1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
679
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ...... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I.
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z. a zákona č. 309/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 3 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j) účastníkom trhu osoba, ktorá vstupuje na trh s poľnohospodárskou komoditou, poľnohospodárskym výrobkom alebo potravinou vyrobenou z poľnohospodárskej komodity ako výrobca, spracovateľ alebo obchodník na ktorejkoľvek úrovni,
k) monitorovaním trhu získavanie údajov, ktoré sa týkajú poľnohospodárskej komodity, poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vyrobenej z poľnohospodárskej komodity, od účastníka trhu, a to najmä údajov o cenách, výrobe a použití, množstvách, zásobách, predaji, vývoze a dovoze poľnohospodárskej komodity, poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vyrobenej z poľnohospodárskej komodity, a o zmluvných vzťahoch podľa osobitných predpisov,12a) ktorých predmetom je poľnohospodárska komodita, poľnohospodársky výrobok alebo potravina vyrobená z poľnohospodárskej komodity.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
12a) Napríklad čl. 223 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, prílohy I až III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017) v platnom znení.“.
2.V § 10 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) monitoruje trh,“.
2
3.V § 10 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:
„h) spracúva a uchováva údaje získané pri monitorovaní trhu; spracované údaje
1. poskytuje ministerstvu pôdohospodárstva,
2. poskytuje Komisii v rozsahu a spôsobom podľa osobitných predpisov,33a)
3. zverejňuje na svojom webovom sídle formou cenových prehľadov a správ,
i) vykonáva kontrolu úplnosti a správnosti údajov získaných pri monitorovaní trhu (ďalej len „kontrola poskytnutých údajov“),“.
Doterajšie písmená h) až t) sa označujú ako písmená j) až v).
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
33a) Napríklad čl. 11 a 12 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1185 v platnom znení.“.
4.V § 13 ods. 4 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „a v prípade nezrovnalosti podľa osobitných predpisov60a) aj orgánu, ktorý zabezpečuje ochranu finančných záujmov Európskej únie.60b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60a a 60b znejú:
60a) Čl. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1971 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 (Ú. v. L 293, 10.11.2015).
Čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1975 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (Ú. v. EÚ L 293, 10.11.2015).
60b) § 5 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z.“.
5.V § 13 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v prípade nezrovnalosti podľa osobitných predpisov60a) aj orgánu, ktorý zabezpečuje ochranu finančných záujmov Európskej únie“.
6.V citácii poznámky pod čiarou k odkazu 63 sa slová „Čl. 6“ nahrádzajú slovami „Čl. 5“.
7.V § 13 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „maximálne do dvojnásobku sumy zistenej nezrovnalosti uvedenej v správe o zistenej nezrovnalosti podľa odseku 7 písm. g).“.
8.V § 13 ods. 14 úvodnej vete sa vypúšťa odkaz „68)“ nad slovom „únie“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68 sa vypúšťa.
9.V § 13 ods. 14 písm. a) sa slová „osobitného predpisu,69)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,60a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 69 sa vypúšťa.
10.V § 18 ods. 1 sa za slovo „prijímateľa“ vkladajú slová „vrátane práva užívania k poľnohospodárskej ploche“.
3
11.§ 20 vrátane nadpisu znie:
§ 20
Monitorovanie trhu
(1) Údaje, ktoré platobná agentúra získava pri monitorovaní trhu, je účastník trhu povinný poskytnúť platobnej agentúre bezodplatne.
(2) Monitorovanie trhu sa uskutočňuje vždy najmenej v rozsahu potrebnom na riadne splnenie informačnej povinnosti členského štátu voči Komisii podľa osobitných predpisov.33a)
(3) Platobná agentúra zabezpečuje ochranu a integritu údajov, ktoré jej pri monitorovaní trhu poskytuje účastník trhu.
(4) Platobná agentúra spracúva a uchováva údaje, ktoré jej pri monitorovaní trhu poskytuje účastník trhu, prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu.88a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88a znie:
88a) § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 20a
Kontrola poskytnutých údajov
(1) Platobná agentúra vykonáva kontrolu poskytnutých údajov u účastníka trhu porovnaním údajov poskytnutých účastníkom trhu platobnej agentúre pri monitorovaní trhu s údajmi v účtovnej dokumentácii tohto účastníka trhu.
(2) Na výkon kontroly poskytnutých údajov sa vzťahuje primerane osobitný predpis o kontrole v štátnej správe.88b)
(3) Náklady, ktoré účastníkovi trhu vznikli v súvislosti s výkonom kontroly poskytnutých údajov, znáša účastník trhu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88b znie:
88b) § 8 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
13.V § 26 ods. 11 sa slová „§ 34 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 8“.
14.V § 28 ods. 1 sa vypúšťajú slová „plnenie ustanovených podmienok111) a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 111 sa vypúšťa.
15.V § 34 ods. 1 sa slová „odsek 7“ nahrádzajú slovami „odsek 8“.
16.V § 34 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej, ktorým sa žiadateľovi nevyhovuje v plnom rozsahu, nemá odkladný účinok.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
17.V § 34 ods. 9 písm. c) sa slová „odsek 4“ nahrádzajú slovami „odsek 5“.
18.V § 34 ods. 9 písm. f) sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
4
19.V § 34 ods. 9 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
20.V § 37 ods. 1 písm. a) sa slová „informácie podľa § 20 ods. 2“ nahrádzajú slovami „platobnej agentúre údaje podľa § 20 ods. 1“.
21.V § 37 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) poskytne platobnej agentúre nesprávne údaje alebo neúplné údaje podľa § 20 ods. 1,“.
22.V § 37 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa § 20a“.
23.V § 39 ods. 2 sa slová „od termínu určeného“ nahrádzajú slovom „určené“.
24.V § 40 ods. 1 sa slová „odsek 2“ nahrádzajú slovami „odseky 2 a 3,“.
25.V § 40 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 10 ods. 1 písm. t)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1 písm. v)“.
26.V § 40 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak osobitné predpisy127a) ustanovujú lehotu na poskytnutie podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov alebo jej preddavku, na rozhodnutie vo veci poskytovania tejto podpory alebo preddavku sa nevzťahuje lehota ustanovená všeobecným prepisom o správnom konaní.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 127a znie:
127a) Napríklad čl. 25 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150 v platnom znení, čl. 5 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 v platnom znení, čl. 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 138, 25.5.2017) v platnom znení.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
27.V § 40 ods. 4 sa slová „§ 10 ods. 1 písm. s)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1 písm. u)“.
28.Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 41a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1) Konanie o priamych podporách, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2021, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021.
(2) Podľa § 13 ods. 10 v znení účinnom od 1. januára 2022 postupuje platobná agentúra aj v prípade, ak je vyplácanie podpory alebo príspevku poskytnutého podľa osobitného predpisu64) pozastavené podľa § 13 ods. 10 v znení účinnom do 31. decembra 2021.“.
Čl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.