1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012
-
-Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony(ďalej len „Návrh zákona“)
-Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 462/2007 Z. z.“)
-Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 56/2012 Z. z.“)
-Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“)
-Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.
82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 125/2006 Z. z.“)
-Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 351/2015 Z. z.“)
-Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Článok 1 Špecifické pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov
Č:1
O:1
1. V tomto článku sa stanovujú špecifické pravidlá, pokiaľ ide o určité aspekty smernice 96/71/ES týkajúce sa vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy a smernice 2014/67/EÚ týkajúce sa administratívnych požiadaviek a kontrolných opatrení pri vysielaní dotknutých vodičov
n.a.
Č:1
O:2
2. Uvedené špecifické pravidlá platia pre vodičov, ktorých zamestnávajú podniky usadené v členskom štáte, ktoré prijmú nadnárodné opatrenie uvedené v článku 1 ods. 3 písm. a) smernice 96/71/ES.
N
Návrh zákona (čl. II)
§:5a
O:7
(7) Na účely odsekov 1 až 6 sa za vodiča považuje zamestnanec, ktorý je vodičom v oblasti cestnej dopravy.
Ú
Č:1
O:3
3. Bez ohľadu na článok 2 ods. 1 smernice 96/71/ES sa vodič nepovažuje sa za vyslaného na účely smernice 96/71/ES, ak vykonáva bilaterálne dopravné operácie vo vzťahu k preprave tovaru. Na účely tejto smernice sa bilaterálnou dopravnou operáciou vo vzťahu k preprave tovaru rozumie preprava tovaru na základe zmluvy o preprave z členského štátu usadenia, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 8 nariadenia (ES) č. 1071/2009, do iného členského štátu alebo tretej krajiny, alebo z iného členského štátu alebo tretej krajiny do členského štátu usadenia.
N
Návrh zákona
(čl. II)
§: 5a
O: 2
P: b
O: 4
(2) Za zamestnanca vyslaného na výkon prác pri poskytovaní služieb podľa § 5 ods. 6 písm. a) sa nepovažuje vodič, ktorý
b) vykonáva bilaterálnu dopravnú operáciu pri preprave tovaru,
(4) Bilaterálna dopravná operácia pri preprave tovaru je preprava tovaru na základe zmluvy o preprave z územia členského štátu Európskej únie usadenia zamestnávateľa na územie iného členského štátu Európskej únie alebo iného štátu alebo z územia iného členského štátu Európskej únie alebo iného štátu do členského štátu Európskej únie usadenia zamestnávateľa.
Ú
Od 2. februára 2022, čo je dátum, od ktorého sa od vodičov vyžaduje, aby ručne zaznamenávali údaje o prekračovaní hraníc podľa článku 34 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 165/2014, členské štáty uplatňujú výnimku pre bilaterálne dopravné operácie vo vzťahu k preprave tovaru stanovené v prvom a druhom pododseku tohto odseku aj v prípade, keď vodič okrem bilaterálnej dopravnej operácie vykoná jednu činnosť nakládky a/alebo vykládky v členských štátoch alebo tretích krajinách, cez ktoré prechádza, za predpokladu, že vodič tovar nenaloží a nevyloží v tom istom členskom štáte. Ak po bilaterálnej dopravnej operácii, ktorá sa začala v členskom štáte usadenia a počas ktorej sa nevykonala žiadna dodatočná činnosť, nasleduje bilaterálna dopravná operácia do členského štátu usadenia, výnimka pre dodatočné činnosti stanovené v treťom pododseku sa uplatňuje
N
Návrh zákona
(čl. II)
§: 5a
O: 2
P: c
(2) Za zamestnanca vyslaného na výkon prác pri poskytovaní služieb podľa § 5 ods. 6 písm. a) sa nepovažuje vodič, ktorý
c) vykoná okrem bilaterálnej dopravnej operácie pri preprave tovaru dodatočnú činnosť, ktorou je jedna nakládka a jedna vykládka alebo jedna nakládka alebo jedna vykládka v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, cez ktoré vodič prechádza, za podmienky, že vodič tovar nenaloží a nevyloží v tom istom členskom štáte Európskej únie; ak po bilaterálnej dopravnej operácii z členského štátu Európskej únie usadenia zamestnávateľa, počas ktorej vodič nevykonal žiadnu dodatočnú činnosť, nasleduje bilaterálna dopravná operácia do členského štátu Európskej únie usadenia zamestnávateľa, výnimka na dodatočné činnosti sa vzťahuje na vykonanie dvoch nakládok a dvoch vykládok alebo dvoch nakládok alebo dvoch vykládok za podmienky, že vodič
Ú
2
najviac na dve dodatočné činnosti nakládky a/alebo vykládky v súlade s podmienkami stanovenými v treťom pododseku.
tovar nenaloží a nevyloží v tom istom členskom štáte Európskej únie,
Výnimky pre dodatočné činnosti stanovené v treťom a štvrtom pododseku tohto odseku sa uplatňujú iba do dátumu, keď sa do vozidiel evidovaných v členskom štáte prvýkrát nainštalujú v zmysle článku 8 ods. 1 štvrtého pododseku nariadenia (EÚ) č. 165/2014 inteligentné tachografy, ktoré spĺňajú požiadavku na zaznamenávanie prekročenia hraníc a dodatočných činností, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 prvého pododseku uvedeného nariadenia. Od tohto dátumu sa výnimky pre dodatočné činnosti stanovené v treťom a štvrtom pododseku tohto odseku uplatňujú výlučne na vodičov, ktorí používajú vozidlá vybavené inteligentnými tachografmi podľa článkov 8, 9 a 10 uvedeného nariadenia.
N
Návrh zákona
(čl. II)
§: 5a
O: 3
§ 252q
(3) Ustanovenia odseku 2 písm. c) a e) sa uplatňujú na vodiča, ktorý používa vozidlo vybavené inteligentným tachografom podľa osobitného predpisu.
Ustanovenia § 5a ods. 2 písm. c) a e) sa do 20. augusta 2023 uplatňujú aj na vodiča, ktorý používa vozidlo, ktoré nie je vybavené inteligentným tachografom podľa osobitného predpisu.
Ú
Č:1
O:4
4. Bez ohľadu na článok 2 ods. 1 smernice 96/71/ES sa vodič nepovažuje za vyslaného na účely smernice 96/71/ES, ak vykonáva bilaterálne dopravné operácie vo vzťahu k preprave cestujúcich. Na účely tejto smernice je bilaterálnou dopravnou operáciou v medzinárodnej príležitostnej alebo pravidelnej preprave cestujúcich v zmysle nariadenia (ES) č. 1073/2009, keď vodič vykonáva ktorúkoľvek z týchto operácií:
a) vyzdvihne cestujúcich v členskom štáte usadenia a vysadí ich v inom členskom štáte alebo tretej krajine;
b) vyzdvihne cestujúcich v členskom štáte alebo tretej krajine a vysadí ich v členskom štáte usadenia, alebo
c) vyzdvihne a vysadí cestujúcich v členskom štáte usadenia na účely vykonávania miestnych exkurzií v inom členskom štáte alebo v tretej krajine v súlade s nariadením (ES) č. 1073/2009.
N
Návrh zákona
(čl. II)
§: 5a
O: 2
P: d
O: 5
(2) Za zamestnanca vyslaného na výkon prác pri poskytovaní služieb podľa § 5 ods. 6 písm. a) sa nepovažuje vodič, ktorý:
d) vykonáva bilaterálnu dopravnú operáciu pri preprave cestujúcich,
(5) Bilaterálna dopravná operácia v medzinárodnej príležitostnej a pravidelnej preprave cestujúcich podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 je preprava cestujúcich, ak vodič vykoná
a)vyzdvihnutie cestujúcich v členskom štáte Európskej únie usadenia zamestnávateľa a ich vysadenie v inom členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte,
b)vyzdvihnutie cestujúcich v členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte a ich vysadenie na území členského štátu Európskej únie usadenia zamestnávateľa alebo
c)c) vyzdvihnutie a vysadenie cestujúcich na území členského štátu Európskej únie usadenia zamestnávateľa za účelom vykonania miestnych exkurzií v inom členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006.
Ú
Od 2. februára 2022, čo je dátum, od ktorého sa od vodičov vyžaduje, aby ručne zaznamenávali údaje o prekračovaní hraníc podľa článku 34 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 165/2014, členské štáty uplatňujú výnimku pre bilaterálne dopravné operácie vo vzťahu k preprave cestujúcich stanovenú v prvom a druhom pododseku tohto odseku aj v prípade, keď vodič okrem vykonania bilaterálnej dopravnej operácie jedenkrát vyzdvihne cestujúcich a/alebo jedenkrát vysadí cestujúcich v členských štátoch alebo tretích krajinách, cez ktoré vodič prechádza, za predpokladu, že vodič neponúka služby osobnej dopravy medzi dvoma miestami v členskom štáte, ktorým prechádza. To isté platí pre spiatočnú cestu.
N
Návrh zákona
(čl. II)
§: 5a
O: 2
P: e
(2) Za zamestnanca vyslaného na výkon prác pri poskytovaní služieb podľa § 5 ods. 6 písm. a) sa nepovažuje vodič, ktorý
e) vykoná okrem bilaterálnej dopravnej operácie pri preprave cestujúcich dodatočnú činnosť, ktorou je jedno vyzdvihnutie cestujúcich a jedno vysadenie cestujúcich alebo jedno vyzdvihnutie alebo jedno vysadenie cestujúcich v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, cez ktoré vodič prechádza, za podmienky, že vodič neponúka služby osobnej dopravy medzi dvoma miestami v členskom štáte Európskej únie, cez ktoré prechádza; rovnako to platí aj pre spiatočnú cestu,
Ú
Výnimka pre dodatočné činnosti stanovené v treťom pododseku tohto odseku sa uplatňuje iba do dátumu, keď sa do vozidiel evidovaných v členskom štáte prvýkrát nainštalujú v zmysle článku 8 ods. 1 štvrtého pododseku nariadenia (EÚ) č. 165/2014 inteligentné tachografy, ktoré spĺňajú požiadavku na zaznamenávanie prekročenia hraníc a dodatočných činností, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 prvom pododseku uvedeného nariadenia. Od tohto dátumu sa výnimka pre dodatočné činnosti stanovené v treťom pododseku tohto odseku uplatňuje výlučne na vodičov, ktorí používajú vozidlá vybavené inteligentnými tachografmi podľa článkov 8, 9 a 10 uvedeného nariadenia.
N
Návrh zákona
(čl. II)
§: 5a
O: 3
§ 252q
(3) Ustanovenia odseku 2 písm. c) a e) sa uplatňujú na vodiča, ktorý používa vozidlo vybavené inteligentným tachografom podľa osobitného predpisu.
Ustanovenia § 5a ods. 2 písm. c) a e) sa do 20. augusta 2023 uplatňujú aj na vodiča, ktorý používa vozidlo, ktoré nie je vybavené inteligentným tachografom podľa osobitného predpisu.
Ú
Č:1
O:5
5. Bez ohľadu na článok 2 ods. 1 smernice 96/71/ES sa vodič nepovažuje za vyslaného na účely smernice 96/71/ES, na územie členského štátu, cez ktorý prechádza bez naloženia alebo vyloženia nákladu a bez vyzdvihnutia alebo vysadenia cestujúcich.
N
Návrh zákona
(čl. II)
§: 5a
O: 2
P: a
(2) Za zamestnanca vyslaného na výkon prác pri poskytovaní služieb podľa § 5 ods. 6 písm. a) sa nepovažuje vodič, ktorý
a) prechádza cez územie členského štátu Európskej únie bez naloženia alebo vyloženia tovaru alebo bez naloženia alebo vyloženia cestujúcich,
Ú
Č:1
O:6
6. Bez ohľadu na článok 2 ods. 1 smernice 96/71/ES sa vodič nepovažuje za vyslaného na účely smernice 96/71/ES, ak vodič uskutočňuje počiatočný alebo záverečný cestný úsek kombinovanej dopravnej operácie, ako sa vymedzuje v smernici Rady 92/106/EHS (20), ak daný cestný úsek sám osebe pozostáva z bilaterálnych dopravných operácií vymedzených v odseku 3 tohto článku.
N
Návrh zákona
(čl. II)
§: 5a
O: 2
P: f
(2) Za zamestnanca vyslaného na výkon prác pri poskytovaní služieb podľa § 5 ods. 6 písm. a) sa nepovažuje vodič, ktorý
f) vykoná začiatočný alebo záverečný cestný úsek kombinovanej dopravnej operácie podľa osobitného predpisu, ak tento úsek pozostáva z bilaterálnych dopravných operácii podľa písmen b) a c).
Ú
Č:1
O:7
7. Vodič, ktorý vykonáva kabotážnu prepravu v zmysle vymedzení v nariadeniach (ES) č. 1072/2009 a (ES) č. 1073/2009, sa považuje za vyslaného v zmysle smernice 96/71/ES.
N
Návrh zákona
(čl. II)
§: 5a
O: 1
(1) Vodič vykonávajúci kabotážnu prepravu podľa osobitného predpisu sa považuje za zamestnanca vyslaného na výkon prác pri poskytovaní služieb podľa § 5 ods. 6 písm. a).
Ú
Č:1
8. Vyslanie sa na účely článku 3 ods. 1a smernice 96/71/ES považuje za ukončené, keď
N
Návrh zákona
§: 5a
(6) Vyslanie vodiča na výkon prác pri poskytovaní služieb podľa § 5 ods. 6 písm. a) sa na účely § 5
Ú
3
O:8
vodič opustí hostiteľský členský štát pri vykonávaní medzinárodnej prepravy tovaru alebo cestujúcich. Uvedené obdobie vyslania sa nekumuluje s predchádzajúcimi obdobiami vyslania v súvislosti s takýmito medzinárodnými operáciami toho istého vodiča alebo iného vodiča, ktorého nahrádza.
(čl. II)
O: 6
ods. 3 prvej vety považuje za skončené, keď vodič vykonávajúci bilaterálnu dopravnú operáciu pri preprave tovaru alebo bilaterálnu dopravnú operáciu pri preprave cestujúcich opustí územie členského štátu. Doba trvania vyslania vodiča sa nepripočíta k dobe trvania jeho predchádzajúceho vyslania alebo vyslania iného vodiča, ktorého nahrádza; ustanovenie § 5 ods. 3 posledná veta sa nepoužije.
Č:1
O:9
9. Členské štáty zabezpečia, aby sa v súlade so smernicou 2014/67/EÚ pracovné podmienky uvedené v článku 3 smernice 96/71/ES, ktoré stanovené vo vnútroštátnom práve, inom právnom predpise alebo správnom opatrení alebo v kolektívnych zmluvách alebo arbitrážnych nálezoch, ktoré sa na ich území vyhlásili za všeobecne uplatniteľné alebo sa iným spôsobom uplatňujú v súlade s článkom 3 ods. 1 a 8 smernice 96/71/ES, sprístupnili dostupným a transparentným spôsobom pre dopravné podniky z iných členských štátov a pre vyslaných vodičov. Príslušné informácie sa vzťahujú najmä na zložky odmeňovania, ktoré sa stali povinnými na základe týchto nástrojov a v prípade potreby aj na základe kolektívnych zmlúv, ktoré všeobecne uplatniteľné na všetky podobné podniky v príslušnej geografickej oblasti.
N
Zákon č. 125/2006 Z. z.
§ 6
O: 1
P: n
(1) Národný inšpektorát práce
n)zverejňuje na svojom webovom sídle informácie o pracovných podmienkach podľa osobitného predpisu 14) a informácie o povinnostiach zamestnávateľa podľa osobitného predpisu 14a),
14) § 5 ods. 2 až 10 Zákonníka práce.
14a) § 5 ods. 10 Zákonníka práce.
§ 4 ods. 1 až 3 zákona č. 351/2015 Z.z.
Ú
Č:1
O:10
10. Dopravné podniky usadené v nečlenskom štáte nesmú byť zvýhodnené oproti podnikom usadeným v členskom štáte, a to ani pri vykonávaní dopravných operácií na základe dvojstranných alebo mnohostranných dohôd, ktorými sa poskytuje prístup na trh Únie alebo jeho časti
N
Zákonník práce
§: 5
O: 17
(17) Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov zamestnávateľa usadeného mimo iného členského štátu Európskej únie počas ich dočasného výkonu práce pri poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 2, 5, 7 12; ustanovenie odseku 16 tým nie je dotknuté.
Ú
Č:1
O:11
P:a
11. Odchylne od článku 9 ods. 1 a 2 smernice 2014/67/EÚ môžu členské štáty stanoviť v súvislosti s vysielaním vodičov len tieto administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia: a) uložiť prevádzkovateľovi usadenému v inom členskom štátne povinnosť predložiť vnútroštátnym príslušným orgánom členského štátu, do ktorého je vodič vyslaný, vyhlásenie o vyslaní najneskôr pri začiatku jeho vyslania, a to prostredníctvom viacjazyčného štandardného formulára verejného rozhrania spojeného s informačným systémom o vnútornom trhu (ďalej len „IMI“), ktorý bol zriadený nariadením (EÚ) č. 1024/2012; uvedené vyhlásenie o vyslaní obsahuje tieto informácie:
i)totožnosť prevádzkovateľa aspoň vo forme čísla licencie Spoločenstva, ak je toto číslo k dispozícii;
ii)kontaktné údaje vedúceho dopravy alebo inej kontaktnej osoby v členskom štáte usadenia na nadviazanie kontaktu s príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu, v ktorom sa služby poskytujú, a na zasielanie a prijímanie dokumentov alebo oznámení;
iii)totožnosť vodiča, adresa jeho miesta bydliska a číslo vodičského preukazu vodiča;
iv)dátum začatia pracovnej zmluvy vodiča a právo, ktoré sa na ňu uplatňuje;
v) predpokladaný začiatok a koniec vyslania;
vi) tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel;
vii)to, či dopravné služby vykonávané ako preprava tovaru, preprava osôb, medzinárodná preprava alebo kabotážna preprava;
D
Návrh zákona
(čl. III)
§: 4
O: 7
§: 4a
O: 1
(7) Ustanovenia odsekov 1 5 sa nevzťahujú na hosťujúceho zamestnávateľa, ak je vyslaným zamestnancom vodič v oblasti cestnej dopravy.
(1) Ak je vyslaným zamestnancom vodič v oblasti cestnej dopravy, hosťujúci zamestnávateľ je povinný najneskôr v deň vyslania oznámiť Národnému inšpektorátu práce na jednotnom formulári prostredníctvom mechanizmu podľa osobitného predpisu 7)
a)svoje obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a svoje obchodné meno, meno a priezvisko a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
b)svoje identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, register, v ktorom je zapísaný, a číslo licencie Spoločenstva,7a)
c)meno, priezvisko, elektronickú adresu a adresu kontaktnej osoby,
d)meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátne občianstvo a číslo vodičského preukazu vyslaného zamestnanca,
e)dátum vzniku pracovného pomeru vyslaného zamestnanca a rozhodné právo vzťahujúce sa na jeho pracovnú zmluvu,
f)deň začatia a skončenia vyslania,
g)evidenčné číslo motorového vozidla použitého pri vyslaní,
h)údaj o tom, či sa dopravné služby vykonávajú ako preprava tovaru alebo preprava osôb a ako medzinárodná preprava alebo kabotážna preprava.
7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES ("nariadenie o IMI") (Ú.v. L 316, 14.11.2012) v platnom znení.
7a) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009) v platnom znení.
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (prepracované znenie) (Ú. v. L 300, 14.11.2009) v platnom znení.
Ú
Č:1
O:11
P:b
b) uložiť prevádzkovateľovi povinnosť zabezpečiť, aby mal vodič k dispozícii, a vodičovi uložiť povinnosť, aby uchovával a pri cestnej kontrole na požiadanie predložil v papierovej alebo elektronickej podobe:
i)kópiu vyhlásenia o vyslaní predloženú prostredníctvom IMI;
ii)dôkaz, že prepravné operácie sa uskutočňujú v hostiteľskom členskom štáte,
D
Návrh zákona
(čl. III)
§: 4a
O: 3
(3) Hosťujúci zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby vyslaný zamestnanec, ktorým je vodič v oblasti cestnej dopravy, počas vyslania pri sebe uchovával
a)kópiu oznámenia podľa odseku 1,
b)doklad potvrdzujúci, že dopravné služby sa uskutočňujú v Slovenskej republike, najmä elektronický nákladný list alebo doklad podľa osobitného predpisu,7b)
Ú
4
napríklad elektronický nákladný list (e-CMR) alebo dôkaz uvedený v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1072/2009;
iii)záznamy tachografu a predovšetkým symboly členských štátov, v ktorých sa vodič nachádzal pri vykonávaní operácií medzinárodnej cestnej dopravy alebo kabotážnej prepravy, v súlade s požiadavkami na evidenciu a vedenie záznamov podľa nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014;
Návrh zákona
(čl. I)
c)záznamy tachografu vrátane označenia iných členských štátov, v ktorých sa vyslaný zamestnanec nachádzal pri vykonávaní dopravných služieb, v súlade s požiadavkami na evidenciu a vedenie záznamov podľa osobitných predpisov.7c)
Príloha č. 1, Časť A, písm. g)
overenie dokumentov v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu 31g), to neplatí ak vodič nie je vyslaný podľa osobitného predpisu 31h).
7b) Čl. 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1072/2009 v platnom znení.
7c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014) v platnom znení.
31g) §4 a ods. 3 zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2019 Z. z.
31h) § 5a Zákonníka práce.
Č:1
O:11
P:c
V: 1,2
c) uložiť prevádzkovateľovi povinnosť zaslať po období vyslania cez verejné rozhranie prepojené s IMI na základe priamej žiadosti príslušných orgánov členských štátov, v ktorých sa vyslanie uskutočnilo, kópie dokumentov uvedených v písmene b) bodoch ii) a iii) tohto odseku, ako aj doklady týkajúce sa odmien vodiča, ktoré sa vzťahujú na obdobie vyslania, pracovnú zmluvu alebo rovnocenný doklad v zmysle článku 3 smernice Rady 91/533/EHS (21), časové výkazy týkajúce sa práce vodiča a potvrdenie o platbách. Prevádzkovateľ zašle doklady cez verejné rozhranie prepojené s IMI najneskôr do ôsmich týždňov od dátumu žiadosti.
D
Návrh zákona
(čl. III)
§: 4a
O: 4
(4) Hosťujúci zamestnávateľ je povinný po skončení vyslania na žiadosť Národného inšpektorátu práce najneskôr do ôsmich týždňov odo dňa doručenia žiadosti zaslať na jednotnom formulári prostredníctvom mechanizmu podľa osobitného predpisu 7)
a)kópie dokladov podľa odseku 3 písm. b) a c),
b)kópiu pracovnej zmluvy alebo iného dokladu potvrdzujúceho pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom, ktorým je vodič v oblasti cestnej dopravy,
c)doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi, ktorým je vodič v oblasti cestnej dopravy, za prácu vykonanú počas vyslania,
d)evidenciu pracovného času vyslaného zamestnanca, ktorým je vodič v oblasti cestnej dopravy, v rozsahu podľa osobitného predpisu.6)
7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES ("nariadenie o IMI") (Ú.v. L 316, 14.11.2012) v platnom znení.
6) § 99 Zákonníka práce.
Ú
Č:1
O:11
P:c
V: 3,4,5
Ak prevádzkovateľ nepredloží požadované doklady v uvedenej lehote, príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa vyslanie uskutočnilo, môžu v súlade s článkami 6 a 7 smernice 2014/67/EÚ cez IMI požiadať o pomoc príslušné orgány členského štátu usadenia. V prípade takejto žiadosti o vzájomnú pomoc majú príslušné orgány členského štátu, v ktorom je prevádzkovateľ usadený, prístup k vyhláseniu o vyslaní a k iným príslušným informáciám, ktoré prevádzkovateľ predložil cez verejné rozhranie prepojené s IMI. Príslušné orgány členského štátu usadenia zabezpečia, aby poskytli požadované dokumenty príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa vyslanie uskutočnilo, cez IMI do 25 pracovných dní od dátumu žiadosti o vzájomnú pomoc.
N
Zákon č. 351/2015 Z. z.
Návrh zákona
(čl. III)
Zákon č. 351/2015 Z. z.
§: 5
O: 1
§: 5
O: 2
P: b
(1) Národný inšpektorát práce v spolupráci s inšpektorátom práce na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu iného členského štátu podanej na jednotnom formulári prostredníctvom mechanizmu podľa osobitného predpisu 7) týkajúcej sa domáceho zamestnávateľa bezplatne
a)poskytne príslušnému orgánu iného členského štátu informácie na účely identifikácie vyslania a kontroly dodržiavania pravidiel vyslania a ďalšie informácie súvisiace s vyslaním vrátane dokladov podľa § 4a ods. 4 (ďalej len „skutočnosti súvisiace s vyslaním“),
b)prešetrí skutočnosti súvisiace s vyslaním,
c)doručí písomnosti súvisiace s vyslaním.
Národný inšpektorát práce poskytne informácie podľa odseku 1 písm. a)
b)v ostatných prípadoch do 25 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti, ak s príslušným orgánom iného členského štátu nedohodne kratšiu lehotu.
Ú
5
O: 5
Národný inšpektorát práce môže požiadať príslušný orgán iného členského štátu o poskytnutie cezhraničnej spolupráce v rozsahu podľa odseku 1 týkajúcej sa hosťujúceho zamestnávateľa.
7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES ("nariadenie o IMI") (Ú.v. L 316, 14.11.2012) v platnom znení.
Na účely potvrdenia, či sa vodič podľa odsekov 3 a 4 tohto článku nemá považovať za vyslaného, môžu členské štáty uložiť vodičovi ako kontrolné opatrenie len povinnosť uchovávať a na požiadanie pri cestnej kontrole poskytnúť v papierovej alebo elektronickej podobe dôkaz o príslušnej medzinárodnej preprave, napríklad elektronický nákladný list (e-CMR) alebo dôkaz uvedený v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1072/2009, a záznamy tachografu uvedené v písmene b) bode iii) tohto odseku.
N
Návrh zákona
(čl. III)
§: 4a
O: 3
(3) Hosťujúci zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby vyslaný zamestnanec, ktorým je vodič v oblasti cestnej dopravy, počas vyslania pri sebe uchovával
a)kópiu oznámenia podľa odseku 1,
b)doklad potvrdzujúci, že dopravné služby sa uskutočňujú v Slovenskej republike, najmä elektronický nákladný list alebo doklad podľa osobitného predpisu,7b)
c)záznamy tachografu vrátane označenia iných členských štátov, v ktorých sa vyslaný zamestnanec nachádzal pri vykonávaní dopravných služieb, v súlade s požiadavkami na evidenciu a vedenie záznamov podľa osobitných predpisov.7c)
7b) Čl. 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1072/2009 v platnom znení.
7c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014) v platnom znení.
Ú
Č:1
O:12
12. Na účely kontroly, udržiava prevádzkovateľ vyhlásenia o vyslaní uvedené v odseku 11 písm. a) vo verejnom rozhraní prepojenom s IMI aktuálne.
N
Návrh zákona
(čl. III)
§: 4a
O: 2
(2) Hosťujúci zamestnávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Národnému inšpektorátu práce na jednotnom formulári prostredníctvom mechanizmu podľa osobitného predpisu 7) každú zmenu údajov podľa odseku 1.
7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES ("nariadenie o IMI") (Ú.v. L 316, 14.11.2012) v platnom znení.
Ú
Č:1
O:13
13. Informácie z vyhlásení o vyslaní sa v databáze IMI na účely kontrol uchovávajú počas obdobia 24 mesiacov. Členský štát môže povoliť príslušnému orgánu, aby vnútroštátnym sociálnym partnerom inými prostriedkami ako IMI poskytol príslušné informácie dostupné v IMI v rozsahu potrebnom na kontrolu dodržiavania pravidiel o vysielaní a v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi, a to za predpokladu, že:
a) sa tieto informácie týkajú vyslania na územie dotknutého členského štátu;
b) tieto informácie slúžia výlučne na účely presadzovania pravidiel o vysielaní a
c) každé spracúvanie údajov sa vykoná v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.
D
Č:1
O:14
14. Komisia do 2. februára 2021 prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoví funkcionality verejného rozhrania prepojeného s IMI. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4 ods. 2.
n. a.
Pozn. Uvedený právny akt nie je publikovaný v Úradnom Vestníku
Č:1
O:15
15. Členské štáty sa vyhýbajú zbytočným oneskoreniam pri vykonávaní kontrolných opatrení, ktoré by mohli mať vplyv na trvanie a dátumy vyslania.
N
Návrh zákona
(čl.I)
B:12
§ 31a
O:2 až 6
(1) Národný inšpektorát práce poskytuje orgánom členských štátov informácie o uplatňovaní vnútroštátnych predpisov Slovenskej republiky týkajúcich sa mobilných zamestnancov v cestnej doprave a informácie podľa osobitného predpisu16b)
Ú
6
a) najmenej raz za šesť mesiacov alebo
b) na základe odôvodnenej žiadosti orgánu členského štátu.
(2) Národný inšpektorát práce poskytne informácie podľa odseku 1 písm. b) do 25 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti, ak nebola dohodnutá kratšia lehota. V odôvodnených naliehavých prípadoch alebo prípadoch, v ktorých na poskytnutie informácií postačuje nahliadnuť do registra systému hodnotenia rizikovosti, poskytne vyžiadanú informáciu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti.
(3) Ak žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, Národný inšpektorát práce to oznámi žiadajúcemu orgánu členského štátu do desiatich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti a zároveň orgán členského štátu vyzve, aby nedostatky v ním určenej lehote odstránil s poučením, že inak môže žiadosť zamietnuť. Ak žiadosti nie je možné vyhovieť alebo kontrolu v dopravnom podniku nie je možné vykonať, Národný inšpektorát práce o tom informuje žiadajúci orgán členského štátu do desiatich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti a túto skutočnosť odôvodní.
(4) Národný inšpektorát práce informuje Európsku komisiu, ak informácie o vyslanom zamestnancovi v Slovenskej republike nie sú poskytnuté v súlade s lehotami podľa odsekov 2 a 3.
(5) Výmena informácií podľa odseku 1 písm. b) sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu podľa osobitného predpisu.16c)
(6) Odsek 5 sa nevzťahuje na informácie, ktoré si členské štáty vymieňajú priamym nahliadaním do vnútroštátnych elektronických registrov podľa osobitného predpisu16d).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16b až 16d znejú:
„16b) Čl. 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006 v platnom znení.
16c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
16d) Čl. 16 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.“.
Č:1
O:16
16. Príslušné orgány v členských štátoch úzko spolupracujú a poskytujú si vzájomnú pomoc a všetky príslušné informácie za podmienok stanovených v smernici 2014/67/EÚ a v nariadení (ES) č. 1071/2009.
N
Zákon č. 125/2006 Z. z.
Zákon č. 351/2015 Z. z.
§: 6
O: 1
P: o
§: 5
Národný inšpektorát práce
o) spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie a členských štátov Európskej únie pri zisťovaní, kontrole a hodnotení pracovných podmienok podľa písmena n) a poskytuje im príslušné informácie o pracovných podmienkach v Slovenskej republike,
(1) Národný inšpektorát práce v spolupráci s inšpektorátom práce na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu iného členského štátu podanej na jednotnom formulári prostredníctvom mechanizmu podľa osobitného predpisu 7) týkajúcej sa domáceho zamestnávateľa bezplatne
a)poskytne príslušnému orgánu iného členského štátu informácie na účely identifikácie vyslania a kontroly dodržiavania pravidiel vyslania a ďalšie informácie súvisiace s vyslaním vrátane dokladov podľa § 4a ods. 4 (ďalej len „skutočnosti súvisiace s vyslaním“),
b)prešetrí skutočnosti súvisiace s vyslaním,
c)doručí písomnosti súvisiace s vyslaním.
(2) Národný inšpektorát práce poskytne informácie podľa odseku 1 písm. a)
a)v odôvodnených naliehavých prípadoch bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti, ak na poskytnutie informácií postačuje nahliadnuť do príslušného registra,
b)v ostatných prípadoch do 25 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti, ak s príslušným orgánom iného členského štátu nedohodne kratšiu lehotu.
(3) Ak nie je možné vybaviť žiadosť podľa odseku 1 alebo ak nie je možné dodržať lehotu podľa odseku 2, Národný inšpektorát práce bezodkladne informuje príslušný orgán iného členského štátu.
(4) Národný inšpektorát práce aj bez žiadosti podľa odseku 1 bezodkladne informuje príslušný orgán iného členského štátu o skutočnostiach súvisiacich s vyslaním, ak pochybnosti o
Ú
7
dodržiavaní pravidiel vyslania domácim zamestnávateľom.
(5) Národný inšpektorát práce môže požiadať príslušný orgán iného členského štátu o poskytnutie cezhraničnej spolupráce v rozsahu podľa odseku 1 týkajúcej sa hosťujúceho zamestnávateľa.
(6) Informácie poskytnuté príslušným orgánom iného členského štátu na základe žiadosti podľa odseku 5 môže Národný inšpektorát práce a inšpektorát práce použiť len na účel, na ktorý sa poskytli.
Poznámka pod čiarou
7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES ("nariadenie o IMI") (Ú.v. L 316, 14.11.2012) v platnom znení.
Č:2
Článok 2
Zmena smernice 2006/22/ES
Č:2
O:1
1. Názov sa nahrádza takto: „Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES, pokiaľ ide o právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú činností cestnej dopravy, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 88/599/EHS“.
N
Návrh zákona
Č:I,
B:45
V prílohe č. 5 piaty bod znie:
„5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES, pokiaľ ide o právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú činností cestnej dopravy, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102,11.4.2006).“.
Ú
Č:2
O:2
2. Článok 1 sa nahrádza takto: „Článok 1 Predmet Touto smernicou sa stanovujú minimálne podmienky vykonávania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (*) a (EÚ) č. 165/2014 (**) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES (***).
n.a.
n.a.
Č:2
O:3
P:a
3. Článok 2 sa mení takto:
a) V odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto: „Tieto kontroly sa každý rok vykonávajú na veľkom a reprezentatívnom podiele mobilných pracovníkov, vodičov, podnikov a vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014, a mobilných pracovníkov a vodičov patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/15/ES. Cestné kontroly týkajúce sa dodržiavania smernice 2002/15/ES sa obmedzujú na aspekty, ktoré možno efektívne skontrolovať s použitím tachografu a súvisiaceho záznamového zariadenia. Komplexná kontrola týkajúca sa dodržiavania smernice 2002/15/ES sa môže vykonať len v priestoroch podnikov.“
N
Zákon č. 462/2007 Z. z.
Návrh zákona
Č: I,
§: 29,
O:1,2
P: a,b,c
Č: I,
B: 42
Kontrolné systémy
(1) Kontrolný systém na účely tohto zákona je koordinované uskutočňovanie cestných kontrol a kontrol v dopravných podnikoch zameraných na dodržiavanie organizácie pracovného času v doprave podľa osobitných predpisov
7)
a podľa tohto zákona.
(2) Kontrolný systém musí každoročne zahrnúť reprezentatívnu vzorku dopravných podnikov, mobilných zamestnancov, najmä vodičov, a vozidiel všetkých kategórií, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy,
7)
pričom sa musí skontrolovať najmenej
a) 3 % dní odpracovaných vodičmi,
b) 30 % dní z celkového počtu skontrolovaných pracovných dní vodičov cestnou kontrolou a
c) 50 % dní z celkového počtu skontrolovaných pracovných dní vodičov kontrolou v dopravných podnikoch.
B.KONTROLY V DOPRAVNÝCH PODNIKOCH
(1)Predmetom kontroly v dopravných podnikoch sú okrem prvkov podľa časti A aj tieto prvky
a)doba týždenného odpočinku a časy jazdy medzi dobami odpočinku,
b)dodržiavanie dvojtýždňového obmedzenia časov jazdy,
c)záznamové listy, údaje zo záznamového zariadenia a z karty vodiča a výtlačky zo záznamového zariadenia,
d)dodržiavanie maximálnych priemerných týždenných pracovných časov, prestávok a nočnej práce podľa tohto zákona,
e)dodržiavanie povinností podnikov, pokiaľ ide o úhradu ubytovania vodičov a organizáciu práce vodičov podľa osobitného predpisu, 32)
f)pracovné zmluvy alebo dodatky k pracovným zmluvám medzi dopravným podnikom a vodičmi, ktorých zamestnáva z dôvodu zistenia, či im dopravný podnik neposkytuje
Ú
8
žiadnu platbu, a to ani vo forme prémie alebo príplatku ku mzde, ktorá by súvisela s prejdenou vzdialenosťou, rýchlosťou dodávky, množstvom dopraveného tovaru a ktorá
by mala negatívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.
32) Čl. 8 ods. 8 a 8a nariadenia (ES) č. 561/2006 v platnom znení
Č:2
O:3
P:b
b) V odseku 3 sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú takto: „Každý členský štát organizuje kontroly tak, aby sa skontrolovali minimálne 3 % dní, ktoré odpracovali vodiči vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014. Počas cestnej kontroly sa môže vodič obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo akúkoľvek inú osobu alebo subjekt, aby pred koncom cestnej kontroly poskytli ktorýkoľvek z dôkazov, ktoré vo vozidle chýbajú; týmto nie dotknuté povinnosti vodiča zabezpečiť správne používanie tachografického zariadenia.
N
Zákon č. 462/2007 Z. z.
Návrh zákona
Č: I,
§: 29,
O:1,2
P: a,b,c
Č:I
B:8,O:5
§ 29 zákona č. 462/2007 Z. z.
Kontrolné systémy
(1) Kontrolný systém na účely tohto zákona je koordinované uskutočňovanie cestných kontrol a kontrol v dopravných podnikoch zameraných na dodržiavanie organizácie pracovného času v doprave podľa osobitných predpisov
7)
a podľa tohto zákona.
(2) Kontrolný systém musí každoročne zahrnúť reprezentatívnu vzorku dopravných podnikov, mobilných zamestnancov, najmä vodičov, a vozidiel všetkých kategórií, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy,
7)
pričom sa musí skontrolovať najmenej
a) 3 % dní odpracovaných vodičmi,
b) 30 % dní z celkového počtu skontrolovaných pracovných dní vodičov cestnou kontrolou a
c) 50 % dní z celkového počtu skontrolovaných pracovných dní vodičov kontrolou v dopravných podnikoch.
(5) Ak si to vyžaduje situácia, cestná kontrola môže byť zameraná len na niektorý prvok kontroly. Počas cestnej kontroly môže vodič požiadať vedúceho dopravy alebo akúkoľvek inú osobu dopravného podniku o informácie, aby pred koncom cestnej kontroly poskytol ktorýkoľvek z dôkazov, ktoré vo vozidle chýbajú.
7) Nariadenie (ES) č. 561/2006 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014) v platnom znení.
Ú
Komisia môže od 1. januára 2012 prostredníctvom vykonávacieho aktu toto minimálne percento zvýšiť na 4 % pod podmienkou, že štatistiky zozbierané podľa článku 3 preukážu, že priemerne viac ako 90 % všetkých kontrolovaných vozidiel je vybavených digitálnym tachografom. Pri tomto rozhodnutí Komisia zohľadní účinnosť existujúcich opatrení na dodržiavanie predpisov, a to najmä dostupnosti údajov z digitálnych tachografov v priestoroch podnikov. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2.“
n.a.
Č:2
O:3
P:c
c) Vkladá sa tento odsek: „3a. Každý členský štát organizuje kontroly dodržiavania smernice 2002/15/ES s ohľadom na systém hodnotenia rizikovosti stanovený v článku 9 tejto smernice. Uvedené kontroly sa zameriavajú na určitý podnik v prípade, že jeden alebo viacero jeho vodičov trvalo alebo vážne porušuje nariadenie (ES) č. 561/2006 alebo nariadenie (EÚ) č. 165/2014.“
N
Zákon č. 462/2007 Z. z
Zákon č. 462/2007 Z. z..
Č: 1
§:7
O:1,2
Č: 1
§:29
O:1
§ 7 zákona č. 462/2007
Mobilní zamestnanci
(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, na mobilných zamestnancov v cestnej doprave sa vzťahujú ustanovenia prvej časti. Mobilní zamestnanci v cestnej doprave na účely tohto zákona sú vodiči a ďalší členovia cestujúceho personálu, ktorí vykonávajú dopravné činnosti v cestnej doprave pre zamestnávateľa v pracovnom pomere.
(2) Ustanovenia o maximálnom pracovnom čase, o prestávkach v práci a o minimálnych dobách odpočinku mobilných zamestnancov v cestnej doprave sa vzťahujú aj na praktikantov a na žiakov stredných škôl vykonávajúcich dopravné činnosti.
§29 ods. 1
Kontrolný systém na účely tohto zákona je koordinované uskutočňovanie cestných kontrol a kontrol v dopravných podnikoch zameraných na dodržiavanie organizácie pracovného času v doprave podľa osobitných predpisov
7)
a podľa tohto zákona.
Ú
9
Zákon č. 462/2007 Z. z.
Návrh zákona
Návrh zákona
Č:1
§:31
O:3
Č: I
B: 9
Č:1
B:10
O:4
Kontroly v dopravných podnikoch sa vykonávajú spravidla na základe skúseností s jednotlivými druhmi dopravy a s jednotlivými dopravnými podnikmi v rámci systému hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov a ak sa pri cestnej kontrole zistia závažné porušenia povinností vodičov alebo povinností dopravných podnikov ustanovených v tomto zákone a v osobitných predpisoch.
7)
Dopravné podniky s vysokým stupňom rizikovosti musia byť kontrolované častejšie a podrobnejšie ako ostatné dopravné podniky.
Kontrolu dopravného podniku možno vykonať koordinovane na základe dohody s kontrolnými orgánmi iných členských štátov. Koordinované kontroly v dopravných podnikoch sa spravidla vykonávajú súčasne a s dôrazom na dodržiavanie predpisov dopravného podniku vo viacerých členských štátoch.“.
„(4) Systém hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov je založený na počte a závažnosti porušení osobitných predpisov, 16a) ktorých sa dopustil dopravný podnik; zoznam konaní, ktoré sa považujú za porušenie osobitných predpisov16a) je uvedený v prílohe III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES, pokiaľ ide o právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú činností cestnej dopravy, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 2006) v platnom znení.“.
16a) Nariadenie (ES) č. 561/2006 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) 165/2014 v platnom znení.
7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014) v platnom znení.
Č:2
O:3
P:d
d) Odsek 4 sa nahrádza takto: „4. Informácie predkladané Komisii v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 561/2006 a článkom 13 smernice 2002/15/ES obsahujú počet vodičov skontrolovaných pri cestnej kontrole, počet kontrol vykonaných v priestoroch podnikov, počet skontrolovaných pracovných dní a počet a druh hlásených porušení predpisov a určí, či išlo o osobnú alebo nákladnú dopravu.“
N
Zákon č. 462/2007 Z. z.
Zákon č. 125/2006 Z. z.
Č:1
§:29
O:4
Č:1
§:14
O:1,2
Protokoly o výsledku kontroly podľa odseku 3 sú podkladom na vyhotovenie informácie pre Európsku komisiu podľa osobitného predpisu.
15)
Informácia obsahuje sumárne údaje o počte vodičov skontrolovaných pri cestných kontrolách a počet kontrol v dopravných podnikoch, počet skontrolovaných pracovných dní vodičov a počet a druh hlásených porušení predpisov s poznámkou, či išlo o osobnú dopravu, alebo o nákladnú dopravu.
§ 14 zákona č. 125/2006 Z.z.
Protokol a záznam o výsledku inšpekcie práce
(1)
Protokol obsahuje označenie príslušného inšpektorátu práce, meno a priezvisko inšpektora práce, ktorý vykonal inšpekciu práce, označenie kontrolovaného zamestnávateľa alebo kontrolovanej fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, miesto a čas vykonania inšpekcie práce, predmet inšpekcie práce, zistené porušenia predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, podpis a vyjadrenie zamestnávateľa alebo ním povereného zamestnanca, alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, k zisteným porušeniam predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a k ďalším skutočnostiam uvedeným v protokole, stanovisko inšpektora práce k tomuto vyjadreniu, dátum vypracovania a dátum prerokovania protokolu, podpis inšpektora práce a odtlačok pečiatky. Protokol obsahuje aj vyjadrenie právnickej
Ú
10
osoby alebo fyzickej osoby ku skutočnostiam uvedeným v protokole, ktoré sa jej týkajú, ak ide o vyšetrovanie udalosti uvedenej v
§ 7 ods. 3 písm. b)
. Ak bolo zistené porušenie zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania, protokol obsahuje aj čas, keď bolo porušenie zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania zistené, a ak boli preukázané, aj dohodnutú mzdu a dobu trvania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
(2)
V protokole inšpektor práce navrhne opatrenia podľa
§ 12 ods. 2 písm. a)
, uloží opatrenia podľa
§
12 ods. 2 písm. b), c), g), h) a i)
a uloží povinnosť kontrolovanému zamestnávateľovi alebo kontrolovanej fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
a)
prijať opatrenia na odstránenie zistených porušení predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a ich príčin,
b)
doručiť inšpektorátu práce v určenej lehote písomnú správu o splnení opatrení na odstránenie zistených porušení predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a ich príčin.
15) Článok 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.
Č:2
O:4
4. V článku 3 sa piaty odsek nahrádza takto: „Komisia na základe žiadosti ďalej objasní prostredníctvom vykonávacích aktov vymedzenia pojmov pre kategórie uvedené v písmenách a) a b) prvého odseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.“
n.a.
n.a.
Č:2
O:5
5. Článok 5 sa nahrádza takto: „Článok 5 Zosúladené kontroly Členské štáty najmenej šesťkrát do roka vykonávajú zosúladené cestné kontroly týkajúce sa vodičov a vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo (EÚ) č. 165/2014. Členské štáty sa okrem toho usilujú organizovať zosúladené kontroly v priestoroch podnikov. Takéto zosúladené kontroly vykonávajú súčasne orgány zabezpečujúce dodržiavanie predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, a to každý na vlastnom území.“
N
Návrh zákona
Zákon č.462/2007 Z. z.
Návrh zákona
Č:1
B: 7
Č:1
§:31
O:3
Č:1
B:9
(2) Cestné kontroly vodičov a vozidiel podľa osobitného predpisu 16a) sa najmenej šesťkrát ročne vykonávajú koordinovane s kontrolnými orgánmi iných členských štátov.
„Kontroly v dopravných podnikoch sa vykonávajú spravidla na základe skúseností s jednotlivými druhmi dopravy a s jednotlivými dopravnými podnikmi v rámci systému hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov a ak sa pri cestnej kontrole zistia závažné porušenia povinností vodičov alebo povinností dopravných podnikov ustanovených v tomto zákone a v osobitných predpisoch.
7)
Dopravné podniky s vysokým stupňom rizikovosti musia byť kontrolované častejšie a podrobnejšie ako ostatné dopravné podniky.
V § 31 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety „Kontrolu dopravného podniku možno vykonať koordinovane na základe dohody s kontrolnými orgánmi iných členských štátov. Koordinované kontroly v dopravných podnikoch sa spravidla vykonávajú súčasne a s dôrazom na dodržiavanie predpisov dopravného podniku vo viacerých členských štátoch.“.
7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014) v platnom znení.
Ú
Č:2
O:6
6. V článku 6 sa odsek 1 nahrádza takto: „1. Kontroly v priestoroch podnikov sa plánujú so zreteľom na predchádzajúce skúsenosti s rôznymi druhmi dopravy a podnikov. Vykonajú sa aj v prípade zistenia závažného porušenia nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo nariadenia (EÚ) č. 165/2014 alebo smernice 2002/15/ES pri cestnej kontrole.“
N
Zákon č.462/2007 Z. z.
Návrh zákona
Č:1
§:31
O:3
Č:1
B:9
„Kontroly v dopravných podnikoch sa vykonávajú spravidla na základe skúseností s jednotlivými druhmi dopravy a s jednotlivými dopravnými podnikmi v rámci systému hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov a ak sa pri cestnej kontrole zistia závažné porušenia povinností vodičov alebo povinností dopravných podnikov ustanovených v tomto zákone a v osobitných predpisoch.
7)
Dopravné podniky s vysokým stupňom rizikovosti musia byť kontrolované častejšie a podrobnejšie ako ostatné dopravné podniky.
V § 31 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Kontrolu dopravného podniku možno vykonať koordinovane na základe dohody s kontrolnými
Ú