.1 z toho :  
1.  
2.  
3.  
-
-
-
531  
524  
7
14  
14  
0
545  
538  
7
Vydané súhlasy  
Odmietnuté žiadosti  
Počet žiadostí * na predĺženie  
doby použitia ITP v tom  
istom prípade - § 4 ods.2  
z toho:  
4.  
-
46  
2
48  
Vydané súhlasy  
5.  
6.  
-
-
44  
2
2
0
46  
2
Odmietnuté žiadosti  
Počet prípadov použitia **  
7. ITP v zmysle § 5 ods.1 a 2-  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dodatočné súhlasy  
Vydané súhlasy  
8.  
9.  
Odmietnuté žiadosti  
Počet ITP, u ktorých bol  
10. dosiahnutý zákonom uznaný  
účel a cieľ  
Počet ITP, u ktorých nebol  
11. dosiahnutý zákonom uznaný  
účel a cieľ  
-
-
488  
80  
10  
6
498  
86  
Počet prípadov použitia ITP,  
z ktorých boli informácie  
použité ako dôkaz v trestnom  
12.  
-
43  
-
43  
konaní  
Počet prípadov nezákonného  
použitia ITP  
13.  
-
-
-
-
-
Celkový počet žiadostí na  
14.  
577  
16  
593  
použitie ITP – súčet r. 1+4+7  
Celkový počet vydaných  
15.  
-
-
568  
9
16  
0
584  
9
súhlasov – súčet r. 2+5+8  
Celkový počet odmietnutých  
16.  
žiadostí – súčet r. 3+6+9  
Vysvetlivky: * každá žiadosť o predĺženie ITP sa počíta ako samostatný prípad ITP  
** platí iba pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
2. Použitie informačno-technických prostriedkov v pôsobnosti  
Ministerstva financií SR – Finančná správa za I. polrok 2021  
Finančná správa používala informačno-technické prostriedky (ďalej len „ITP“) v  
súlade s ustanoveniami zákona č. 166/2003 Z. z. a v súlade s ustanoveniami zákona č.  
35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov.  
Finančná správa predložila zákonnému sudcovi celkom 38 prvotných písomných  
žiadostí podľa § 4 ods. 1 zákona č. 166/2003 Z. z., z ktorých bol vo všetkých 37 prípadoch  
písomne vydaný súhlas zákonného sudcu na použitie ITP. Finančná správa eviduje 1  
odmietnutú žiadosť zákonného sudcu na použitie ITP.  
Finančná správa predložila zákonnému sudcovi v 2 prípadoch opakovanú žiadosť na  
predĺženie doby použitia ITP podľa § 4 ods. 2 zákona č.166/2003 Z. z., v ktorej bol zákonným  
sudcom písomne povolený súhlas na predĺženie doby použitia ITP.  
Finančná správa neeviduje žiadny prípad použitia ITP podľa § 5 ods. 1 a 2 zákona č.  
166/2003 Z. z.  
Z celkového počtu súhlasov vydaných zákonným sudcom bol v 28 prípadoch  
dosiahnutý zákonom uznávaný účel a cieľ, ktorý bol povolený zákonným sudcom, s väzbou na  
ustanovenia § 3 a 7 zákona č. 166/2003 Z. z., v súlade s ktorými možno ITP použiť iba vtedy,  
ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, obranu  
štátu, predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti alebo na ochranu práv a slobôd iných, teda  
zistili sa skutočnosti významné na dosiahnutie zákonom ustanoveného účelu použitia ITP.  
Finančná správa neeviduje žiadny prípad použitia ITP, u ktorého nebol dosiahnutý zákonom  
uznávaný cieľ.  
Finančná správa neeviduje žiadny prípad, v ktorom informácie získané použitím ITP  
boli použité ako dôkaz v trestnom konaní.  
Z celkového počtu prípadov nebol zaznamenaný žiadny prípad nezákonného použitia  
ITP.  
Príloha č. 1 Sumarizačná tabuľka s počtami ITP I. polrok 2021  
Obsahový počet  
§ 2 ods. 1  
písm. a)  
§ 2 ods. 1 § 2 ods. 1  
Celkový  
počet  
písm. b)  
písm. c)  
Počet žiadostí na použitie ITP – § 4. ods. 1, z toho :  
38  
38  
Vydané súhlasy  
37  
1
37  
1
Odmietnuté žiadosti  
Počet opakovaných žiadostí* na predĺženie doby  
použitia ITP v tom istom prípade - § 4 ods. 2, z toho :  
2
2
0
2
2
0
Vydané súhlasy  
Odmietnuté žiadosti  
Počet prípadov použitia** ITP v zmysle § 5 ods. 1 a 2  
– dodatočné súhlasy, z toho:  
0
0
0
0
0
0
Vydané súhlasy  
Odmietnuté žiadosti  
Počet ITP, u ktorých bol dosiahnutý zákonom  
uznávaný ciel  
28  
0
28  
0
Počet ITP, u ktorých nebol dosiahnutý zákonom  
uznávaný ciel  
Počty prípadov použitia ITP, z ktorých boli informácie  
použité ako dôkaz v trestnom konaní  
0
0
Počet prípadov nezákonného použitia ITP  
0
0
Celkový počet žiadostí na použitie ITP – súčet r. 1+4+7  
Celkový počet vydaných súhlasov – súčet r. 2+5+8  
40  
40  
39  
1
39  
1
Celkový počet odmietnutých žiadostí – súčet r. 3+6+9  
* každá žiadosť o predĺženie ITP sa počíta ako  
samostatný prípad ITP  
** platí iba pre MV SR  
3. Použitie informačno-technických prostriedkov v pôsobnosti  
Ministerstva spravodlivosti SR – Zbor väzenskej a justičnej stráže za  
I. polrok 2021  
Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) stráže nepodal za I. polrok 2021 žiadnu  
žiadosť o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa § 4 ods. 1, ods. 2 a § 5 ods. 1, ods. 2 zák. č.  
166/2003 Z. z.  
4. Správa Ministerstva spravodlivosti SR za I. polrok 2021  
Správa vychádza z podkladov, ktoré predložili Krajský súd v Bratislave, Krajský súd  
v Trnave, Krajský súd v Trenčíne, Krajský súd v Nitre, Krajský súd v Žiline, Krajský súd  
v Banskej Bystrici, Krajský súd v Košiciach, Krajský súd v Prešove a Špecializovaný trestný  
súd, ktoré sú podľa zákona č. 166/2003 Z. z. vecne príslušné na konanie o žiadostiach na  
použitie ITP.  
Žiadosti o vydanie súhlasu na použitie ITP predkladali príslušným súdom štátne orgány  
oprávnené v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z., t. j. Policajný zbor Slovenskej republiky,  
Kriminálny úrad Finančnej správy, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a  
Zbor väzenskej a justičnej stráže.  
Na všetky krajské súdy a Špecializovaný trestný súd bolo v I. polroku 2021 podaných spolu  
927 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa ust. § 4 ods. 1, ods. 2 a § 5 ods. 1, ods.  
2 zák. č. 166/2003 Z. z.  
Súdy vyhoveli 912 žiadostiam a vydali súhlas na použitie ITP (§ 4 ods. 1), súhlas na  
predĺženie lehoty na použitie ITP (§ 4 ods. 2) a dodatočný súhlas na použitie ITP (§ 5 ods. 1).  
Súdy 15 žiadostí zamietli.  
Podľa ust. § 4 ods. 1 zák. č. 166/2003 Z. z. bolo podaných celkovo 770 žiadostí. Súdy  
vyhoveli 757 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydali. Súdy 13 žiadostí na vydanie súhlasu  
na použitie ITP zamietli.  
Podľa ust. § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. bolo podaných 157 žiadostí. Súdy vyhoveli 155  
žiadostiam a súhlas na predĺženie lehoty na použitie ITP vydali. Súdy 2 žiadosti na vydanie  
súhlasu na predĺženie lehoty na použitie ITP zamietli.  
V sledovanom období súdy nezaznamenali žiaden prípad v zmysle ust. § 5 ods. 1 a ods. 2  
zák. č. 166/2003 Z. z.  
Policajný zbor Slovenskej republiky (PZ SR) podal za sledované obdobie celkovo 593  
žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa § 4 ods. 1, ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z.  
Podľa ust. § 4 ods. 1 zák. č. 166/2003 Z. z. PZ SR podal 545 žiadostí. Súdy vyhoveli 538  
žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydali. Súdy 7 žiadostí na vydanie súhlasu na použitie ITP  
zamietli.  
Podľa ust. § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. PZ SR podal 48 žiadostí. Súdy vyhoveli 46  
žiadostiam a súhlas na predĺženie lehoty na použitie ITP vydali. Súdy 2 žiadosti na vydanie  
súhlasu na predĺženie lehoty na použitie ITP zamietli.  
Kriminálny úrad finančnej správy SR (KÚ FS) podal za sledované obdobie celkovo 40  
žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa § 4 ods. 1 a § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z.  
Súdy vyhoveli 39 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydali. Súdy 1 žiadosť zamietli.  
Podľa ust. § 4 ods. 1 zák. č. 166/2003 Z. z. podal KÚ FS 38 žiadostí. Súdy vyhoveli 37  
žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydali. Súd 1 žiadosť zamietol.  
Podľa ust. § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. KÚ FS podal 2 žiadosti. Súdy týmto žiadostiam  
vyhoveli a súhlas na predĺženie lehoty na použitie ITP vydal.  
K dosiahnutiu zákonom uznaného účelu a cieľa súdy informácie poskytnúť nevedeli.  
Nakoľko podľa § 6 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. je orgán štátu povinný informovať  
zákonného sudcu len o skončení použitia ITP, príslušné súdy vo svojich podkladoch zhodne  
uviedli, že nemajú vedomosť o dosiahnutí zákonom uznaného účelu a cieľa.  
Súčasne všetky súdy nemajú ani poznatky o tom, či informácie získané použitím ITP boli  
použité ako dôkaz v trestnom konaní.  
Spätná väzba od orgánov štátu oprávnených podávať žiadosti v zmysle § 2 ods. 2 zák. č.  
166/2003 Z. z. v tomto smere neexistuje, súdy preto takúto evidenciu nevedú. Takáto evidencia  
by nebola ani spoľahlivá, nakoľko dochádza aj k prípadom, kedy prokurátor podá obžalobu na  
súd mimo obvodu krajského súdu, ktorý vydal súhlas na použitie ITP.  
Súdy príslušné na rozhodovanie o žiadostiach na použitie ITP nezistili v I. polroku 2021  
nezákonné použitie ITP.  
Návrh  
UZNESENIE  
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
z ..........2021  
k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia  
informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021 (tlač 676)  
Národná rada Slovenskej republiky  
berie na vedomie  
správu o Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o  
stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021 (tlač 676)