Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
68. schôdza výboru
Číslo: CRD – 959/2021 - VHZ
209
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
zo 14. septembra 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 574);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 574);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 574) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 14. septembra 2021 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov P. Vonsa, aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Peter K r e m s k ý, v.r.
Peter L i b a predseda výboru
Maroš K o n d r ó t
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
68. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 209
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 574)
1.V čl. II sa slová „15. dňom po jeho vyhlásení“ nahrádzajú slovami „1. novembra
2021“.
Odôvodnenie: Zosúladenie ustanovenia o účinnosti s
Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z. a to s čl. 6 ods. 7 v zmysle ktorého v ustanovení o účinnosti zákona sa uvádza deň, keď zákon nadobudnúť účinnosť. Pri navrhovaní účinnosti zákona treba zohľadniť lehoty potrebné na prerokovanie návrhu zákona v legislatívnom procese.
Rovnako navrhovaná zmena reflektuje 57. bod Prílohy č. 2 Legislatívno-technických pokynov Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov v zmysle ktorého, účinnosť zákona sa vyjadruje touto vetou: „Tento zákon nadobúda účinnosť“ a pripája sa dátum s vyjadrením príslušného mesiaca v genitíve, napríklad „1. januára“, ak nemá výnimočne nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.