1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 86/2017 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 312/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 2 sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)starý rodič dieťaťa s písomným súhlasom rodiča dieťaťa alebo fyzickej osoby podľa písmena b), ak
1.nie je fyzickou osobou podľa písmena b) a
2.je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku podľa osobitného predpisu2a) alebo výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku podľa osobitného predpisu,2b)
e) rodič fyzickej osoby podľa písmena b) s písomným súhlasom fyzickej osoby podľa písmena b) alebo rodič fyzickej osoby podľa písmena c) s písomným súhlasom rodiča dieťaťa a fyzickej osoby podľa písmena c), ak je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku podľa osobitného predpisu2a) alebo výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku podľa osobitného predpisu.2b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
2a) Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
2b) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 4 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) 370 eur mesačne, ak
1.sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte alebo
2
2.o rodičovský príspevok požiadala oprávnená osoba podľa § 2 písm. d) alebo písm. e) a ak sa z dôvodu starostlivosti o toto dieťa vyplácalo materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte oprávnenej osobe podľa § 2 písm. a) až c).“.
3.V § 5a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Počas zastavenia výplaty rodičovského príspevku podľa prvej vety sa rodičovský príspevok nevypláca ani oprávnenej osobe podľa § 2 písm. d) alebo písm. e).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.