1
Dôvodová správa
Všeobecná časť:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“) v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „MPSVR SR“) vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č.
125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.
82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
309/2007 Z. z.
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) na základe bodu B.6 uznesenia vlády SR č. 634/2020.
Primárnym cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 (ďalej len „smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057“). Zároveň sa predmetným návrhom zabezpečí vykonanie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 z 15. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov.
Aktuálne je oblasť vysielania pracovníkov upravená v smernici 96/71/ES a pravidlá týkajúce sa administratívnych požiadaviek vysielania uvedené v smernici 2014/67/EÚ a v smernici 201/957/EÚ. Tieto pravidlá nie vhodné pre oblasť cestnej dopravy, ktorá sa vyznačuje vysokou mierou mobility. Mnohé členské štáty zaviedli vnútroštátne opatrenia na uplatňovanie a dodržiavanie ustanovení o vysielaní pracovníkov v odvetví cestnej dopravy, ktoré viedli k právnej neistote, vysokej administratívnej záťaži čo výrazným spôsobom znižuje konkurencieschopnosť prevádzkovateľov cestnej dopravy z iných členských štátov Európskej únie. Na základe týchto poznatkov boli preto prijaté špecifické pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov ustanovené v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057.
V súčasnosti platný zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č.
125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.
82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
309/2007 Z. z.
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o organizácii pracovného času v doprave“) ustanovuje minimálne požiadavky na organizáciu pracovného času v doprave. Upravuje pravidlá týkajúce sa vykonávania cestných kontrol a kontrol dopravných podnikov ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy v uvedených oblastiach. Subsidiárne sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v doprave vzťahuje Zákonník práce.
Návrh zákona s účinnosťou od 2. februára 2022 zjednotí pravidlá vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy v rámci Európskej únie. Určí, že medzinárodná doprava v tranzite cez územie členského štátu nepredstavuje vysielanie a zároveň určí, ktoré dopravné činnosti majú výnimku z pravidiel týkajúcich sa vysielania, a to najmä v súvislosti s bilaterálnymi prepravami medzi členskými štátmi Európskej únie. Kabotážna preprava bude považovaná za vysielanie. Informácie a doklady k vysielaniu sa budú vymieňať prostredníctvom informačného systému
2
o vnútornom trhu, ktorý je v súčasnosti využívaný na spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskou komisiou.
Predkladaný návrh zákona sa týka pracovných podmienok v oblasti organizácie pracovného času, t. j. dôležitých záujmov zamestnancov a zamestnávateľov a preto bude prerokovaný v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky.
Podrobnosti týkajúce sa vplyvu na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálny vplyv, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu sú uvedené v doložke vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č.
125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.
82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
309/2007 Z. z.
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012.
Termín začiatku a ukončenia PPK
3.máj 2021 – 14.máj.2021
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
24. máj 2021 – 11. júna 2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2021
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Hlavným dôvodom je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a
3
smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 (ďalej len „smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057“).
Termín na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 členskými štátmi je 2. február 2022 a transpozícia v Slovenskej republike bude zabezpečená zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa
-zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov,
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
-zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2019 Z. z.
Zároveň návrhom novely zákona č. 462/2007 Z. z. sa zabezpečí vykonanie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 z 15. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov.
Vypracovanie návrhu novely predmetných zákonov vychádza z návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 634/2020 zo dňa 7.10. 2020 ako aj z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
V súčasnosti je oblasť vysielania pracovníkov upravená v smernici 96/71/ES a pravidlá týkajúce sa administratívnych požiadaviek vysielania uvedené v smernici 2014/67/EÚ. Tieto pravidlá nie vhodné pre oblasť cestnej dopravy, ktorá sa vyznačuje vysokou mierou mobility. Mnohé členské štáty zaviedli vnútroštátne opatrenia na uplatňovanie a dodržiavanie ustanovení o vysielaní pracovníkov v odvetví cestnej dopravy, ktoré viedli k právnej neistote, vysokej administratívnej záťaži čo výrazným spôsobom znižuje konkurencieschopnosť prevádzkovateľov cestnej dopravy z iných členských štátov Európskej únie. Na základe týchto poznatkov boli prijaté špecifické pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov ustanovených v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057.
Právna úprava s účinnosťou od 2. februára 2022 zjednotí pravidlá vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy v rámci Európskej únie. Určí, že medzinárodná doprava v tranzite cez územie členského štátu nepredstavuje vysielanie a zároveň určí, ktoré dopravné činnosti majú výnimku z podmienok vysielania, a to najmä v súvislosti s bilaterálnymi prepravami medzi členskými štátmi Európskej únie. Kabotážna preprava bude považovaná za vysielanie.
4
Informácie a doklady k vysielaniu sa budú vymieňať prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, ktorý je v súčasnosti využívaný na spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskou komisiou.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Prevádzkovatelia cestnej dopravy, vodiči nákladných vozidiel a autobusov, registrované a autorizované dielne na vykonávanie inštalácie a overovanie záznamových zariadení, Národný inšpektorát práce SR, inšpektoráty práce, Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Bol posudzovaný súčasný stav, t. j. nulový variant, a nadväzne sa navrhli príslušné ustanovenia s cieľom zabezpečiť transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057, zabezpečiť vykonanie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 a aj upraviť podmienky na základe aplikačnej praxe.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Navrhovaná úprava nie je nad rámec minimálnych požiadaviek ani nad rámec minimálnej transpozičnej povinnosti. V rámci predkladanej právnej úpravy nebol identifikovaný gold-plating.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
---
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
5
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Tým, že ide o transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 a implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 identifikované náklady majú primárne súvis so zmenami v legislatíve EÚ. Návrh zákona môže mať pozitívny vplyv na informatizáciu a to z dôvodu, že v rámci vysielania vodičov sa budú vymieňať informácie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu tzv. IMI systém, ktorý je v súčasnosti využívaný na spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskou komisiou v iných oblastiach. Prevádzkovateľom systému IMI je Európska komisia v tejto súvislosti pre Slovenskú republiku nevzniknú náklady z hľadiska informatizácie. Systém IMI nie je informačným systémom verejnej správy, z tohto dôvodu nie je ani zapísaný v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ing. Marek Hudec,
Odbor cestnej dopravy MDV SR,
marek.hudec@mindop.sk
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Štatistické údaje Národného inšpektorátu práce, Prezídia policajného zboru.
Štatistické údaje Jednotný informačný systém v cestnej doprave, Informačné zdroje Európskej komisie.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia žiada predkladateľa, aby okrem rozpisu transponovaných smerníc uviedol v časti 7. Transpozícia práva aj skutočnosť, či návrh nejde nad rámec minimálnej transpozičnej povinnosti - tzv. identifikácia efektu gold-platingu, a to najmä z hľadiska odôvodnenosti, resp. neodôvodnenosti jeho existencie v prípade jeho identifikácie.
MDV SR: Pripomienka akceptovaná. Doložka vybraných vplyvov bola upravená na základe pripomienok Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov.
6
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia odporúča predkladateľovi materiálu popísať a vysvetliť v Analýze vplyvov, v časti 3.3.1. Priame finančné náklady - z čoho vychádzal pri uvedení pokút, či ide o odhad, alebo čerpal z minulých rokov, príp. uviesť sumu aj na 1 podnikateľský subjekt.
Komisia žiada o popis a vyčíslenie úspor v nadväznosti na avizovaný a v Doložke vybraných vplyvov vyznačený aj pozitívny vplyv predloženého materiálu na podnikateľské prostredie vrátane MSP.
V časti 3.3.3 Administratívne náklady Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie predkladateľ pri kalkulácií nákladov na podnikateľské prostredie okrem iného uvádza, že pri výpočtoch používa hodnotu, ktorá je, „priemerná hrubá mzda v národnom hospodárstve (835 EUR)“. Keďže podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR dosahovala priemerná nominálna mesačná mzda v národnom hospodárstve v roku 2020 sumu 1133 eur, Komisia odporúča pri výpočtoch vychádzať z uvedenej aktuálnej sumy. Podľa aktuálnej priemernej hrubej mesačnej mzdy 1133 eur admin. náklady vo výške 339,84 eur (časová náročnosť 60 min., frekvencia 4x mesačne).
MDV SR: Pripomienka akceptovaná. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie bola upravená na základe pripomienok Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
Podľa doložky vybraných vplyvov návrh pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Negatívny vplyv je rozpočtovo zabezpečený. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy vyčíslené príjmy od roku 2023 každoročne v sume 107,640 tis. eur, z toho MV SR 22,555 tis. eur a MPSVR SR v sume 85,085 tis. eur a výdavky v roku 2023 v sume 188 tis. eur, z toho MV SR v sume 88,0 tis. eur a MPSVR SR v sume 100 tis. eur, ktorých financovanie je rozpočtovo zabezpečené v dotknutých kapitolách.
V tabuľke č. 1, v riadkoch „v tom: MPSVR SR“ a“ v tom MV SR“ Komisia žiada doplniť programy.
V časti 2.1.1. Financovanie návrhu, v texte poslednej vety „Finančné prostriedky by mali byť zabezpečené v rámci disponibilných prostriedkov rozpočtu verejnej správy a mali by byť kryté efektívnejším výberom pokút na pozemných komunikáciách“ Komisia žiada slovné spojenie „... mali by byť kryté ...“ nahradiť slovným spojením „... budú kryté ...“.
MDV SR: Pripomienka akceptovaná. Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy bola upravená na základe pripomienok Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov.
K vplyvom na informatizáciu
Komisia súhlasí s tým, že predmetný návrh zákona môže mať vplyv na informatizáciu spoločnosti. Komisia v tomto zmysle žiada predkladateľa o opravu analýzy vplyvov, nakoľko nie je vyplnená správne a v plnom rozsahu.
MDV SR: Pripomienka akceptovaná. Analýza vplyvov na informatizáciu bola upravená.
7
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
8
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2022
2023
2024
2025
Príjmy verejnej správy celkom
0
107 640
107 640
107 640
v tom: MPSVR SR
0
22 555
22 555
22 555
v tom: MV SR
0
85 085
85 085
85 085
z toho:
- vplyv na ŠR
0
107 640
107 640
107 640
Rozpočtové prostriedky
0
107 640
107 640
107 640
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
188 000
0
0
v tom: MPSVR SR
0
88 000
v tom: MV SR
100 000
z toho:
- vplyv na ŠR
188 000
Rozpočtové prostriedky
188 000
EÚ zdroje
spolufinancovanie
-vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
-vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
188 000
0
0
v tom: MPSVR SR - 0EK0H03
0
88 000
0
v tom: MV SR- 0EK0B04
0
100 000
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
9
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou budú potrebné náklady na obstaranie zariadenia na diaľkovú včasnú detekciu potrebným na komunikáciu údajov s tachografom vozidla pri vykonávaní cielených cestných kontrol.
Nariadenie Európskeho parlamentu (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy v platnom znení ustanovuje povinnosť v článku 9 pre členské štáty vybaviť svoje kontrolné orgány zariadením na diaľkovú včasnú detekciu potrebným na komunikáciu údajov pri vykonávaní cielených cestných kontrol. Termín na vybavenie kontrolných orgánov týmto zariadením je 21. august 2024. Dovtedy sa môžu členské štáty rozhodnúť, či svoje kontrolné orgány vybavia takýmto zariadením na diaľkovú včasnú detekciu. Vo všeobecnosti takéto zariadenie pomôže inšpektorom práce a policajnému zboru v selekcii vozidla podľa porušení v tachografe pre vykonanie cestnej kontroly. Odhadujeme výdavok z verejných zdrojov na 8 kusov takéhoto zariadenia pre inšpektorov práce vo výške 88 000 eur na rok 2023. Pre policajný zbor vzhľadom na iného dodávateľa vo výške 100 000 eur za 16 kusov.
Finančné prostriedky budú zabezpečené v rámci disponibilných prostriedkov rozpočtu verejnej správy a budú kryté efektívnejším výberom pokút na pozemných komunikáciách.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Hlavným dôvodom predloženia návrhu je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 (ďalej len „smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057“).
Zároveň návrhom novely zákona č. 462/2007 Z. z. sa zabezpečí vykonanie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 z 15. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov.
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
10
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Nariadenie Európskeho parlamentu (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy v platnom znení ustanovuje povinnosť v článku 9 pre členské štáty vybaviť svoje kontrolné orgány zariadením na diaľkovú včasnú detekciu potrebným na komunikáciu údajov pri vykonávaní cielených cestných kontrol. Termín na vybavenie kontrolných orgánov týmto zariadením je 21. august 2024. Dovtedy sa môžu členské štáty rozhodnúť, či svoje kontrolné orgány vybavia takýmto zariadením na diaľkovú včasnú detekciu. Vo všeobecnosti takéto zariadenie pomôže inšpektorom práce a policajnému zboru v selekcii vozidla pre vykonanie cestnej kontroly, a to najmä u tých vozidiel, kde na základe diaľkového prenosu dát zo záznamového zariadenia je predpoklad porušení. Odhadujeme výdavok z verejných zdrojov na 8 kusov takéhoto zariadenia pre inšpektorov práce vo výške 88 000 eur na rok 2023. Pre policajný zbor vzhľadom na iného dodávateľa vo výške 100 000 eur za 16 kusov.
Finančné prostriedky budú zabezpečené v rámci disponibilných prostriedkov rozpočtu verejnej správy na príslušný rok.
Finančné prostriedky pre MV SR v sume 100 000 eur budú v roku 2023 uvoľnené zo zdrojov kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy, kde sa momentálne všetky kapitálové výdavky rozpočtujú.
Návrh zákona môže mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Zvyšujú sa pokuty za porušenie zákona ukladané v blokovom konaní z výšky 330 eur na 700 eur a pokuty za porušenie zákona ukladané v rozkaznom konaní z 500 eur na 1000 eur. Podľa štatistických údajov Národného inšpektorátu práce v sledovanom období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 inšpektori práce uložili vodičom na pozemných komunikáciách 619 blokových pokút v celkovej výške 57 915 EUR (priemer 94 eur) pri kontrolách vodičov v dopravných podnikoch bolo vodičom uložených 73 pokút v celkovej výške 5 870 eur. Inšpektori práce uložili v roku 2020 celkovo 830 pokút v celkovej výške 418 045 eur. Ak počítame navýšenie priemeru ukladaných pokút v blokovom konaní na priemer cca 130 eur, tak očakávame pozitívny vplyv na verejné financie vo výške 80 470 eur, čo je navýšenie o 22 555 eur ročne (130 eur x 619 – 57 915 eur).
Podľa štatistických údajov Prezídia policajného zboru MV SR v sledovanom období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 policajti v oblasti sociálnej legislatívy uložili vodičom na pozemných komunikáciách 2 362 pokút v celkovej výške 174 735 eur (priemer 74 eur). Ak počítame navýšenie priemeru ukladaných pokút v blokovom konaní na priemer cca 110 eur tak očakávame pozitívny vplyv na verejné financie vo výške 259 820 eur, čo je navýšenie o 85 085 eur ročne (110 eur x 2 362 – 174 735 eur).
11
MPSVR SR
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2022
2023
2024
2025
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
22 555
22 555
22 555
v tom: 221 004 – Ostatné poplatky
0
0
0
222 003 – Za porušenie predpisov
22 555
22 555
22 555
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
22 555
22 555
22 555
12
MV SR
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2022
2023
2024
2025
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
85 085
85 085
85 085
v tom: 221 004 – Ostatné poplatky
0
0
0
222 003 – Za porušenie predpisov
85 085
85 085
85 085
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
85 085
85 085
85 085
13
MPSVR SR
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2022
2023
2024
2025
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
88 000
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
88 000
0
0
v tom: 713 005
88 000
0
0
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
88 000
0
0
14
MV SR
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2022
2023
2024
2025
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
100 000
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
100 000
0
0
v tom: 713 005
100 000
0
0
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
100 000
0
0
15
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Návrh zákona sa bude týkať najmä dopravcov v nákladnej a v osobnej doprave.
K 31. decembru 2020 bolo v Slovenskej republike evidovaných 7 152 dopravcov, ktorí boli držiteľmi licencie Spoločenstva pre nákladnú dopravu. Títo dopravcovia majú vydané overené kópie licencií Spoločenstva pre vozidlá v počte 53 662.
K 31. decembru 2020 bolo v Slovenskej republike evidovaných 826 dopravcov, ktorí boli držiteľmi licencie Spoločenstva na medzinárodnú osobnú prepravu autobusmi a autokarmi. Títo dopravcovia majú vydané 4 058 overených kópii licencií Spoločenstva pre ich vozidlá.
Návrh zákona sa bude týkať aj 2 registrovaných dielní a 29 autorizovaných dielní vrátane pracovísk pre vykonávanie inštalácie a overovanie záznamových zariadení.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Verejnosť do prípravy návrhu zákona bola zapojená formou možnosti zasielania podnetov. Predbežná informácia (PI/2021/28) bola vypracovaná podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bola zverejnená na stránke portálu Slov-Lex v období od 10. 2. 2021 do 12. 3. 2021.
Zároveň informácia o konzultáciách bola zverejnená na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR
https://www.economy.gov.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-
metodika/prebiehajuce-konzultacie-a-predbezne-informacie
Konzultácie prebiehali v období od 10. 2. 2021 do 12. 3. 2021.
Konzultácie prebiehali s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národným inšpektorátom práce SR. Konzultácia vo forme videokonferencie sa uskutočnila aj s Ministerstvom dopravy Českej republiky. Hlavnou témou bola príprava ustanovení v oblasti vysielania vodičov. Čiastkovo sa konali konzultácie so zainteresovanými subjektmi najmä v oblasti dopravy, overovania záznamových zariadení a v oblasti štátnej správy. Hlavným cieľom týchto stretnutí bolo získať podnety z aplikačnej praxe a spätnú väzbu na prípadné zmeny a návrhy. Z nášho pohľadu cieľ stretnutí bol splnený. Na základe pracovných stretnutí bol pripravený návrh zákona a predložený do schvaľovacieho procesu.
Ďalšou formou zapojenia verejnosti bude medzirezortné pripomienkové konanie.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
16
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu
Návrhom zákona sa upravujú pokuty za porušenie ustanovení zákona. Tento vplyv platí len v súvislosti s porušením zákona. Odhadujeme negatívny vplyv vo výške 107 640 eur. Odhad vznikol na základe štatistických údajov Národného inšpektorátu práce v sledovanom období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 a na základe štatistických údajov Prezídia policajného zboru MV SR v sledovanom období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020. Podrobnosti uvedené v analýze na rozpočet verejnej správy.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Vodiči nákladných vozidiel nesmú čerpať doby pravidelného týždenného odpočinku a každú dobu týždenného odpočinku v trvaní viac ako 45 hodín vo vozidle. V tejto súvislosti môžu vzniknúť dopravcom zvýšené náklady na ubytovanie vodiča. Presné náklady nevieme vyčísliť, pretože tieto náklady budú závisieť od organizácie práce vodiča, prípadne aj od druhu a kvality ubytovania. Odhadované náklady na ubytovanie, cestu na ubytovanie a, strážené parkovisko vozidla sa môžu v niektorých prípadoch v závislosti od štátu Európskej únie pohybovať aj na úrovni cca 250 eur/vozidlo/vodič/mesiac. Nevieme presne v akom počte a v akých nákladoch takáto povinnosť bude mať dopad na podnikateľské prostredie avšak, ak by sa táto povinnosť týkala napríklad 10 % vozidiel, ktoré majú vydanú licenciu Spoločenstva (5 772), tak náklady na podnikateľské prostredie by tvorili sumu 1 443 000 eur mesačne, a na celé podnikateľské prostredie ročne to tvorí náklady vo výške 17 316 000 eur. (53 662 + 4 058 = 57 720 licencií Spoločenstva, z toho 10 % predstavuje 5 772; Výpočet nákladov: 5 772 x 250 eur = 1 443 000 eur za mesiac; 1 443 000 eur x 12 = 17 316 000 eur za celý rok).
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 sa zavádzajú inteligentné tachografy druhej generácie. Inteligentný tachograf druhej generácie bude automaticky zaznamenávať prekročenie hraníc, bude zaznamenávať polohu pri nakládke a vykládke a zlepší monitorovanie doby jazdy a odpočinku.
Inteligentný tachograf druhej generácie bude z hľadiska funkčnosti viac odolný voči manipulácii a bude mať prípravu na autentifikáciu satelitného signálu Galileo, akonáhle bude systém Galileo funkčný. Inteligentný tachograf druhej generácie by mal byť prispôsobený na implementovanie budúcich nových špecifikácií prostredníctvom aktualizácií softvéru bez nutnosti fyzickej výmeny.
Časový harmonogram pre zavedenie inteligentných tachografov druhej generácie závisí od vykonávajúceho nariadenia, ktoré musí prijať Európska komisia do 21. augusta 2021.
Inteligentné tachografy druhej generácie budú inštalované v nových vozidlách, ktorých prvá evidencia bude od 21. augusta 2023.
Povinná výmena analógových tachografov a digitálnych tachografov vo vozidlách, ktoré budú vykonávať medzinárodnú dopravu za inteligentné tachografy druhej generácie sa musí uskutočniť do 31. decembra 2024.
Povinná výmena inteligentných tachografov prvej generácie vo vozidlách, ktoré budú vykonávať medzinárodnú dopravu za inteligentné tachografy druhej generácie bude do 21. augusta 2025.
17
Inteligentné tachografy druhej generácie budú povinné od 1. júla 2026 vo vozidlách vykonávajúce medzinárodnú dopravu, u ktorých maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 2,5 ton.
Výmena tachografu vo vozidlách bude závisieť od dopravcu či vykonáva medzinárodnú dopravu. Významným faktorom pre výmenu môže byť to, že vozidlá vybavené inteligentným tachografom druhej generácie môžu využívať vo väčšej miere výnimky z vysielania. Z tohto dôvodu očakávame, že dopravcovia budú mať záujem o výmenu v skoršom termíne potom čo bude inteligentný tachograf druhej generácie dostupný na trhu. Náklady na výmenu vrátane potrebných súčastí, montáže, overenia digitálneho tachografu, inteligentného tachografu prvej generácie za inteligentných tachograf druhej generácie budú závisieť od ponuky na trhu avšak tieto náklady odhadujeme vo výške 1 100 eur/ vozidlo.
Nevieme presne v akom počte bude táto výmena uskutočnená. Ak by sa výmena týkala v roku 2024 napríklad 50 % vozidiel, ktoré majú vydanú licenciu Spoločenstva (28 860), tak náklady na výmenu na celé podnikateľské prostredie by tvorili sumu 31 746 000 eur. (53 662 + 4 058= 57 720 licencií Spoločenstva, z toho 50 % predstavuje 28 860; Výpočet nákladov: 28 860 x 1100 eur = 31 746 000 eur ).
Výmena tachografov bude mať negatívne dopady pre dopravné spoločnosti, avšak naopak pozitívne dopady to môže mať pre podnikateľské subjekty (vrátane MSP) zabezpečujúce overovanie a výmenu tachografov. Ak odhadujeme cenu za montáž a cenu za overenie záznamového zariadenia vo výške cca 250 eur/vozidlo tak pozitívne dopady na 28 860 vozidiel pre podnikateľské subjekty sú vo výške 7 215 000 eur.
Vzhľadom na vysoký počet vozidiel podliehajúcich výmene môžu nastať problémy so zvládnutím kapacitných možností pracovísk zabezpečujúcich výmenu.
Nepriame finančné náklady
Náklady
Náklady na podnikateľské prostredie
Pravidelný odpočinok mimo vozidla
250 eur/ vozidlo
17 316 000 eur /5 772 vozidiel/ rok
Vybavenie inteligentným tachografom druhej generácie
1 100 eur/vozidlo
31 746 000 eur/ 28 860 vozidiel/ rok
Celkové nepriame finančné náklady
1 350 eur
49 062 000 eur
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Právna úprava s účinnosťou od 2. februára 2022 zjednotí pravidlá vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy v rámci Európskej únie. Určí, že medzinárodná doprava v tranzite cez územie členského štátu nepredstavuje vysielanie a zároveň určí, ktoré dopravné činnosti majú výnimku z podmienok vysielania, a to najmä v súvislosti s bilaterálnymi prepravami medzi členskými štátmi Európskej únie. Kabotážna preprava bude považovaná za vysielanie.
18
Pozitívom tejto úpravy pre podnikateľské prostredie jednotné podmienky v rámci Európskej únie. Členské štáty nebudú vo vyššie uvedených prípadoch zavádzať rôzne národné úpravy, čiže sa na časť dopravcov pokiaľ budú vykonávať prepravy v rámci povolených výnimiek nebudú vzťahovať podmienky vysielania v iných členských štátoch Európskej únie. Nevýhodou je, že v rámci jednotného trhu ak dopravcovia budú vykonávať prepravy nad rozsah, ktorý im povoľujú výnimky, budú musieť pred vyslaním nahlásiť a priebežne aktualizovať údaje ohľadom vysielania v systéme IMI.
Informácie a doklady k vysielaniu sa budú vymieňať prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, ktorý je v súčasnosti využívaný na spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskou komisiou. Prevádzkovateľom systému IMI je Európska komisia. V tejto súvislosti pre Slovenskú republiku nevzniknú náklady z hľadiska informatizácie. Administratívne náklady môžu vzniknúť dopravcom, ktorí nebudú patriť pod výnimky z vysielania a ktorí budú musieť poskytovať informácie z hľadiska vysielania v systéme IMI.
Administratívne náklady - Náklady na poskytnutie informácie v systéme IMI .
(60 minút podľa metodiky), frekvencia plnenia povinnosti 4-krát do mesiaca (koeficient frekvencie 48, priemerná hrubá mzda v národnom hospodárstve (1133 eur), počet vozidiel na zaznamenanie v systéme (17 316 vozidiel, t. j. 30 % vozidiel, ktoré majú vydanú licenciu Spoločenstva).
Výpočet: 1133 eur/160 hodín za mesiac *1 hodina (60 min) *48 (koeficient frekvencie 4 x mesačne) = 339,9 eur za 1 vozidlo. Na celé podnikateľské prostredie 339,9 eur x 17 316 (celkový počet vozidiel) = 5 885 708,4 eur.
Administratívne náklady
Náklady
Náklady na podnikateľské prostredie
Poskytovanie informácií v systéme IMI
339,9 eur/vozidlo/ rok
5 885 708,4 eur/17 316 vozidiel/rok
Celkovo administratívne náklady
339,9 eur
5 885 708,4 eur
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie odhad za jeden rok po odpočítaní súčasného stavu
Náklady
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
-
107 640 eur
Nepriame finančné náklady
1 350 eur
49 062 000 eur
Administratívne náklady
339,9 eur
5 885 708,4 eur
Celkové náklady regulácie
1 689,9 eur
55 055 348,4 eur
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Predkladaným návrhom zákona nedochádza k zmene konkurencieschopnosti v rámci vnútroštátnej dopravy. K zmene konkurencieschopnosti môže prísť v rámci jednotného trhu, a to hlavne u dopravcov, ktorí vykonávali a ktorí budú vykonávať väčšinu dopravných služieb mimo územia Slovenskej republiky.
19
Návrh zákona nebude mať podľa nášho názoru vplyv na obchodné bariéry ani vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií, ani na cenu a dostupnosť služieb. Návrh zákona nevytvára nové možnosti financovania aktivít.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Navrhované zmeny nemajú vplyv na inovácie.
20
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
-
-
-
-
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
-
-
-
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze