DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú do legislatívneho procesu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Radovan Sloboda a Anna Zemanová.
Cieľom návrhu zákona je úprava podmienok pôsobenia zariadení predprimárneho vzdelávania tak, aby bolo možné rozšíriť pôsobnosť zariadení predprimárneho vzdelávania aj na väčšinu tzv. detských lesných klubov. Navrhovaná úprava predstavuje ďalšie rozšírenie kapacít na zabezpečovanie povinného predprimárneho vzdelávania počas prechodného obdobia do roku 2024.
Návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa doplnenie náležitostí registra zariadení predprimárneho vzdelávania v nadväznosti na bod 2.
K bodu 2
Podľa účinného znenia zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) sa na zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania vyžaduje paušálne od každého zriaďovateľa aj rozhodnutie o uvedení priestorov zariadenia predprimárneho vzdelávania do prevádzky.
Zariadením predprimárneho vzdelávania môžu byť dva druhy zariadení pre deti a mládež definované v § 24 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“):
-prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, ak nie sú zariadeniami starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
-zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak nie zariadeniami podľa § 24 ods. 1 písm. a) d) zákona č. 355/2007 z. z., zariadením sociálnych služieb alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Tieto zariadenia môžu existovať aj ako detské lesné kluby, pri ktorých deti trávia prakticky všetok čas vonku v súlade so zásadou „vonku za každého počasia“. Detské lesné kluby existujú v súčasnosti a cieľom je, aby mohli byť zapísané do registra zariadení predprimárneho vzdelávania vzhľadom na to, že podmienky ich pôsobenia sa v praxi odlišujú od podmienok, ktoré boli nastavené pre zápis v ustanovení § 161l zákona č. 245/2008 Z. z.
Na účely zápisu detského lesného klubu do registra zariadení predprimárneho vzdelávania vedeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa navrhuje, aby sa rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov zariadenia predprimárneho vzdelávania do prevádzky nevyžadovalo. Navrhuje sa však vyžadovať popis zázemia detských lesných klubov, ktoré by zodpovedalo vymedzeným požiadavkám tak, aby spĺňali napr. požiadavky na ochranu detí pred nepriaznivým počasím. Zároveň sa navrhuje vyžadovať aj doklad o zabezpečení priestorov zázemia (napr. list vlastníctva alebo nájomná zmluva).
Cieľom návrhu je upraviť aj požiadavky na personálne zabezpečenie v detských lesných kluboch. Podľa súčasného znenia zákona č. 245/2008 Z. z. je na zápis zariadenia predprimárneho vzdelávania potrebné predložiť doklady o spĺňaní kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy vo vzťahu k všetkým zamestnancom, ktorí zabezpečujú (majú zabezpečovať) povinné predprimárne vzdelávanie.
Požiadavka v tomto rozsahu sa javí ako príliš striktná prinajmenšom v porovnaní s právnou úpravou lesných materských škôl v Českej republike, kde je požiadavka na zamestnancov s odbornou spôsobilosťou naviazaná na počet detí.
V nadväznosti na uvedené sa navrhuje úprava požiadavky na personálne zabezpečenie tak, aby sa na určený počet detí vyžadovala osoba spĺňajúca vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady. V nadväznosti na aplikačnú prax pri doterajšom pôsobení detských lesných klubov je však postačujúce aj to, ak by išlo o osobu, ktorá získala najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a vzdeláva sa na účel splnenia kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy (napr. pri 6 deťoch sa bude vyžadovať 1 takýto zamestnanec, pri 15 deťoch dvaja takýto zamestnanci a pod.). Pri ostatných zamestnancoch, ktorí zabezpečujú povinné predprimárne vzdelávanie sa v tejto súvislosti navrhuje, aby bolo postačujúce najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
Zároveň sa navrhuje aj zabezpečenie dostatočnej informovanosti zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia o tom, či dané zariadenie predprimárneho vzdelávania disponuje rozhodnutím o uvedení priestorov do prevádzky.
K Čl. II
Navrhuje sa zabezpečenie financovania povinného predprimárneho vzdelávania v detských lesných kluboch.
Podľa § 9l ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov „Príspevok na výchovu a vzdelávanie sa na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, poskytuje na roky 2021 2024 aj pre zariadenia predprimárneho vzdelávania vedené v registri podľa osobitného predpisu27) (ďalej len „registrované zariadenie“).“.
Keďže detský lesný klub je podľa návrhu zariadením predprimárneho vzdelávania, citované ustanovenie sa naňho vzťahuje. Je však potrebné upraviť financovanie pre rok 2022, keďže „Dátum rozhodujúci pre počet detí použitý pri určovaní príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie je 15. september začínajúceho školského roka. Zriaďovatelia registrovaných zariadení povinní poskytnúť ministerstvu do 30. septembra kalendárneho roka počty detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v štruktúre a formáte určenom ministerstvom.“.
Navrhuje sa, aby sa finančné prostriedky poskytovali podľa počtu detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, k navrhovanému dňu účinnosti zákona tak, aby oznámenie o výške finančných prostriedkov mal zriaďovateľ k dispozícii do 31. januára 2022.
K Čl. III
Účinnosť sa navrhuje od 31. decembra 2021 v nadväznosti na dĺžku legislatívneho procesu.