Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súčasnosti podľa platného zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vedenie motorových trojkoliek je potrebné vodičské oprávnenie skupiny A1, ak ide o motorové trojkolky, ktorých výkon nepresahuje 15 kW a ktorých najvyššia konštrukčná rýchlosť presahuje 45 km/h alebo vodičské oprávnenie skupiny A, ak ide o motorové trojkolky, ktorých výkon presahuje 15 kW.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch v platnom znení umožňuje členskému štátu na svojom území uznať s vodičským oprávnením skupiny B viesť vozidlá uvedené v čl. 6 ods. 3 písm. a) motorové trojkolky, pre motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW, ak držiteľ vodičského preukazu skupiny B najmenej 21 rokov a v čl. 6 ods. 3 písm. b) motocykle skupiny A1.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, a bude mať pozitívne sociálne vplyvy.
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1.
Navrhuje sa v súlade s čl. 6 ods. 3 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch v platnom znení upraviť možnosť viesť s vodičským oprávnením skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia len motocykle s automatickou prevodovkou patriace do skupiny A1.
K bodu 2.
Navrhuje sa umožniť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B na území Slovenskej republiky v súlade s čl. 6 ods. 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch v platnom znení viesť všetky motorové trojkolky bez obmedzenia výkonu motora, pričom motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW budú môcť viesť len držitelia vodičského oprávnenia skupiny B starší ako 21 rokov.
K Čl. II
Zavádza sa primeraná legisvakačná lehota za účelom oboznámenia sa s novou právnou úpravou s ohľadom na predpokladaný dátum vyhlásenia zákona v Zbierke zákonov SR.
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona od 1. decembra 2021.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona v práve Európskej únie upravený:
a)v primárnom práve
-nie je
b)v sekundárnom práve
-Článok 4 ods.3 druhá odrážka a Článok 6 ods.3 písm. a) SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie)
-Článok 1 ods. 2 písm. c) SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
-nie je
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
-žiadne
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
-úplne
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Vodičmi motorových trojkoliek v značnej miere osoby vo vyššom veku, osoby s telesným postihnutím alebo zdravotným defektom, kde uvedené im znemožňuje viesť bežný motocykel (jednostopové vozidlo). V zmysle uvedeného je pre tieto osoby vo väčšine prípadov len veľmi obtiažne získať vodičské oprávnenie skupiny A, čiže je pre nich využívanie týchto vozidiel prakticky vylúčené. V rámci získania vodičského oprávnenia skupiny A sa totiž praktické skúšky vedenia motorového vozidla vykonávajú iba na motocykloch (jednostopovom vozidle). Štýl jazdy na motocykli (jednostopovom vozidle) je (aj z bezpečnostného hľadiska) úplne odlišný od štýlu jazdy na motorovej trojkolke, čo tiež vplyv na celkový prístup verejnosti k získaniu vodičského oprávnenia na vedenie uvedených vozidiel.
Zároveň určitá skupina týchto osôb motorové trojkolky, ktorých výkon presahuje 15 kW vlastnila, resp. stále vlastní, keďže v minulosti na vedenie týchto vozidiel postačovalo vodičské oprávnenie skupiny B. Následne ale stratili možnosť využívať svoj majetok, čo je z ich strany vnímané značne
negatívne.
V zmysle uvedených skutočností je žiadúce prijať zákonnú úpravu, ktorá by umožňovala viesť motorové trojkolky podľa presahujúcim 15 kW aj zo strany držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý je starší ako 21 rokov aj bez toho, aby bol osobitne držiteľom aj vodičského oprávnenia skupiny A.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.