Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Radovan Sloboda a Anna Zemanová
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Komplikácie pri zápise detských lesných klubov do registra zariadení predprimárneho vzdelávania.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je úprava podmienok pôsobenia zariadení predprimárneho vzdelávania tak, aby bolo možné rozšírenie aj na väčšinu tzv. detských lesných klubov. Navrhovaná úprava predstavuje ďalšie rozšírenie kapacít na zabezpečovanie povinného predprimárneho vzdelávania počas prechodného obdobia do roku 2024.
4.Dotknuté subjekty
deti, zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia, zariadenia predprimárneho vzdelávania, materské školy
5.Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t. j. neprijatie návrhu právneho predpisu, čo by znamenalo, že by pretrvávali komplikácie pri zápise detských lesných klubov do registra zariadení predprimárneho vzdelávania a zároveň by to znamenalo, že by nedošlo k možnosti zvýšenia kapacít na účely plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Bezpredmetné
8.Preskúmanie účelnosti
Bezpredmetné
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Predkladatelia návrhu právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Radovan Sloboda a Anna Zemanová
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
3.
Predmet návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie
c)nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Predmet návrhu právneho predpisu nie je v práve Európskej únie upravený, preto sa body 4 a 5 nevypĺňajú.