Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
35. schôdza výboru
Číslo: CRD-1009/2021
112
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 9. septembra 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 583)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 583);
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 583);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 583) schváliť s touto zmenou a doplnkom:
K čl. I, bodu 1 [čl. 8]
V čl. I, bode 1 [čl. 8] sa slovo „dôvodov“ nahrádza slovami „z dôvodov“.
Jazyková úprava. Z dôvodu jazykovo správneho znenia novelizovaného textu je potrebné do nahrádzaných slov pridať aj predložku „z“.
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu predsedovi Výboru NR SR pre sociálne veci.
Jozef L U K Á Č, v. r.
Peter D O B E Š, v. r. predseda výboru
overovateľ výboru