VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-17697/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
657
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........................ 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava august 2021