DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslav Karahuta.
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu je upravená:
a)v primárnom práve
Zmluva o fungovaní Európskej únie
b) sekundárnom práve
čl. 10 ods. 3 a ods. 4 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení,
bez lehoty
b)informácia o konaní začatom v rámci
bezpredmetné
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav
bezpredmetné
5.Návrh nariadenia vlády je zlučiteľný s právom Európskej únie:
úplne
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK:
bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva
x
– sociálnu exklúziu
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
Možno očakávať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie z dôvodu možnosti žiadať o schválenie malých farmárskych bitúnkov s povolenými výnimkami z legislatívnych požiadaviek Európskej únie pokiaľ ide o výrobu a rozrábanie mäsa domácich kopytníkov a farmového chovu.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.