Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
68. schôdza výboru
Číslo: CRD - 999/2021 - VHZ
205
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
zo 14. septembra 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 563)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 563);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 563) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Peter K r e m s k ý, v.r.
Peter L i b a predseda výboru
Maroš K o n d r ó t
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
68. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 205
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 563)
1.„3. V § 9 ods. 9 sa slová „odsekov 1 až 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 7“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Uvedená zmena sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava, v súvislosti s vložením nového odseku 6 v § 9 (čl. I, 2. bod).
2.V čl. I, bode 3 § 13 písm. e) sa slová „Doterajší siedmy deviaty bod sa označujú ako ôsmy desiaty bod.“ nahrádzajú slovami „Doterajšie body 7, 8, 9, 9.1 a 9.2 sa označujú ako body 8, 9, 10, 10.1 a 10.2.“.
Legislatívno-technická úprava, precizovanie označenia doterajších bodov a podbodov v súvislosti s vložením nového bodu v § 13 písm. e) (čl. I, 3. bod návrhu zákona).
3.V čl. I, bode 46 § 97 ods. 1 písm. f) sa nad slovo „lodí“ umiestňuje odkaz 125a, v § 97 ods. 1 písm. g) sa nad slovo „lode“ umiestňuje odkaz 125b a na konci sa pripája tento text:
„Poznámky pod čiarou k odkazom 125a a 125b znejú:
125a) čl. 3 ods. 1 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES (Ú. v. ES L 330, 10.12. 2013) v platnom znení.
125b) čl. 3 ods. 1 bod 16 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.“.“.
V súvislosti s tým sa v bode 54 § 97 ods. 16 doterajší odkaz vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 125a označuje ako odkaz 125c.
Ide o legislatívno-technickú úpravu. Recykláciu lodí, plán recyklácie lodí vrátane pravidiel na zabezpečenie riadneho zaobchádzania s nebezpečnými materiálmi na lodiach upravuje nariadenie (EÚ) 1257/2013. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje umiestniť odkaz na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES (Ú. v. ES L 330, 10.12. 2013) v platnom znení. Súčasne sa vykonajú zmeny v súvislosti s doplnením nových poznámok pod čiarou v § 97 ods. 1 písm. f) a g).
4.V čl. I, 55. bode § 97 ods. 17 sa za slová „nahrádza číslom „16““ vkladá čiarka a slová „vypúšťajú sa slová „a v)““.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti s vypustením písmena v) v § 97 (čl. I, 49. bod).
5.V čl. I sa za bod 75 vkladá nový bod 76, ktorý znie:
„76. V § 115 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Uvedená zmena sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava, preznačenie vnútorného odkazu v súvislosti s vložením nového odseku 4 v § 115 (čl. I, 75. bod).
6.V čl. I sa za bod 78 vkladá nový bod 79, ktorý znie:
„79. V § 117 ods. 4 sa slová „§ 97; § 114 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 97“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Uvedená zmena sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava, v súvislosti s vypustením povinnosti v § 114 ods. 4 (čl. I, 73. bod) sa vypúšťa aj sankcia za porušenie tejto povinnosti.
7.V čl. I bode 80 § 135i ods. 2 sa slová „nakladanie s odpadom“ nahrádzajú slovami „nakladanie s nebezpečným odpadom“.
Ide o legislatívnu úpravu, ktorou sa spresňuje navrhované prechodné ustanovenie. Odpad, ktorý obsahuje azbest je
nebezpečný odpad (Príloha I k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní; oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 60/1995 Z. z.) a na nakladanie s týmto druhom nebezpečného odpadu vrátane jeho prepravy sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch.
8.V čl. III, 8. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťajú slová „o odpadoch“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, oprava legislatívneho textu, ktorý sa má návrhom zákona nahradiť.
9.V čl. V sa slová „15.októbra 2021“ nahrádzajú slovami „1.novembra 2021“.
V súvislosti s tým sa v čl. I bode 80 § 135i a v čl. III bode 7 § 40h v nadpisoch slová „15. októbra 2021“ nahrádzajú slovami „1. novembra 2021“ a v texte sa slová „14. októbra 2021“ nahrádzajú slovami „31. októbra 2021“ a slová k 15. októbru 2021“ sa nahrádzajú slovami „1. novembra 2021“.
Účinnosť zákona navrhujeme posunúť na 1. novembra vzhľadom na predpokladaný termín jeho prerokovania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 16. septembra 2021, ako aj potrebu dodržania lehoty podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.