1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Predložený návrh zákona o pomoci tehotným ženám (ďalej len „návrh zákona“) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Diskusia o podpore tehotných žien sa vedie dlho, ale dodnes sa jej v právnej úprave nevenovala dostatočná pozornosť. Cieľom navrhovanej úpravy je vytvorenie podporných opatrení pre ženu, ktorá zvažuje podanie žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. Úprava dať žene reálnu možnosť rozhodnúť sa po zvážení všetkých dostupných informácií a možností ako zodpovedne nasmerovať svoj život.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
2
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 až 4
Navrhovaná zmena je jedna z kľúčových zmien, ktorá potvrdzuje ambíciu návrhu zákona na vytvorenie podporných opatrení pre ženu, ktorá zvažuje podanie žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva.
Na tehotné ženy sa dnes vzťahuje zákon o sociálnych službách len čiastočne, a to v prípade, ak vystavené násiliu alebo strate bývania. Samotný fakt, že tehotné a z toho dôvodu narušené ich sociálne alebo rodinné väzby, zákon neupravuje. Môže ísť napríklad o mladé ženy študentky, ktoré potrebujú dočasné bývanie, aby utajili svoje tehotenstvo. Zavádza sa preto pravidlo, že zariadenie núdzového bývania budú môcť využívať aj tehotné matky, a to po dobu tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú.
K čl. II
K bodom 1 až 7
Navrhuje sa zadefinovať účel novonavrhnutého príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa, ktorým by malo byť prispenie štátu na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s narodením dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.
K bodom 8 až 9
Navrhuje sa doplniť medzi oprávnené osoby na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a aj príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa aj otca dieťaťa v prípade, že matke dieťaťa nevznikne nárok na príspevok pri narodení dieťaťa z dôvodu, že nespĺňa podmienku trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.
V súvislosti s návrhom doplniť medzi oprávnené osoby aj otca dieťaťa v prípade, že matke nevznikol nárok na príspevok pri narodení dieťaťa z dôvodu, že nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt sa navrhuje zaviesť novú podmienku nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, a to, že matke nebol vyplatený príspevok pri narodení dieťaťa resp. obdobná dávka v krajine jej trvalého pobytu. Navrhovanou zmenou sa zamedzí duplicitnej výplate v prípadoch kedy si nárok uplatní otec dieťaťa.
Ďalšou navrhovanou zmenou v súvislosti s otcom dieťaťa ako oprávnenou osobou v prípade, že matka nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je doplnenie, že nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká ani v prípade, ak oprávnenou osobou bude otec dieťaťa z dôvodu, že matka dieťaťa nemá trvalý pobyt na územní Slovenskej republiky a matka dieťaťa sa nezúčastňovala od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializovanom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanovením zákona o zdravotnej starostlivosti o prepustení osoby z ústavnej starostlivosti.
3
K bodom 10 až 11
Navrhuje sa poskytovať príspevok pri narodení dieťaťa vo vyššej sume aj na dieťa narodené zo štvrtého pôrodu.
K bodu 12
Navrhuje sa zavedenie nového príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa, na ktorý vznikne nárok v prípade, že by sa narodilo dieťa so zdravotným znevýhodnením. Cieľom zavedenia príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa je prispieť na zvýšené výdavky v súvislosti s narodením dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Choroby alebo stavy, ktoré budú považované za zdravotné znevýhodnenie budú ustanovené všeobecne záväzným právnym prepisom, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Navrhuje sa poskytovať príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 3170,14 eur.
K bodom 13 až 33
Navrhuje sa procesný postup pre realizáciu hmotnoprávnych ustanovení návrhu zákona obsiahnutého v predmetom novelizačnom článku.
K bodu 34
Navrhujú sa prechodné ustanovenia od 01. 05. 2022, v zmysle ktorých sa nárok oprávnenej osoby na príspevok pri narodení dieťaťa, ktorej dieťa sa narodilo pred účinnosťou navrhovanej zmeny, a výška tohto príspevku posudzovala podľa doteraz platnej právnej úpravy. Navrhovaná právna úprava by sa tak vzťahovala len na deti narodené po 30. apríli 2022. Ďalej sa navrhujú prechodné ustanovenia, v zmysle ktorých nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa vznikne len na deti narodené po 30. apríli 2022.
K čl. III
Aby došlo k zrovnoprávneniu tzv. náhradných rodičov s biologickými rodičmi, ktorí majú nárok
na príspevok podľa čl. II (bod 12), zmeny sa dotknú aj čl. III.
K čl. IV
V zákone o sociálnom poistení sa vytvára právny základ pre alternatívu k umelému ukončeniu tehotenstva. Návrh zákona v tejto časti vytvára žene možnosť požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Preto sa umožniť, aby žena, ktorá sa rozhodla pre utajený pôrod, mala vytvorené podmienky na donosenie dieťaťa. Navrhuje sa, aby v takomto prípade prináležalo žene nemocenské, a to od 21. týždňa tehotenstva. Ide približne o obdobie, keď na tehotnej žene možno vizuálne spozorovať prvé známky tehotenstva.
K čl. V
K bodu 1
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s úpravou v čl. VI bodmi 1 a 2.
4
K bodu 2
Návrh zmeny prináša dlhšiu lehotu pre ženu, aby si mohla pokojne a bez časového tlaku premyslieť rozhodnutie umelo ukončiť tehotenstvo. Upravuje sa tiež začiatok plynutia lehoty, ktorý je viazaný na splnenie zákonných podmienok na umelé ukončenie tehotenstva. V návrhu sa zdôrazňuje povinnosť lekára dbať na splnenie všetkých hmotnoprávnych povinností, ktoré predpokladom na vykonanie umelého ukončenia tehotenstva. Zmena aj upozorňovaciu funkciu pre lekára, že okrem zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov platia aj podmienky zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov. Navrhovaná úprava taktiež dosiahnuť zvýšenie zodpovednosti lekára za to, aby pred odoslaním hlásenia riadne splnil všetky povinnosti, najmä tie, ktoré splniť vo vzťahu k žene, ktorá požiadala o umelé ukončenie tehotenstva. V tretej vete sa zdôrazňuje potreba bezodkladného odoslania hlásenia. Vložením tohto ustanovenia sa brániť „obštrukciám“ lekára vo vzťahu k žene pri odoslaní hlásenia, keďže práve s momentom odoslania hlásenia začína plynúť lehota podľa prvej vety.
K bodu 3
Legislatívno-technická zmena.
K bodu 4
Vložením nových odsekov 5 8 sa upravujú nové podrobnosti smerujúce k tomu, aby informovaný súhlas, ktorý podpisuje žena, bol obrazom reálneho poučenia a informovania ženy pred svojim rozhodnutím. Kvalita písomných informácií a hlavne ich aktuálnosť, majú klásť dôraz na zodpovednosť lekára pri poučovaní ženy. Z informovaného súhlasu sa nemá stať „nevyhnutná“ formalita alebo prekážka na ceste k umelému ukončeniu tehotenstva. Žena dostať aktuálne a podrobné informácie o sociálnej politike štátu.
K bodu 5
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s úpravou v bode 6.
K bodu 6
Navrhuje sa rozšírenie úpravy informácií, zverejňovaných na webovom sídle ministerstva zdravotníctva o nové informácie, ktoré majú byť podľa navrhovaného § 6b ods. 5 poskytované tehotným ženám.
K bodu 7
5
Zavádza sa povinnosť ministerstva zdravotníctva každoročne zverejňovať správu o potratoch a o umelých ukončeniach tehotenstva. Rovnako sa zavádza povinnosť ministerstva ponúknuť vzdelávanie v danej oblasti.
K bodu 8
Vzhľadom k tomu, že tri vykonávacie predpisy, ktoré boli vydané na základe dvoch odlišných zákonov vychádzajúcich z odlišnej terminológie, spoločenského zriadenia, stavu poznania medicíny a pod., vykazujú znaky nejednotnosti, je potrebné aktualizovať ich obsah. Z dôvodu potreby dostatočného času na prijatie vyhlášok Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky sa tieto vyhlášky rušia dňom 1. januára 2023. Ustanovenia, ktorými sa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky splnomocňuje na vydanie vyhlášok však zostávajú z dôvodu potrebnej zákonnej kontinuity bez zmeny.
K čl. VI
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa upustiť od používania nepresného pojmu „umelé prerušenie tehotenstva“ a zaviesť pojem „umelé ukončenie tehotenstva“, ktorý svojim obsahom presne vyjadruje skutočnosť, ku ktorej daným výkonom dochádza tehotenstvo nie je prerušené a neexistuje žiadna objektívna možnosť jeho pokračovania.
K bodu 3
Zmenou sa podporiť informované rozhodnutie ženy v prípade, že sa uskutočniť umelé ukončenie tehotenstva zo zdravotného dôvodu na strane ženy, alebo zdravého vývoja plodu či geneticky chybného vývoja plodu. V návrhu zákona sa navrhuje, že ak lekár konštatuje v tzv. prvej správe existenciu niektorého z dôvodov (t. j. uskutočnenie umelého ukončenia tehotenstva zo zdravotného dôvodu na strane ženy, alebo zdravého vývoja plodu či geneticky chybného vývoja plodu), by mala mať žena obligatórne k dispozícii aj tzv. druhú lekársku správu. Návrh mení podmienky tak, že druhá lekárska správa nebude obligatórna, ale konštituuje sa nárok (právo) ženy požiadať o druhú nezávislú lekársku správu od lekára z iného zdravotníckeho zariadenia. Ak ide o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, právo ženy na druhú správu je irelevantné, keďže má prednosť poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Ak sa žena rozhodne využiť nárok (právo) požiadať o druhú nezávislú lekársku správu, návrh prináša odbremenenie ženy zavedením povinnosti lekára poskytnúť žene súčinnosť pri zabezpečení vyšetrení, ktorých výsledkom majú byť dve nezávislé lekárske správy lekárov z odlišných zdravotníckych zariadení. Ženský lekár, ktorý je príslušný 7 platného zákona) z titulu jeho povolania a praxe najlepší prehľad o dostupných zdravotníckych zariadeniach, v ktorých možno ženu vyšetriť. Súčinnosť spočívať najmä v nasmerovaní ženy na príslušné zdravotnícke zariadenie, zorganizovanie termínu vyšetrenia a podobne. Rovnako sa zavádza povinnosť lekára
6
písomne informovať ženu o nároku (práve) požiadať o druhú nezávislú lekársku správu. Rovnako sa zavádza povinnosť lekára písomne informovať ženu o nároku (práve) požiadať o druhú nezávislú lekársku správu. Zároveň pribudla povinnosť informovať ženu o možnosti vyšetrenia v centrách maternofetálnej medicíny v prípade diagnostikovania chyby plodu korigovateľnej prenatálne.
K bodu 4
V navrhovanom § 6a sa v súlade s platným právnym stavom ustanovuje podmienka pre umelé ukončenie tehotenstva, ktorou je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení, upravený v zákone č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
K bodu 5
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s doplneným § 6a.
K bodu 6
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novým znením § 1 a súvisí so zmenami podľa bodov 1
a 2
K bodu 7
Z hľadiska právnej istoty adresátov právnej normy je doplnenie prechodného ustanovenia potrebné.
K čl. VII
Navrhovaným zákazom reklamy sa zachovať autonómnosť a sloboda rozhodnutia ženy. Zákaz reklamy je hodnotovo príbuzný k už platnému zákazu reklamy, ktorá sa týka potreby alebo dostupnosti orgánov, tkanív a buniek 7a platného zákona). Z právno-komparatistického hľadiska návrh zákona nepenalizuje propagáciu a reklamu normami trestného práva tak, ako je tomu napríklad v nemeckom trestnom práve: § 219a nemeckého Trestného zákona.
Návrh zároveň precizuje rozlíšenie reklamy a neutrálnej informačnej povinnosti zdravotníckeho zariadenia o umelom ukončení tehotenstva. sa jednoznačnejšie rozlíšiť, že sa zakazuje najmä prezentácia alebo iné oznámenie s cieľom uplatniť služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva na trhu. Rovnako sa zvýrazniť, že sa zakazuje najmä vyzdvihovať v spoločnosti a osobitne u tehotných žien, ktoré prijímateľkami reklamy, potreba umelého ukončenia tehotenstva.
Čl. VIII
V nadväznosti na zmeny navrhované v čl. VI bod 3 sa tehotnej žene garantovať uhradenie lekárskych správ.
7
Čl. IX
V nadväznosti na zmenu podľa novelizačného článku VII (zmena v zákone o reklame), je potrebné zmenou v Etickom kódexe zdravotníckeho pracovníka zabezpečiť nerozpornosť právneho poriadku.
Čl. X
V hlásení o spontánnom potrate a umelom ukončení tehotenstva sa budú zisťovať ďalšie údaje, ktorých cieľom je získať podrobnejšie informácie o matkách, ktoré potratili alebo podstúpili umelý potrat, ktoré môžu pomôcť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti, informovanosti, prevencie a sociálnej pomoci.
Rodinný stav a situácia v domácnosti: V aktuálnom formulári „Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu“ sa ako jedna z možností rodinného stavu uvádza aj 5 registrované partnerstvo. Slovenská republika však neuznáva registrované partnerstvá, a tento pojem je potenciálne zmätočný, keďže niektorí ľudia si ho môžu zameniť s inštitútmi domácnosť, alebo blízke osoby podľa §§ 115 117 Občianskeho zákonníka. Údaj o registrovanom partnerstve by sa nemal zhromažďovať.
Príslušnej kolónke Rodinný stav a situácia v domácnosti vo formulári žiadosti o UPT by sa potom nachádzali najmä nasledovné možnosti:
1 – slobodná, žijúca osamelo,
2 – slobodná, žijúca s partnerom,
3 – slobodná, žijúca s inými osobami v spoločnej domácnosti,
4 – vydatá,
5 – rozvedená,
6 – vdova.
Vnútromaternicová a iná antikoncepcia. Na účely štatistického zistenia tohto javu sa navrhuje v kolónke Používanie metód antikoncepcie v čase otehotnenia zisťovať najmä nasledovné údaje:
1 – žiadna metóda,
2 – vnútromaternicová antikoncepcia,
3 – kondóm,
4 – hormonálna antikoncepcia,
5 – postkoitálne prípravky,
6 – ženská sterilizácia,
7 – mužská sterilizácia,
8 – prirodzené metódy plánovania rodičovstva,
9 – iná metóda.
Príčiny pre umelé ukončenie tehotenstva (iné ako zdravotné) na Slovensku do veľkej miery zostávajú neznáme. Ich spoznanie umožní lepšie reagovať na skutočné potreby žien zvažujúcich umelé ukončenie tehotenstva. Preto navrhujeme, aby sa vo formulári žiadosti o umelé ukončenie
8
tehotenstva v novovytvorenej časti Údaje o iných ako zdravotných dôvodoch na vykonanie umelé ukončenie tehotenstva, zisťovali najmä nasledovné možné dôvody:
1 – hmotná núdza
2 – iná zlá ekonomická alebo sociálna situácia
3 – ohrozenie kariéry
4 – potreba pokračovať v štúdiu
5 – nepripravenosť byť matkou
6 – želaný počet detí už bol dosiahnutý
7 – rozchod alebo iné problémy v partnerskom vzťahu
8 – tehotenstvo je následkom trestného činu
9 – odporúčanie zo strany iných ľudí
10 – nátlak zo strany iných ľudí
11 – narušenie psychickej rovnováhy
12 – neželané pohlavie dieťaťa
13 – strach z reakcie rodičov
14 – strach z reakcie partnera/manžela
15 – tehotenstvo je následok náhodnej známosti
16 – Iné. V prípade uvedenia iné popíšte slovami o aký dôvod sa jedná.
V otázke anonymity takto získaných údajov je potrebné zdôrazniť, že Národné centrum zdravotníckych informácií bude pri štatistickom spracovávaní údaje anonymizovať a zber, spracovávanie a uchovávanie týchto údajov je chránené na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Ďalšou garanciou anonymity platné ustanovenia novelizovaného zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré upravujú, že spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie sa poskytujú a sprístupňujú len v rozsahu zákona a poskytujú sa v anonymizovanej podobe ministerstvu zdravotníctva na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky (§ 10 ods. 4).
Čl. XI
Zmena vytvoriť právny základ na možnosť právnických osôb, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve uchádzať sa o dotácie v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky.
Čl. XII
9
Navrhuje sa zníženie registračného poplatku pri kúpe motorového vozidla v prípade, že kupujúci je rodič minimálne troch detí mladších ako 19 rokov a zároveň ide o vozidlo triedy M1 s objemom motora do 143kW vrátane.
Čl. XIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022. Ustanovenie o zrušení troch vyhlášok Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky nadobudnú účinnosť 1. januára 2023 z dôvodu potreby dlhšieho času na prípravu vyhlášok.
10
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu ústavného zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona o pomoci tehotným ženám
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
11
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona o pomoci tehotným ženám
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3.Sociálne vplyvy
X
-vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
-sociálnu exklúziu,
X
-rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4.Vplyvy na životné prostredie
X
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6.Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
A.3. Poznámky
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.