ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
84. schôdza
Číslo: CRD-997/2021
321
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. septembra 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 555)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 555);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 555) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 321
z 9. septembra 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 555)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I v 47. bode v § 83 ods. 6 sa slovo „jeho“ nahrádza slovom „jej“.
Legislatívno–technická oprava ustanovenia zosúlaďujúca predmetné slovo so zvyškom vety.
2.V čl. I v 62. bode v § 85 ods. 12 sa vypúšťajú slová „v lehote“.
Zosúladenie s ustanovením § 85 ods. 6 písm. b) v ktorom nie je ustanovená lehota, ale určený moment zániku oprávnenia.
3.V čl. I bod 109 znie:
„109. V § 169 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „povolení“ nahrádza slovami „udelení povolenia“, slová „oprávnenia na vykonávanie“ sa nahrádzajú slovami „udelení oprávnenia na vykonávanie“ a slová „alebo osvedčenia“ sa nahrádzajú slovami „alebo udelení osvedčenia“.
Legislatívno–technická oprava ustanovenia spresňujúca legislatívy text.