ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
84. schôdza
Číslo: CRD-959/2021
339
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. septembra 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 574)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 574);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 574) schváliť s touto zmenou:
V čl. II sa slová „15. dňom po jeho vyhlásení“ nahrádzajú slovami „1. novembra 2021“.
Zosúladenie ustanovenia o účinnosti s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z. a to s čl. 6 ods. 7 v zmysle ktorého v ustanovení o účinnosti zákona sa uvádza deň, keď zákon nadobudnúť účinnosť. Pri navrhovaní účinnosti zákona treba zohľadniť lehoty potrebné na prerokovanie návrhu zákona v legislatívnom procese.
Rovnako navrhovaná zmena reflektuje 57. bod Prílohy č. 2 Legislatívno-technických pokynov Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov v zmysle ktorého, účinnosť zákona sa vyjadruje touto vetou: „Tento zákon nadobúda účinnosť“ a pripája sa dátum s vyjadrením príslušného mesiaca v genitíve, napríklad „1. januára“, ak nemá výnimočne nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok