Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
68. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1283/2021 - VHZ
207
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
zo 14. septembra 2021
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 619);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 619);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 619) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 14. septembra 2021 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov Ľ. Krajčíra, aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Peter K r e m s k ý, v.r.
Peter L i b a predseda výboru
Maroš K o n d r ó t
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
68. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 207
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 619)
1.K čl. I, § 2
V čl. I, § 2 písm. m), 2. bode sa slovo „špecifikácia“ nahrádza slovom „špecifikáciu“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
2.K čl. I, § 2
V čl. I, § 2 písm. m), 5. bode sa slová „projektov nájomného bývania“ nahrádzajú slovami „bytového domu“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje navrhované znenie v zmysle skutočnosti, že predmetný § 2 písm. m) upravuje náležitosti zmluvy o prevádzke bytového domu.
3.K čl. I, § 3
V čl. I, § 3 ods. 1 písm. j) sa slovo „nájmu“ nahrádza slovom „nájomného“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky koriguje používané pojmy, nakoľko pojem „nájom“ vyjadruje právny vzťah zúčastnených strán, v súvislosti s ktorým je odplatou za prenechanie veci do užívania „nájomné“, tak ako je to vyjadrené aj v nadpise čl. I, § 10 návrhu zákona.
4.K čl. I, § 5
V čl. I, § 5 ods. 7 sa slová „peňažných prostriedkov“ nahrádzajú slovami „finančných prostriedkov“.
3
Pozmeňujúci návrh pojmovo zosúlaďuje znenie čl. I, § 5 návrhu zákona, v ktorom je použitý výhradne pojem „finančné prostriedky“.
5.K čl. I, § 10
V čl. I, § 10 ods. 1 sa slovo „nájmu“ nahrádza slovom „nájomného“ a v § 10 ods. 2 sa slovo „Nájom“ nahrádza slovom „Nájomné“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky koriguje používané pojmy, nakoľko pojem „nájom“ vyjadruje právny vzťah zúčastnených strán, v súvislosti s ktorým je odplatou za prenechanie veci do užívania „nájomné“, tak ako je to vyjadrené aj v nadpise čl. I, § 10 návrhu zákona.
6.K čl. I, § 10
V čl. I, § 10 ods. 2 sa slová „o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „o mieru inflácie dosiahnutú v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje citované ustanovenie v zmysle zaužívanej praxe (napr. § 18 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
7.K čl. I, § 11
V čl. I, § 11 ods. 1 sa slová „užívaním nájomného bytu“ nahrádzajú slovami „užívaním bytu“.
Pozmeňujúci návrh vylepšuje navrhované znenie v zmysle pojmov zavedených a definovaných v návrhu zákona [čl. I, § 2 písm. c)].
8.K čl. III
V čl. III, § 152c ods. 1 sa za slovo „zamestnancov“ vkladajú slová „v pracovnom pomere u“.
Pozmeňujúci návrh precizuje navrhované ustanovenie v zmysle jeho zosúladenia s pojmom použitým v platnom znení Zákonníka práce 230a ods. 3).
9.K čl. V, 1. až 3. bodu
4
V čl. V, 1. bode 5 ods. 7) sa písmeno „o)“ nahrádza písmenom „p)“, 2. bode 9 ods. 2) sa písmeno „af)“ nahrádza písmenom „ag)“ a v 3. bode 13 ods. 1) sa písmeno „i)“ nahrádza písmenom „j)“.
V súvislosti s touto zmenou sa v čl. V, 7. bode 52zzm) písmeno „af“ nahrádza písmenom „ag)“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy upravuje označenie navrhovaných ustanovení tak, aby návrh zákona jednotlivými zmenami reagoval na platné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
10.K čl. V, 4. bodu
V čl. V, 4. bode, § 19 ods. 2 písm. c), 9. bode sa slová „v súvislosti s realizáciou podnikovej sociálnej politiky“ nahrádzajú slovami „v súvislosti s realizáciou sociálnej politiky zamestnávateľa“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje navrhovaný pojem s názvom siedmej časti Zákonníka práce, v rámci ktorej je začlenený aj § 152c, na ktorý citované ustanovenie priamo odkazuje.
11.K čl. V, 5. bodu
V čl. V, 5. bode, poznámke pod čiarou k odkazu 129a druhá citácia znie:
„Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb.“.
Pozmeňujúci návrh aktualizuje citáciu v predmetnej poznámke pod čiarou, nakoľko opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č.
128/2000 Z. z.
, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia
stavieb, bolo k 15. júlu 2010 zrušené.
12.K čl. VI, 1. bodu
V čl. VI, 1. bode, § 27 ods. 3 úvodnej vete sa slová „Druhá znížená“ nahrádzajú slovom „Znížená“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné a zmätočné slovo, nakoľko v platnom znení zákona nie je zavedená tzv. „prvá“ znížená sadzba dane, takže by navrhované členenie pôsobilo zmätočne.
13.K čl. VI, 1. a 3. bodu
5
V čl. VI, 1. bode, § 27 ods. 3 písm. a) sa za slovom „priestorov“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré budú slúžiť pre účely obchodu a poskytovania služieb“ sa nahrádzajú slovami „určených na predaj tovaru a poskytovanie služieb“, v 1. bode § 27 ods. 3 písm. b) sa za slovom „priestorov“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré budú slúžiť pre účely obchodu a poskytovania služieb“ sa nahrádzajú slovami „určené na predaj tovaru a poskytovanie služieb“ a v 3. bode, § 54e ods. 2 sa za slovom „priestorov“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré budú slúžiť za účelom obchodu a poskytovania služieb“ sa nahrádzajú slovami „určených na predaj tovaru a poskytovanie služieb“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky zosúlaďuje navrhované ustanovenia s ustálenou praxou (napr. zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov).
14.K čl. VI, 1. bodu
V čl. VI, 1. bode, § 27 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „v rámci sociálnej politiky štátu“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné slová, ktoré nemajú normatívny obsah v zmysle čl. 4 ods. 1 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.).
15.K čl. VI, 1. bodu
V čl. VI, 1. bode, § 27 ods. 3 písm. a) sa slová „v ktorom“ nahrádzajú slovami „v ktorej“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
16.K čl. VI, 3. bodu
V čl. VI, 3. bode, § 54e ods. 1 sa slová „účel použitia“ nahrádzajú slovami „účel jej použitia“, v § 54e ods. 2 sa za slová „Zmenou účelu použitia“ vkladá slovo „stavby“ a v § 54e ods. 5 sa slovo „podmienky“ nahrádza slovom „stavby“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky precizuje v navrhovaných ustanoveniach použitý pojem „zmena účelu použitia stavby“ a zároveň vypúšťa nadbytočné slovo.
6
17.K čl. VI, 3. bodu
V čl. VI, 3. bode, § 54e ods. 2 sa slová „podporované nájomné bývanie“ nahrádzajú slovami „podporovaného nájomného bývania“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
18.K čl. VI, 3. bodu
V čl. VI, 3. bode, § 54e ods. 6 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávny vnútorný odkaz, nakoľko spôsob výpočtu rozdielu na dani je upravený v § 54e ods. 3.
19.K čl. VI, 4. bodu
V čl. VI, 4. bode (príloha č. 10) sa slovo „určeného“ nahrádza slovom „určených“ trikrát a slová „dodatočnú povinnosť“ nahrádzajú slovami „odvedenie dodatočnej dane“.
Pozmeňujúci návrh harmonizuje navrhované znenie so znením § 54e ods. 1 (čl. VI, 3. bod návrhu zákona), tak aby bolo zrejmé, o splnenie akej povinnosti sa jednať a zároveň gramaticky precizuje navrhované znenie.
20.K čl. VII, 1. bodu
V čl. VII, 1. bode [§ 129 ods. 3 písm. a)] sa slovo „fondu“ nahrádza slovami „verejného špeciálneho fondu nehnuteľností“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky precizuje navrhovaný pojem uvedením jeho plného názvu, nakoľko pre označenie fondu nie je v platnom znení zákona zavedená legislatívna skratka [§ 4 ods. 7 písm. c)].