1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Petra Krištúfková.
Hlavným cieľom návrhu zákona je umožniť starým rodičom, ktorí starobnými dôchodcami alebo predčasnými starobnými dôchodcami poberať rodičovský príspevok. Starí rodičia, sa tak budú môcť starať o vnúčatá s finančnou podporou štátu a rodičia sa budú môcť vrátiť do pracovného života. Rovnakú možnosť sa navrhuje poskytnúť aj tzv. nebiologickým starým rodičom, teda rodičom náhradných rodičov alebo rodičom manžela alebo manželky rodiča dieťaťa. Navrhovanou právnou úpravou sa zabezpečí medzigeneračná solidarita.
Predkladaný návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona nemá vplyv na štátny rozpočet, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Petra Krištúfková
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Umožnenie poberania rodičovského príspevku starým rodičom
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom je zabezpečenie medzigeneračnej solidarity tým, že sa umožní poberanie rodičovského príspevku starým rodičom, ktorí sú starobnými alebo predčasnými starobnými dôchodcami.
4.Dotknuté subjekty
Rodiny s deťmi do 3 rokov veku dieťaťa.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli zvažované..
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Nevzťahuje sa .
8.Preskúmanie účelnosti
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
3
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
12.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve (uviesť názov zmluvy a číslo článku)
-čl. 48, 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b)v sekundárnom práve (uviesť druh, inštitúciu, číslo, názov a dátum vydania právneho aktu vzťahujúceho sa na upravovanú problematiku)
-Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/ zv. 5) v platnom znení,
-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa ustanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení,
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie (uviesť číslo a označenie relevantného rozhodnutia a stručne jeho výrok alebo relevantné právne vety)
-bezpredmetné
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení,
-bezpredmetné
b)uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy,
-bezpredmetné
c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav.
-bezpredmetné
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
5
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zadefinovať nové oprávnené osoby, ktoré si môžu uplatniť nárok na rodičovský príspevok, a to starého rodiča alebo rodiča náhradného rodiča alebo rodiča manžela/manželky rodiča dieťaťa, ktorý je poberateľom starobného alebo predčasného starobného dôchodku. Súčasne sa navrhuje, aby si starý rodič mohol uplatniť nárok na rodičovský príspevok len s písomným súhlasom rodiča dieťaťa. Pri rodičoch náhradných rodičov sa navrhuje písomný súhlas náhradného rodiča a pri rodičoch manžela/manželky rodiča dieťaťa súhlas aj rodiča dieťaťa aj manžela/manželky dieťaťa. Uvedeným ustanovením sa zabezpečí právna ochrana rodiča, ako prvotnej oprávnenej osoby.
K bodu 2
Navrhuje sa, aby sa starému rodičovi poskytoval rodičovský príspevok vo vyššej sume v prípade, že rodič dieťaťa na toto dieťa poberal materské, tzn. ak napríklad matka dieťaťa poberala materské a po skončení materského si nárok na rodičovský príspevok so súhlasom rodiča uplatní starý rodič, vznikne mu nárok na rodičovský príspevok vo vyššej sume.
K bodu 3
Navrhuje sa upraviť podmienky zastavenia výplaty rodičovského príspevku na základe rozhodnutia súdu tak, aby si počas doby zastavenia výplaty rodičovského príspevku na základe rozhodnutia súdu rodičovi, nemohol uplatniť nárok na rodičovský príspevok ani starý rodič, resp. nebiologický starý rodič. Uvedeným ustanovením sa zabezpečí právna ochrana tohto inštitútu a súčasne sa zamedzí obchádzaniu rozhodnutia súdu.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2022.