(Návrh)
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. § 11 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa zaručuje právo na nepretržitú prítomnosť
a) zákonného zástupcu, osoby určenej zákonným zástupcom, inej osoby, do náhradnej starostlivosti ktorej bol pacient zverený podľa osobitného predpisu14d, inej blízkej osoby, opatrovníka ustanoveného podľa osobitného predpisu14e alebo osoby určenej opatrovníkom, ak je pacientom maloleté dieťa,
b) blízkej osoby alebo inej osoby určenej ženou v súvislosti s pôrodom,
ak prítomnosť týchto osôb nenaruší poskytovanie zdravotnej starostlivosti; to neplatí, ak ide o osobu, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie. V prípade, že prítomnosť osôb podľa prvej vety narúša poskytovanie zdravotnej starostlivosti, môže byť ošetrujúcim lekárom ich prítomnosť v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas odopretá.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 14d a 14e znejú:
14d) § 44 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14e) Napríklad § 31 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 15 odsek 2 znie:
Sprievodcom osoby v ústavnej starostlivosti môže byť len osoba plnoletá;
16)
to neplatí, ak sprievodcom je osoba podľa § 11 ods. 15 alebo dieťa do troch rokov veku prijaté do ústavnej starostlivosti spolu s rodičom alebo maloletý rodič, ktorý nie je osobou podľa § 11 ods. 15 písm. a), prijatý do ústavnej starostlivosti spolu s dieťaťom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie
16) § 8 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.