1
TABUĽKA ZHODY
Právneho predpisu s právom Európskej únie
-Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES, pokiaľ ide o právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú činností cestnej dopravy, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 88/599/EHS v platnom znení
-Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Zákon č. 462/2007 Z. z.“)
-Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony(ďalej len „NZ“)
-Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
-Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č,§,O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č. 2
O. 2
2. Ak sa tak ešte nestalo, členské štáty udelia najneskôr do 1. mája 2007 oprávneným inšpekčným úradníkom príslušné právomoci, ktoré im umožnia riadne vykonávanie ich inšpekčných povinností, ako sa vyžaduje v tejto smernici.
N
Zákon č. 462/2007 Z. z.
§:34
(1) Inšpektorát práce
a) vykonáva v spolupráci s Policajným zborom cestné kontroly; predmetom cestnej kontroly sú prvky uvedené v prílohe č. 1 časti A,
b) vykonáva kontroly v dopravných podnikoch; predmetom kontroly v dopravných podnikoch sú prvky uvedené v prílohe č. 1,
c) vykonáva kontroly na plavidlách vykonávajúcich verejnú vodnú dopravu, ktorých predmetom je dodržiavanie povinností podľa § 22 až 24,
d) vykonáva kontroly u zamestnávateľa, ktorých predmetom je dodržiavanie povinností podľa § 12 až 15 a § 22 až 24,
e) ukladá pokuty za správne delikty podľa § 37,
f) prejednáva priestupky podľa § 38,
g) vedie evidenciu vykonaných kontrol,
h) udeľuje výnimky z uplatňovania pravidiel uvedených v § 6 ods. 4 vo vnútroštátnej cestnej doprave v rozsahu podľa osobitného predpisu, 22)
Ú
2
NZ
Čl. I, Bod:17
§ 36
i) poskytuje Národnému inšpektorátu práce údaje z kontrol potrebné na plnenie jeho úloh.
j) zasiela odobraté karty vodiča Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
k) vykonáva v spolupráci s Policajným zborom kontroly vodičov špecializovaných havarijných vozidiel, ktorých predmetom je dodržiavanie požiadaviek podľa osobitných predpisov.22b)“.
Poznámka pod čiarou 22b znie:
„22b) § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
Č. 2
O. 3a
3a. Každý členský štát organizuje kontroly dodržiavania smernice 2002/15/ES s ohľadom na systém hodnotenia rizikovosti stanovený v článku 9 tejto smernice. Uvedené kontroly sa zameriavajú na určitý podnik v prípade, že jeden alebo viacero jeho vodičov trvalo alebo vážne porušuje nariadenie (ES) č. 561/2006 alebo nariadenie (EÚ) č. 165/2014.“
N
Zákon č. 462/2007 Z. z.
NZ
§31 O:3 a O:4
Bod: 9 a 10
(3) Kontroly v dopravných podnikoch sa vykonávajú spravidla na základe skúseností s jednotlivými druhmi dopravy a s jednotlivými dopravnými podnikmi v rámci systému hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov a ak sa pri cestnej kontrole zistia závažné porušenia povinností vodičov alebo povinností dopravných podnikov ustanovených v tomto zákone a v osobitných predpisoch. 7) Dopravné podniky s vysokým stupňom rizikovosti musia byť kontrolované častejšie a podrobnejšie ako ostatné dopravné podniky. Kontrolu dopravného podniku možno vykonať koordinovane na základe dohody s kontrolnými orgánmi iných členských štátov. Koordinované kontroly v dopravných podnikoch sa spravidla vykonávajú súčasne a s dôrazom na dodržiavanie predpisov dopravného podniku vo viacerých členských štátoch.“.
(4) Systém hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov je založený na počte a závažnosti porušení osobitných predpisov, 16a) ktorých sa dopustil dopravný podnik; zoznam konaní, ktoré sa považujú za porušenie osobitných predpisov16a) je uvedený v prílohe III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES, pokiaľ ide o právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú činností cestnej dopravy, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 88/599/EHS v platnom znení (Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 2006).
Ú
Č. 4
O. 3
3. Prvky preverované pri cestnej kontrole ustanovené v prílohe I časti A. Ak si to situácia vyžiada, kontroly sa môžu zameriavať na konkrétny prvok.
N
NZ
Bod: 8 O:5
(5) Ak si to vyžaduje situácia, cestná kontrola môže byť zameraná len na niektorý prvok kontroly. Počas cestnej kontroly môže vodič požiadať vedúceho dopravy alebo akúkoľvek inú osobu dopravného podniku o informácie, aby pred koncom cestnej kontroly poskytol ktorýkoľvek z dôkazov, ktoré vo vozidle chýbajú.
Ú
3
Č. 4
O. 5
5. Úradná osoba zabezpečujúca dodržiavanie predpisov je vybavená:
a) zoznamom hlavných prvkov, ktoré treba skontrolovať, podľa prílohy I časti A;
b) štandardným kontrolným vybavením podľa prílohy II.
N
NZ
Zákon č. 462/2007 Z. z.
Bod: 8 O:6
§34 O:1 Pa a Pb
(6) Inšpektor práce a policajt musia byť pri výkone cestných kontrol vybavení štandardným vybavením podľa
prílohy č. 2
.
a) vykonáva v spolupráci s Policajným zborom cestné kontroly; predmetom cestnej kontroly sú prvky uvedené v prílohe č. 1 časti A,
b) vykonáva kontroly v dopravných podnikoch; predmetom kontroly v dopravných podnikoch sú prvky uvedené v prílohe č. 1,
Ú
Č.5
Zosúladené kontroly
Členské štáty najmenej šesťkrát do roka vykonávajú zosúladené cestné kontroly týkajúce sa vodičov a vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo (EÚ) č. 165/2014. Členské štáty sa okrem toho usilujú organizovať zosúladené kontroly v priestoroch podnikov.
Takéto zosúladené kontroly vykonávajú súčasne orgány zabezpečujúce dodržiavanie predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, a to každý na vlastnom území.
N
Zákon č. 462/2007 Z. z.
NZ
§: 29
O: 1
Bod :7
(1) Kontrolný systém je koordinované uskutočňovanie cestných kontrol a kontrol v dopravných podnikoch zameraných na dodržiavanie organizácie pracovného času v doprave podľa osobitných predpisov7) a podľa tohto zákona.
(2) Cestné kontroly vodičov a vozidiel podľa osobitného predpisu 16a) sa najmenej šesťkrát ročne vykonávajú koordinovane s kontrolnými orgánmi iných členských štátov.
16a) Nariadenie (ES) č. 561/2006 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014 v platnom znení.“.
Ú
Č.6
O. 1
Kontroly v priestoroch podnikov
1. Kontroly v priestoroch podnikov sa plánujú so zreteľom na predchádzajúce skúsenosti s rôznymi druhmi dopravy a podnikov. Vykonajú sa aj v prípade zistenia závažného porušenia nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo nariadenia (EÚ) č. 165/2014 alebo smernice 2002/15/ES pri cestnej kontrole.
N
Zákon č. 462/2007 Z. z.
NZ
§ :31 O: 3
Bod 9
(3) Kontroly v dopravných podnikoch sa vykonávajú spravidla na základe skúseností s jednotlivými druhmi dopravy a s jednotlivými dopravnými podnikmi v rámci systému hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov a ak sa pri cestnej kontrole zistia závažné porušenia povinností vodičov alebo povinností dopravných podnikov ustanovených v tomto zákone a v osobitných predpisoch. 7) Dopravné podniky s vysokým stupňom rizikovosti musia byť kontrolované častejšie a podrobnejšie ako ostatné dopravné podniky. Kontrolu dopravného podniku možno vykonať koordinovane na základe dohody s kontrolnými orgánmi iných členských štátov. Koordinované kontroly v dopravných podnikoch sa spravidla vykonávajú súčasne a s dôrazom na dodržiavanie predpisov dopravného podniku vo viacerých členských štátoch.“.
Ú
4
Č. 6
O. 3
3. Úradná osoba zabezpečujúca dodržiavanie predpisov je vybavená:
a) zoznamom hlavných prvkov, ktoré treba skontrolovať podľa prílohy I časti A a časti B;
b) štandardným kontrolným vybavením podľa prílohy II.
N
NZ
Bod: 11
Bod:42
(6) Inšpektor práce vykonávajúci kontrolu v dopravnom podniku musí byť vybavený štandardným vybavením podľa
prílohy č. 2
.
Predmetom cestnej kontroly sú tieto prvky
Predmetom kontroly v dopravných podnikoch sú okrem prvkov podľa časti A aj tieto prvky
Ú
Č. 8
O. 1
Výmena informácií
1. Dvojstranne sprístupnené informácie podľa článku 22 ods. 3 nariadenia (ES) č. 561/2006 si vymieňajú aj určené orgány oznámené Komisii v súlade s článkom 7 tejto smernice, a to:
a) najmenej raz za šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice;
b) na základe odôvodnenej žiadosti členského štátu v jednotlivých prípadoch.
N
NZ
Bod:12 O:1
(1) Národný inšpektorát práce poskytuje orgánom členských štátov informácie o uplatňovaní vnútroštátnych predpisov Slovenskej republiky týkajúcich sa mobilných zamestnancov v cestnej doprave a informácie podľa osobitného predpisu 16c)
a) najmenej raz za šesť mesiacov alebo,
b) na základe odôvodnenej žiadosti orgánu členského štátu.
Ú
Ć. 8
O. 2
2. Členský štát poskytuje informácie, o ktoré požiadal iný členský štát podľa odseku 1 písm. b), do 25 pracovných dní od doručenia predmetnej žiadosti. Členské štáty sa môžu vzájomne dohodnúť na kratšej lehote. V naliehavých prípadoch alebo prípadoch, ktoré si vyžadujú jednoduchý náhľad do registrov, napríklad do registrov systému hodnotenia rizikovosti, sa vyžiadaná informácia poskytne do troch pracovných dní.
Ak členský štát, ktorému bola doručená žiadosť, usúdi, že žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, oznámi to žiadajúcemu členskému štátu do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti. Žiadajúci členský štát doplní odôvodnenie žiadosti.
Ak žiadajúci členský štát nie je schopný doplniť odôvodnenie žiadosti, členský štát, ktorému bola doručená žiadosť, môže danú žiadosť zamietnuť. Ak je náročné alebo nemožné vyhovieť žiadosti o informácie alebo vykonať kontroly, inšpekcie alebo vyšetrovanie, členský štát, ktorému bola doručená žiadosť, o tom do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti informuje žiadajúci členský štát, pričom danú náročnosť alebo nemožnosť riadne odôvodní. Dotknuté členské štáty záležitosť prediskutujú s cieľom nájsť riešenie.
N
NZ
Bod:12
O:2 až O:4
(2) Národný inšpektorát práce poskytne informácie podľa odseku 1 písm. b) do 25 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti, ak nebola dohodnutá kratšia lehota. V odôvodnených naliehavých prípadoch alebo prípadoch, v ktorých na poskytnutie informácií postačuje nahliadnuť do registra systému hodnotenia rizikovosti, poskytne vyžiadanú informáciu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti.
(3) Ak žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, Národný inšpektorát práce to oznámi žiadajúcemu orgánu členského štátu do desiatich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti a zároveň orgán členského štátu vyzve, aby nedostatky v ním určenej lehote odstránil s poučením, že inak môže žiadosť zamietnuť. Ak žiadosti nie je možné vyhovieť alebo kontrolu v dopravnom podniku nie je možné vykonať, Národný inšpektorát práce o tom informuje žiadajúci orgán členského štátu do desiatich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti a túto skutočnosť odôvodní.
(4) Národný inšpektorát práce informuje Európsku komisiu, ak informácie o vyslanom zamestnancovi v Slovenskej republike nie sú poskytnuté v súlade s lehotami podľa odsekov 2 a 3.
Ú
5
Ak omeškanie poskytovania informácií členskému štátu, na ktorého územie je pracovník vyslaný, pretrváva, informuje sa o tom Komisia, ktorá prijme vhodné opatrenia.
Ć. 8
O. 3
3. Výmena informácií stanovená v tomto článku sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému o vnú-tornom trhu (ďalej len ‚IMI‘), ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 (*). Toto sa nevzťahuje na informácie, ktoré si členské štáty vymieňajú priamym nahliadaním do vnútroštátnych elektronických registrov uvedených v článku 16 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009
N
NZ
Bod:12
O:5 až O:6
(5) Výmena informácií podľa odseku 1 písm. b) sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu podľa osobitného predpisu.16c)
(6) Odsek 5 sa nevzťahuje na informácie, ktoré si členské štáty vymieňajú priamym nahliadaním do vnútroštátnych elektronických registrov podľa osobitného predpisu16d).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16b až 16d znejú:
16b) Čl. 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006 v platnom znení.
16c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
16d) Čl. 16 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.“.
Ú
Č. 9
O. 1
V. 1
O. 2
V. 1
Systém hodnotenia rizikovosti
1. Členské štáty zavedú systém hodnotenia rizikovosti podnikov na základe počtu a závažnosti akéhokoľvek porušenia nariadení (EHS) č. 3820/85 alebo (EHS) č. 3821/85, ktorého sa konkrétny podnik dopustil.
2. Podniky s vysokým stupňom rizikovosti sa kontrolujú podrobnejšie a častejšie..
N
Zákon č. 462/2007 Z. z.
NZ
§: 31 O: 3 a 4
Bod: 9 a 10
(3) Kontroly v dopravných podnikoch sa vykonávajú spravidla na základe skúseností s jednotlivými druhmi dopravy a s jednotlivými dopravnými podnikmi v rámci systému hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov a ak sa pri cestnej kontrole zistia závažné porušenia povinností vodičov alebo povinností dopravných podnikov ustanovených v tomto zákone a v osobitných predpisoch. 7) Dopravné podniky s vysokým stupňom rizikovosti musia byť kontrolované častejšie a podrobnejšie ako ostatné dopravné podniky. Kontrolu dopravného podniku možno vykonať koordinovane na základe dohody s kontrolnými orgánmi iných členských štátov. Koordinované kontroly v dopravných podnikoch sa spravidla vykonávajú súčasne a s dôrazom na dodržiavanie predpisov dopravného podniku vo viacerých členských štátoch.“.
Ú
6
(4) Systém hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov je založený na počte a závažnosti porušení osobitných predpisov, 16a) ktorých sa dopustil dopravný podnik; zoznam konaní, ktoré sa považujú za porušenie osobitných predpisov16a) je uvedený v prílohe III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES, pokiaľ ide o právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú činností cestnej dopravy, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 88/599/EHS v platnom znení (Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 2006).
Č. 9
O. 3
3.Východiskový zoznam porušení nariadenia (ES) č. 561/2006 a nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a miera ich závažnosti sú stanovené v prílohe III.
Komisia je na účely stanovenia alebo aktualizácie posudzovania závažnosti porušení nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo (EÚ) č. 165/2014 splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15a tejto smernice na zmenu prílohy III s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti regulácie a aspekty bezpečnosti cestnej premávky.
Kategória najzávažnejších porušení by mala zahŕňať tie porušenia, kde pri nedodržaní príslušných ustanovení nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 vzniká vysoké riziko úmrtia alebo vážnej ujmy na zdraví.
N
NZ
Bod:10
(4) Systém hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov je založený na počte a závažnosti porušení osobitných predpisov, 16a) ktorých sa dopustil dopravný podnik; zoznam konaní, ktoré sa považujú za porušenie osobitných predpisov16a) je uvedený v prílohe III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES, pokiaľ ide o právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú činností cestnej dopravy, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 88/599/EHS v platnom znení (Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 2006).
Ú
Ć. 11
O. 4
4. Členské štáty zabezpečia, aby úradné osoby zabezpečujúce dodržiavanie predpisov boli dobre vyškolené na výkon svojich úloh.
N
NZ
Bod:15
P. j), k)
Národný inšpektorát práce
j) spolupracuje s Európskym orgánom práce 21a) pri vykonávaní koordinovaných kontrol a v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy inšpektorov práce,
k) zabezpečuje odbornú prípravu inšpektorov práce podľa osobitného predpisu
Ú
Č. 16
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. apríla 2007. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
Zákon č. 462/2007 Z. z.
Zákon č. 575/2001 Z. z.
§ :41
Príloha č. 5
bod 4
§:35
O.:7
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 5.
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006).
(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskych spoločenstiev a Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
7
Príloha I
ČASŤ A
Cestné kontroly
Cestná kontrola vo všeobecnosti zahŕňa tieto prvky:
1. denné a týždenné časy jazdy, prestávky a doby denného a týždenného odpočinku; taktiež záznamové listy z predchádzajúcich dní, ktoré sa musia uchovávať vo vozidle v súlade s článkom 36 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 165/2014, a/alebo údaje uložené za rovnaké obdobie na karte vodiča a/alebo v pamäti záznamového zariadenia v súlade s prílohou II tejto smernice a/alebo vo výtlačkoch; 2. za obdobie uvedené v článku 36 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 akékoľvek prípady prekročenia povolenej rýchlosti vozidla, vymedzené ako každé obdobie trvajúce dlhšie ako jedna minúta, počas ktorého rýchlosť vozidla prekročila 90 km/h pre vozidlá kategórie N3 alebo 105 km/h pre vozidlá kategórie M3 [kategórie N3 a M3 v zmysle vymedzení v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES;
3. podľa potreby okamžité rýchlosti dosiahnuté vozidlom, ako ich zaznamenalo záznamové zariadenie počas najviac 24 predchádzajúcich hodín používania vozidla;
4. správne fungovanie záznamového zariadenia (zistenie možného zneužitia zariadenia a/alebo karty vodiča a/alebo záznamových listov) alebo prípadne prítomnosť dokumentov uvedených v článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006.
5. v prípade potreby a s náležitým zohľadnením bezpečnostných aspektov overenie záznamového zariadenia nainštalovaného vo vozidlách s cieľom zistiť nainštalovanie a/alebo používanie akéhokoľvek prístroja alebo prístrojov určených na zničenie, zatajenie, pozmenenie akýchkoľvek údajov alebo na manipuláciu s týmito údajmi, alebo prístrojov, ktoré majú zasahovať do činnosti ktorejkoľvek časti elektronickej výmeny údajov medzi komponentmi záznamového zariadenia, alebo ktoré týmto spôsobom blokujú alebo pozmeňujú údaje pred zakódovaním.
6. predĺžené maximálne týždenné pracovné časy 60 hodín podľa článku 4 písm. a) smernice 2002/15/ES; iné týždenné pracovné časy podľa článkov 4 a 5 smernice 2002/15/ES za predpokladu, že technológia umožňuje vykonávanie účinných kontrol.
N
NZ
Bod:42
CESTNÉ KONTROLY A KONTROLY V DOPRAVNÝCH PODNIKOCH
A.CESTNÉ KONTROLY
Predmetom cestnej kontroly sú tieto prvky
a)vybavenie vozidla záznamovým zariadením podľa osobitného predpisu,31)
b)správne používanie záznamového zariadenia, a to najmä kontrola:
1.vykonania periodickej prehliadky záznamového zariadenia,
2.dodržania lehoty siedmich dní podľa osobitného predpisu,31a) ak záznamové zariadenie je poškodené,
3.údajov z pamäti záznamového zariadenia v porovnaní s údajmi v dokladoch vozidla, ktoré sa týkajú evidenčného čísla vozidla, VIN čísla vozidla, krajiny evidencie vozidla, rozmeru pneumatík hnacej nápravy vozidla a nastavenia maximálnej povolenej rýchlosti,
4.údajov na montážnom štítku podľa osobitného predpisu a jeho zabezpečenie voči neoprávnenej manipulácii,31b)
5.či vo vozidle nie je inštalovaný alebo používaný akýkoľvek prístroj určený na zničenie, zatajenie, pozmenenie akýchkoľvek údajov alebo na manipuláciu s týmito údajmi, alebo prístroj, ktorý zasahovať do činnosti ktorejkoľvek časti elektronickej výmeny údajov medzi komponentmi záznamového zariadenia alebo ktoré týmto spôsobom blokujú alebo pozmeňujú údaje pred zakódovaním,
6.plomby na snímači pohybu podľa osobitného predpisu31c) a porovnanie s číslom na montážnom štítku pri podozrení na manipuláciu, ak je to technicky možné,
7.tlačiva podľa osobitného predpisu25a) v prípade, ak plomby na snímači alebo tachografe sú odstránené alebo porušené,
8.výrobného čísla GNSS a DSRC prijímača nezabudovaného v záznamovom zariadení a porovnanie údajov z pamäte záznamového zariadenia s údajmi na montážnom štítku, ak je to technicky možné,
9.skopírovania údajov zo záznamového zariadenia za posledných 90 dní,
10.používania karty vodiča držiteľom počas jazdy v záznamovom zariadení podľa osobitného predpisu,31d)
c)záznamové listy a ručné záznamy z predchádzajúcich dní, ktoré sa musia uchovávať vo vozidle podľa osobitného predpisu,31e) údaje uložené za požadované obdobie na karte vodiča, v pamäti záznamového zariadenia a
Ú
8
vo výtlačkoch zo záznamového zariadenia vrátane záznamov začiatku a konca pracovnej zmeny vodiča, záznamov prekročenia hranice, záznamov miesta nakládky a vykládky, zistenie možného zneužitia karty vodiča alebo záznamových listov,
d)denné, týždenné a dvojtýždenné časy jazdy, prestávky v práci a doby denného a týždenného odpočinku,
e)presiahnutý maximálny týždenný pracovný čas 60 hodín a iné týždenné pracovné časy podľa § 3,
f)rozpis služieb a kópia cestovného poriadku, ak sa táto povinnosť na vodiča vzťahuje podľa osobitného predpisu,31f)
g)overenie dokumentov v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu,31g) to neplatí, ak vodič nie je vyslaný podľa osobitného predpisu, 31h)
h)kontrola kabotážnych prepráv na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,31i)
i)kontrola údajov podľa osobitného predpisu31j) zariadením na diaľkovú včasnú detekciu údajov v záznamovom zariadení vozidla.
Príloha I
ČASŤ B
KONTROLY V PRIESTOROCH PODNIKOV
V priestoroch podnikov sa okrem prvkov stanovených v časti A skontrolujú aj tieto prvky:
1. doby týždenného odpočinku a časy jazdy medzi týmito dobami odpočinku;
2. dodržiavanie dvojtýždňového obmedzenia časov jazdy;
3. záznamové listy, údaje z vozidlovej jednotky a z karty vodiča a výtlačky.
4.
dodržiavanie maximálnych priemerných týždenných pracovných časov, prestávok a nočnej práce podľa článkov 4, 5 a 7 smernice 2002/15/ES.
5.
dodržiavanie povinností podnikov, pokiaľ ide o úhradu ubytovania vodičov a organizáciu práce vodičov, v súlade s článkom 8 ods. 8 a 8a nariadenia (ES) č. 561/2006.
Členské štáty môžu prípadne pri zistení porušenia predpisu preveriť spoluzodpovednosť ďalších podnecovateľov alebo vedľajších účastníkov v dopravnom reťazci, akými sú napríklad odosielatelia, zasielatelia alebo dodávatelia, vrátane preverenia, či sú zmluvy o poskytnutí dopravných služieb v súlade s nariadeniami (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014.
N
NZ
Bod:42
B.KONTROLY V DOPRAVNÝCH PODNIKOCH
(1)Predmetom kontroly v dopravných podnikoch sú okrem prvkov podľa časti A aj tieto prvky
a)doba týždenného odpočinku a časy jazdy medzi dobami odpočinku,
b)dodržiavanie dvojtýždňového obmedzenia časov jazdy,
c)záznamové listy, údaje zo záznamového zariadenia a z karty vodiča a výtlačky zo záznamového zariadenia,
d)dodržiavanie maximálnych priemerných týždenných pracovných časov, prestávok a nočnej práce podľa tohto zákona,
e)dodržiavanie povinností podnikov, pokiaľ ide o úhradu ubytovania vodičov a organizáciu práce vodičov podľa osobitného predpisu, 32)
f)pracovné zmluvy alebo dodatky k pracovným zmluvám medzi dopravným podnikom a vodičmi, ktorých zamestnáva z dôvodu zistenia, či im dopravný podnik neposkytuje žiadnu platbu, a to ani vo forme prémie alebo príplatku ku mzde, ktorá by súvisela s prejdenou vzdialenosťou, rýchlosťou dodávky, množstvom dopraveného tovaru a ktorá by mala negatívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.
(2)Pri zistení porušenia povinnosti podľa osobitného predpisu je súčasťou kontroly zisťovanie možnej spoluzodpovednosti podnecovateľov alebo vedľajších účastníkov dopravného reťazca, najmä odosielateľov,
Ú
9
zasielateľov alebo dodávateľov, vrátane preverenia, či zmluvy o poskytnutí dopravnej služby v súlade s osobitnými predpismi 7).
Príloha II
Štandardné vybavenie, ktoré majú k dispozícii jednotky zabezpečujúce dodržiavanie predpisov
Členské štáty zabezpečia, aby jednotky zabezpečujúce dodržiavanie predpisov, ktoré plnia povinnosti ustanovené v prílohe I, mali k dispozícii toto štandardné vybavenie:
1. zariadenie umožňujúce stiahnutie údajov z vozidlovej jednotky a z karty vodiča z digitálneho tachografu, prečítanie údajov a analýzu údajov a/alebo prenos nálezu do centrálnej databázy na analýzu;
2. zariadenie na kontrolu tachografových listov;
3. zariadenie na špecifickú analýzu s príslušným softvérom s cieľom overiť a potvrdiť digitálny podpis pripojený k údajom, ako aj softvér na špecifickú analýzu umožňujúci zostaviť podrobný profil dynamickej rýchlosti vozidiel pred inšpekciou ich záznamového zariadenia.
N
NZ
Bod:43
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE, KTORÉ MUSIA MAŤ KONTROLNÉ ORGÁNY
Kontrolné orgány (inšpektori a policajti) musia mať na vykonávanie kontrol podľa prílohy č.1 toto štandardné vybavenie
a) zariadenie umožňujúce stiahnutie a prenos údajov zo záznamového zariadenia a z karty vodiča,
b) zariadenie umožňujúce skenovanie a prenos záznamových listov,
c) zariadenie s príslušným softvérom na
1.kontrolu digitálneho podpisu,
2.spracovanie údajov zo záznamového zariadenia, karty vodiča a záznamových listov do databázovej formy,
3.uchovanie stiahnutých údajov zo záznamového zariadenia a karty vodiča bez poškodenia digitálneho podpisu a naskenovaných záznamových listov najmenej za 24 mesiacov,
4.analýzu podrobného profilu rýchlosti vozidiel,
5.analýzu záznamov na karte vodiča a v záznamovom zariadení ,
6.analýzu porovnania záznamov zo snímača pohybu a GNSS prijímača; iba v prípade inteligentných tachografov,
7.analýzu záznamov udalostí, porúch a chýb, ktoré sa považujú za potenciálne narušenie alebo manipuláciu so záznamovým zariadením , snímačom pohybu,
8.kontrolu dodržiavania pravidelného sťahovania údajov zo záznamového zariadenia,
9.viacjazyčnú tlač protokolov z kontroly,
d) on-line pripojenie do internetovej siete,
e) kontrolná karta,
f) zariadenie na diaľkovú včasnú detekciu údajov v záznamovom zariadení vozidla.
Ú
Príloha III
Skupiny porušení nariadenia (ES)
N
NZ
Bod:10
V § 31 odsek 4 znie:
„(4) Systém hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov je založený na počte a závažnosti porušení osobitných predpisov, 16a) ktorých sa dopustil dopravný podnik; zoznam konaní, ktoré sa považujú za porušenie osobitných predpisov16a) je uvedený v prílohe III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES, pokiaľ ide o právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú činností cestnej dopravy, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 88/599/EHS (Ú. v. L 102, 11. 4. 2006) v platnom znení.“.
Ú
Poznámky pod čiarou:
7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014) v platnom znení.
10
16a) Nariadenie (ES) č. 561/2006 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) 165/2014 v platnom znení.
16c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
16d) Čl. 16 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009) v platnom znení.“.
18) Rozhodnutie Komisie 2009/810/ES z 22. septembra 2008 o vyhotovení štandardného tlačiva na podávanie správ uvedeného v článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (Ú.v. L 289, 5.11.2009).
22) Článok 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.
31) Čl. 3 nariadenia (EÚ) 165/2014 v platnom znení.
31a) Čl. 37 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 v platnom znení.
31b) Bod 5.2, prílohy IC vykonávacieho nariadenie Komisie (EÚ) 2016/799 z 18. marca 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov (Ú. v. EÚ L 139, 26.5.2016) v platnom znení.
31c) Bod 5.3 prílohy I C vykonávacieho nariadenie Komisie (EÚ) 2016/799 v platnom znení.
31d) Napríklad Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) z 1. júla 1970 vyhlásená vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 108/1976 Zb. v znení zmeny vyhlásenej vyhláškou č. 82/1984 Zb., čl. 5 až 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, nariadenie (EÚ) 165/2014 v platnom znení.
31e) Čl. 36 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 v platnom znení.
31f) Čl. 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006 v platnom znení.
31g) §4 a ods. 3 zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2019 Z. z.
31h) § 5a Zákonníka práce.
31i) Kapitola III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (prepracované znenie) (Ú. v. L 300, 14.11.2009) v platnom znení.
31j) Čl. 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 v platnom znení.
32) Čl. 8 ods. 8 a 8a nariadenia (ES) č. 561/2006 v platnom znení.
54a) Napríklad zákon č.
135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č.
106/2018 Z. z.
v znení neskorších predpisov, zákon č.
39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č.
462/2007 Z. z.
v znení neskorších predpisov, zákon č.
8/2009 Z. z.
v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.