Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len návrh zákona“), predkladá do legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky poslanec Jaroslav Karahuta.
Navrhovaným zákonom sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s cieľom umožniť zavedenia kategórie tzv. farmárskeho bitúnka. Návrh zákona dáva možnosť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov farmárom zabiť zvieratá a získať z nich mäso domácich kopytníkov a zveri z farmových chovov ako aj zveri z farmových chovov a hovädzí dobytok zabitých pod šírym nebom podľa § 41 ods. 21 vo svojich schválených prevádzkarňach tzv „farmárskych“ bitúnkoch a v ich integrovaných rozrábkarňach mäsa, ktoré môžu byť schválené po splnení stanovených hygienických požiadaviek na schválenie, podrobnosti ktorých ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie a ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
B.Osobitná časť
K čl. I
Bod 1
Ustanovenie upravuje požiadavky na schvaľovanie tzv. farmárskych bitúnkov na zabíjanie zveri z farmových chovov a domácich kopytníkov vrátane hovädzieho dobytka zabitých pod šírym nebol voľným projektilom schválených na základe hygienických požiadaviek ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.
Bod 2
Upravuje sa splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu.
K čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2022.