1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ...................2021
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z. a zákona č. 287/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Obec podľa § 2 ods. 1 môže na navádzanie účastníkov cestnej premávky k vyznačeným cieľom použiť šípové smerníky 3ab) s názvom vyznačených cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.“
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3ab znie:
3ab) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.“.
2.V § 4 odsek 7 sa na konci pripája táto veta: „Takýmito nápismi a oznamami nie informácie určené účastníkom cestnej premávky prostredníctvom dopravných značiek.“.
3.V § 7b písm. f) sa slová „§ 4 ods. 6 prvej vety“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 7 prvej vety“.
4.V § 7b písm. g) sa slová „§ 4 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 9“.
5.V § 7b ods. 2 sa slová „§ 4 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 7“.
2
6.V § 7c ods. 5 sa slová „§ 4 ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 až 4“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.