DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na služby pre občana z toho
- vplyvy služieb verejnej správy na občana
- vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
X
X
X
7. Vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
A.3. Poznámky
Návrh zákona zanedbateľné negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s plnením novo uložených povinností. Na druhej strane, zákon ustanovuje možnosť ukladania pokút, ktoré budú príjmom štátneho rozpočtu. Nemožno tiež opomenúť skutočnosť, že pokiaľ by sa prostredníctvom návrhu zákona podarilo znižovať rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi tak, že by priemerné odmeny žien stúpali smerom k priemerným odmenám mužov, z takéhoto znižovania platových rozdielov by mal úžitok aj štát (vyšší výber daní a odvodov). Z týchto dôvodov predkladatelia očakávajú ako pozitívne, tak aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy; ich povaha ale neumožňuje presnú kvantifikáciu.
Vďaka dodržiavaniu princípu „one in, one out“ návrh pozitívne aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Sociálne vplyvy i vplyvy na informatizáciu spoločnosti budú pozitívne.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Tomáš Valášek
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, čl. 20 až 23 Charty základných práv Európskej únie,
b)je upravená v sekundárnom práve Európskej únie,
- prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - do 30. novembra 2009)
1. legislatívne akty
2. nelegislatívne akty
- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - do 30. novembra 2009)
Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 (Ú. v. L 373, 21.12.2004) o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu
Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000 (Ú. v. ES L 180, 19.7.2000) ktorou sa závadza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod
Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000 (Ú. v. ES L 303, 2.12.2000) ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 (Ú. v. L 204, 26.7.2006) o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania, a
c)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, napríklad rozsudok vo veci Defrenne v. Sabena č. 2 (43/75), Marshal č. 1 (152/84) alebo Danfoss (109/88), Cadman (C-17/05) alebo Mangold (C-144/04).
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
Bezpredmetné
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
Bezpredmetné,
c)nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia,
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný