Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 7. septembra 2021
Číslo: PREDS-202/2021
P O Z V Á N K A
Podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 17 ods. 2 a § 109 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na žiadosť poslancov zvolávam 39. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.
Schôdza sa bude konať v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava
vo štvrtok 9. septembra 2021 o 14.00 hod.
Poslanci na schôdzi žiadajú prerokovať
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 674).
Boris K o l l á r v. r.