1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“).
Návrhom zákona sa implementuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1746 z 1. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (Ú. v. L 268, 22.10.2019). Spolu s implementáciou predmetného nariadenia sa navrhuje precizovať ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike a odstrániť nedostatky vyplývajúce z aplikačnej praxe.
Návrh zákona bude mať pozitívne a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, nebude mať sociálne vplyvy, vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyv na životné prostredie, ani vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
Zmluva o fungovaní Európskej únie, čl. 38 až 44 a čl. 107 až 109,
b)v sekundárnom práve
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondupre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. L 347, 20.12.2013) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES), č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES)č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. L 347, 20.12.2013)v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. L 347, 20.12.2013) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami,a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES)č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. L 347, 20.12.2013) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (Ú. v. L 150, 20.5.2014), gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES)č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. L 149, 20.5.2014) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
3
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (Ú. v. L 317, 4.11.2014), gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. L 255, 28.8.2014) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. L 181, 20.6.2014) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. L 187, 26.6.2014) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. L 227, 31.7.2014) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. L 255, 28.8.2014) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. L 190, 15.7.2016) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. L 5, 10.1.2017) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. L 138, 25.5.2017) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1183 z 20. apríla 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 s ohľadom na poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017), gestor:
4
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1746 z 1. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (Ú. v. L 268, 22.10.2019), gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení:
Predloženým návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov sa nepreberá právny akt Európskej únie.
b)informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie:
Proti Slovenskej republike nebolo začaté žiadne z uvedených konaní.
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav:
Uvádzané právne akty Európskej únie priamo uplatniteľné v členských štátoch Európskej únie, a teda nie transponované do právneho poriadku Slovenskej republiky.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
úplne
5
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 14.12.2020Ukončenie: 30.12.2020
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
január 2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
september 2021
2. Definícia problému
Podľa zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2017 Z. z.“) je Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) oprávnená zisťovať, spracúvať a kontrolovať agrárne cenové informácie a agrárne trhové informácie a poskytovať tieto informácie Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Európskej komisii; účastníkom trhu je zároveň ustanovená povinnosť bezodplatne poskytnúť platobnej agentúre údaje o cenách, výrobe, množstvách, predaji, o vyvezených alebo dovezených vybraných poľnohospodárskych výrobkoch alebo o potravinárskych výrobkoch. Na základe týchto ustanovení platobná agentúra dokáže od účastníkov trhu obstarávať množstvo údajov, avšak nemá reálnu možnosť tieto údaje verifikovať. Ak by tak v rámci svojej pôsobnosti kontrolovať agrárne cenové informácie a agrárne trhové informácie aj chcela urobiť, musela by mať na to súhlas daného účastníka trhu, ktorý jej príslušné údaje poskytol, pričom tento účastník trhu momentálne vôbec nemá ustanovenú povinnosť umožniť vykonanie takejto kontroly. Zákon č. 280/2017 Z. z. v tomto smere vykazuje aj ďalší nedostatok, ktorým je absencia vymedzenia agrárnych cenových alebo trhových informácií, vo vzťahu ku ktorým platobná agentúra ustanovenú pôsobnosť. Z toho vyplýva aj nedostatočné prepojenie povinnosti účastníka trhu poskytovať platobnej agentúre vyššie uvedené údaje a pôsobnosti platobnej agentúry zisťovať, spracúvať a kontrolovať agrárne cenové alebo trhové informácie. Absentuje dostatočné vymedzenie údajov, ktoré je účastník trhu povinný poskytovať platobnej agentúre tak, aby tým štát mohol získavať dostatočne široké spektrum údajov, ktoré je ako členský štát Európskej únie povinný poskytovať Európskej komisii podľa osobitných predpisov Európskej únie ustanovujúcich spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov, podľa osobitných predpisov Európskej únie prijatých pre dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva alebo podľa osobitných predpisov Európskej únie prijatých na základe právomoci delegovanej alebo zverenej týmito predpismi.
Zákon č. 280/2017 Z. z. taktiež neustanovuje dostatočné osobitosti konania o poskytovaní pomoci v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov vo vzťahu k správnemu poriadku, nakoľko na poskytovanie pomoci v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov sa vzťahujú právne predpisy Európskej únie, ktoré ustanovujú osobitné lehoty na poskytnutie mnohých typov tejto pomoci, a ktoré z dôvodov vyplývajúcich zo špecifickej povahy toho ktorého systému poskytovania pomoci v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov v praxi dlhšie ako vnútroštátna lehota na rozhodnutie v danej veci.
3. Ciele a výsledný stav
6
Je potrebné precizovať pôsobnosť platobnej agentúry vo vzťahu k získavaniu, spracúvaniu, uchovávaniu a zverejňovaniu informácií, ktoré sa týkajú alebo súvisia s poľnohospodárskymi komoditami, poľnohospodárskymi výrobkami alebo potravinami vyrobenými z poľnohospodárskych komodít. Je potrebné vytvoriť právne jednoznačný a bezporuchový systém obstarávania údajov zo strany štátu na účely ich ďalšieho poskytovania Európskej komisii v rámci informačných povinností členských štátov Európskej únie ustanovenej podľa osobitných predpisov Európskej únie ustanovujúcich spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov, podľa osobitných predpisov Európskej únie prijatých pre dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva alebo podľa osobitných predpisov Európskej únie prijatých na základe právomoci delegovanej alebo zverenej týmito predpismi. Aby Slovenská republika ako členský štát Európskej únie mohla tieto svoje informačné povinnosti riadne plniť, musia mať jej orgány adekvátne právomoci umožňujúce vykonávanie kontrol správnosti poskytovaných údajov. Taktiež je potrebné zosúladiť pravidlá Európskej únie na poskytovanie pomoci v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov s vnútroštátnymi procesnými predpismi, hlavne pokiaľ ide o lehoty na poskytovanie tejto pomoci.
4. Dotknuté subjekty
Návrhom zákona budú dotknuté fyzické osoby a právnické osoby, ktoré žiadajú o poskytnutie podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, účastníci trhu a prijímatelia pomoci v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov.
5. Alternatívne riešenia
Alternatíva 0 (zachovanie súčasného stavu): Pretrvávanie vyššie popisovaných nedostatkov.
Alternatíva 1: Vytvorenie právneho mechanizmu na zaistenie plnenia informačných povinností Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie voči Európskej únii ustanovených podľa osobitných predpisov Európskej únie ustanovujúcich spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov, podľa osobitných predpisov Európskej únie prijatých pre dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva alebo podľa osobitných predpisov Európskej únie prijatých na základe právomoci delegovanej alebo zverenej týmito predpismi, a odbúranie administratívnej záťaže spojenej s existujúcim nesúladom medzi pravidlami Európskej únie na poskytovanie pomoci v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov s vnútroštátnymi procesnými predpismi, a to pokiaľ ide o lehoty na poskytovanie tejto pomoci.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Nie.
8. Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
💧 Áno
Nie
Čiastočne
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
7
rodinu
10. Poznámky
V prípade prijatia návrhu zákona dôjde o. i. k navýšeniu personálnych kapacít platobnej agentúry. Vzhľadom na navrhovaný počet nových zamestnancov sú však sociálne vplyvy predloženého materiálu marginálne.
Verejnosť bola o príprave návrhu zákona informovaná prostredníctvom predbežnej informácie k predmetnému návrhu zákona zverejnenej v informačnom systéme verejnej správy Slov-Lex (PI/2020/79) a prostredníctvom konzultácií zverejnených na webovom sídle predkladateľa.
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
BRATISLAVA: 30.12.2020
ČÍSLO: 188/2020
VYBAVUJE: MGR. KOVÁČ
STANOVISKO KOMISIE
(PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE)
K MATERIÁLU
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
I. Úvod: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 14. decembra predložilo na PPK materiál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov“. Materiál predpokladá pozitívno-negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré sú rozpočtovo zabezpečené a pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívno-negatívnych vplyvov na malé a stredné podniky
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V predloženom materiáli je identifikovaný pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Pozitívny vplyv sa predpokladá v súvislosti so zavedením nových sankcií za nedodržanie povinností ustanovených v návrhu zákona. Predkladateľ napriek konštatovaniu, že nie je možné vopred presne kvantifikovať jeho výšku, pretože doteraz sa predmetné pokuty neuložili, v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy vyčíslil pozitívny vplyv na príjmy kapitoly MPRV SR v roku 2021 v sume 1 000 eur a v rokoch 2022 a 2023 v sume 2 000 eur ročne. Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v súvislosti s potrebou personálneho posilnenia a materiálneho zabezpečenia príslušného orgánu administrujúceho oznámenia a vykonávajúceho kontroly (PPA) je kvantifikovaný v roku 2021 v sume 147 455 eur a v rokoch 2022 a 2023 v sume 121 455 eur ročne, kedy už nie sú započítané výdavky na technické vybavenie šiestich nových zamestnancov PPA v sume 26 000 eur.
Predkladateľ v časti 9 doložky vybraných vplyvov uvádza, že negatívny vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy je rozpočtovo zabezpečený, čo je v rozpore s predloženou analýzou vplyvov na rozpočet verejnej správy, kde je uvedené, že vplyvy na zamestnanosť a zodpovedajúce finančné prostriedky nie sú zabezpečené v rámci rozpočtu kapitoly MPRV SR na roky 2021 až 2023. Komisia preto žiada všetky finančné vplyvy, ako aj
8
vplyvy na zamestnanosť zabezpečiť v rámci schváleného limitu výdavkov a schváleného limitu počtu zamestnancov kapitoly MPRV SR na príslušné rozpočtové roky a v súlade s tým upraviť analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy.
Komisia upozorňuje, že predmetný materiál nie je v súlade s bodom C.13. uznesenia vlády SR č. 649 zo 14. októbra 2020, a to nepredkladať v roku 2021 návrhy legislatívnych predpisov a iných materiálov, ktoré zakladajú nároky na zvýšenie počtu zamestnancov a zvýšenie výdavkov alebo úbytok príjmov schválených v štátnom rozpočte na rok 2021 s rozpočtovými dôsledkami na štátny rozpočet alebo na iné rozpočty tvoriace rozpočet verejnej správy.
K vplyvom na informatizáciu
Komisia nesúhlasí s tým, že predmetný návrh zákona nemá žiadny vplyv na informatizáciu spoločnosti. V bode 5. sa navrhuje nové znenie § 20, kde v ods. 4 sa uvádza "(4) Platobná agentúra spracúva a uchováva údaje, ktoré jej pri monitorovaní trhu poskytujú účastníci trhu prostredníctvom informačného systému podľa osobitného predpisu.88a)“. Akákoľvek úprava/rozšírenie informačného systému má vplyv na informatizáciu spoločnosti a v tomto prípade k úprave informačného systému prichádza. Preto Komisia žiada o vyznačenie vplyvu na informatizáciu spoločnosti a dopracovanie analýzy vplyvov.
K doložke vybraných vplyvov
Z predloženého materiálu vyplýva, že z dôvodu jeho prijatia dôjde okrem iného k navýšeniu personálnych kapacít Pôdohospodárskej platobnej agentúry. V danej súvislosti Komisia odporúča predkladateľovi prehodnotiť aj sociálne vplyvy predloženého materiálu a zhodnotiť ich v separátnej analýze sociálnych vplyvov. V prípade, že predkladateľ tieto vplyvy považuje za marginálne, odporúčame danú skutočnosť deklarovať v bode 10 Poznámky doložky vybraných vplyvov.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia žiada predkladateľa o uvedenie počtu dotknutých subjektov v časti 3.1 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, ktoré budú predmetným materiálom dotknuté hoci aj nepriamo.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
PhDr. Ján Oravec, CSc.
predseda Komisie
Vyhodnotenie pripomienok uvedených v stanovisku Komisie č. 188/2020 z 30.12.2020
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
Vplyvy uvedené v doložke vybraných vplyvov a v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy boli zosúladené.
Niektoré finančné vplyvy, ako aj vplyvy na zamestnanosť však nie je možné zabezpečiť v rámci schváleného limitu výdavkov a schváleného limitu počtu zamestnancov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
9
vidieka Slovenskej republiky na príslušné rozpočtové roky.
Predpokladaný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vzniká v dôsledku potreby vytvorenia nových štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade platobnej agentúry na zabezpečovanie spracúvania informácií poskytovaných Európskej komisii v širšom rozsahu podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1185 v znení uplatňovanom od 1. januára 2021. Potreba vynaloženia finančných prostriedkov na zabezpečenie bezporuchového spracúvania týchto informácií sama o sebe nevyplýva z návrhu zákona, ale práve z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1185 v znení uplatňovanom od 1. januára 2021, teda z právneho predpisu Európskej únie, ktorý Slovenskú republiku zaväzuje na plnenie oznamovacích povinností ustanovených v čl. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1183 v širšom rozsahu než tomu bolo podľa pôvodného znenia tohto predpisu Európskej únie. Návrh zákona v tomto smere platobnej agentúre pre toto spracúvanie a poskytovanie daných informácií ustanovuje len zodpovedajúcu právomoc a pôsobnosť, pričom na bezporuchové zabezpečenie týchto činností jednoducho platobná agentúra bude potrebovať aj adekvátne personálne posilnenie. Potreba personálneho posilnenia platobnej agentúry teda vzniká na základe toho, že sa začalo uplatňovať vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1746 z 1. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (Ú. v. L 268, 22.10.2019). Pokiaľ ide o predpokladaný pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, vyčíslenie pozitívnych dosahov v analýze rozpočtu je len orientačné. Je však dôvodné uviesť aspoň minimálny finančný vplyv, nakoľko uvedenie nulového pozitívneho dopadu navrhovaného zákona by v exaktnom vyjadrení znamenalo, že navrhovaný zákon nemá žiadny pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy bola v zmysle uvedeného upravená.
K vplyvom na informatizáciu
Návrh zákona skutočne nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti, nakoľko informačný systém verejnej správy, v ktorom platobná agentúra spracúva informácie, ktoré je členský štát podľa osobitných predpisov Európskej únie ustanovujúcich spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov, podľa osobitných predpisov Európskej únie prijatých pre dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva alebo podľa osobitných predpisov Európskej únie prijatých na základe právomoci delegovanej alebo zverenej týmito predpismi, povinný poskytovať Európskej únii, reálne existuje. Na účely navrhovaného zákona sa nebude vytvárať nový informačný systém verejnej správy, pričom nový rozsah údajov požadovaných na základe vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1185 v znení uplatňovanom od 1. januára 2021 sa bude spracúvať v existujúcom informačnom systéme verejnej správy. Pozn.: Pripomienka bola v ďalšom štádiu legislatívneho procesu akceptovaná.
K doložke vybraných vplyvov
Pripomienka akceptovaná a zapracovaná.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Návrh zákona nepriamy pozitívny vplyv na účastníkov trhu zaoberajúcich sa produkciou surovín a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, ako aj obchodovaním na všetkých úrovniach reťazca od produkcie po spotrebiteľa. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bolo koncom 3. Q roka 2020 v Slovenskej republike 24 320 podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve, lesníctve alebo rybolove a 5 234 podnikateľských subjektov v oblasti výroby potravín, nápojov a tabakových výrobkov. V oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, resp. skladovania nemáme k dispozícii počty podnikateľských subjektov osobitne pre oblasť surovín poľnohospodárskej prvovýroby a potravín.
10
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
0
1 000
2 000
2 000
v tom: za MPRV SR
0
1 000
2 000
2 000
z toho:
- vplyv na ŠR
0
1 000
2 000
2 000
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
103 502
86 170
86 170
v tom: za MPRV SR
0
103 502
86 170
86 170
z toho:
- vplyv na ŠR
0
103 502
86 170
86 170
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
4
4
4
- vplyv na ŠR
0
4
4
4
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
60 000
60 000
60 000
- vplyv na ŠR
0
60 000
60 000
60 000
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
103 502
86 170
86 170
v tom: za MPRV SR
0
103 502
86 170
86 170
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
11
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Negatívne vplyvy: V rámci návrhu zákona je potrebné personálne posilniť štyroch nových
zamestnancov a materiálne zabezpečiť (výpočtová technika, mobilné telefóny a pod.) príslušný orgán administrujúci oznámenia a vykonávajúci kontroly na mieste, ktorým je rozpočtová organizácia Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“).
V rámci organizačnej zmeny platobnej agentúry v zmysle požiadaviek nadriadeného služobného úradu a za účelom odstránenia nedostatkov zistených certifikačným auditom sa navýšil k 1. 3. 2021 počet zamestnancov útvaru ATIS o 2 zamestnancov ich presunom z iného útvaru platobnej agentúry; vzhľadom na uvedené sa pôvodná požiadavka na 6 zamestnancov upravila na 4.
Náplňou práce 4 nových zamestnancov bude najmä pravidelná aktualizácia zoznamu spravodajských jednotiek, komunikácia s nimi, zber a spracovanie oznámení, kalkulácie reprezentatívnych údajov za Slovenskú republiku, komunikácia s Európskou komisiou, uverejňovanie údajov (správy o trhu, cenové prehľady) a aktualizácia príslušnej metodiky na základe platných právnych predpisov, zabezpečovanie konania o priamych podporách a zabezpečovanie očakávaného zvýšeného počtu odvolacích konaní voči rozhodnutiam o priamych podporách v dôsledku zavedenia tzv. vylúčenia odkladného účinku.
Potrebné vplyvy na zamestnanosť a zodpovedajúce finančné prostriedky zabezpečené v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na rok 2022 a nasledujúce roky.
Pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy sa predpokladajú v súvislosti so sankciami za
nedodržanie povinností ustanovených v návrhu zákona, ktoré príjmom do štátneho rozpočtu. Nie je však možné vopred presne kvantifikovať očakávané zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu, pretože doteraz sa predmetné pokuty spravodajským jednotkám neuložili.
V bode 2.1 preto uvádzame vyčíslenie v minimálnej výške a v bode 2.2.1 odôvodňujeme uvedené sumy.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Negatívny dosah:
Odhad nákladov vo vzťahu k 4 novým pracovníkom pre rok 2022 od 1.1.2022:
Mzdy (610)60 000 Eur
Odvody do poisťovní (620)20 970 Eur
Tovary a služby (630)22 532 Eur
Spolu výdavky na roky 2022-2024: 103 502 Eur
V kategórii 630 na IT výdavky sa požaduje s objemom prostriedkov 22 532 eur, ktorá zahŕňa výpočtovú techniku, mobilné telefóny, platby operátorovi pre 4 zamestnancov v objeme 17 332 eur. Suma 5 200 eur na IT rezervu bola stanovovaná hrubým odhadom a zahŕňa finančné krytie ďalších úprav IS v súvislosti s monitoringom trhu a implementáciou zmien v systémoch SAP_B1V a SAP_B1P Cenové hlásenia (úpravy v oblasti reportov ATIS
12
1,4,5,6,8, formulárov, výstupov pri komoditách hovädzieho dobytka, ošípaných, jahňatách, mliečnych výrobkoch, bielkovinových plodoch, hydine, vajciach, cukru) (výpočet: 81,25 eur bez DPH hodina senior konzultant *64 hodín prác (t.j. 8 človekodni*650 eur) = 5 200 eur bez DPH.
V ďalších rokoch (2023 a 2024) sa nezapočítavajú náklady na výpočtovú techniku a mobilné telefóny, počíta sa len s rezervou na IT výdavky v objeme 5 200 eur ročne, takže ročné náklady predstavujú pre 4 zamestnancov objem 86 170 eur.
Pozitívny dosah:
Príjem z uložených pokút na základe výsledkov kontrol na mieste vykonaných platobnou
agentúrou
Uvádzame len približný odhad, pretože dosah nebolo možné presnejšie vyčísliť na základe doterajších skúseností, keďže doteraz sa pokuty za porušenie oznamovacích povinností vyplývajúcich zo zákona č. 280/2017 Z. z. neuložili.
V prvom roku uplatňovania navrhovanej právnej úpravy predpokladáme, že porušenia v prípade nových subjektov budú vyplývať skôr z nedostatku skúseností a že subjekty budú schopné napraviť zistené nedostatky v krátkom čase na základe uložených opatrení, resp. vysvetlenia a poučenia v priamom kontakte so zamestnancami platobnej agentúry. Z toho dôvodu predpokladáme uplatňovanie spodných hraníc rozpätí pokút a príjem z uložených pokút v roku 2022 odhadujeme na 1 000 eur. V ďalších rokoch sa najmä v prípade opakovaných porušení môže výber pokút zvýšiť odhadom na 2 000 eur ročne.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
13
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1 z toho pokuty, penále a iné sankcie (222)
0
1 000
2 000
2 000
Granty a transfery (300)1, v tom: 341 prostriedky z rozpočtu EÚ
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
1 000
2 000
2 000
14
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
103 502
86 170
86 170
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
60 000
60 000
60 000
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
20 970
20 970
20 970
Tovary a služby (630)2
22 532
5 200
5 200
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
103 502
86 170
86 170
15
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2021
2022
2023
2024
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
4
4
4
z toho vplyv na ŠR
4
4
4
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
1 250
1 250
1 250
z toho vplyv na ŠR
1 250
1 250
1 250
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
80 970
80 970
80 970
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
60 000
60 000
60 000
z toho vplyv na ŠR
60 000
60 000
60 000
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
20 970
20 970
20 970
z toho vplyv na ŠR
20 970
20 970
20 970
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
16
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Vzhľadom na to, že návrhom zákona sa okrem iného vykonáva vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1746 z 1. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (Ú. v. L 268, 22.10.2019) (ďalej len „vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1746“), podnikateľské subjekty dotknuté návrhom zákona ustanovené priamo vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1746. Ide o reprezentatívnych zástupcov jednotlivých článkov dodávateľsko-odberateľského reťazca na všetkých úrovniach obchodovania od prvonákupcov a spracovateľov surovín poľnohospodárskej výroby (napríklad mlyny, mliekarne, bitúnky) po zástupcov maloobchodu. Uvedené subjekty oznamujú požadované informácie Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“), resp. Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru - Výskumný ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (ďalej len „výskumný ústav“).
Povinnosť oznamovať informácie o trhu Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) sa vzťahuje na členské štáty Európskej únie s podielom na produkcii Európskej únie dosahujúcim najmenej 2 % pre jednotlivé komodity alebo 4 %, ak ide o komodity, ktoré produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby. Na základe indikatívnej analýzy Komisie (zdroj Eurostat, FAOstat, Komisia - DG Agri atď.) Slovenská republika dosahuje uvedený limit len pri niektorých rastlinných komoditách, ako napríklad sójové bôby, semená slnečnice, semená repky.
Vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2019/1746 zároveň ustanovené aj povinné oznámenia, ktoré nie viazané na podiel členského štátu Európskej únie na produkcii Európskej únie.
Pre mnohé z uvedených ustanovení sa zber údajov na vnútroštátnej úrovni a aj ich oznamovanie Komisii vykonáva (napríklad cena a množstvá dodaného surového kravského mlieka prvonákupcom), t.j. väčšina podnikateľských subjektov si už v súčasnosti plní povinnosti spravodajských jednotiek.
Keďže platobnej agentúre pribudnú nové oznámenia (ceny semien repky, slnečnice a sójových bôbov, surového repkového oleja, repkových výliskov, šrotov), bude musieť rozšíriť okruh spravodajských jednotiek približne o 100 jednotiek tak, aby bola splnená podmienka relevantnosti 20 % pokrytia trhu.
Platobná agentúra a výskumný ústav priebežne aktualizujú zoznam spravodajských jednotiek, pričom vychádzajú z registrov schválených podnikateľských subjektov na vnútroštátnej úrovni v zmysle platných právnych predpisov, napríklad zoznamov schválených potravinárskych prevádzkarní vedených Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky:
Z širšieho hľadiska návrhom zákona nepriamo pozitívne dotknuté všetky podnikateľské subjekty v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu vzhľadom na dostupnosť širokého spektra výsledných cenových štatistických informácií (bližšie vysvetlenie v bode 3.4). Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bolo koncom 3. Q roka 2020 v Slovenskej republike 24 320 podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve, lesníctve alebo rybolove a 5 234 podnikateľských subjektov v oblasti výroby potravín, nápojov a tabakových výrobkov:
Vzhľadom na to, že návrhom zákona sa okrem iného zavádza tzv. vylúčenie odkladného účinku, bude mať tento pozitívny vplyv na likviditu poľnohospodárov.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
17
Predbežná informácia bola dňa 14. mája 2020 uverejnená na portáli Slov-lex pod číslom PI/2020/79 s trvaním pripomienkového konania do 27. mája 2020. V priebehu procesu neboli vznesené pripomienky.
Podklad na konzultácie bol zároveň uverejnený dňa 14. mája 2020 na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja