NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z … 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z. a zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z. a zákona č. 273/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 161l sa odsek 11 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) označenie územia, kde sa obvykle uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť, ak ide o detský lesný klub.“.
2.Za § 161l sa vkladá § 161m, ktorý znie:
㤠161m
(1)Podmienka absolvovania povinného predprimárneho vzdelávania sa do 31. augusta 2024 považuje za splnenú, aj ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, navštevuje detský lesný klub.
(2)Detským lesným klubom je zariadenie predprimárneho vzdelávania podľa osobitného predpisu96) vedené v registri zariadení predprimárneho vzdelávania, v ktorom sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež najmä vo vonkajšom prostredí mimo zázemia zariadenia; zázemie takého zariadenia môže slúžiť len na príležitostný pobyt.
(3)Ministerstvo školstva zapíše do registra zariadení predprimárneho vzdelávania detský lesný klub, ak jeho zriaďovateľ predloží
a)popis zázemia, ktoré
1.umožňuje ochranu detí pred nepriaznivými klimatickými podmienkami,
2.umožňuje uloženie osobných vecí a materiálneho vybavenia detského lesného klubu a
3.je vybavené záchodom, tečúcou pitnou vodou a prostriedkami prvej pomoci,
b)doklad o zabezpečení priestorov zázemia,
c)program povinného predprimárneho vzdelávania, ktorý je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie, a
d) doklady, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania
1.jednou osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy, alebo jednou osobou, ktorá získala najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a vzdeláva sa na účel splnenia kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy, na každých začatých desať detí, a
2.ďalšími fyzickými osobami, ktoré získali najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
(4)Dokumentácia o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorú vedie detský lesný klub, obsahuje aj informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o oboznámení sa s priestorovými podmienkami a hygienickými podmienkami zariadenia predprimárneho vzdelávania; v informovanom súhlase sa uvádza aj skutočnosť, či bolo pre príslušné zariadenie predprimárneho vzdelávania vydané súhlasné rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky.
(5)Na detský lesný klub sa vzťahujú ustanovenia § 161l ods. 4 až 11.“.
Čl. II
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 367/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 371/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z. a zákona č. 273/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 9l sa vkladá § 9m, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 9m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2021
(1) Príspevok na výchovu a vzdelávanie na rok 2022 pre registrované zariadenie, ktorým je detský lesný klub, na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa určí ako súčin 12-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúcich na 43,75 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru 2022 a počtu detí tohto registrovaného zariadenia, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, k 1. januáru 2022.
(2) Zriaďovatelia registrovaných zariadení, ktorými detské lesné kluby, povinní poskytnúť ministerstvu do 15. januára 2022 počty detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, podľa stavu k 1. januáru 2022 v štruktúre a formáte určenom ministerstvom.
(3) Ministerstvo oznámi výšku príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie, ktorým je detský lesný klub, na kalendárny rok 2022 zriaďovateľovi tohto registrovaného zariadenia do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 a zriaďovateľ tohto registrovaného zariadenia do 15 dní po doručení tohto oznámenia rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok 2022 pre jednotlivé registrované zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorými sú detské lesné kluby.
(4) Ministerstvo oznámi zriaďovateľovi registrovaného zariadenia, ktorým je detský lesný klub, do 30. októbra 2022 úpravu výšky príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2022 pre registrované zariadenie, ktorým je detský lesný klub. Úprava zodpovedá rozdielu súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúcich na 43,75 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru 2022 a počtu detí tohto registrovaného zariadenia, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, k 1. januáru 2022 a súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúcich na 43,75 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru 2022 a počtu detí tohto registrovaného zariadenia, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, k 15. septembru 2022.
(5) Ministerstvo oznámi zriaďovateľovi materskej školy do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 úpravu výšky príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2022. Úpravou sa zníži počet detí materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, o deti, ktoré ho k 1. januáru 2022 plnia v registrovanom zariadení, ktorým je detský lesný klub.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2021.