TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
-Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave v platnom znení
-Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Zákon č. 462/2007 Z. z.“)
-Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony(ďalej len „NZ“)
-Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Č.
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č.11
Sankcie
Členské štáty stanovia systém sankcií za porušenie národných právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie uplatňovania týchto sankcií. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.
N
Zákon č. 462/2007 Z. z.
NZ
NZ
§ 37
O: 1
P. c)
Bod:23
§ 37
O. 2
P. d)
Bod:24
(1) Inšpektorát práce uloží zamestnávateľovi alebo dopravnému podniku pokutu do 663 eur, ak
c) neposkytne mobilnému zamestnancovi v cestnej doprave alebo v leteckej doprave na požiadanie písomné údaje o odpracovanom čase, čase jazdy, čase letu a čase pracovnej pohotovosti, a kópie záznamových listov, výtlačkov a údajov skopírovaných z karty vodiča.
(2) Inšpektorát práce uloží dopravnému podniku pokutu od 663 do 3319 eur, ak
d)vodič poruší pravidlá o čase jazdy, čase prestávky v práci alebo dôb denného alebo týždenného odpočinku v dôsledku nesplnenia povinnosti dopravného podniku, a to aj vtedy, ak sa porušenia pravidiel vodič
Ú
2
NZ
§ 37
O. 3
P. a)- k)
Bod: 28, 29,30,31
dopustil na území iného členského štátu,
(3) Inšpektorát práce uloží zamestnávateľovi alebo dopravnému podniku pokutu od 1 659 do 16 596 eur, ak
a) organizuje prácu vodičov tak, že nie schopní dodržať pracovný čas, čas jazdy, čas pracovnej pohotovosti maximálny týždenný pracovný čas a čas prestávok v práci alebo časy denného alebo týždenného odpočinku alebo predpisy o používaní záznamového zariadenia,
b) organizuje prácu vodičov tak, že nie schopní v rámci každého obdobia štyroch po sebe nasledujúcich týždňov vrátiť sa do miesta usadenia zamestnávateľa alebo vrátiť sa do miesta bydliska s cieľom stráviť tam aspoň jednu dobu pravidelného týždenného odpočinku alebo dobu týždenného odpočinku v trvaní viac ako 45 hodín čerpanú ako náhradu za dobu skráteného týždenného odpočinku,
c) organizuje kabotážne prepravy v rozpore s týmto zákonom,“.
d) nevyžiada od mobilného zamestnanca v cestnej doprave, verejnej vodnej doprave alebo v leteckej doprave kópie záznamov o odpracovanom čase, čase jazdy, čase plavby alebo čase letu a o čase pracovnej pohotovosti u iného zamestnávateľa,
e) preukázateľne nepoučí vodičov o povinnostiach týkajúcich sa času jazdy, času prestávky v práci alebo dôb odpočinku alebo nevykonáva pravidelné kontroly vodičov o dodržiavaní týchto povinností alebo ich vykonanie neeviduje,
f) nezabezpečí skopírovanie všetkých údajov podľa osobitného predpisu 24) vrátane údajov o čase jazdy, čase prestávky v práci alebo dôb odpočinku vodiča prostredníctvom podnikovej karty 24) zo záznamového zariadenia vo vozidle najmenej raz za 90 dní a z karty vodiča najmenej raz za 28 dní alebo skopírované údaje neuchová 24 mesiacov odo dňa ich skopírovania,“
g) znehodnotí, zničí, poškodí, stratí, sfalšuje alebo zmanipuluje skopírované údaje alebo umožní odcudzenie alebo sfalšovanie skopírovaných údajov,
h) nevypracuje cestovný poriadok a rozpis služieb vodičov pravidelnej vnútroštátnej osobnej dopravy a pravidelnej medzinárodnej osobnej dopravy, ktorej koncové stanice umiestnené vo vzdialenosti do 50 km vzdušnou čiarou od štátnej hranice medzi dvoma členskými štátmi a ktorej dĺžka nepresahuje 100 km, s uvedením mena a priezviska vodiča, sídla dopravného podniku a vopred určenými časmi jazdy, prestávok v práci, pracovnej pohotovosti a inej práce vodiča
3
NZ
§ 37
O. 4
P. a)
O. 5 až 10
Bod: 28
alebo nevydá vodičovi pred jazdou kópiu cestovného poriadku alebo výpis z rozpisu služieb,
i) prevádzkuje vozidlo, ktoré musí byť vybavené záznamovým zariadením, bez záznamového zariadenia alebo so záznamovým zariadením, ktoré nemá vydané typové schválenie ES, alebo so záznamovým zariadením, na ktorom sa nevykonala periodická prehliadka, alebo prevádzkuje vozidlo s nefunkčným alebo poškodeným záznamovým zariadením alebo so záznamovým zariadením, ktoré má poruchu,
j) neuzatvoril s vodičom, ktorý vykonáva pre neho dopravné činnosti v cestnej doprave, pracovný pomer, ak nejde o samostatne zárobkovo činného vodiča,
k) ak poruší iné povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi, 7)
(4) Inšpektorát práce uloží pokutu od 1 659 do 16 596 eur
a) právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poskytne vodičovi motivačnú prémiu, príplatok k mzde alebo inú peňažnú alebo nepeňažnú výhodu za prejazdenú vzdialenosť alebo za prepravené množstvo tovaru alebo osôb, ak sa tým ohrozila bezpečnosť cestnej premávky alebo motivovalo porušenie pravidiel pracovného času, času jazdy, času pracovnej pohotovosti a prestávok v práci alebo dôb denného alebo týždenného odpočinku zo strany vodiča,
(5) Inšpektorát práce uloží pokutu podľa odsekov 1 4 aj vtedy, keď sa porušenie povinnosti zistilo na území iného členského štátu alebo po návrate na územie Slovenskej republiky, ak k uloženiu pokuty nedošlo v inom členskom štáte.
(6) Inšpektorát práce pri ukladaní pokuty prihliada najmä na závažnosť porušenia povinnosti z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vodiča, na kategóriu dopravného podniku v systéme hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov a na to, či ide o prvé alebo o opakované porušenie povinnosti.
(7) Konanie o uloženie pokuty možno začať do šiestich mesiacov odo dňa prerokovania protokolu o výsledku kontroly, najneskôr do troch rokov, odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(8) Ak v priebehu 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty inšpektorát práce
4
zistí, že istá osoba sa dopustila opätovne správneho deliktu
a) podľa odsekov 1 3, uloží jej pokutu do dvojnásobku hornej hranice pokuty podľa odsekov 1 3, najmenej však vo výške hornej hranice rozpätia uvedeného v odsekoch 1 3,
b) podľa odseku 4, uloží jej pokutu od 6 638 eur do 33 193 eur .
(9) Ak sa istá osoba opakovane dopúšťa správnych deliktov podľa odsekov 1 4 alebo ak dopravný podnik je v rámci systému hodnotenia rizikovosti v kategórii najzávažnejších porušovaní pravidiel času jazdy a dôb odpočinku, inšpektorát práce môže dať podnet príslušnému správnemu orgánu na pozastavenie prevádzkovania živnosti alebo na zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo na odňatie alebo zrušenie povolenia na podnikanie. 28)
(10) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
Poznámky pod čiarou:
7) Nariadenie (ES) č. 561/2006 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. L 60, 28. 2. 2014) v platnom znení.
24) Nariadenie (EÚ) č. 165/2014 v platnom znení.