1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Cieľom návrhu zákona je vykonanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy (ďalej len „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055“).
Preprava tovaru vozidlami, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť vrátane prípojných vozidiel nepresahuje 3,5 tony patrí v súčasnosti pod rozsah zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 rozširuje rozsah vozidiel a jazdných súprav, ktoré budú v rámci Európskej únie pri preprave tovaru podliehať povinnosti mať licenciu Spoločenstva. Požiadavky na prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy budú od 21. mája 2022 povinné aj pre prevádzkovateľov, ktorí používajú motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony. Z povinnosti mať licenciu Spoločenstva budú naďalej vyňaté všetky prepravy (medzinárodné aj vnútroštátne) vykonávané vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojných vozidiel nepresahuje 2,5 tony a vnútroštátne prepravy vykonávané vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojných vozidiel presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony.
Návrh zákona ďalej upraví najmä:
-podmienky finančnej spoľahlivosti, podmienky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony;
-kontroly prevádzkovateľov cestnej dopravy, ktoré by mali byť cielene zamerané na podniky so zvýšeným rizikom;
-spôsob výmeny informácií medzi členskými štátmi. Informácie sa budú vymieňať okrem elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy aj prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu tzv. IMI systém, ktorý je v súčasnosti využívaný na spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskou komisiou v iných oblastiach;
-oblasť prepravy nebezpečných vecí;
-sankcie, kompetencie a iné ustanovenia vyplývajúce z aplikácie zákona v praxi.
Podrobnosti týkajúce sa vplyvu na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálny vplyv, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu sú uvedené v doložke vplyvov.
2
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Cieľom návrhu zákona je vykonanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy (ďalej len „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055“).
Termín začiatku a ukončenia PPK
3. máj 2021 – 14. máj 2021
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
17. mája 2021 – 4. júna 2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2021
3.Definovanie problému
Preprava tovaru vozidlami, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť vrátane prípojných vozidiel nepresahuje 3,5 tony patrí v súčasnosti pod rozsah zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 rozširuje rozsah vozidiel a jazdných súprav, ktoré budú v rámci Európskej únie pri preprave tovaru podliehať povinnosti mať licenciu Spoločenstva. Požiadavky na prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy budú od 21. mája 2022 povinné aj pre prevádzkovateľov, ktorí používajú motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony. Z povinnosti mať licenciu Spoločenstva budú naďalej vyňaté všetky prepravy (medzinárodné aj vnútroštátne) vykonávané vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojných vozidiel nepresahuje 2,5 tony a vnútroštátne prepravy vykonávané vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojných vozidiel presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony.
3
Návrh novely upraví najmä:
-podmienky finančnej spoľahlivosti, podmienky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony;
-kontroly prevádzkovateľov cestnej dopravy, ktoré by mali byť cielene zamerané na podniky so zvýšeným rizikom;
-spôsob výmeny informácií medzi členskými štátmi. Informácie sa budú vymieňať okrem elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy aj prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu tzv. IMI systém, ktorý je v súčasnosti využívaný na spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskou komisiou v iných oblastiach;
-oblasť prepravy nebezpečných vecí;
-sankcie, kompetencie a iné ustanovenia vyplývajúce z aplikácie zákona v praxi.
4.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom návrhu zákona je vykonanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 s prihliadnutím na aktuálne trendy a skúsenosti s aplikáciou zákona.
5.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Návrh zákona sa bude týkať najmä prevádzkovateľov cestnej dopravy, ktorí používajú motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony.
6.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Ako alternatívne riešenie bolo zvažované, že by všetci prevádzkovatelia cestnej dopravy vykonávajúci nákladnú dopravu vozidlami do 3,5 ton patrili pod rozsah zákona č. 56/2012 Z. z. Takéto riešenie by malo výrazný negatívny dopad na podnikateľskú sféru bez zásadných prínosov a zároveň toto riešenie by predstavovalo gold-plating. Z tohto dôvodu aj na základe výsledkov konzultácií bol navrhnutý variant, ktorý kopíruje rozsah legislatívy EÚ.
7.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
8.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek spolu s odôvodnením.
Cieľom návrhu zákona je vykonanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055. Podľa nášho názoru žiadna navrhovaná úprava nie je nad rámec minimálnych požiadaviek, nie je nad rámec minimálnej transpozičnej povinnosti. V rámci predkladanej právnej úpravy nebol identifikovaný gold-plating.
9.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
4
Nie je stanovené.
10.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
11.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Návrhom zákona sa upravujú aj pokuty za porušenie zákona. V súčasnosti ich vplyv nevieme kvantifikovať z tohto dôvodu táto položka nie je v príslušnej analýze uvedená. Podrobnosti týkajúce sa iných vplyvov sú uvedené v príslušných analýzach vplyvov.
12.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Odbor cestnej dopravy
Ing. Marek Hudec – marek.hudec@mindop.sk
13.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Odborné diskusie so zástupcami štátnej správy a podnikateľského sektora, Štatistické údaje – Jednotný informačný systém v cestnej doprave, Informačné zdroje Európskej komisie.
14.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia žiada predkladateľa, aby okrem rozpisu transponovaných smerníc uviedol v časti 7. Transpozícia práva aj skutočnosť, či návrh nejde nad rámec minimálnej transpozičnej povinnosti - tzv. identifikácia efektu gold-platingu, a to najmä z hľadiska odôvodnenosti, resp. neodôvodnenosti jeho existencie v prípade jeho identifikácie.
5
V doložke vybraných vplyvov nie zohľadnené vplyvy z úpravy a doplnenia pokút. Komisia žiada tieto údaje doplniť. V prípade, že v súčasnosti predkladateľ nevie kvantifikovať tento vplyv, je potrebné to uviesť do bodu 10. Poznámky.
MDV SR: Pripomienka akceptovaná. Doložka vybraných vplyvov bola upravená na základe pripomienok Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
Podľa doložky vybraných vplyvov predložený návrh pozitívne a negatívne vplyvy, ktoré rozpočtovo zabezpečené. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, v tab. č. 1 vyčíslené v roku 2022 príjmy za Ministerstvo vnútra SR v sume 815 000 eur a výdavky za Ministerstvo dopravy a výstavby SR v sume 487 344 eur, ktoré rozpočtovo zabezpečené v kapitole Všeobecná pokladničná správa. V riadku „Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora“ je v roku 2022 uvedených 815 000 eur.
V riadku „v tom: MDV SR“ komisia považuje za potrebné doplniť program.
V riadku „Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora“ neuvádzať žiadnu sumu, t. j. neuvádzať príjmy MV SR zo správnych poplatkov za vydanie osvedčenia vodiča ako úsporu.
V časti „2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie“ odporúča Komisia v treťom odseku vypustiť slovné spojenie „Náklady vo forme ...“, nakoľko nejde o náklady rozpočtu verejnej správy, ale o náklady na získanie licencie Spoločenstva pre nových prevádzkovateľov cestnej dopravy.
MDV SR: Pripomienka akceptovaná. Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy bola upravená na základe pripomienok Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia žiada o popis a vyčíslenie úspor v nadväznosti na avizovaný a v Doložke vybraných vplyvov vyznačený aj pozitívny vplyv predloženého materiálu na podnikateľské prostredie vrátane MSP.
Komisia požaduje prepracovanie administratívnych nákladov. Výpočet: 835 eur /160 hodín za mesiac x 13,33 hodín (800 minút) x 0,1 (koeficient frekvencie) = 6,96 eur. Na celé podnikateľské prostredie 6,96 eur x 5000 = 34 800 eur, nekorešponduje s výpočtom podľa kalkulačky nákladov predkladaného materiálu/regulácie.
Náklady podľa kalkulačky nákladov vychádzajú vo výške 91 na 1 podnikateľský subjekt a teda 455 000 eur na celé podnikateľské prostredie pri odhadovanom množstve dotknutých subjektov 5000.
Predkladateľ použil do výpočtu hodnotu (priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za rok 2013 podľa Eurostat - 835 EUR ). Túto hodnotu v rámci Kalkulačky na ročnej báze aktualizuje Gestor MH SR. Ďalej je tiež rozdiel v použitej frekvencii 0,1 pre jednorazové plnenie povinnosti, pretože kalkulačka v prípade povinností s koeficientom frekvencie menším ako 1 (plnenie každé 2 roky, každé 3 roky, každé 4 roky, každých 5 rokov resp. nepravidelne/jednorazovo) použije pre správny výpočet nákladov na 1 podnikateľa koeficient frekvencie 1.
Komisia taktiež odporúča doplniť odhad pozitívnych vplyvov pre podnikateľské subjekty zabezpečujúce inštaláciu, overovanie a výmenu tachografov, napr. odhadom človekohodín a ceny za prácu.
6
MDV SR: Pripomienka akceptovaná. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie bola upravená na základe pripomienok Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov.
K vplyvom na informatizáciu
Komisia žiada predkladateľa o opravu analýzy vplyvov, nakoľko nie je vyplnená správne a v plnom rozsahu. Všetky kódy a názvy musia byť zadávané do tabuľky presne tak, ako uvedené v MetalS.
MDV SR: Pripomienka akceptovaná. Analýza vplyvov na informatizáciu bola upravená na základe pripomienok Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov.
K vplyvom na životné prostredie
Komisia žiada predkladateľa, aby v analýze vplyvov na životné prostredie v časti 5.4 deklaroval, či a aké konkrétne opatrenia budú prijaté ako kompenzácia za predpokladaný nárast objemu dopravy a s tým súvisiace vplyvy v oblasti zmeny klímy a znečisťovania.
MDV SR: Pripomienka akceptovaná. Analýza vplyvov na životné prostredie bola upravená na základe pripomienok Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
7
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
0
815 000
0
0
v tom: MV SR
815 000
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
815 000
0
0
Rozpočtové prostriedky
815 000
EÚ zdroje
0
- vplyv na obce
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
487 344
0
0
v tom: MDV SR – 0EK0L04
487 344
0
z toho:
- vplyv na ŠR
487 344
Rozpočtové prostriedky
487 344
EÚ zdroje
spolufinancovanie
-vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
-vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
487 344
0
0
v tom:
0
MF SR - VPS
487 344
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
8
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh zákona sa bude týkať najmä prevádzkovateľov cestnej dopravy, ktorí používajú motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony. Títo patria v súčasnosti pod rozsah zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ cestnej dopravy vykonávajúci medzinárodnú dopravu motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony a nepresahuje 3,5 tony je povinný od 21. mája 2022 mať udelené povolenie prevádzkovateľa cestnej dopravy a byť držiteľom licencie Spoločenstva. Nadväzne na správne poplatky a podrobnosti uvedené v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie je odhadovaný pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 815 000 eur. Celkový príjem zo správnych poplatkov v rámci rozpočtu verejnej správy sa teda v roku 2022 predpokladá vo výške 815 000 eur.
V súvislosti s cezhraničným presadzovaním ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009 sa do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy dopĺňajú informácie o evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú prevádzkovatelia k dispozícii, počet ľudí zamestnaných u prevádzkovateľa cestnej dopravy k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku a o hodnotení rizikovosti prevádzkovateľov cestnej dopravy. Tieto zmeny vyvolajú dopad na úpravu Jednotného informačného systému v cestnej doprave (ďalej len „JISCD“) a to aj spolu so zmenami, ktoré vyplývajú s navrhovanými zmenami zákona č. 56/2012 Z. z..
Zatiaľ nie k dispozícii finálne technické špecifikácie, ktoré Európska komisia vydá prostredníctvom vykonávacích aktov. Na základe v súčasnosti dostupných informácii a podkladov od dodávateľa JISCD MDV SR disponuje hrubým odhadom finančných dopadov na úpravu (zmenové konanie) systému JISCD to vo výške 487 344 eur s DPH (568 človekodní, priemer sadzieb je 715 eur bez DPH). Sadzba človekodní vychádza zo Zmluvy o dielo č. 201/D140/2014, kde v rámci Prílohy č. 3 definované jednotlivé zmluvné sadzby za práce experta. Uvedená sadzba človekodní je priemerom sadzieb jednotlivých expertov. Presná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v bode 1 Zmluvy o dielo č. 201/D140/2014 a týka sa JISCD.
Návrh zákona teda predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2022 vo výške 487 344,- eur, ktorý je rozpočtovo krytý v rámci výdavkov alokovaných na JISCD v kapitole Všeobecná pokladničná správa v rámci schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2021 2023. Pozitívnym vplyvom návrhu zákona je očakávaný príjem v roku 2022 vo výške 815 000,- eur, ktorý bude dosiahnutý príjmom zo správnych poplatkov v kapitole MV SR.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Cieľom návrhu zákona je vykonanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009
9
a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy (ďalej len „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055“).
Podľa článku 16 ods. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1071/2009 sa vyžaduje, aby vnútroštátne elektronické registre prevádzkovateľov cestnej dopravy boli navzájom prepojené. Podmienky týkajúce sa prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov podnikov cestnej dopravy ustanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/480, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa vzájomného prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov podnikov cestnej dopravy. V súvislosti s cezhraničným presadzovaním ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009 sa do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy dopĺňajú informácie o evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú prevádzkovatelia k dispozícii, počet ľudí zamestnaných u prevádzkovateľa cestnej dopravy k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku a o hodnotení rizikovosti prevádzkovateľov cestnej dopravy. Európska komisia je povinná určiť vykonávacím nariadením Komisie spoločný vzorec na výpočet hodnoty rizikovosti podnikov a kontrolné orgány by mali mať vyššie uvedené údaje k dispozícii od 1. novembra 2023.
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
V súvislosti s cezhraničným presadzovaním ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009 sa do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy dopĺňajú informácie o evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú prevádzkovatelia k dispozícii, počet ľudí zamestnaných u prevádzkovateľa cestnej dopravy k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku a o hodnotení rizikovosti prevádzkovateľov cestnej dopravy. Tieto zmeny vyvolajú dopad na úpravu Jednotného informačného systému v cestnej doprave (ďalej len „JISCD“) a to aj spolu so zmenami, ktoré vyplývajú s navrhovanými zmenami zákona č. 56/2012 Z. z.
Zatiaľ nie k dispozícii finálne technické špecifikácie, ktoré Európska komisia vydá prostredníctvom vykonávacích aktov. Na základe v súčasnosti dostupných informácií a podkladov od dodávateľa JISCD máme k dispozícii hrubý odhad finančných dopadov na úpravu systému JISCD to vo výške 487 344 eur s DPH. (568 človekodní, priemer sadzieb je 715 eur bez DPH). Ide o negatívny dopad na rozpočet verejnej správy.
Návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, a to vo forme príjmu zo správnych poplatkov. Celkový odhadovaný príjem je vo výške 815 000 eur.
10
Náklady na získanie licencie Spoločenstva pre nových prevádzkovateľov cestnej dopravy vo výške 163 EUR (Vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 30 eur, Vydanie licencie Spoločenstva 20 eur, Vydanie overenej kópie licencie Spoločenstva na každé vozidlo 3 eur, Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy alebo osobnej cestnej dopravy 100 eur, Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej nákladnej doprave alebo v cestnej osobnej doprave 10 eur).
Nevieme presne aký počet prevádzkovateľov cestnej dopravy bude mať takúto povinnosť avšak ak odhadujeme počet 5 000 tak pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy je 815 000 eur (5000 x163 eur).
Podľa článku 16 ods. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1071/2009 sa vyžaduje, aby vnútroštátne elektronické registre prevádzkovateľov cestnej dopravy boli navzájom prepojené. V súvislosti s cezhraničným presadzovaním ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009 sa do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy dopĺňajú informácie o evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú prevádzkovatelia k dispozícii, počet ľudí zamestnaných u prevádzkovateľa cestnej dopravy k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku a informácie o hodnotení rizikovosti prevádzkovateľov cestnej dopravy.
11
MV SR
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
815 000
v tom: 221 004 – Ostatné poplatky
815 000
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
815 000
0
0
12
MDV SR
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
487 344
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (711 003)2
0
487 344
0
0
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
487 344
0
0
13
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Návrh zákona sa bude týkať najmä prevádzkovateľov cestnej dopravy, ktorí používajú motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony. Títo patria v súčasnosti pod rozsah zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Nevieme presne aký počet takýchto prevádzkovateľov bude. Ministerstvo vnútra SR eviduje iba celkový počet vydaných živností na nákladnú prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 ton, ktorých je v súčasnosti viac ako 160 000 a väčšina týchto subjektov podľa nášho názoru zostane naďalej pod rozsahom zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). V Slovenskej republike bolo podľa štatistiky Ministerstva vnútra SR k 31. decembru 2020 v kategórií nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony evidovaných 267 962 vozidiel pričom v rozsahu od 2,5 tony, do 3,5 tony 148 689.
Návrh zákona sa bude týkať aj prevádzkovateľov cestnej dopravy, ktorí držiteľmi licencie Spoločenstva pre nákladnú dopravu a držiteľmi licencie Spoločenstva na medzinárodnú osobnú prepravu autobusmi a autokarmi.
K 31. decembru 2020 bolo v Slovenskej republike evidovaných 7 152 dopravcov, ktorí boli držiteľmi licencie Spoločenstva pre nákladnú dopravu. Títo dopravcovia majú vydané overené kópie licencií Spoločenstva pre vozidlá v počte 53 662.
K 31. decembru 2020 bolo v Slovenskej republike evidovaných 826 dopravcov, ktorí boli držiteľmi licencie Spoločenstva na medzinárodnú osobnú prepravu autobusmi a autokarmi. Títo dopravcovia majú vydané 4 058 overených kópii licencií Spoločenstva pre ich vozidlá.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Verejnosť bola o príprave zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov informovaná prostredníctvom predbežnej informácie zverejnenej v informačnom systéme verejnej správy Slov-Lex (PI/2021/27) od 10. februára 2021 do 12. marca 2021. K predbežnej informácii Asociácia priemyselných zväzov vzniesla jednu pripomienku, avšak táto pripomienka sa netýkala zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave ani predmetu novelizácie.
Zároveň informácia o konzultáciách bola zverejnená na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR
https://www.economy.gov.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/prebiehajuce-
konzultacie-a-predbezne-informacie
Konzultácie prebiehali v období od 10. 2. 2021 do 12.3. 2021.
Konzultácie sa uskutočnili vo forme pracovného stretnutia s Ministerstvom vnútra SR so zástupcami Odboru živnostenského podnikania, čiastkovo sa konali konzultácie so zainteresovanými subjektmi najmä v oblasti dopravy a štátnej správy. Hlavným cieľom konzultácií bolo získať podnety z aplikačnej praxe a spätnú väzbu na prípadné zmeny a návrhy. Z nášho pohľadu cieľ konzultácií bol splnený, pretože aj na základe podnetov v rámci konzultácií bol pripravený návrh zákona.
Ďalšou formou zapojenia verejnosti bude medzirezortné pripomienkové konanie.
14
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu
Náklady vo forme správnych poplatkoch na získanie licencie Spoločenstva pre nových prevádzkovateľov cestnej dopravy vo výške 163 eur (Vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 30 eur, Vydanie licencie Spoločenstva 20 eur, Vydanie overenej kópie licencie Spoločenstva na každé vozidlo 3 eur, Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy alebo osobnej cestnej dopravy 100 eur, Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej nákladnej doprave alebo v cestnej osobnej doprave 10 eur).
Nevieme presne aký počet prevádzkovateľov cestnej dopravy bude mať takúto povinnosť avšak ak odhadujeme počet 5 000, tak náklady na podnikateľské prostredie 815 000 eur (5 000 x 163 eur). V prípade elektronických podaní náklady môžu byť nižšie.
Priame finančné náklady
Náklady
Náklady na podnikateľské prostredie
Správne poplatky
163 eur/ subjekt/jedno vozidlo
815 000 eur /5000 subjektov
Celkové priame finančné náklady
163 eur
815 000 eur
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nepriame finančné náklady môžu vzniknúť prechodom subjektu z rozsahu zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov pod zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Tieto zmeny môžu súvisieť s finančnou spoľahlivosťou, odbornou spoľahlivosťou, technickou základňou, prepravným poriadkom, označením vozidiel a povinnosťami, ktoré súvisia s podnikaním podľa Nariadení Európskeho parlamentu a Rady 1071/2009 a 1072/2009. Náklady môžu vzniknúť aj s organizáciou práce vodičov, pretože na tento segment sa začnú uplatňovať podmienky kabotáže a od 1. júla 2026 aj podmienky zaznamenávania pracovného času záznamovým zariadením. Vozidlá, ktoré sa budú používať v medzinárodnej doprave na prepravu tovaru, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť vrátane prípojných vozidiel bude presahovať 2,5 tony budú musieť byť vybavené záznamovým zariadením inteligentným tachografom druhej generácie. Náklady na montáž záznamového zariadenia vrátane montáže potrebných súčastí, a overenia budú závisieť od ponuky na trhu avšak tieto náklady odhadujeme vo výške 1 100 eur/ vozidlo. Zároveň pre vodiča je potrebná karta vodiča do záznamového zariadenia, ktorej cena je 54 eur. Ak by sa montáž týkala 5 000 vozidiel, tak náklady na montáž na celé podnikateľské prostredie by tvorili sumu 5 770 000 eur (5000 x 1154 eur = 5 770 000 eur ).
Pozitívne dopady návrhu môžu byť pre podnikateľské subjekty (vrátane MSP) zabezpečujúce inštaláciu, overovanie a výmenu záznamových zariadení. Ak odhadujeme cenu za montáž a cenu za overenie záznamového zariadenia vo výške cca 250 eur/vozidlo tak pozitívne dopady na 5000 vozidiel pre podnikateľské subjekty sú vo výške 1 250 000 eur.
Nepriame finančné náklady
Náklady
Náklady na podnikateľské prostredie
Montáž záznamového zariadenia
1 154 eur/vozidlo
5 770 000 eur /5000 subjektov
Celkové nepriame finančné náklady
1 154 eur
5 770 000 eur
15
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Administratívne náklady na získanie licencie Spoločenstva pre nových prevádzkovateľov cestnej dopravy:
-podanie žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy (200 minút podľa metodiky), frekvencia jednorazovo (koeficient frekvencie 1),
-podanie žiadosti o vydanie licencie Spoločenstva (200 minút podľa metodiky), frekvencia jednorazovo (koeficient frekvencie 1),
-podanie prihlášky na skúšku k preukázaniu odbornej spôsobilosti (200 minút podľa metodiky), frekvencia jednorazovo (koeficient frekvencie 1),
-podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, (200 minút podľa metodiky), frekvencia jednorazovo (koeficient frekvencie 1),
-počet prevádzkovateľov 5 000.
Výpočet: 1 133 eur /160 hodín za mesiac x 13,33 hodín (800 minút) x 1 (koeficient frekvencie) = 94,39 eur. Na celé podnikateľské prostredie 94,39 eur x 5000 = 471 950 eur.
Administratívne náklady
Náklady
Náklady na podnikateľské prostredie
Podanie žiadosti o vydanie licencie Spoločenstva pre 2,5-3,5t.
94,39 eur/ subjekt
471 950 eur /5000 subjektov
Celkové administratívne náklady
94,39 eur
471 950 eur
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie ide len o odhad, týkajúci sa nových držiteľov koncesie po nadobudnutí účinnosti zákona.
Náklady
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
163 eur
815 000 eur
Nepriame finančné náklady
1154 eur
5 770 000 eur
Administratívne náklady
94,39 eur
471 950 eur
Celkové náklady regulácie
1 411,39 eur
7 056 950 eur
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Návrhom zákona na základe zmeny legislatívy dochádza k zavedeniu podmienok podnikania prevádzkovateľov cestnej dopravy, ktorí budú vykonávať medzinárodnú prepravu tovaru vozidlami, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony. Ide o reguláciu tohto odvetvia v rámci Európskej únie, čo môže mať za následok zvýšené náklady u prevádzkovateľov. Zároveň ide o harmonizáciu podmienok v rámci Európskej únie a získanie licencie Spoločenstva, z tohto dôvodu v tomto segmente by nemali platiť ďalšie národné podmienky
16
a z tohto dôvodu v niektorých prípadoch to môže mať aj pozitívny dopad na rozvoj dopravných služieb v tomto segmente. Zároveň návrh zákona nebude mať podľa nášho názoru vplyv na obchodné bariéry ani vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií, ani na cenu a dostupnosť služieb. Návrh zákona nevytvára nové možnosti financovania aktivít.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Návrh zákona podľa nášho názoru nebude mať vplyv na inovácie.
17
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
B
ks_334047
Podávanie žiadosti o zmenu licencie spoločenstva
4
B
služba_is_34910
Podávanie prihlášky na vykonanie skúšky k preukázaniu odbornej spôsobilosti v cestnej doprave
4
B
ks_334057
Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v cestnej doprave- prvé vydanie
4
B
ks_334062
Prihlásenie na skúšku odbornej spôsobilosti ERRU- European Register of Road Transport Undertakings
4
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
B
ks_334050
Podávanie žiadosti o zmenu povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy
4
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
B
isvs_4867
Jednotný informačný systém v cestnej doprave
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ
18
B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
X
-
-
19
Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Analýza povinnosti návratu vozidiel, ktorú zabezpečila Európska komisia uvádza, že táto povinnosť môže vytvoriť ďalšie jazdy vozidiel, ktoré môžu v roku 2023 viesť k 2,9 miliónom ton ďalších emisií CO2 (ide o 4,6 % zvýšenie emisií z medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy). Vo všetkých troch skúmaných scenároch v analýze Európskej komisie sa zvýšenie emisií CO2 pohybuje v rozmedzí od 0,8 % do 4,6 %. Náklady na znečistenie ovzdušia v dôsledku negatívnych účinkov na zdravie a iných škôd štúdia uvádza 25,9 milióna EUR v súvislosti so zvýšením emisií NOx a častíc PM2,5 v roku 2023.
5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Nie
5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Áno, a to z dôvodu, že ide o nariadenie prijaté na úrovni Európskej únie.
5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
Nadväzne na prijaté nariadenie bolo publikované vyhlásenie Európskej komisie (2020/C 252/01), v ktorom vyjadruje svoje stanovisko, že text nariadenia nie je v súlade s ambíciami Európskej zelenej dohody. Povinný návrat vozidiel do členského štátu usadenia každých 8 týždňov nebol predmetom posúdenia vplyvu, ktorý robila Európska komisia. Povinnosť návratu nákladného vozidla povedie k neefektívnosti v doprave a k zvýšeniu zbytočných emisií, znečistenia a preťaženia. Európska komisia zabezpečila štúdiu, v ktorej je vplyv tohto opatrenia analyzovaný nadväzne na životné prostredie a fungovanie jednotného trhu. Komisia posúdi tieto závery a môže uplatniť svoje právo predložiť nový legislatívny návrh v tejto oblasti. Ak komisia predloží legislatívny návrh, ktorým by mala kompenzovať, prípadne eliminovať predpokladaný nárast objemu dopravy a s tým súvisiaci vplyv v oblasti klímy a znečisťovania, Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytne súčinnosť v rámci legislatívneho procesu a následne podľa vhodnosti prijme prípadné legislatívne zmeny.
20
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
čl. 90, 91, 92, 93 a 95 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)sekundárnom práve
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009) v platnom znení
Gestor: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009) v platnom znení,
Gestor: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy (Ú. v. L 249, 31.7.2020),
Gestor: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu