ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
84. schôdza
Číslo: CRD-995/2021
323
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. septembra 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 557)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 557);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 557) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 323
z 9. septembra 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 557)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I bod 15
V čl. I bode 15 v § 13 ods. 5 časti vety za bodkočiarkou sa za slová „výročnej správe“ vkladajú slová „o činnosti“.
Označenie výročnej správy sa zosúlaďuje s jej označením v prvej časti vety § 13 ods. 5 výročná správa o činnosti úradu akadémie.
2.K čl. I bod 17
V čl. I bode 17 v § 20b ods. 4 úvodnej vete sa slovo „vymenovať“ nahrádza slovom „zvoliť“.
Ustanovenie sa terminologicky zjednocuje s ustanovením § 20b ods. 2 (čl. I bod 17), v zmysle ktorého členovia komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie volení vedeckou radou akadémie.
3.K čl. I bod 18
V čl. I bode 18 v poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa slová „§ 46 ods. 6, 8 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 6, 8 a 9“.
Opravuje sa omyl pri citácii v poznámke pod čiarou, keďže § 46 zákona č. 49/2002 Z. z. je zrušovacím ustanovením a obsahuje iba jeden odsek.